reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 12 lipca 2010 r.

w sprawie nadania statutu Instytutowi Wymiaru Sprawiedliwości

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Nadaje się statut jednostce budżetowej – Instytut Wymiaru Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, utworzonej zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie utworzenia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 3, poz. 11), w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.
§ 2.
Traci moc załącznik do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie utworzenia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 3, poz. 11).
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Sprawiedliwości: Krzysztof Kwiatkowski

Załącznik 1. [STATUT INSTYTUTU WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI]

Załącznik do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 12 lipca 2010 r. (poz. 88)

STATUT
INSTYTUTU WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, zwany dalej „Instytutem”, jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Sprawiedliwości.

§ 2. Siedziba Instytutu znajduje się w Warszawie.

Rozdział 2

Zadania Instytutu

§ 3. 1. Podstawowym przedmiotem działalności Instytutu jest prowadzenie badań dotyczących tworzenia, stosowania i społecznego funkcjonowania prawa oraz zjawisk przestępczości i patologii społecznej.

2. W szczególności przedmiotem działalności Instytutu jest badanie:

1) funkcjonowania instytucji prawnych w praktyce wymiaru sprawiedliwości;

2) kierunków orzecznictwa sądowego;

3) funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości;

4) przyczyn i uwarunkowań naruszeń prawa;

5) rozmiarów, struktur i dynamiki przestępczości oraz innych zjawisk i zachowań dewiacyjnych;

6) problematyki wykonywania kary oraz resocjalizacji przestępców;

7) instytucji prawa polskiego na tle porównawczym, w tym zgodności prawa polskiego z normami i standardami prawa międzynarodowego i europejskiego.

§ 4. Dodatkowym przedmiotem działalności Instytutu jest:

1) współpraca z Komisją Europejską oraz organizacjami międzynarodowymi w zakresie zbierania i wymiany danych o przestępczości oraz wymiarze sprawiedliwości;

2) współpraca z innymi instytucjami, w tym zwłaszcza placówkami naukowo-badawczymi, w kraju i za granicą;

3) działalność wydawnicza i dokumentacyjna;

4) opracowywanie analiz i ekspertyz;

5) organizowanie seminariów i konferencji.

§ 5. 1. Instytut wykonuje swoje zadania w ramach rocznych lub wieloletnich planów naukowo-badawczych ustalanych przez dyrektora Instytutu po zasięgnięciu opinii rady naukowej i biorąc pod uwagę tematykę proponowaną przez Ministra Sprawiedliwości.

2. W szczególnie pilnych sprawach Minister Sprawiedliwości może zlecić Instytutowi realizację badań nieobjętych planem pracy.

3. W celu prowadzenia badań naukowych udostępnia się i przesyła Instytutowi akta sądowe. Akta przesyłane są przez prezesów sądów powszechnych.

4. Świadczenie przez Instytut usług na rzecz podmiotów innych niż Minister Sprawiedliwości oraz jednostki mu podległe, sądy, podmioty uprawnione do prowadzenia postępowań na podstawie ustaw, jednostki naukowe oraz organizacje międzynarodowe wymaga zgody Ministra Sprawiedliwości.

Rozdział 3

Organy Instytutu

§ 6. Organami Instytutu są:

1) dyrektor;

2) rada naukowa.

§ 7. 1. Instytutem kieruje Dyrektor.

2. Dyrektora Instytutu powołuje i odwołuje Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii rady naukowej.

3. Funkcję dyrektora Instytutu może pełnić osoba, która:

1) posiada co najmniej stopień naukowy doktora;

2) korzysta w pełni z praw publicznych;

3) posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu badaniami naukowymi lub zespołami badawczymi;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) posiada znajomość języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się w zakresie badań naukowych.

4. Do zadań dyrektora Instytutu należy w szczególności:

1) kierowanie Instytutem, organizowanie i koordynowanie wykonywania zadań przez komórki organizacyjne i podległe stanowiska samodzielne;

2) kierowanie oraz uczestnictwo w pracach naukowo-badawczych Instytutu;

3) ustalanie rocznych lub wieloletnich planów naukowo-badawczych Instytutu;

4) reprezentowanie Instytutu na zewnątrz w sprawach dotyczących zakresu jego działania, a także na podstawie upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Ministra Sprawiedliwości;

5) prowadzenie polityki kadrowej Instytutu;

6) sporządzanie i przedstawianie Ministrowi Sprawiedliwości rocznego sprawozdania z działalności Instytutu;

7) przedstawianie radzie naukowej spraw wymagających jej opinii oraz wykonywanie uchwał rady;

8) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu, z wyjątkiem należących do zakresu działania rady naukowej.

5. Dyrektor sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą jego zastępców, głównego księgowego oraz kierowników samodzielnych komórek organizacyjnych Instytutu, podporządkowanych dyrektorowi na podstawie regulaminu organizacyjnego Instytutu.

6. Dyrektor odpowiada za wyniki działalności naukowo-badawczej Instytutu.

§ 8. 1. Dyrektor Instytutu powołuje i odwołuje zastępców dyrektora, w tym zastępcę dyrektora do spraw finansowo-administracyjnych, oraz zatrudnia głównego księgowego.

2. Do zadań zastępcy dyrektora do spraw finansowo-administracyjnych należy w szczególności:

1) przygotowywanie planu finansowego Instytutu;

2) sporządzanie regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy oraz innych regulaminów wewnętrznych, których wydanie przewidują odrębne przepisy;

3) ustalanie zakresu obowiązków pracowników Instytutu na poszczególnych stanowiskach oraz nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy;

4) podejmowanie działań na rzecz zapewnienia wyposażenia technicznego Instytutu oraz właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Dyrektor Instytutu zatwierdza regulamin organizacyjny i regulamin pracy, po zasięgnięciu opinii rady naukowej oraz zakładowych organizacji związkowych.

§ 9. 1. Rada naukowa jest organem opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

2. Do zadań rady naukowej należy w szczególności:

1) zatwierdzanie sprawozdania z działalności Instytutu;

2) opiniowanie planów naukowych Instytutu oraz sprawozdań dyrektora z wykonania zadań Instytutu;

3) opiniowanie regulaminu organizacyjnego oraz regulaminu pracy.

§ 10. 1. Rada naukowa liczy 12 członków.

2. W skład rady wchodzi:

1) 6 pracowników Instytutu ze stopniem naukowym lub tytułem naukowym, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy;

2) 2 pracowników badawczo-technicznych lub naukowych bez stopnia lub tytułu naukowego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy;

3) 4 osoby spoza Instytutu posiadające tytuł naukowy lub stopień naukowy lub będące sędzią, prokuratorem, notariuszem, adwokatem, radcą prawnym, komornikiem lub kuratorem, a także osoby wyróżniające się wiedzą i praktycznym dorobkiem w dziedzinie objętej zakresem działania Instytutu.

3. Członków rady, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, wybierają w głosowaniu tajnym pracownicy Instytutu na okres 4 lat.

4. Członków rady, o których mowa w ust. 2 pkt 3, powołuje na okres 4 lat Minister Sprawiedliwości spośród kandydatów wskazanych przez Instytut.

5. Rada naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 11. W celu prowadzenia badań naukowych Instytut zatrudnia pracowników naukowych na stanowiskach: profesora, docenta, adiunkta i asystenta oraz pracowników badawczo-technicznych na stanowiskach: głównego specjalisty badawczo-technicznego, starszego specjalisty badawczo-technicznego oraz specjalisty badawczo-technicznego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama