reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych

Na podstawie art. 19 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 427, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Tworzy się wydziały w następujących sądach rejonowych:

1) w Sądzie Rejonowym w Elblągu – X Wydział Cywilny;

2) w Sądzie Rejonowym w Opolu – IX Wydział Cywilny;

3) w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie – XI Wydział Cywilny;

4) w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu – VII Wydział Cywilny.

§ 2.
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 95, z późn. zm.2)) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 5 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) w Sądzie Rejonowym w Elblągu:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru części miasta Elbląg w granicach przebiegających od północnej granicy miasta wzdłuż osi ul. Fromborskiej do ul. Królewieckiej, dalej osią ul. Królewieckiej, ul. 12-go Lutego, ul. Hetmańskiej, al. Tysiąclecia, ul. Warszawskiej w kierunku południowej granicy miasta, następnie wzdłuż południowej granicy miasta, poczynając od punktu przecięcia ul. Warszawskiej z obwodnicą elbląską w kierunku zachodniej granicy miasta i dalej wzdłuż zachodniej granicy miasta w kierunku granicy północnej, wzdłuż północnej granicy miasta do punktu przecięcia z ul. Fromborską oraz gmin Gronowo Elbląskie, Markusy, Milejewo i Tolkmicko, z wyłączeniem spraw przekazanych X Wydziałowi Cywilnemu,

– II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwisko oskarżonego, obwinionego lub uczestnika postępowania albo nazwisko pierwszego z oskarżonych, obwinionych lub uczestników postępowania rozpoczyna się na litery od A do Ł,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Braniewie i Elblągu oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Braniewie, Elblągu, Iławie i Ostródzie,

– V Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i naprawcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Braniewie, Elblągu, Iławie i Ostródzie,

– VI Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– VII Wydział Wykonywania Orzeczeń Sądowych – wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych, a także orzeczeń Urzędu Skarbowego i urzędów celnych,

– VIII Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwisko oskarżonego, obwinionego lub uczestnika postępowania albo nazwisko pierwszego z oskarżonych, obwinionych lub uczestników postępowania rozpoczyna się na od M do Ż,

– IX Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru części miasta Elbląg w granicach przebiegających od północnej granicy miasta wzdłuż osi ul. Fromborskiej do ul. Królewieckiej, dalej osią ul. Królewieckiej, ul. 12-go Lutego, ul. Hetmańskiej, al. Tysiąclecia, ul. Warszawskiej w kierunku południowej granicy miasta, następnie wzdłuż południowej granicy miasta, poczynając od punktu przecięcia ul. Warszawskiej z obwodnicą elbląską w kierunku wschodniej granicy miasta i dalej wzdłuż wschodniej granicy miasta w kierunku granicy północnej, wzdłuż północnej granicy miasta do punktu przecięcia z ul. Fromborską oraz gmin Elbląg, Pasłęk i Rychliki, z wyłączeniem spraw przekazanych X Wydziałowi Cywilnemu,

– X Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego podlegające rozpoznaniu w postępowaniu upominawczym, podlegające kognicji orzeczniczej referendarzy sądowych sprawy o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, o których mowa w art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (odrębnie rejestrowane w repertorium „Co” na podstawie przepisów zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej), podlegające kognicji orzeczniczej referendarzy sądowych sprawy z zakresu prawa spadkowego i sprawy o rozstrzygnięcie zbiegu egzekucji, a także rozpoznawanie wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych i o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawach rozpoznawanych przez ten Wydział,”;

2) w pkt 23 lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) w Sądzie Rejonowym w Opolu:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwisko, nazwa pozwanego, wnioskodawcy, dłużnika i innej osoby, z którą czynność jest związana, lub pierwszego z wymienionych podmiotów rozpoczynają się na litery A–M,

– II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego, w których nazwiska oskarżonych zaczynają się na litery od A do K, a także sprawy wykroczeniowe z całego obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku, Nysie, Opolu, Prudniku i Strzelcach Opolskich,

– V Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i naprawcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku, Nysie, Opolu, Prudniku i Strzelcach Opolskich,

– VI Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– VII Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego, w których nazwiska oskarżonych zaczynają się na litery od L do Ż, a także wykonywanie orzeczeń w sprawach karnych, karnoskarbowych i o wykroczenia z całego obszaru właściwości tego Sądu,

– VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego – sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Opolu,

– IX Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwisko, nazwa pozwanego, wnioskodawcy, dłużnika i innej osoby, z którą czynność jest związana, lub pierwszego z wymienionych podmiotów rozpoczynają się na litery N–Ż,”;

3) w pkt 30 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru miasta Rzeszów z osiedli: 1000-lecia, Baranówka, Generała Władysława Andersa, Kmity, Kotuli, Krakowska-Południe, Króla Stanisława Augusta, Miłocin, Pobitno, Przybyszówka, Pułaskiego, Staromieście, Staroniwa, Śródmieście-Północ, Wilkowyja i Załęże, oraz gmin: Chmielnik, Głogów Małopolski, Kamień, Krasne, Sokołów Małopolski, Świlcza i Trzebownisko, a także sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego z właściwości I i XI Wydziału Cywilnego tego Sądu,

– II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, niezależnie od trybu postępowania sądowego wpływające do repertorium K oraz do wykazów Kp i Ko, w których występowała Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów, z wyłączeniem osiedli Baranówka i Nowe Miasto, Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie oraz inne prokuratury, a także sprawy karne skarbowe i wykroczeniowe z obszaru miasta Rzeszów,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru miast Dynów i Rzeszów oraz gmin Błażowa, Boguchwała, Chmielnik, Dynów, Głogów Małopolski, Hyżne, Kamień, Krasne, Lubenia, Sokołów Małopolski, Świlcza, Trzebownisko i Tyczyn,

– IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Dębicy, Łańcucie i Rzeszowie,

– V Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i naprawcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Dębicy, Łańcucie i Rzeszowie,

– VI Wydział Karny Wykonawczy – wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw z obszaru miast Dynów i Rzeszów oraz gmin Błażowa, Boguchwała, Chmielnik, Dynów, Głogów Małopolski, Hyżne, Kamień, Krasne, Lubenia, Sokołów Małopolski, Świlcza, Trzebownisko i Tyczyn,

– VII Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Rzeszów oraz gmin Boguchwała, Głogów Małopolski, Kamień, Krasne, Sokołów Małopolski, Świlcza i Trzebownisko,

– VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tyczynie – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Dynów oraz gmin Błażowa, Chmielnik, Dynów, Hyżne, Lubenia i Tyczyn,

– IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów – sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów okręgowych w Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu,

– X Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, niezależnie od trybu postępowania sądowego wpływające do repertorium K oraz do wykazów Kp i Ko, w których występowała Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie, a także sprawy karne skarbowe i wykroczeniowe z obszaru miasta Dynów oraz gmin Błażowa, Boguchwała, Chmielnik, Dynów, Głogów Małopolski, Hyżne, Kamień, Krasne, Lubenia, Sokołów Małopolski, Świlcza, Trzebownisko i Tyczyn,

– XI Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru miast Dynów i Rzeszów z osiedli: Biała, Budziwój, Drabinianka, Generała Dąbrowskiego, Generała Grota-Roweckiego, Mieszka I, Nowe Miasto, Paderewskiego, Piastów, Słocina, Śródmieście-Południe, Zalesie i Zwięczyca oraz z obszaru gmin Błażowa, Boguchwała, Dynów, Hyżne, Lubenia i Tyczyn, z wyłączeniem spraw przekazanych I Wydziałowi Cywilnemu,

– XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego – sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu,

– XIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Strzyżowie – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru gmin Czudec, Frysztak, Niebylec, Strzyżów i Wiśniowa,

– XIV Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Strzyżowie – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru gmin Czudec, Frysztak, Niebylec, Strzyżów i Wiśniowa,

– XV Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Strzyżowie – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru gmin Czudec, Frysztak, Niebylec, Strzyżów i Wiśniowa,

– XVI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Strzyżowie – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Czudec, Frysztak, Niebylec, Strzyżów i Wiśniowa,”;

4) w pkt 35 lit. j otrzymuje brzmienie:

„j) w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie:

– I Wydział Cywilny – sprawy cywilne, w których nazwiska lub nazwy powodów zaczynają się na litery A–O, z wyłączeniem spraw przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu i IX Wydziałowi Egzekucyjnemu,

– II Wydział Cywilny – sprawy nieprocesowe z zakresu prawa cywilnego,

– III Wydział Cywilny – sprawy cywilne, w których nazwiska lub nazwy powodów zaczynają się na litery P–Ż, z wyłączeniem spraw przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu i IX Wydziałowi Egzekucyjnemu,

– IV Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego z części obszaru działania Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie w granicach ustalonych dla obszaru działania Komisariatu Policji Szczecin-Pogodno oraz sprawy o przestępstwa i wykroczenia skarbowe z całego obszaru właściwości tego Sądu,

– V Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego z części obszaru działania Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie w granicach ustalonych dla obszaru działania Komisariatu Policji Szczecin nad Odrą oraz sprawy wykroczeniowe z obszaru miasta Szczecin, z wyłączeniem spraw przekazanych IV Wydziałowi Karnemu,

– VI Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru działania Prokuratury Rejonowej Szczecin-Prawobrzeże w Szczecinie, z wyłączeniem spraw przekazanych IV Wydziałowi Karnemu,

– VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Policach – sprawy z zakresu prawa karnego i sprawy wykroczeniowe z obszaru gmin Dobra (Szczecińska), Kołbaskowo, Nowe Warpno i Police, z wyłączeniem spraw przekazanych IV Wydziałowi Karnemu,

– VIII Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IX Wydział Egzekucyjny – sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego, z wyłączeniem postępowania egzekucyjnego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (art. 1050–1051 Kodeksu postępowania cywilnego),

– X Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Szczecin,

– XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Dobra (Szczecińska), Kołbaskowo, Nowe Warpno i Police,”;

5) w pkt 43 lit. j otrzymuje brzmienie:

„j) w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) pozwanych, wnioskodawców, dłużników lub uczestników zaczynają się na litery od A do I, z wyłączeniem spraw przekazanych VII Wydziałowi Cywilnemu,

– II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego z obszaru ustalonego tradycyjnie dla dzielnicy Wrocław-Śródmieście,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Oleśnicy, Oławie, Środzie Śląskiej, Trzebnicy, dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu i dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu, w których nazwiska (nazwy) powodów lub ubezpieczonych zaczynają się na litery od A do Ł,

– V Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego z obszaru ustalonego tradycyjnie dla dzielnicy Wrocław-Stare Miasto,

– VI Wydział Karny – sprawy wykroczeniowe z całego obszaru właściwości tego Sądu,

– VII Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego podlegające rozpoznaniu w postępowaniu upominawczym, podlegające kognicji orzeczniczej referendarzy sądowych sprawy o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, o których mowa w art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (odrębnie rejestrowane w repertorium „Co” na podstawie przepisów zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej), a także rozpoznawanie wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych i o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawach rozpoznawanych przez ten Wydział,

– VIII Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) pozwanych, wnioskodawców, dłużników lub uczestników zaczynają się na litery od J do P, z wyłączeniem spraw przekazanych VII Wydziałowi Cywilnemu,

– IX Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) pozwanych, wnioskodawców, dłużników lub uczestników postępowania zaczynają się na litery od Q do Ż, z wyłączeniem spraw przekazanych VII Wydziałowi Cywilnemu,

– X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Oleśnicy, Oławie, Środzie Śląskiej, Trzebnicy, dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu i dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu, w których nazwiska (nazwy) powodów lub ubezpieczonych zaczynają się na litery od M do Ż;”.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Minister Sprawiedliwości: Marek Biernacki

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 662, 1165, 1247 i 1433.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2012 r. poz. 155 i 168 oraz z 2013 r. poz. 55, 173, 227 i 275.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Krenc

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama