reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 17 lutego 2005 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej organizacji powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206, Nr 213, poz. 1802 i z 2003 r. Nr 228, poz. 2256) zarządza się, co następuje.

§ 1. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wewnętrznej organizacji powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 2, poz. 15 i Nr 3, poz. 27 oraz z 2002 r. Nr 3, poz. 12) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Wewnętrzną organizację Prokuratury Krajowej określa regulamin organizacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości.

2. Prokurator Krajowy zarządzeniem określa podział zadań i czynności prokuratorów w Prokuraturze Krajowej."

2) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Odpis zarządzenia o strukturze organizacyjnej przesyła do wiadomości:

– prokurator apelacyjny – Prokuraturze Krajowej; dotyczy to zarówno zarządzenia o strukturze organizacyjnej prokuratury apelacyjnej, jak i podległych prokuratur okręgowych,

– prokurator okręgowy – prokuratorowi apelacyjnemu,

– prokurator rejonowy – prokuratorowi okręgowemu."

3) w § 6:

a) w ust. 1:

– w pkt III pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) udziału w postępowaniu administracyjnym, przed sądami administracyjnymi oraz w innych postępowaniach;"

– w pkt IV pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) sprawozdawczości i statystyki;"

b) w ust. 2 po wyrazach „finansowo-księgowe" dodaje się wyrazy „zamówień publicznych"

c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. W prokuraturze apelacyjnej może być utworzony Wydział lub Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji, obejmujący zakresem swojego działania:

1) wykonywanie zadań związanych z administrowaniem przez prokuratora apelacyjnego danymi w systemach informatycznych;

2) koordynowanie wprowadzania do praktyki w prokuraturach okręgowych ogólnopolskich oraz lokalnych systemów informatycznych;

3) prowadzenie stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, a także zapewnienia technicznej obsługi czynności związanych z zastosowaniem w postępowaniu karnym technik informatycznych;

4) kontrolowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych w prokuraturze apelacyjnej i prokuraturach okręgowych;

5) koordynowanie szkolenia w zakresie informatyzacji na terenie okręgu apelacji;

6) prowadzenie strony internetowej prokuratury apelacyjnej;

7) obsługa Biuletynu Informacji Publicznej;

8) inne zadania związane z informatyzacją prokuratur."

4) w § 7:

a) w pkt II pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) udział prokuratorów w postępowaniu administracyjnym, przed sądami administracyjnymi oraz w innych postępowaniach;"

b) w pkt III pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) sprawozdawczość i statystykę,"

c) pkt IV otrzymuje brzmienie:

„IV. Wydział Budżetowo-Administracyjny, obejmujący zakresem swego działania sprawy finansowo-księgowe, zamówień publicznych, administracyjno-gospodarcze i socjalno-bytowe. Funkcji naczelnika tego wydziału nie może pełnić, pozostający w strukturze wydziału, główny księgowy."

5) w § 8 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w tych sprawach rozstrzyganych w pierwszej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym."

6) po § 8 dodaje się § 81–83 w brzmieniu:

„§ 81. W prokuraturze okręgowej może być utworzony Wydział lub Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji, obejmujący zakresem swojego działania:

1) wykonywanie zadań związanych z administrowaniem przez prokuratora okręgowego danymi w systemach informatycznych;

2) koordynowanie wprowadzania do praktyki w prokuraturach rejonowych ogólnopolskich oraz lokalnych systemów informatycznych;

3) prowadzenie Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, a także zapewnienie technicznej obsługi czynności związanych z zastosowaniem w postępowaniu karnym technik informatycznych;

4) kontrolowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych w prokuraturze okręgowej i prokuraturach rejonowych;

5) prowadzenie szkoleń w zakresie informatyzacji;

6) prowadzenie strony internetowej prokuratury okręgowej;

7) obsługa Biuletynu Informacji Publicznej;

8) inne zadania związane z informatyzacją prokuratur.

§ 82. 1. W prokuraturach apelacyjnych i okręgowych mogą być utworzone samodzielne działy do spraw ochrony informacji niejawnych, obejmujące zakresem swego działania ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych lub przechowywanych informacji niejawnych.

2. W skład samodzielnego działu, o którym mowa w ust. 1, wchodzi również kancelaria tajna, której organizację i zasady działania określają odrębne przepisy. W razie potrzeby w prokuraturze rejonowej można utworzyć oddział kancelarii tajnej prokuratury okręgowej.

3. Samodzielnym działem, o którym mowa w ust. 1, kieruje pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, podlegający bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej prokuratury.

4. Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych prokuratury okręgowej obejmuje zakresem swego działania prokuratury rejonowe wchodzące w skład prokuratury okręgowej.

§ 83. W prokuraturach apelacyjnych i okręgowych wykonywanie zadań w zakresie obronności państwa, zgodnie z przepisami ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i innych ustaw, należy do starszego inspektora do spraw obronnych, który podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej prokuratury".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Sprawiedliwości: Andrzej Kalwas

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama