reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI – PROKURATORA GENERALNEGO

z dnia 21 stycznia 2005 r.

w sprawie zamieszczania na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości ogłoszeń o zamówieniach publicznych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 z późn. zm.1) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206 z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

W celu zwiększenia konkurencyjności w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego i wykonania obowiązku nałożonego przez art. 40, 48, 56 i 75 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.3) zarządza się wprowadzenie jednolitego systemu przesyłania danych zawierających ogłoszenia o zamówieniach publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem i aukcji elektronicznej, celem zamieszczania tych ogłoszeń na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
§ 2.
Zarządzenie obowiązuje w Ministerstwie Sprawiedliwości, w jednostkach organizacyjnych nadzorowanych administracyjnie oraz podległych Ministrowi Sprawiedliwości – Prokuratorowi Generalnemu.
§ 3.
Użyte w zarządzeniu następujące określenia oznaczają:

1) jednostki organizacyjne – Ministerstwo Sprawiedliwości, sądy powszechne, powszechne jednostki organizacyjne prokuratury, jednostki organizacyjne Służby Więziennej, zakłady budżetowe Ministerstwa Sprawiedliwości, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości i Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dr. Jana Sehna w Krakowie;

2) kierownicy jednostek organizacyjnych – Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości, prezesi sądów powszechnych, kierownicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, kierownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, kierownicy zakładów budżetowych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz dyrektorzy instytutów, o których mowa w pkt 1;

3) zamawiający – kierownik jednostki organizacyjnej przesyłający ogłoszenie;

4) ogłoszenie – ogłoszenie o zamówieniu publicznym przygotowywane przez odpowiednią jednostkę organizacyjną;

5) korespondencja – pismo w formie listu elektronicznego, dla którego przepisy nie wymagają składania w określonej formie lub według określonego wzoru, dostarczone na adres poczty elektronicznej Ministerstwa Sprawiedliwości lub wysłane z tego adresu;

6) redaktor – osoba lub zespół osób zajmujących się obsługą korespondencji związanej z ogłoszeniami i zamieszczających te ogłoszenia na stronie internetowej oraz dysponujących adresem poczty elektronicznej: internet@ms.gov.pl.

Rozdział 2

Tryb i sposób przesyłania danych

§ 4.

1. Kierownik jednostki organizacyjnej udziela upoważnienia wyznaczonej przez siebie osobie do przekazywania na wskazany adres poczty elektronicznej Ministerstwa Sprawiedliwości ogłoszeń, zmian w ich treści i dodatkowych informacji, czyniąc ją odpowiedzialną za przekazywaną treść korespondencji.

2. Upoważnienie osoby, o której mowa w ust. 1, następuje łącznie z upoważnieniem i wskazaniem jej zastępcy oraz adresu poczty elektronicznej, z którego będzie nadsyłana korespondencja w sprawie ogłoszeń.

3. Upoważnienie osoby, o której mowa w ust. 1, zmianę jego treści oraz dodatkowe informacje kierownik jednostki organizacyjnej przesyła w formie pisemnej do Biura Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości.

§ 5.
1. Przesłanie ogłoszenia uważa się za skuteczne, gdy wypełnione zostaną następujące warunki:

1) ogłoszenie jest zgodne z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;

2) zostało zapisane w formacie zapisu komputerowego dla dokumentów o rozszerzeniach: „.doc", „.rtf" lub „.pdf"

3) zostało przesłane ze zidentyfikowanego adresu poczty elektronicznej osoby upoważnionej przez zamawiającego;

4) zostało przesłane w terminie co najmniej 2 dni roboczych przed przewidywanym terminem jej zamieszczenia.

2. Niezwłocznie po przekazaniu ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych lub odpowiednio Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, osoba upoważniona przez zamawiającego przesyła tę informację redaktorowi, nie później niż na 2 dni robocze przed terminem publikacji.

§ 6.
Redaktor każdorazowo potwierdza odbiór przesłanej korespondencji i ogłoszenia.
§ 7.
Zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości może być dokonane po sprawdzeniu przez redaktora, czy ogłoszenie przesłano przy spełnieniu warunków określonych w § 5 ust. 1 pkt 2–4.
§ 8.
1. Osoba upoważniona przez zamawiającego niezwłocznie informuje redaktora o zdarzeniach zaistniałych w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności o:

1) każdej zmianie w treści ogłoszenia;

2) zmianie jego toku, w tym o przedłużeniu terminu składania ofert;

3) unieważnieniu postępowania przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2. Redaktor niezwłocznie po przekazaniu informacji, o których mowa w ust. 1, dokonuje zmian w treści ogłoszeń, w szczególności zmian dotyczących terminu składania ofert.

§ 9.
1. Zamieszczanie ogłoszeń na innych, w tym własnych stronach jednostek organizacyjnych, nie wyłącza obowiązku ich zamieszczenia na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

2. Osoba upoważniona przez zamawiającego odpowiada za zgodność treści ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości z innymi formami publikacji ogłoszenia.

§ 10.
1. Obowiązek, o którym mowa w § 9 ust. 1, nie dotyczy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej i instytutów, o których mowa w § 3 pkt 1.

2. Jednostki organizacyjne Służby Więziennej zamieszczają ogłoszenia na stronie internetowej Centralnego Zarządu Służby Więziennej, a instytuty, o których mowa w § 3 pkt 1, na własnych stronach internetowych.

3. Redaktor umieszcza na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości odnośnik, umożliwiający dostęp do stron jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1.

§ 11.
Traci moc zarządzenie Nr 49/02/DO Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego z dnia 1 października 2002 r. w sprawie zamieszczania na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości zaproszeń do udziału w przetargu nieograniczonym (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 5, poz. 25).
§ 12.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Sprawiedliwości: Andrzej Kalwas

 

1 Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i z 2004 r. Nr 238, poz. 2390.

2 Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 213, poz. 1802 i z 2003 r. Nr 228, poz. 2256.

3 Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andersen w Polsce

Andersen w Polsce tworzy zespół doświadczonych ekspertów oferujących kompleksową obsługę prawną, najwyższej klasy doradztwo podatkowe, compliance, doradztwo w zakresie cen transferowych i outsourcing księgowy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama