reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 20 grudnia 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej oraz o zmianie zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej

Na podstawie art. 148 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 5, poz. 22, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 62 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) uchylenia zaskarżonego orzeczenia przez sąd drugiej instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji;”;

2) w § 124 ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:

„1. Poza przypadkami przewidzianymi w § 65, zakreśla się numer porządkowy sprawy jako zakończonej, po uprawomocnieniu się zarządzenia o zwrocie pozwu lub wniosku, zawarciu ugody w postępowaniu pojednawczym lub stwierdzeniu w tym postępowaniu przez sąd, że do pojednania nie doszło, zawieszeniu postępowania na podstawie art. 174 § 1 pkt 1 i 4 k.p.c, w przypadku wydania przez sąd okręgowy postanowienia odmawiającego przyjęcia do rozpoznania sprawy przedstawionej w trybie art. 18 k.p.c, a także gdy zakończono postępowanie w przedmiocie udzielenia pomocy sądowej [st],

1a. W postępowaniu nakazowym lub upominawczym zakreślenie numeru porządkowego sprawy następuje po wydaniu nakazu zapłaty, także po wydaniu europejskiego nakazu zapłaty.”;

3) w § 184 obecną treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Po wydaniu zarządzenia o zwrocie wniosku zakreśla się numer porządkowy sprawy jako zakończonej.”;

4) w § 270 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W wydziale rodzinnym i nieletnich prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne [st]:

1) w sprawach nieletnich:

– repertorium „Npw” dla spraw nieletnich, w których zachodzi podejrzenie popełnienia czynu karalnego lub demoralizacji,

– repertorium „Now” dla spraw nieletnich podlegających rozpoznaniu w postępowaniu opiekuńczo-wychowawczym,

– repertorium „Nk” dla spraw nieletnich podlegających rozpoznaniu w postępowaniu poprawczym,

– wykaz „Nw” dla spraw nieletnich, wobec których zostały prawomocnie orzeczone środki poprawcze lub wychowawcze, z wyjątkiem tych, które ze swej istoty nie podlegają dalszemu wykonaniu (np. „upomnienie”),

– wykaz „MED” dla ewidencji spraw przekazanych do mediacji (art. 3a § 1 u.p.n.),

– wykaz „Nsch” dla ewidencji nieletnich umieszczonych w schronisku dla nieletnich, pozostających do dyspozycji sądu w sprawach rozpoznawanych przez ten sąd,

– kontrolkę „Zr” dla ewidencjonowania czynności związanych z nałożeniem przez sąd zobowiązań w stosunku do rodziców lub opiekuna nieletniego (art. 7 i 8 u.p.n.),

– kalendarze terminowe dla bieżącej kontroli czynności wskazanych w zarządzeniach sędziów w sprawach nieletnich;

2) dla spraw opiekuńczych małoletnich:

– repertorium „Nsm” dla spraw dotyczących małoletnich, które podlegają rozpoznaniu przez wydział rodzinny w trybie postępowania nieprocesowego,

– wykaz „Opm” dla spraw małoletnich objętych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu opieką, kuratelą lub nadzorem wynikającym z ograniczenia władzy rodzicielskiej,

– kalendarze terminowe dla bieżącej kontroli czynności wskazanych w zarządzeniach sędziów w sprawach opiekuńczych małoletnich;

3) dla spraw nieletnich i opiekuńczych małoletnich – wykaz „Nmo” dla wszystkich pism w sprawach nieletnich i małoletnich, niepodlegających wpisowi do repertoriów ani do innych urządzeń ewidencyjnych, a rozpoznawanych przez wydział rodzinny lub sędziego rodzinnego, w tym również zawiadomień policji z zatrzymań nieletnich;

4) dla spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego dotyczących osób pełnoletnich oraz dla spraw dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu:

– repertorium „RNs” dla spraw podlegających rozpoznaniu przez wydział rodzinny w postępowaniu nieprocesowym, w tym również dotyczących poddania obowiązkowi leczenia osób uzależnionych od alkoholu,

– wykaz „Op” dla spraw opiekuńczych osób pełnoletnich poddanych opiece lub kurateli oraz spraw, w których ustanowiono doradcę tymczasowego,

– wykaz „Alk” dla spraw osób uzależnionych od alkoholu i poddanie ich obowiązkowi leczenia na mocy orzeczenia sądu;

5) spraw rodzinnych procesowych i innych rozpoznawanych przez wydział rodzinny:

– repertorium „RNc” dla spraw podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym; przepis § 104 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio,

– repertorium „RC” dla wszczętych przed wydziałem rodzinnym spraw cywilnych rozpoznawanych w trybie postępowania procesowego,

– repertorium „RCo” dla innych spraw rozpoznawanych przez wydziały rodzinne, a w szczególności: o odtworzenie akt, o wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu, spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, rejestracji protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów bądź sądu właściwego, lecz zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa, wniosków o wydanie zaświadczeń w sprawach małżeńskich i odpowiedzialności rodzicielskiej na podstawie przepisów RWE;

6) dla spraw i czynności dotyczących niektórych kwestii związanych z postępowaniem we wszystkich rodzajach spraw rozpoznawanych przez wydział rodzinny:

– wykaz „RCps” dla spraw pomocy sądowej z zakresu postępowania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz sprawach nieletnich, z wyjątkiem czynności związanych z wykonaniem orzeczeń,

– wykaz „WSC” dla spraw, w których wniesiona została skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (art. 4241 § 2 k.p.c),

– wykaz „MED” dla ewidencji protokołów z przebiegu mediacji w sprawach rodzinnych,

– kontrolkę „Wab” dla bieżącej kontroli sprawności postępowania w sprawach przekazanych biegłemu w celu wydania opinii lub do tłumacza w celu wykonania tłumaczenia,

– kontrolkę spraw zawieszonych.”;

5) w § 301 w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„14) zażaleń do sądu opiekuńczego na odebranie dziecka złożonych w trybie art. 12b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.3)).”;

6) § 320a otrzymuje brzmienie:

„§ 320a. Do ewidencji skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w wydziale rodzinnym i nieletnich prowadzi się wykaz skarg „WSC”; przepisy § 117–120 stosuje się odpowiednio.”;

7) w § 384 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W wykazie, o którym mowa w ust. 2 ewidencjonuje się odwołania od orzeczeń komisji dyscyplinarnych w sprawach komorniczych w trybie art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 oraz z 2012 r. poz. 759).”;

8) § 536 otrzymuje brzmienie:

„§ 536. Organizację zadań wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 i 1101) regulują odrębne przepisy.”.

§ 2.
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2012 r. poz. 157) wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 1 uchyla się pkt 17–18, 21–27, 29–30, 32, 35 lit. b oraz 36;

2) uchyla się § 3;

3) w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) § 1 pkt 31 i 35 lit. a, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.;”.

§ 3.
Załącznik nr 2 do zarządzenia, o którym mowa w § 1, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Jarosław Gowin

 

 

1) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 41, poz. 251, Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1364, z 2011 r. Nr 109, poz. 627, Nr 126 poz. 714 i Nr 203, poz. 1192 oraz z 2012 r. poz. 637 i 672.

2) Zmiany zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2004 r. Nr 6, poz. 22, z 2006 r. Nr 5, poz. 112 i Nr 8, poz. 137, z 2007 r. Nr 2, poz. 6 i Nr 8, poz. 35, z 2008 r. Nr 1, poz. 4 i Nr 5, poz. 85, z 2009 r. Nr 1 poz. 4, Nr 5, poz. 20 i 23 i Nr 13, poz. 137, z 2011 r. Nr 2, poz. 11 i Nr 9, poz. 158 oraz z 2012 r. poz. 12 i 157.

3) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887.

Załącznik 1. [WYKAZ SPRAW PODLEGAJĄCYCH SYMBOLIZACJI SPRAWY CYWILNE]

Załącznik do zarządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r.
(poz. 176)

WYKAZ SPRAW PODLEGAJĄCYCH SYMBOLIZACJI
SPRAWY CYWILNE

rep. „C” – sprawy o:

 

rozwód

0041 i 6

– z zastosowaniem art. 58 § 2 k.r.o. bez zdania pierwszego

004a6

– z zastosowaniem art. 58 § 3 k.r.o.

004b6

unieważnienie małżeństwa

0056

roszczenia z art. 231 k.c.

009

opróżnienie lokalu mieszkalnego

010m

opróżnienie lokalu użytkowego

010u

wydanie nieruchomości

011

ochronę naturalnego środowiska człowieka

0132

odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych, z wyłączeniem spraw o symbolu 325

014

naruszenie posiadania (art. 344 k.c.)

017

roszczenia związane z rękojmią i gwarancją

018

roszczenia z tytułu umów kontraktacji

019

zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji (art. 841 i 842 k.p.c.)

020

pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 k.p.c.)

021

odszkodowania z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy podległych Ministrowi Edukacji Narodowej

 

026

odszkodowania za szkody wyrządzone przez służbę zdrowia:

 

– przeciwko samodzielnemu (posiadającemu osobowość prawną) publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej

027

– przeciwko Skarbowi Państwa lub jednostkom samorządu terytorialnego, w związku ze szkodą zaistniałą w niesamodzielnym publicznym zakładzie służby zdrowia (w tym także przed 1 stycznia 1999 r.)

 

027a

– przeciwko niepublicznym (prywatnym i spółdzielczym) zakładom służby zdrowia (bez względu na ich formę organizacyjną)

027b

odszkodowania z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez:

 

funkcjonariuszy podległych Ministrowi Sprawiedliwości:

 

– zakładów karnych

028

– innych

029

funkcjonariuszy innych resortów z wyłączeniem spraw o symbolu 026

030

ochronę dóbr osobistych

031

ochronę praw autorskich

033

roszczenia z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.)

034

uchylenie uchwał organu spółdzielni, z wyłączeniem uchwał dotyczących spółdzielczego stosunku pracy

035

separację

0403

 

z zastosowaniem art. 58 § 2 k.r.o. bez zdania pierwszego

040a3

z zastosowaniem art. 58 § 3 k.r.o.

040b3

ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa

0416

roszczenia wynikające z prawa prasowego

042

spory na tle waloryzacji (art. 3581 k.c.)

043

spory na tle obrotu:

 

– akcjami

044a

– innymi papierami wartościowymi

044

ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa (art. 189 k.p.c.)

045

roszczenia z umowy spółki cywilnej

046

roszczenia z umów ubezpieczenia, z wyłączeniem wypadków komunikacyjnych (s.014)

047

roszczenia z umowy komisu

048

roszczenia z umów bankowych:

 

– poręczenia

049a

– innych

049

odszkodowania z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy samorządu terytorialnego – przy wykonywaniu zadań:

 

 

– własnych (art. 4201 k.c.)

050

– zleconych (art. 4202 k.c.)

050z

unieważnienie aktu notarialnego

051

uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

052

roszczenia z umowy darowizny

053

roszczenia o zachowek

054

odszkodowania za szkody majątkowe na osobie

055

odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych na podstawie art. 448 k.c.:

 

– zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

056

– ze spraw o symbolu 056 odszkodowania z uwagi na naruszenie zasady równego traktowania (art. 13 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania [Dz. U. Nr 254, poz. 1700]).

 

056rt

– na cel społeczny

056s

– ze spraw o symbolu 056s odszkodowania z uwagi na naruszenie zasady równego traktowania (art. 13 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania [Dz. U. Nr 254, poz. 1700]).

 

056srt

bezpodstawne wzbogacenie (art. 405 k.c.)

057

roszczenia o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń (art. 222 § 2 k.c.)

058

odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej (art. 417 § 1 k.c.):

 

 

– Skarbu Państwa

059

– jednostki samorządu terytorialnego

060

– inne osoby prawne

060a

solidarna odpowiedzialność na podstawie porozumienia za wykonywanie zadań z zakresu władzy publicznej (art. 417 § 2 k.c.):

 

– Skarbu Państwa

061

– jednostki samorządu terytorialnego

062

– inne osoby prawne

062a

odpowiedzialność za wydanie aktu normatywnego niezgodnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą oraz za niewydanie aktu normatywnego, którego obowiązek wydania przewiduje przepis prawa (art. 4171 § 1 i 4 k.c.)

 

063

odpowiedzialność za wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji oraz za niewydanie orzeczenia lub decyzji, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa (art .4171 § 2 i 3 k.c.)

 

064

żądanie naprawienia szkody wyrządzonej na osobie przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej, gdy okoliczności wskazują że wymagają tego względy słuszności (art. 4172 k.c.)

 

068

żądanie zadośćuczynienia pieniężnego za szkody wyrządzone na osobie przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej, gdy okoliczności wskazują, że wymagają tego względy słuszności (art. 4172 k.c.).

 

069

roszczenia wniesione na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 i z 2009 r. Nr 61, poz. 498)

 

 

070

ustalenie czy podwyżka jest niezasadna albo zasadna w innej wysokości (art. 8a ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie

 

praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego [Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późń. zm.])

071

roszczenia z umowy leasingu

072

uchylenie wyroku sądu polubownego

073

wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni (art. 17 pkt 41 k.p.c.)

074

roszczenia z walutowych transakcji instrumentami pochodnymi (opcje walutowe, swapy walutowe, CIRS, forward i inne)

075

roszczenia z art. 1891 k.p.c.

086

roszczenia z weksla

087

roszczenia z umowy sprzedaży

088

roszczenia z umowy dostawy

089

roszczenia z umowy o dzieło

090

 

roszczenia z umowy o roboty budowlane

091

roszczenia z umowy najmu lub dzierżawy

092

roszczenia z umowy pożyczki

093

roszczenia z umowy zlecenia

094

roszczenia z umowy agencyjnej

095

roszczenia z umowy przewozu

096

roszczenia z umowy spedycji

097

roszczenia z umowy składu

098

roszczenia z umowy poręczenia

099

roszczenia z umowy renty lub dożywocia

100

roszczenia wzajemne między właścicielem a samoistnym posiadaczem rzeczy (art. 229 k.c.)

301

naprawienie szkody wynikłej z czynu niedozwolonego z wyłączeniem spraw o symbolach 014, 026, 027, 027a, 027b, 028, 029, 030, 050, 050z, 055, 056, 056s, 059, 060, 060a, 061, 062, 062a, 063, 064, 068, 069

302

naprawienie szkody z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

303

naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania

304

odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego

305m

odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego

305u

uznanie umowy za bezskuteczną (art. 59 k.c.)

306

uznanie czynności prawnej za bezskuteczną (art. 527 k.c.)

307

unieważnienie umowy zawartej w wyniku aukcji lub przetargu (art. 705 k.c.)

308

wydanie rzeczy ruchomej (art. 222 § 1 k.c.)

309

wstrzymanie budowy (art. 347 k.c.)

310

rozstrzygnięcie z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków (art. 3571 k.c.)

311

żądania z tytułu wyzysku (art. 388 k.c.)

312

zawarcie umowy przyrzeczonej (art. 390 § 2 k.c.)

313

orzeczenie przepadku świadczenia spełnionego w zamian za dokonanie czynu zabronionego przez ustawę lub w celu niegodziwym (art. 412 k.c.)

314

upoważnienie do wykonania zastępczego na koszt dłużnika (art. 480 k.c.)

315

żądanie odmowy wykonania tytułu wykonawczego (art. 8403 k.p.c.)

316

zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli

317

ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

318

ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

319

uznanie za niegodnego dziedziczenia

320

o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (art. 17 pkt 42 k.p.c.)

321

roszczenia pieniężne z tytułu naruszenia dóbr osobistych na podstawie art. 24 k.c.

322

skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (Ca)

323

zadośćuczynienie z tytułu uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu zasądzone na podstawie art. 445 k.c.

325

 

 

rep. „CG–G”

 

sprawy o naprawienie szkód w:

 

– budynkach i lokalach

350

– obiektach budowlanych i infrastrukturze technicznej (z wyłączeniem budynków i lokali)

351

– gruncie i zasobach wodnych (z wyłączeniem gruntów rolnych i leśnych)

352

– plonach

353

– gruntach rolnych i leśnych

354

inne roszczenia

355

 

 

rep. „Ns” – sprawy o:

 

zabezpieczenie spadku

214

sporządzenie spisu inwentarza spadku

215

złożenie do depozytu

216

rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego

217

stwierdzenie nabycia spadku

2184

dział spadku

2194

podział majątku wspólnego

2204

zasiedzenie

222

ustanowienie drogi koniecznej

223

zniesienie współwłasności

2244

rozgraniczenie

225

ubezwłasnowolnienie

232

uchylenie ubezwłasnowolnienia

232a

separację na podstawie zgodnego żądania małżonków

2336

zniesienie separacji

2346

 

uznanie za zmarłego

248

stwierdzenie zgonu

249

stwierdzenie nabycia własności nieruchomości w inny sposób niż przez zasiedzenie

2504

przepadek rzeczy na podstawie przepisów prawa celnego (art. 6101 k.p.c.)

251

przyznanie kompensaty (ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw)

252

uchylenie postanowienia orzekającego uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu

260

rozstrzygnięcie w przedmiocie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu rzeczy wspólnej (art. 199 k.c.)

261

upoważnienie do dokonania czynności zwykłego zarządu (art. 201 k.c.)

262

rozstrzygnięcie w przedmiocie prawidłowości zarządu rzeczą wspólną (art. 202 k.c.)

263

uchylenie zarządu związanego ze współwłasnością i użytkowaniem

264

wyznaczenie zarządcy rzeczą wspólną

265

ustanowienie służebności przesyłu

266

odebranie oświadczenia w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku

267

nakazanie złożenia oświadczenia w celu stwierdzenia czy istnieje testament i gdzie się znajduje

268

otwarcie i ogłoszenie testamentu

269

nakazanie wyjawienia przedmiotów spadkowych

270

przesłuchanie świadków testamentu ustnego

271

odebranie oświadczenia o odmowie przyjęcia obowiązków wykonawcy testamentu

272

ustanowienie kuratora spadku

273

uchylenie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia (art. 678 k.p.c.)

274

uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku (art. 679 k.p.c.)

275

zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

276

zwolnienie z obowiązków wykonawcy testamentu

277

zwrot depozytu sądowego (art. 69311 k.p.c.)

278

wydanie depozytu sądowego (art. 69314 k.p.c.)

279

o założenie księgi wieczystej

280

o wpis do księgi wieczystej

281

o zobowiązanie sprawcy przemocy w rodzinie do opuszczenia mieszkania zajmowanego wspólnie z innym członkiem rodziny dotkniętym przemocą (art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie [Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.])

282

sprawy w trybie wyborczym (wybory prezydenckie)

290

sprawy w trybie wyborczym (wybory parlamentarne)

291

sprawy w trybie wyborczym (wybory samorządowe)

292

 

 

rep. „Nc”

 

sprawy rozpoznawane w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także w europejskim postępowaniu nakazowym oznacza się odpowiednimi symbolami ustalonymi dla spraw z rep. „C”

 

 

 

rep. „Co” – sprawy:

 

dotyczące nadzoru sądu z urzędu nad komornikiem (art. 759 § 2 k.p.c.)

102

w przedmiocie egzekucji świadczeń niepieniężnych (art. 1050 i 1051 k.p.c.)

103

o rozstrzygnięcie w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej (art. 773 k.p.c.)

103a

o nadanie klauzuli wykonalności, z wyłączeniem spraw o symbolach 104b i 104E

104

o nadanie klauzuli wykonalności bankowym tytułom egzekucyjnym

104b

o nadanie klauzuli wykonalności europejskim tytułom egzekucyjnym

104E

o zwolnienie od kosztów sądowych i/lub ustanowienie radcy prawnego, adwokata

105

ze skargi na czynności komornika

106

o obniżenie opłaty egzekucyjnej (art. 49 ust. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji [Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 oraz z 2012 r. poz. 759])

106a

o uznanie orzeczenia sądu państwa obcego

107

o wyznaczenie sądu

108

o wyłączenie sędziego

109

o odtworzenie akt

111

o wyjawienie majątku

112

o uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego za granicą

117

w przedmiocie nadzoru nad egzekucją z nieruchomości

118

w przedmiocie egzekucji przez zarząd przymusowy

119

w przedmiocie egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa

120

w przedmiocie egzekucji przez sprzedaż gospodarstwa rolnego

121

inne w postępowaniu egzekucyjnym

122

o zawezwanie do próby ugodowej

123

o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem

124

o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego (art. 794 k.p.c.)

125

o ustanowienie kuratora dla dłużnika, którego miejsce pobytu nie jest znane (art. 802 k.p.c.)

126

 

o ustanowienie kuratora do zastępowania osoby nieobecnej (art. 928 k.p.c.)

126a

o udzielnie umocowania do wykonania czynności na koszt dłużnika (art. 1049 k.p.c.)

127

rejestracja protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów lub dla sądu właściwego zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa

128

o zabezpieczenie dowodu

129

o wyłączenie komornika

130

o udzielenie zabezpieczenia

131

o uchylenie lub zmianę prawomocnego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia

132

o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego (art. 1151 k.p.c.)

133

o nadanie klauzuli wykonalności europejskim nakazom zapłaty (art. 11534 k.p.c.)

139

o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniom wydanym w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń (art. 11537 k.p.c.)

140

o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym określonym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych

141

 

 

SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA PRACY

 

 

 

rep. „P” – sprawy:

 

związane z wypowiedzeniem umowy o pracę

401

wypowiedzenie umowy o pracę pracownicy w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego albo pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego

401c

dotyczące rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

402w

dotyczące rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika

402bw

dotyczące rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika z powodu szkodliwego wpływu pracy na zdrowie

402szk

dotyczące rozwiązania umowy o pracę z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków przez pracodawcę

402pr

dotyczące rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu upadłości

402up

dotyczące rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu likwidacji zakładu pracy

402lik

związane z innym sposobem ustania stosunku pracy

404

o odszkodowanie z tytułu niewydania w terminie świadectwa pracy lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy

405

o wydanie lub sprostowanie świadectwa pracy

405a

o nawiązanie stosunku pracy i roszczenia o odszkodowanie za niezawarcie umowy przyrzeczonej

406

związane z wypowiedzeniem umownych warunków pracy i płacy

407

o wynagrodzenie za pracę (z wyjątkiem objętych symbolami 401, 402, 404, 409 i 467)

408

o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

409

o urlop wypoczynkowy lub ekwiwalent pieniężny za urlop

410

o urlop macierzyński

410mac

o urlop wychowawczy

410wych

związane ze szczególną ochroną pracy kobiet

411

związane ze szczególną ochroną pracy kobiet w ciąży

411c

związane ze szczególną ochroną pracy kobiet karmiących dziecko piersią w okresie czasu pracy

411p

związane ze szczególną ochroną pracy młodocianych

412

o świadczenia dochodzone od pracowników na podstawie przepisów prawa cywilnego

414

o odszkodowanie za mienie niepowierzone

415

o odszkodowanie za mienie powierzone łącznie ze sprawami z tytułu odpowiedzialności wspólnej

416

o odszkodowanie przysługujące pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia

417

o odszkodowanie z tytułu naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji

418

o ustalenie nieistnienia stosunku pracy

419

o świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy

420

o odprawę rentową

421r

o odprawę emerytalną

421em

o odprawę pieniężną z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

422

o nagrody jubileuszowe

423

dotyczące dochodzenia świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121)

430

dotyczące powództwa związków zawodowych o zwrot funduszowi świadczeń socjalnych środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami ustawy lub o przekazanie należnych środków na fundusz – ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.).

 

431

o uchylenie kary z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników

432

o uchylenie uchwały organu spółdzielni, w wypadku gdy treść uchwały dotyczy spółdzielczego stosunku pracy

435

o roszczenia wynikające ze spółdzielczej umowy o pracę

439

o ustalenie istnienia stosunku pracy wnoszone przez inspektorów pracy

440

o ustalenie istnienia stosunku pracy (z wyłączeniem spraw oznaczonych symbolem 440)

441

o odszkodowanie należne pracownikowi za okres obowiązywania zakazu konkurencji

450

 

o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (nie dotyczy wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym)

451

o ustalenie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

452

inne, pozostające w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową

455

o świadczenia dochodzone od pracodawcy na podstawie przepisów prawa cywilnego

455c

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 k.p.c.)

456

spory pracowników i byłych pracowników (także rolników i rybaków) o wydanie bezpłatnych akcji

457

o odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu (art. 183d k.p.)

458

o odszkodowanie w związku z molestowaniem seksualnym, jako jedną z form dyskryminacji w miejscu pracy (art. 183a § 6 k.p. w zw. z art. 183d k.p.)

459

dyskryminacja w zatrudnieniu (art. 113 k.p.)

461

o zadośćuczynienie w związku z mobbingiem (art. 943 § 3 k.p.)

462

o odszkodowanie w związku z mobbingiem (art. 943 § 4 k.p.)

463

o ustalenie istnienia stosunku pracy nakładczej

464

o ustalenie wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub pracy o szczególnym charakterze

465

inne sprawy o ustalenie na podstawie art. 189 k.p.c. wynikające ze stosunku pracy

466

o premię lub nagrodę

467

o odprawę pośmiertną

468

o wydanie dokumentu związanego ze stosunkiem pracy, innego niż świadectwo pracy (np. Rp7, PIT)

470

o dopuszczenie do pracy

471

o diety i inne świadczenia związane z podróżą służbową

472

o ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie odzieży roboczej

473

o koszty używania przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych

474

o świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

475

o jednorazową odprawę warunkową z tytułu nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego

476

o deputat węglowy (wydanie bezpłatnego węgla w naturze) lub o ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla

477

o inne, niż przewidziane wyżej, świadczenia wynikające z układów zbiorowych pracy lub pakietów socjalnych

478

o roszczenia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników

479

o roszczenia niemajątkowe wynikające z naruszenia dóbr osobistych pracownika

480

odwołania od orzeczeń w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej członków samorządów zawodowych

481

roszczenia dotyczące uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem / określone w dziale ósmym k.p. (z wyłączeniem spraw o symbolach 401c, 410mac, 410wych, 411c i 411p)

482

o ustalenie wykonywania pracy u innego pracodawcy w okresie urlopu bezpłatnego

485

o zwrot mienia powierzonego

486

o zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników

487

o roszczenia niemajątkowe wynikające z naruszenia dóbr osobistych pracodawcy

488

 

 

rep. „Np”

 

sprawy rozpoznawane w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także w europejskim postępowaniu nakazowym oznacza się odpowiednimi symbolami ustalonymi dla spraw z rep. „P”

 

 

 

rep. „Po” i „Uo” – sprawy:

 

w przedmiocie egzekucji świadczeń niepieniężnych (art. 1049, 1050 i 1051 k.p.c.)

103

o nadanie klauzuli wykonalności

104

o zwolnienie od kosztów sądowych i/lub ustanowienie radcy prawnego, adwokata

105

ze skargi na czynności komornika

106

o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego

107

o wyznaczenie sądu

108

o wyłączenie sędziego

109

o odtworzenie akt

111

o wyjawienie majątku

112

dotyczące pomocy sądowej

113

w sprawie odmowy rejestracji zakładowego układu zbiorowego pracy

114

w sprawie odmowy rejestracji ponadzakładowego układu zbiorowego pracy

114a

o uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego za granicą

117

w przedmiocie nadzoru nad egzekucją z nieruchomości

118

inne w postępowaniu egzekucyjnym

122

o zawezwanie do próby ugodowej

123

o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego

125

o wydanie dalszego tytułu wykonawczego

125a

o zabezpieczenie roszczenia przed wszczęciem postępowania

135

o zabezpieczenie dowodu przed wszczęciem postępowania

136

o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

137

w sprawie stwierdzenia reprezentatywności zakładowej organizacji związkowej

138

w sprawie stwierdzenia reprezentatywności ponadzakładowej organizacji związkowej

138a

 

SPRAWY Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 

 

 

rep. „U” – sprawy o:

 

prawo do (z wyłączeniem rolników i służb mundurowych):

 

– emerytury

501

– renty z tytułu niezdolności do pracy

502

– renty rodzinnej

503

rentę lub emeryturę żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin (z wyjątkiem rent znakowanych symbolem 507)

506

rentę inwalidzką lub rodzinną z tytułu wypadków lub chorób pozostających w związku ze służbą wojskową, w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej

507

rentę z tytułu niezdolności do pracy przewidzianą dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin

prawo do:

508

– renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy

510

– emerytury rolniczej

511p

– renty rodzinnej z ubezpieczenia społecznego rolników

511n

wysokość emerytury lub renty (z wyłączeniem rolników i służb mundurowych)

512

rentę rolniczą lub rodzinną z tytułu niezdolności do pracy powstałej wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej

513

jednorazowe odszkodowanie z tytułu:

– wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej

514

– wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

516

rentę szkoleniową

517

zasiłek opiekuńczy

552o

zasiłek wyrównawczy

552w

zasiłek pogrzebowy

554

świadczenia rehabilitacyjne

555

ustalenie istnienia bądź nieistnienia ubezpieczeń społecznych i ich zakresu lub o należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na ubezpieczenie zdrowotne

557

jednorazowe odszkodowania przysługujące w razie wypadków lub chorób pozostających w związku ze służbą wojskową, w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej

559

ustalenie stopnia niepełnosprawności

560

ustalenie niepełnosprawności

560n

roszczenia ze stosunków prawnych między członkami otwartych funduszy emerytalnych a tymi funduszami lub ich organami

561

rentę socjalną

568

zasiłek macierzyński

569

zasiłek chorobowy

576

emeryturę pomostową

577

wysokość emerytury rolniczej, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinnej oraz emerytury i renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin

578

wysokość emerytury i renty żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, inwalidów wojennych i wojskowych oraz członków ich rodzin

579

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

580

dotyczące odpowiedzialności osób trzecich i następców prawnych za składki na ubezpieczenia społeczne, FP (Fundusz Pracy), FGŚP (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) i ubezpieczenie zdrowotne

581

ustalenie kapitału początkowego

582

świadczenie przedemerytalne

583

wysokość zasiłku przedemerytalnego

584

ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla

585

inne dodatki wypłacane przez organ rentowy, jeśli przedmiotem postępowania nie jest prawo do emerytury lub renty

586

wydanie zaświadczenia w sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych

587

wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawnych

588

 

DODATKOWE SYMBOLE LITEROWE

 

 

 

oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

ZUS

wojskowy organ emerytalny

wor

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA

msw

organ emerytalny Służby Więziennej

sw

wyznaczona przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jednostka organizacyjna Zakładu uprawniona w sprawach świadczeń osób zamieszkałych za granicą

 

ZUSbrz

sprawa wszczęta na skutek niewydania przez organ rentowy decyzji we właściwym terminie („Skarga na milczenie”)

sm

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

krus

Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

wzon

 

 

SPRAWY RODZINNE I NIELETNICH

 

 

 

rep. „RC” – sprawy o:

 

ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane

001

zaprzeczenie ojcostwa

002

alimenty (orzeczenia)

003

– zmianę orzeczenia w zakresie alimentów

003z

– ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego

003w

ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej

006

ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

007

rozwiązanie przysposobienia

008

zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji (art. 841 k.p.c. i art. 842 k.p.c.)

020

pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

021

ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności majątkiem wspólnym (art. 8401 k.p.c.)

076

zwrot (zapłatę wyegzekwowanego świadczenia)

077

ustalenie macierzyństwa

078

zaprzeczenie macierzyństwa

079

zaspokojenie potrzeb rodziny

080

roszczenia regresowe

081

 

 

rep. „RNs” – sprawy o:

 

zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika

204

zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego na zawarcia małżeństwa

205

ustanowienie kurateli dla osoby nieobecnej

209n

ustanowienie kurateli dla osoby niepełnosprawnej

209u

ustanowienie opieki nad osobą pełnoletnią

210

zmianę opiekuna nad osobą pełnoletnią

210z

przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad osobą pełnoletnią

210w

zwrot nakładów i wydatków związanych ze sprawowaniem opieki nad osobą pełnoletnią.

210nw

rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny (art. 24 k.r.i o.)

211

złożenie do depozytu sądowego

216

likwidację depozytu sądowego

216Ik

zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu

228

– zmianę orzeczenia o obowiązku leczenia odwykowego

228z

– ustanie obowiązku leczenia odwykowego

228w

nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka (art. 28 § 1 k.r.i o.)

230

zmianę nakazu wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka (art. 28 § 2 k.r.i o.)

230z

uchylenie nakazu wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka (art. 28 § 2 k.r.i o.)

230u

ustanowienie kurateli dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

231

zmianę kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

231z

 

 

sprawy z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

 

umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody:

 

– osoby chorej psychicznie (art. 23 ustawy)

236

– osoby z zaburzeniami psychicznymi (art. 24 ustawy)

237

– osoby chorej psychicznie na wniosek (art. 29 ustawy)

238

nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego

239

umieszczenie w domu pomocy społecznej

240

zmianę orzeczenia o przyjęciu do domu pomocy społecznej

240z

inne z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

241

zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem ubezwłasnowolnionego

253

 

rep. „Nsm” – sprawy o:

 

przysposobienie

201

wyrażenie zgody na przysposobienie małoletniego bez wskazania osoby przysposabiającej

201a

pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej

202

zmianę postanowienia w zakresie władzy rodzicielskiej

202a

zezwolenie kobietom na zawarcie małżeństwa ze względu na brak wieku

203

zmianę wyroku rozwodowego w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonania (art. 106 k.r.i o.)

206

przywrócenie władzy rodzicielskiej

207

ustanowienie opieki nad osobą małoletnią

208

zmianę opiekuna nad osobą małoletnią

208z

przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad osobą małoletnią

208w

zwrot nakładów i wydatków związanych ze sprawowaniem opieki nad osobą małoletnią

208nw

ustanowienie kuratora dla małoletniego

209

wydanie dziecka

226

sprawy z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857)

235

zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka (art. 101 § 3 k.r.i o.)

242

rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami (art. 97 § 2 k.r.i o.), z wyłączeniem spraw o symbolach 246, 247, 247z i 248

243

sprawy o pobranie tkanek do przeszczepu od małoletniego (ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów [Dz. U. Nr 169, poz. 1411])

244

umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej

245

ustalenie miejsca pobytu małoletniego

246

ustalenie kontaktów z małoletnim

247

zmianę kontaktów z małoletnim

247z

zezwolenie na wydanie paszportu

248p

 

 

sprawy z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego:

 

sprawy te oznacza się odpowiednimi symbolami ustalonymi dla spraw z rep. „RNs”

 

wydanie/zmianę zarządzeń w trybie art. 109 k.r.i o.

254

rozwiązanie rodziny zastępczej

255

uznanie ojcostwa

256

 

 

rep. „RCo” – sprawy:

 

o zabezpieczenie alimentów (art. 142 k.r.i o. i 754 k.p.c.)

101

w przedmiocie egzekucji świadczeń niepieniężnych (art. 1050 i 1051 k.p.c.).

103

o nadanie klauzuli wykonalności, z wyłączeniem spraw o symbolu 104E

104

o nadanie klauzuli wykonalności europejskim tytułom egzekucyjnym

104E

o zwolnienie od kosztów sądowych i/lub ustanowienie radcy prawnego, adwokata

105

ze skargi na czynności komornika

106

o wyznaczenie sądu

108

o wyłączenie sędziego

109

o odtworzenie akt

111

o wyjawienie majątku

112

o zawezwanie do próby ugodowej

123

o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem

124

o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego (art. 794 k.p.c.)

125

o wyłączenie komornika

130

o udzielenie zabezpieczenia

131

o uchylenie lub zmianę prawomocnego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia

132

o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego (art. 1151 k.p.c.)

133

 

 

rep. „RNc”

 

sprawy rozpoznawane w europejskim postępowaniu nakazowym oznacza się odpowiednimi symbolami ustalonymi dla spraw w rep. „RC”

 

 

 

 

SPRAWY GOSPODARCZE

 

 

 

rep. „GC” – sprawy o:

 

opróżnienie lokalu użytkowego

610

wydanie nieruchomości

611

ochronę naturalnego środowiska człowieka

6132

roszczenia związane z rękojmią i gwarancją

618

roszczenia z umowy o usługi (o dzieło, zlecenia, umowy nienazwane), z wyłączeniem spraw o symbolu 618

620

roszczenia z umowy dostawy łącznie ze sporami przedumownymi na tle tej umowy, z wyłączeniem spraw o symbolu 618

623

 

roszczenia z umowy sprzedaży, z wyłączeniem spraw o symbolu 618

625

roszczenia z umowy o roboty budowlane i inwestycyjne, z wyłączeniem spraw o symbolach 618 i 631

630

roszczenia dotyczące prac projektowych

631

roszczenia z umowy o przewóz i spedycję, z wyłączeniem spraw o symbolach 634 i 635

633

roszczenia dotyczące sporów na tle szkód i braków ilościowych w przesyłkach

634

spory na tle nienależytego wykorzystania środków transportu

635

roszczenia z umowy leasingu

636

roszczenia z umowy rachunku bankowego

638

roszczenia z umowy agencyjnej i umów nienazwanych podobnych do agencyjnych

639

spory na tle ubezpieczeń majątkowych

640

dotyczące nieuczciwej konkurencji

652

roszczenia z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.)

653

dotyczące uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwał zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia

654

wyłączenie wspólnika w spółce z o.o

655

rozwiązanie spółki

656

pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 k.p.c.)

657

roszczenia z walutowych transakcji instrumentami pochodnymi (opcje walutowe, swapy walutowe, CIRS, forward i inne)

658

ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa (art. 189 k.p.c.) .

659

uznanie umowy za bezskuteczną (art. 59 k.c.)

660

zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli (art. 64 k.c.)

661

uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli (art. 527 k.c.)

662

wydanie rzeczy, z wyłączeniem spraw o symbolu 610, 611

663

wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy (art. 224 k.c. i nast.)

664

ochronę naruszonego posiadania (art. 344 k.c.)

665

roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia

666

roszczenia z czynów niedozwolonych

667

roszczenia z umowy najmu lub dzierżawy, z wyłączeniem spraw o symbolu 618

668

roszczenia z umowy kredytu

669

roszczenia z umowy pożyczki

670

roszczenia z umowy przechowania lub składu

671

roszczenia z weksla

672

roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnoprawnej członków organów i likwidatorów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej oraz innych osób dochodzone na podstawie art. 291–300 oraz 479–490 k.s.h.

 

673

uchylenie wyroku sądu polubownego

674

ochronę praw autorskich i pokrewnych

675

z zakresu ochrony prawnej roślin

676

skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (Ga)

677

 

 

rep. „GNc”

 

sprawy rozpoznawane w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także w europejskim postępowaniu nakazowym oznacza się odpowiednimi symbolami ustalonymi dla spraw z rep. „GC”

 

 

 

rep. „GCo” – sprawy:

 

o nadanie klauzuli wykonalności, z wyłączeniem spraw o symbolach 104E, 104m, 104osh, 104p, 104n i 104b

104

o nadanie klauzuli wykonalności europejskim tytułom egzekucyjnym

104E

o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika (art. 787, 7871 k.p.c.)

104m

o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi osobowej spółki handlowej (art. 7781 k.p.c.)

104osh

o nadanie klauzuli wykonalności wobec przejścia uprawnień lub obowiązków (art. 788 k.p.c.)

104p

o nadanie klauzuli wykonalności bankowym tytułom egzekucyjnym

104b

o nadanie klauzuli wykonalności aktom notarialnym

104n

o zwolnienie od kosztów sądowych i/lub ustanowienie radcy prawnego, adwokata

105

o uznanie orzeczenia sądu państwa obcego

107

o wyznaczenie sądu

108

o wyłączenie sędziego

109

o odtworzenie akt

111

o uznanie albo stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego za granicą lub ugody zawartej przed takim sądem

117

o zawezwanie do próby ugodowej

123

o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego (art. 794 k.p.c.)

125

o zabezpieczenie dowodu

129

o udzielenie zabezpieczenia

131

o uznanie albo stwierdzenie wykonalności wyroku lub ugody sądu polubownego, z wyłączeniem spraw o symbolu 117

132

 

rep. „AmT” – sprawy dotyczące odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej:

 

o ustaleniu znaczącej pozycji rynkowej

700

w sprawie nałożenia, zniesienia lub zmiany obowiązków regulacyjnych

701

w sprawie nałożenia kar

702

o których mowa w art. 43a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

703

o których mowa w art. 201 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

704

wydawanych w sprawach spornych, z wyjątkiem decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości po przeprowadzeniu przetargu albo konkursu oraz od decyzji o uznaniu przetargu albo konkursu za nierozstrzygnięty

705

o których mowa w art. 7 ust. 1, art. 13 ust. 2, art. 20, art. 21 ust. 2 oraz art. 22 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

706

 

 

rep. „AmA” – sprawy dotyczące odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 

w sprawie porozumienia ograniczającego konkurencję

710

w sprawie nadużywania pozycji dominującej

711

sprawie koncentracji

712

w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

713

w sprawie nałożenia kar

714

 

 

rep. „AmE” – sprawy dotyczące odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

 

w sprawach, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

720

w sprawie dotyczącej zatwierdzenia taryfy energetycznej

721

w sprawie koncesji

722

w sprawie wymierzenia kary

723

w sprawie ustalenia kwoty kosztów osieroconych na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem długoterminowych umów sprzedaży mocy i energii elektrycznej

724

 

 

rep. „Amz” – sprawy dotyczące:

 

zażaleń na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, o którym mowa w art. 23 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

735

zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów lub przepisów odrębnych

736

zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w postępowaniu zabezpieczającym prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

737

zażaleń na postanowienia wydawane w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym w celu wykonania obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydawanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

738

zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne lub przepisów odrębnych

739

zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym lub przepisów odrębnych

740

OBJAŚNIENIA:

1) Sprawy o rozwód należy symbolizować ogólnym symbolem „004”, jednak te sprawy, w których w pozwie występuje żądanie eksmisji, oznacza się dodatkowo literą „a”, natomiast sprawy o rozwód z równoczesnym wnioskiem o podział majątku wspólnego literą „b”. Jeżeli w sprawie o rozwód strony wnoszą równocześnie o eksmisję i podział majątku, sprawę oznacza się symbolem „004/a/b”.

2) Symbolem „013” lub „613” oznacza się wyłącznie sprawy, w których przyczyną powstania szkody lub powstania roszczenia było naruszenie jakiegokolwiek elementu naturalnego środowiska człowieka, tj.: powietrza, wody, gleby, krajobrazu, fauny, flory itp.

3) Wyjaśnienia pkt 1 odnoszą się także do spraw o separację.

4) Jeżeli w skład majątku wchodzi gospodarstwo rolne, to po symbolu cyfrowym dopisuje się symbol literowy „rol”.

5) Sprawy przekazane do rozpoznania sądowi okręgowemu w trybie art. 18 k.p.c. oznacza się dodatkowo przez uzupełnienie ich symboli cyfrowych adnotacją 18 k.

6) Sprawy wpisywane do rep. „C” i „Ns” oznaczone odnośnikiem „6” są sprawami rodzinnymi.

7) Literami „dk” oznacza się wskazane w sprawozdaniu statystycznym sprawy z zakresu prawa pracy dotyczące kobiet, a literami „dm” dotyczące mężczyzn.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Dybka

Aplikant adwokacki, specjalista w dziedzinie prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama