reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 26 sierpnia 2004 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej

Na podstawie art. 148 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 5, poz. 22) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 po jedenastym tiret: „uoks – ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 888))" dodaje się dwunaste tiret w brzmieniu:

„– usnps – ustawę z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843),"

2) po dziale XIV dodaje się dział XIVa w brzmieniu:

< DZIAŁ XIVa

Biurowość w sprawach skarg na naruszenie prawa do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

§ 4481. 1. Skargi na naruszenie prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki ewidencjonuje się w sądach właściwych do ich rozpoznania w wykazie „S".

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, prowadzi odrębnie każdy wydział w sądzie, do którego właściwości należy rozpoznanie skargi.

3. Numer porządkowy w wykazie „S" zakreśla się po wydaniu orzeczenia w przedmiocie skargi.

4. Nową skargę w tej samej sprawie ewidencjonuje się w wykazie „S" pod nowym numerem.

§ 4482. 1. Wykaz „S" zawiera następujące rubryki:

– numer porządkowy,

– data wpływu skargi,

– oznaczenie sądu lub komornika i sygnatura akt sprawy, której dotyczy skarga,

– nazwisko i imię wnoszącego skargę,

– krótka treść skargi – wymienione żądania,

– zawiadomienia,

– orzeczenie z podaniem daty i krótkiej treści,

– data zwrotu akt sądowi rozpoznającemu sprawę lub komornikowi,

– uwagi.

2. W rubryce „zawiadomienia" wpisuje się datę i adresata zawiadomienia (art. 10 usnps).

3. W rubryce „uwagi" odnotowuje się m.in. wzmiankę o przekazaniu odpisu orzeczenia (art. 13 usnps), o zawiadomieniu ministra właściwego do spraw zagranicznych (art. 18 usnps).

§ 4483. 1. Niezwłocznie po rozpoznaniu skargi sąd doręcza odpis orzeczenia skarżącemu i zwraca akta sprawy wraz z odpisem orzeczenia sądowi, przed którym toczy się postępowanie, lub komornikowi.

2. W sądzie, o którym mowa w § 4481 ust. 1, wydział (referat) wizytacyjny lub oddział administracyjny, gdy nie utworzono przedmiotowego wydziału (referatu), prowadzi zbiór orzeczeń wydanych w wyniku rozpoznania skargi na naruszenie prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

§ 4484. 1. W wydziale, w którym toczy się postępowanie w sprawie, której dotyczy skarga, prowadzi się kontrolkę skarg.

2. W kontrolce skarg odnotowuje się:

– numer porządkowy,

– datę wpływu skargi i oznaczenie skarżącego,

– sygnaturę sprawy, której skarga dotyczy,

– datę przesłania skargi wraz z aktami sprawy właściwemu sądowi ze wskazaniem tego sądu,

– sposób rozpoznania skargi,

– uwagi.

3. Numer porządkowy zakreśla się po zwrocie akt wraz z odpisem orzeczenia.

§ 4485. 1. Oddział administracyjny sądu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 i 2 usnps, prowadzi kontrolkę odpisów skarg doręczonych.

2. W kontrolce, o której mowa w ust. 1, odnotowuje się:

– numer porządkowy,

– datę zawiadomienia i oznaczenie skarżącego,

– sygnaturę sprawy, której skarga dotyczy,

– informację o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w art. 10 ust. 3 usnps,

– sposób rozpoznania skargi i datę doręczenia odpisu orzeczenia uwzględniającego skargę,

– datę przekazania zarządzenia o wypłacie sumy pieniężnej przez Skarb Państwa do właściwej komórki finansowej sądu i datę wypłaty,

– uwagi.

3. W rubryce „uwagi" odnotowuje się m.in. wzmiankę o podjętych działaniach, o których mowa w przepisach prawa o ustroju sądów powszechnych.

§ 4486. 1. W repertorium (dzienniku, wykazie), w którym zaewidencjonowana jest sprawa, której dotyczy skarga, w rubryce „uwagi" wpisuje się czerwonym kolorem oznaczenie „skarga".

2. W przypadku gdy skarga wniesiona jest w trybie art. 18 usnps, w rubryce „uwagi" wpisuje się czerwonym kolorem oznaczenie „skarga ETPC".>.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 września 2004 r.

Minister Sprawiedliwości: Marek Sadowski

 

1 Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256 oraz z 2004 r. Nr 130, poz. 1376.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Jankowski

Przedsiębiorca, Partner Zarządzający Cafe Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama