reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 30 grudnia 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej

Na podstawie art. 148 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 5, poz. 22, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Użyte w przepisach zarządzenia skróty oznaczają:

1) k.c. – ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.3));

2) k.p.c. – ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.4));

3) k.k. – ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.5));

4) k.p.k. – ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.6));

5) k.k.w. – ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.7));

6) k.p.w. – ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.8));

7) u.s.p. – ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.);

8) KRS – ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1142, 1893 i 1923);

9) p.u. – ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.9));

10) p.r. – ustawę z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, z późn. zm.10));

11) u.p.n. – ustawę z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382 oraz z 2015 r. poz. 1418 i 1707);

12) u.s.n.p.s. – ustawę z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 oraz z 2009 r. Nr 61, poz. 498);

13) r.u.s.p. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 2316);

14) ETPC – Europejski Trybunał Praw Człowieka;

15) [st] – odniesienie do danych, które stanowią podstawę do sporządzania sprawozdań statystycznych.”,

b) dodaje się ust. 6–8 w brzmieniu:

„6. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o odnotowaniu nazwy gminy, z której obszaru wpłynęła sprawa, rozumie się przez to czynność polegającą na wskazaniu pochodzenia terytorialnego danej sprawy sądowej, zgodnie z zasadami właściwości sądu określonymi w k.p.c, k.p.k., k.p.w. albo u.p.n.

7. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o dacie wpływu rozumie się przez to datę przyjęcia korespondencji przez biuro podawcze sądu lub pracownika upoważnionego do odbioru korespondencji w sądzie.

8. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o czasie trwania mediacji rozumie się przez to okres jaki upłynął od dnia wydania postanowienia o skierowaniu stron do mediacji do dnia oświadczenia o braku zgody na mediację lub złożenia protokołu z przebiegu mediacji lub upływu wyznaczonego terminu na przeprowadzenie mediacji.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Zakres zadań sekretariatu obejmuje: wszystkie czynności związane z prowadzeniem akt spraw sądowych oraz urządzeń ewidencyjnych służących do ich rejestrowania, wykonywaniem wydanych w sprawach sądowych zarządzeń prezesa sądu, przewodniczącego wydziału, sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych, protokołowaniem na rozprawach i posiedzeniach sądu, sporządzaniem sprawozdań statystycznych, a także innych czynności przewidzianych w regulaminie urzędowania sądów powszechnych i w przepisach szczególnych.”;

3) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kierownik sekretariatu podlega bezpośrednio przewodniczącemu wydziału i jest odpowiedzialny przed nim za prawidłowe i terminowe wykonywanie czynności należących do zakresu zadań podległego mu sekretariatu oraz za przestrzeganie dyscypliny i kultury pracy przez wszystkich pracowników tego sekretariatu.”;

4) w § 9:

a) w ust. 1:

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydawanie innym sądom akt spraw zakończonych, wydawanie kopii, odpisów, wyciągów, zaświadczeń, a na zarządzenie przewodniczącego wydziału, przewodniczącego posiedzenia, sędziego sprawozdawcy, asesora sądowego lub referendarza sądowego także innych dokumentów, uwierzytelnianie odpisów pism lub dokumentów wydanych z akt znajdujących się w sekretariacie, jak również przekazanych do archiwum zakładowego;”,

– dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) przedkładanie przewodniczącemu wydziału, sędziemu referentowi, asesorowi sądowemu lub referendarzowi sądowemu wniosków o wydanie kopii lub odpisu dokumentu z akt w celu rozstrzygnięcia czy wniosek został wniesiony przez uprawnioną osobę albo czy została od niego uiszczona opłata w prawidłowej wysokości – w przypadku wątpliwości w tym zakresie;”,

– pkt 6–8 otrzymują brzmienie:

„6) sporządzanie pism o uiszczenie grzywien (kar pieniężnych) i kosztów sądowych, pism w sprawie egzekucji należności sądowych, jak również innych pism kierowanych na podstawie zarządzeń prezesa sądu, przewodniczącego wydziału, przewodniczącego posiedzenia, sędziego sprawozdawcy, asesora sądowego lub referendarza sądowego do oddziału finansowego w związku z wypłatą wynagrodzeń biegłych, tłumaczy i świadków, zaliczek, zwrotem opłat od pism procesowych, poleceń wypłaty czy przeksięgowania kwot stanowiących zabezpieczenie majątkowe lub depozyt wartościowy oraz innych należności;

7) zwracanie na zarządzenie przewodniczącego wydziału lub innego sędziego lub asesora sądowego pism procesowych;

8) przedstawianie pism i akt przewodniczącemu wydziału, innemu sędziemu, asesorowi sądowemu lub referendarzowi sądowemu, jeżeli z powodu upływu terminu należy wydać orzeczenie lub zarządzenie oraz niezwłoczne przedstawianie akt dla wydania dodatkowego orzeczenia, jeżeli w wydanym orzeczeniu brak jest rozstrzygnięcia co do dowodów rzeczowych, kosztów sądowych lub co do zaliczenia tymczasowego aresztowania;”;

b) w ust. 2 uchyla się zd. 2;

5) uchyla się § 11 i 12;

6) w § 16 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kierownik sekretariatu przedstawia wpływające pismo przewodniczącemu (innemu sędziemu lub asesorowi sądowemu) w celu wydania zarządzenia co do sposobu załatwienia pisma lub we własnym zakresie w zależności od treści pisma wydaje inne zarządzenia o charakterze administracyjnym.”;

7) w § 17 uchyla się ust. 4;

8) w § 18 w ust. 1 zd. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pisma wysyłane przez sąd doręcza się adresatom w kopertach za potwierdzeniem odbioru, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1222) oraz do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 82 i 887).”;

9) w § 23:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z rozprawy, posiedzenia jawnego lub niejawnego, gdy w sprawie wydane zostało orzeczenie lub zarządzenie powodujące zakreślenie sprawy w repertorium, sekretariat sądu sporządza wokandę. Wokandę z posiedzenia niejawnego sporządza się w dniu posiedzenia, na którym wydane zostało orzeczenie mające zakończyć postępowanie.”,

b) uchyla się ust. 2 i 3;

10) w § 24:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Po jednym egzemplarzu wokandy otrzymują przewodniczący posiedzenia i protokolant.”,

b) uchyla się ust. 2;

11) w § 25:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W protokołach i orzeczeniach sporządzanych zgodnie z przepisami postępowania sądowego wymienia się sygnaturę akt, stanowiska służbowe oraz imiona i nazwiska sędziów, asesorów sądowych lub referendarzy sądowych, oskarżyciela publicznego i protokolanta, a także imiona i nazwiska ławników. Jeżeli wyrok jest zaoczny w całości lub w stosunku do niektórych tylko osób, należy zaznaczyć to na wstępie wyroku.”,

b) uchyla się ust. 4 i 5,

c) dodaje się ust. 6b w brzmieniu:

„6b. W sprawach, w których sporządzono protokół w postaci zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku lub wygłoszono ustne uzasadnienie orzeczenia zamieszcza się na okładce akt sprawy, obok sygnatury sprawy, stosowne oznaczenie literowe „ep”.”;

12) w § 26 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. W przypadku protokołu sporządzonego za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, odpis zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku wraz z adnotacjami, podpisany przez upoważnionego pracownika sądu bezpiecznym podpisem elektronicznym, jest wydawany na informatycznych nośnikach danych albo udostępniany za pomocą konta w systemie teleinformatycznym. Przepisu ust. 2 nie stosuje się.”;

13) w § 42:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Po uprawomocnieniu się orzeczenia lub zarządzenia kończącego postępowanie w sprawie kierownik sekretariatu ustala, czy sędzia lub asesor sądowy rozpoznający sprawę w pierwszej instancji dokonał zakwalifikowania akt do odpowiedniej kategorii, a w razie stwierdzenia braku kwalifikacji przedstawia akta przewodniczącemu wydziału dla dokonania tej czynności.”,

b) uchyla się ust. 2;

14) w § 43 uchyla się ust. 4;

15) w § 45 uchyla się ust. 2 i 3;

16) w § 59 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Repertoria i wykazy ustalone dla ewidencji spraw cywilnych, spraw gospodarczych (z wyłączeniem spraw rozpoznawanych przez sąd rejestrowy), spraw upadłościowych, spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, spraw rozpoznawanych przez sąd rodzinny oraz spraw karnych i spraw o wykroczenia prowadzi się w systemie informatycznym; § 52 zd. 2, § 54 ust. 1, § 57 nie stosuje się; § 53 stosuje się odpowiednio.”;

17) po § 65 dodaje się § 65a w brzmieniu:

„§ 65a. Przepis § 65 stosuje się odpowiednio do zakreślania numerów porządkowych w wykazach.”;

18) w § 73 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Liczba kart w kontrolce powinna uwzględniać liczbę sędziów i asesorów sądowych oraz liczbę uzasadnień opracowywanych w roku przez poszczególnych sędziów i asesorów sądowych [st]. Na każdej karcie kontrolki należy wpisać nazwisko sędziego lub asesora sądowego, którego sprawy będą ewidencjonowane. W przypadku prowadzenia kontrolki w systemie informatycznym poszczególne pozycje kontrolki wpisywane są z podziałem na poszczególnych sędziów i asesorów sądowych sporządzających uzasadnienia w danym roku.

5. Zakładając kontrolkę na nowy rok kalendarzowy, należy na pierwszych kartach dotyczących poszczególnych sędziów lub asesorów sądowych wpisać sygnatury akt spraw niezakreślonych w kontrolce prowadzonej w roku poprzednim.”;

19) w § 74:

a) w ust. 2:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W wyniku złożenia wniosku o doręczenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem lub środka odwoławczego złożonego bez uprzedniego wniosku o doręczenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem, w kontrolce zamieszcza się w szczególności:”,

– pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) datę wpływu do właściwego sądu wniosku lub środka odwoławczego powodującego obowiązek sporządzenia uzasadnienia;

5) datę doręczenia akt sędziemu, asesorowi sądowemu lub referendarzowi sądowemu, a w przypadku, o którym mowa w § 73 ust. 2a datę przekazania uzasadnienia do transkrypcji;”,

– po pkt 5 dodaje się pkt 5a–5d w brzmieniu:

„5a) datę wezwania strony do uzupełnienia braków formalnych;

5b) datę uzupełnienia braków formalnych;

5c) datę zarządzenia o odmowie przyjęcia wniosku lub postanowienia o odrzuceniu wniosku;

5d) datę uprawomocnienia się zarządzenia o odmowie przyjęcia wniosku lub postanowienia o odrzuceniu wniosku;”,

– pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) datę zwrotu akt przez sędziego, asesora sądowego lub referendarza sądowego, a w przypadku, o którym mowa w § 73 ust. 2a datę otrzymania transkrypcji uzasadnienia;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jeżeli w jednej sprawie wpłynęło kilka wniosków o doręczenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem, sprawę rejestruje się w kontrolce tylko raz, notując datę wpływu wniosku najwcześniej złożonego.”;

20) uchyla się § 77;

21) uchyla się § 80;

22) w § 82aa:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) funkcję, stanowisko lub wykonywany charakter pracy oraz nazwisko i imię osoby, której są przedkładane lub wysyłane akta o konkretnej sygnaturze [prezes; przewodniczący; zastępca przewodniczącego; sędzia; asesor sądowy; referendarz sądowy; asystent sędziego; kierownik sekretariatu; pracownik sekretariatu; inna osoba];”,

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia i pkt 1 otrzymują brzmienie:

„2. Dane dotyczące sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów i osób wykonujących czynności w sekretariatach oraz miejsca przeznaczone do przechowywania akt, odnotowuje się z utworzonej w tym celu i na bieżąco uaktualnianej listy:

1) prezes sądu; przewodniczący wydziału; zastępca przewodniczącego wydziału; sędzia, asesor sądowy: nazwisko, imię [jeżeli w dostępnych oprogramowaniach istnieje możliwość wygenerowania danych dotyczących konkretnego sędziego (z imienia i nazwiska) z zestawienia zbiorczego z wykazu czynności jest dopuszczalne wpisanie pozycji „sędzia” bez wskazania nazwiska i imienia];”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Sposób odnotowywania danych musi zapewniać możliwość ich dowolnego sortowania według kryteriów umożliwiających uzyskanie informacji o aktualnym położeniu akt i ewentualnych opóźnieniach w dokonywaniu czynności. W szczególności sortowanie następuje według kryteriów [rozdzielnie i łącznie]:

1) referenta sprawy; funkcji, stanowiska bądź charakteru wykonywanej pracy i nazwiska osoby, której przedkłada bądź przesyła się akta; repertorium; sygnatury; daty przedłożenia bądź wysłania akt konkretnej osobie lub instytucji; daty przewidywanego zwrotu akt bądź daty przewidywanego terminu podjęcia w sprawie czynności przez konkretną osobę;

2) referenta sprawy, repertorium; sygnatury; daty i miejsca położenia akt; daty przewidywanego terminu podjęcia czynności w aktach oczekujących.”;

23) uchyla się § 82b;

24) w § 82g w ust. 2:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) prowadzenie terminarzy rozpraw i posiedzeń, wspomaganych przez wyszukiwanie wolnego terminu określonego sędziego lub asesora sądowego i wolnej sali, w celu uniknięcia ryzyka nakładania się terminów;”,

b) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) wyszukiwanie konkretnej sprawy w oparciu o: sygnaturę, nazwisko/nazwę (lub jej część) podmiotów występujących w sprawie, sędziego lub asesora sądowego prowadzącego sprawę itp.;”,

c) pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16) prowadzenie wykazu podmiotów współpracujących z sądem, w szczególności biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych, kandydatów na syndyków, mediatorów, stałych mediatorów oraz instytucji i osób uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego;”;

25) w § 82j w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135);”;

26) § 83 otrzymuje brzmienie:

„§ 83. 1. W wydziałach cywilnych sądów rejonowych prowadzi się repertoria [st]:

1) „Nc” – dla spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym;

2) „C” – dla pozostałych spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w procesie wszczętych na skutek pozwu, w tym podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, a także w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń;

3) „Ns” – dla spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym, protokołów oświadczeń w przedmiocie odrzucenia lub przyjęcia spadku przekazanych przez inne sądy, aktów notarialnych przekazanych przez notariuszy oraz spraw dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego;

4) „Co” – dla innych spraw cywilnych, w szczególności: o odtworzenie akt, o wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu, o zwolnienie od kosztów sądowych (także w postępowaniu wieczystoksięgowym), podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, w tym wniosków dotyczących Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, ze skargi na czynności komornika, rejestracji protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów lub dla sądu właściwego, lecz zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa, wniosków o wyjawienie majątku, o nadanie klauzuli wykonalności oraz wniosków stron o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w sprawach, w których zawarta została umowa o mediację.

2. Skargi o wznowienie postępowania podlegają rejestracji w tym samym repertorium, co sprawa, której wznowienie miałoby dotyczyć; w przypadku uwzględnienia skargi, stosowną adnotację czyni się we właściwym repertorium oraz w aktach sprawy, której dotyczy skarga, a na okładce tych akt umieszcza się oznaczenie literowe „wzn”.

3. Sprawy rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym wyróżnia się w repertorium „C” poprzez zamieszczenie dodatkowego oznaczenia „upr” lub „uproszczone”; stosowne oznaczenie literowe zamieszcza się również na okładce akt sprawy, po oznaczeniu repertorium.

4. Ewidencjonowane w repertorium „Ns” wnioski o kompensatę składane przez cudzoziemców wyróżnia się dodatkowym oznaczeniem „Cu”.

5. Sprawy rozpoznawane w europejskim postępowaniu nakazowym wyróżnia się w repertorium „Nc” poprzez zamieszczenie dodatkowego oznaczenia „En”, a sprawy rozpoznawane w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń wyróżnia się w repertorium „C” poprzez zamieszczenie dodatkowego oznaczenia „Ed”; stosowne oznaczenie literowe zamieszcza się również na okładce akt sprawy, po oznaczeniu repertorium.

6. W przypadku zmiany rodzaju postępowania w sprawie rozpoznawanej dotąd w trybie uproszczonym lub w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń, aktualne oznaczenie należy odnotować w repertorium „C” i na okładce akt sprawy, a dotychczasowe przekreślić lub oznaczyć w inny sposób jako nieaktualne.”;

27) w § 84:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W wydziałach cywilnych sądów okręgowych prowadzi się repertoria [st]:

1) „Nc” – dla spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym;

2) „C” – dla pozostałych spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w procesie wszczętych na skutek pozwu, a także podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń;

3) „Ns” – dla spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym;

4) „Co” – dla innych spraw cywilnych, a w szczególności: o wyznaczenie sądu, odtworzenie akt, nadanie klauzuli wykonalności, wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu, uznanie orzeczenia sądu państwa obcego lub stwierdzenie jego wykonalności;

5) „Ca” – dla spraw cywilnych przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów rejonowych oraz skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej;

6) „Cz” – dla spraw cywilnych przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami rejonowymi.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepis § 83 ust.2 stosuje się, a odpowiednio stosuje się przepis § 83 ust. 5 i 6.”;

28) w § 97a:

a) w ust. 1 po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

„10a) czas trwania mediacji (zarejestrowanie dat zdarzeń skrajnych);”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W sądach rejonowych rejestrując sprawę w repertorium „C” odnotowuje się, ponad to co wskazane w ust. 1, nazwę gminy, z której obszaru wpłynęła sprawa.”,

c) uchyla się ust. 2;

29) § 103a otrzymuje brzmienie:

„§ 103a. 1. W repertorium „Ns” odnotowuje się w szczególności:

1) numer porządkowy sprawy;

2) datę wpływu sprawy. W sprawach wszczętych z urzędu należy wpisać datę wpływu zawiadomienia będącego podstawą wszczęcia postępowania, a w braku takiego zawiadomienia – datę faktycznego wszczęcia postępowania;

3) wzmiankę o wszczęciu postępowania z urzędu;

4) oznaczenie podmiotów występujących w sprawie (zarejestrowanie danych dotyczących podmiotów w sprawie);

5) datę wezwania do udziału w sprawie dalszych osób i datę ich wstąpienia do sprawy, datę przystąpienia do sprawy dalszych osób;

6) datę wstąpienia do postępowania prokuratora;

7) oznaczenie przedmiotu sprawy, w tym powiązanie przedmiotu sprawy z określoną osobą;

8) datę oraz rodzaj czynności podejmowanych w toku postępowania;

9) datę wydania i wykonania zarządzeń przygotowawczych w tym zarządzenia z art. 130 § 1 k.p.c. (datę rzeczywistego wskazania dowodów) mających na celu usunięcie braków i przygotowanie postępowania dowodowego;

10) datę zwrotu wniosku;

11) daty oraz wyniki posiedzeń;

12) czas trwania mediacji (zarejestrowanie dat zdarzeń skrajnych);

13) daty orzeczeń oraz zwięzłe oznaczenie bądź zwięzłą informację o treści orzeczenia;

14) datę zawieszenia postępowania;

15) datę podjęcia postępowania;

16) wynik postępowania sądu I instancji (data wydania orzeczenia, zwięzłe oznaczenie bądź zwięzła informacja o treści orzeczenia);

17) datę wpływu oraz rodzaj środka odwoławczego;

18) datę odrzucenia środka odwoławczego;

19) datę przesłania akt do II instancji;

20) datę zwrotu akt z II instancji;

21) wynik postępowania sądu II instancji (datę i zwięzłą informację o rozstrzygnięciu postępowania w sądzie II instancji);

22) datę uprawomocnienia się orzeczenia lub zarządzenia kończącego postępowanie w sprawie;

23) numer karty dłużnika.

2. W sądach rejonowych rejestrując sprawę w repertorium „Ns” odnotowuje się, ponad to co wskazane w ust. 1, nazwę gminy, z której obszaru wpłynęła sprawa.

3. W przypadku, gdy postępowanie składa się z kilku samodzielnych części objętych jednym wnioskiem, w repertorium „Ns” odnotowuje się wszystkie poszczególne części postępowania. Sprawę uważa się za sprawę odrębną tylko wówczas, gdy została objęta oddzielnym wnioskiem. Za samodzielne części postępowania spadkowego uważa się np. sprawy dotyczące:

1) wyjawienia przedmiotów spadkowych;

2) ogłoszenia testamentu;

3) zarządu spadku nieobjętego;

4) odebrania oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku;

5) wykonawcy testamentu;

6) stwierdzenia nabycia spadku;

7) działu spadku;

8) uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

4. W przypadku, gdy postępowanie w danej sprawie składa się z kilku samodzielnych części należy w repertorium „Ns” odnotować wynik końcowego załatwienia każdej samodzielnej części.

5. Jeżeli w toku postępowania zachodzi potrzeba dokonania z urzędu czynności przekraczających pierwotny zakres sprawy, należy odpowiednio uzupełnić oznaczenie przedmiotu sprawy w repertorium i na okładce akt.”;

30) w § 104 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. W sądach rejonowych, za wyjątkiem sądu rejonowego rozpoznającego sprawy w elektronicznym postępowaniu upominawczym, rejestrując sprawę w repertorium „Nc” odnotowuje się, ponad to co wskazane w ust. 4, nazwę gminy, z obszaru której wpłynęła sprawa.”;

31) w § 109a dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu:

„2. W sądach rejonowych rejestrując sprawę w repertorium „Co” odnotowuje się, ponad to co wskazane w ust. 1, nazwę gminy, z której obszaru wpłynęła sprawa.”;

32) w § 110 w ust. 1:

a) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) czas trwania mediacji (zarejestrowanie dat zdarzeń skrajnych) w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji;”,

b) po pkt 9 dodaje pkt 9a w brzmieniu:

„9a) czas trwania mediacji (zarejestrowanie dat zdarzeń skrajnych) w postępowaniu przed sądem drugiej instancji;”;

33) w § 114 uchyla się ust. 2;

34) w § 115 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) nazwę gminy, z której obszaru wpłynęła sprawa;”;

35) w § 117 uchyla się ust. 2a;

36) w § 118 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W sądach rejonowych rejestrując sprawę w wykazie „WSC” odnotowuje się, ponad to co wskazane w ust. 1 i 2, nazwę gminy, z której obszaru wpłynęła sprawa.”;

37) w § 120d:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Wykaz mediacji „Med” przeznaczony jest do ewidencji spraw, w których sąd skierował strony do mediacji oraz protokołów z przebiegu mediacji w tych sprawach, a także w sprawach, w których mediacja była prowadzona na podstawie umowy o mediację i strona wystąpiła wnioskiem o zatwierdzenie mediacji.

2. W wykazie „Med” odnotowuje się: sygnaturę akt sprawy, w której sąd skierował strony do mediacji, datę postanowienia sądu o skierowaniu stron do mediacji, oznaczenie mediatora i stron mediacji, datę, do której mediacja ma być zakończona, datę złożenia protokołu przez mediatora i wynik mediacji, a jeżeli strony wnosiły o przedłużenie czasu mediacji – datę wniosku, datę, do której przedłużono mediację, datę postanowienia zatwierdzającego ugodę zawartą przed mediatorem lub datę nadania klauzuli wykonalności.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Numer porządkowy w wykazie „Med” zakreśla się z datą złożenia protokołu przez mediatora.”;

38) w § 122 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Sprawy, w których sąd dopuścił dowód z opinii biegłego sądowego, biegłego, opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów, instytutu naukowego lub instytutu naukowo-badawczego oraz sprawy kierowane do tłumacza w celu wykonania tłumaczenia rejestruje się w kontrolce „Wab” po wydaniu postanowienia w tym przedmiocie.

2. Dla wyróżnienia sporządzających opinię albo wykonujących tłumaczenie, w kontrolce „Wab” zamieszcza się następujące oznaczenia:

1) „biegły sądowy” – biegły ustanowiony przy sądzie okręgowym przez prezesa tego sądu;

2) „biegły” – biegły spoza listy biegłych sądowych;

3) „ozss” – opiniodawczy zespół sądowych specjalistów;

4) „instytut” – instytut naukowy, instytut naukowo-badawczy;

5) „tłumacz” albo „T” – tłumacz.”;

39) § 123 otrzymuje brzmienie:

„§ 123. 1. W kontrolce „Wab” wpisuje się w szczególności:

1) datę wysłania akt do biegłego sądowego, biegłego, opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów, instytutu naukowego, instytutu naukowo-badawczego lub tłumacza;

2) imię i nazwisko biegłego sądowego, biegłego lub tłumacza, nazwę opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów, instytutu naukowego lub naukowo-badawczego;

3) ustalony termin złożenia opinii lub tłumaczenia;

4) daty wysłanych ponagleń;

5) datę postanowienia i wysokość grzywny;

6) datę zwrotu akt przez biegłego sądowego, biegłego, opiniodawczy zespół sądowych specjalistów, instytut naukowy, instytut naukowo-badawczy lub tłumacza;

7) informację o zwróceniu akt przez biegłego sądowego, biegłego, opiniodawczy zespół sądowych specjalistów, instytut naukowy lub naukowo-badawczy wraz z opinią („opinia”), a przez tłumacza – wraz z tłumaczeniem („tłumaczenie”);

8) datę złożenia i wysokość rachunku (rachunków);

9) datę wezwania do uzupełnienia braków złożonego rachunku;

10) datę uzupełnienia braków złożonego rachunku;

11) datę postanowienia o przyznaniu wynagrodzenia;

12) datę uprawomocnienia się postanowienia o przyznaniu wynagrodzenia;

13) datę skierowania rachunku do właściwej komórki organizacyjnej administracji sądowej w celu realizacji;

14) informację o źródle płatności wynagrodzenia za sporządzoną opinię lub tłumaczenie („SP” – Skarb Państwa, „poz. dep.” – zaliczka wpłacona przez stronę).

2. Jeżeli akta sprawy zostały zwrócone przez biegłego sądowego, biegłego, opiniodawczy zespół sądowych specjalistów, instytut naukowy lub naukowo-badawczy bez wydania opinii albo tłumaczy bez tłumaczenia, przekazanie akt sprawy innemu podmiotowi w celu wydaniu opinii należy wpisać w odrębnym wierszu pod tym samym numerem porządkowym, dodając do numeru cyfrę rzymską przy kolejnym podmiocie, któremu przesłano akta sprawy. Przepis ust. 3 i 4 się stosuje.

3. Jeżeli w wykonaniu postanowienia, o którym mowa w § 122 ust. 1, sporządzono więcej niż jedną opinię, należy wpisać każdą opinię w odrębnym wierszu kontrolki „Wab” pod wspólnym numerem porządkowym, dodając do numeru wielkie litery alfabetu przy każdej z nich. Przepis ust. 4 stosuje się.

4. Jeżeli w wykonaniu postanowienia, o którym mowa w § 122 ust. 1, opinię sporządziło wspólnie dwa lub więcej podmiotów, należy odnotować oznaczenie każdego z nich w odrębnym wierszu kontrolki „Wab” pod wspólnym numerem porządkowym, dodając do numeru małe litery alfabetu przy każdym z nich.

5. Numer porządkowy w kontrolce „Wab” zakreśla się po odnotowaniu skierowania rachunku, a jeśli w sprawie zgłoszono więcej niż jeden rachunek – wszystkich rachunków, do właściwej komórki organizacyjnej administracji sądowej w celu realizacji.”;

40) w § 123b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Liczba kart w kontrolce powinna uwzględniać liczbę sędziów i asesorów sądowych. Na karcie kontrolki wpisuje się nazwisko sędziego i wymienia się sprawy, w których wydał orzeczenie o ich zawieszeniu, odnotowując: datę wpisu sprawy, sygnaturę akt, oznaczenie stron, datę podjęcia postępowania lub umorzenia sprawy.”;

41) § 142 otrzymuje brzmienie:

„§ 142. Testament złożony w toku postępowania sądowego zabezpiecza się w sądzie w przeznaczonej do tego celu kasie pancernej.”;

42) w § 144:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Po upływie 5 lat od uprawomocnienia się postanowienia kończącego postępowanie w sprawie, w której sąd dokonał ogłoszenia testamentu, zabezpieczony w kasie pancernej testament wraz z odpisem protokołu otwarcia i ogłoszenia przekazuje się do archiwum zakładowego.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przed przekazaniem zbioru testamentów do archiwum zakładowego sporządza się ich spis w trzech egzemplarzach, z których jeden zostaje umieszczony jako karta przeglądowa na początku przekazywanego zbioru testamentów, drugi – otrzymuje kierownik archiwum zakładowego, zaś trzeci egzemplarz spisu, zawierający potwierdzenie przyjęcia zbioru przez pracownika archiwum składa się w miejscu przechowywania testamentów.”;

43) po § 145 dodaje się § 145a w brzmieniu:

„§ 145a. Na karcie akt, o której mowa w § 46 ust. 1, w sprawach zarejestrowanych w repertorium „C”, „Ns” i „CG-G”, w których wniesiono środek odwoławczy od orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie, odnotowuje się ponadto czas trwania mediacji w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji poprzez przedstawienie dat zdarzeń skrajnych.”;

44) w § 146 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W wykazie odnotowuje się:

1) liczbę porządkową;

2) organ przekazujący akta, tj. sąd polubowny, w którym akta powstały;

3) oznaczenie stron;

4) uwagi (min. data złożenia akt w archiwum zakładowym).”;

45) w § 147:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W sądzie rejonowym, w którym utworzony został wydział (wydziały) gospodarczy, prowadzi się repertoria [st]:

1) „GNc” – dla spraw gospodarczych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym;

2) „GC” – dla pozostałych spraw gospodarczych podlegających rozpoznaniu w procesie wszczętych na skutek pozwu, w tym podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, a także w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń;

3) „GNs” – dla spraw gospodarczych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym;

4) „GCo” – dla innych spraw gospodarczych, a w szczególności o: odtworzenie akt, wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu, nadanie klauzuli wykonalności oraz podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym, a także wniosków stron o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w sprawach, w których zawarta została umowa o mediację.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przepis § 83 ust. 2 stosuje się, a odpowiednio stosuje się § 83 ust. 3, 5 i 6.”;

46) w § 148:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W sądzie okręgowym, w którym utworzony został wydział gospodarczy, prowadzi się repertoria [st]:

1) „GNc” – dla spraw gospodarczych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym;

2) „GC” – dla pozostałych spraw gospodarczych podlegających rozpoznaniu w procesie wszczętych na skutek pozwu, a także rozpoznawanych w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń;

3) „GNs” – dla spraw gospodarczych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym;

4) „GCo” – dla innych spraw gospodarczych, a w szczególności o: wyznaczenie sądu, odtworzenie akt, nadanie klauzuli wykonalności, wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu;

5) „Ga” – dla spraw gospodarczych przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów rejonowych oraz skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej;

6) „Gz” – dla spraw gospodarczych przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami rejonowymi.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepis § 83 ust. 2 stosuje się, a odpowiednio stosuje się § 83 ust. 5 i 6.”;

47) w § 148a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W sądzie rejonowym i sądzie okręgowym prowadzi się wykaz skarg kasacyjnych i skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia „WSC” [st]; przepisy § 117, 118 ust. 1 i 2, 119 i 120 stosuje się odpowiednio.”;

48) § 150 otrzymuje brzmienie:

„§ 150. Sprawy gospodarcze podlegające wpisaniu do repertoriów oznacza się symbolami przewidzianymi w wykazie, który stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.”;

49) po § 150 dodaje się § 150a w brzmieniu:

„§ 150a. W repertoriach i wykazach prowadzonych w wydziałach gospodarczych sądów rejonowych nie odnotowuje się nazwy gminy, z której obszaru sprawa wpłynęła.”;

50) po § 153 dodaje się § 153a w brzmieniu:

„§ 153a. Do sporządzania karty na zakończenie postępowania w sądzie pierwszej instancji w sprawach zarejestrowanych w repertorium „GC” i „GNs”, w których wniesiono środek odwoławczy od orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie, stosuje się odpowiednio § 145a.”;

51) § 155 otrzymuje brzmienie:

„§ 155. Do zakreślania numerów spraw w repertoriach i wykazach stosuje się przepisy § 124–128 [st].”;

52) § 164 otrzymuje brzmienie:

„§ 164. 1. W sądach rejonowych:

1) w wydziałach gospodarczych Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi się wykaz „Ns-Rej. KRS” – dla spraw rejestrowych dotyczących wszelkich wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego oraz dla innych spraw rozpoznawanych przez sąd rejestrowy, których przedmiotem nie są wnioski o wpis;

2) w wydziałach gospodarczych rejestru zastawów prowadzi się wykaz „Ns-Rej. Za” – dla spraw o wpis do rejestru zastawów.

2. W wydziałach cywilnych sądów okręgowych prowadzi się wykaz „Ns-Rej. Pr” – dla spraw rejestrowych z zakresu rejestru dzienników i czasopism.

3. W Sądzie Okręgowym w Warszawie prowadzi się ponadto, na podstawie odrębnych przepisów, wykazy:

1) „Ns-Rej. Ew. R” – dla spraw z zakresu ewidencji partii politycznych;

2) „Ns-Rej. FE” – dla spraw rejestrowych z zakresu rejestru funduszy emerytalnych;

3) „Ns-Rej. FI” – dla spraw rejestrowych z zakresu rejestru funduszy inwestycyjnych.”;

53) § 167 otrzymuje brzmienie:

„§ 167. Kierownik sekretariatu prowadzi kontrolkę terminowości składania sprawozdań finansowych i innych wymaganych dokumentów, o których mowa w art. 40 pkt 2–5 ustawy o KRS. O każdym zaniedbaniu w spełnieniu tego obowiązku przez przedsiębiorcę kierownik sekretariatu zawiadamia sędziego, asesora sądowego lub referendarza sądowego.”;

54) w § 169 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Na zarządzenie sędziego, asesora sądowego lub referendarza sądowego dopuszczalne jest wyłączenie z akt rejestrowych tekstów jednolitych, które utraciły aktualność, i złożenie ich w prowadzonym w tym celu zbiorze dokumentów, stanowiącym integralną część akt rejestrowych.”;

55) w § 171 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W wydziale, w którym działa system informatyczny, kierownik sekretariatu lub upoważniony pracownik:

1) sprawuje systematyczną kontrolę nad właściwym zabezpieczeniem danych;

2) odpowiada za przechowywanie korespondencji dotyczącej wersji oprogramowania, zaistniałych awarii i serwisowania;

3) informuje właściwe organy o wykonaniu zaleceń technicznych.”;

56) w § 172 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wpisy do rejestrów, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy o KRS, dokonywane są przez sekretarza sądowego pod nadzorem sędziego, asesora sądowego lub referendarza sądowego.”;

57) w § 184 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) nadanie sygnatury sprawie odbywa się automatycznie w systemie informatycznym, w chwili wstępnego zarejestrowania sprawy, z zastrzeżeniem pkt 2a; pozostałe dane zamieszcza się w wykazie w czasie szczegółowej rejestracji sprawy;”;

58) w § 185 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W razie stwierdzenia niezgodności danych zawartych we wniosku z danymi wynikającymi z systemów PESEL lub REGON lub z danymi już istniejącymi w rejestrze pracownik wprowadzający dane zawiadamia o tym sędziego, asesora sądowego lub referendarza sądowego, który wydał zarządzenie.”;

59) w § 186 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Przygotowany przez pracownika upoważnionego do wprowadzania danych do Krajowego Rejestru Sądowego projekt postanowienia przedstawiany jest sędziemu, asesorowi sądowemu lub referendarzowi sądowemu.

2. Na zarządzenie sędziego, asesora sądowego lub referendarza sądowego pracownik upoważniony do wprowadzania danych dokonuje wpisu danych do rejestru, ponadto drukuje odpisy postanowienia dla wnioskodawcy i pozostałych uczestników postępowania wraz z zaświadczeniem o dokonaniu wpisu.”;

60) § 187 otrzymuje brzmienie:

„§ 187. 1. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego wykonywany jest na pisemne zarządzenie sędziego, asesora sądowego lub referendarza sądowego prowadzącego postępowanie w sprawie. Wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym dokonuje się niezwłocznie po wydaniu orzeczenia o wpisie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

2. W przypadku gdy dla dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego przepisy szczególne przewidują wymóg uprawomocnienia się postanowienia stanowiącego jego podstawę, wpisu dokonuje się z chwilą uprawomocnienia się postanowienia. Zarządzenie sędziego, asesora sądowego lub referendarza sądowego w tym przedmiocie wydane równocześnie z orzeczeniem podlega wykonaniu po uprawomocnieniu się orzeczenia o wpisie.

3. W sprawach, w których postanowienie o wpisie jest skuteczne lub wykonalne, z chwilą uprawomocnienia wraz z wpisem zamieszcza się wzmiankę o jego nieprawomocności. Wpis wzmianki o nieprawomocności następuje na zarządzenie sędziego, asesora sądowego lub referendarza sądowego.

4. W sprawach, o których mowa w ust. 3, po uprawomocnieniu się orzeczenia o wpisie, na zarządzenie sędziego, asesora sądowego lub referendarza sądowego prowadzącego postępowanie, zamieszcza się w Krajowym Rejestrze Sądowym datę uprawomocnienia.”;

61) w Tytule II Dział VII otrzymuje tytuł:

„Biurowość w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych”;

62) w § 195:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pracownik wprowadzający dane po sprawdzeniu zgodności danych przedstawionych we wniosku z danymi wynikającymi z powszechnych systemów numerów identyfikacyjnych PESEL lub REGON wprowadza do systemu informatycznego dane z wniosku podlegającego wpisowi do rejestru zastawów, zgodnie ze stosownym zarządzeniem sędziego, asesora sądowego lub referendarza sądowego.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W razie stwierdzenia niezgodności danych zawartych we wniosku z danymi wynikającymi z powszechnych systemów identyfikacyjnych PESEL lub REGON pracownik wprowadzający dane zawiadamia o tym sędziego, asesora sądowego lub referendarza sądowego, który wydał zarządzenie, o którym mowa w ust. 1.”;

63) w § 196:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Przygotowany przez pracownika upoważnionego do wprowadzania danych projekt postanowienia przedstawia się sędziemu, asesorowi sądowemu lub referendarzowi sądowemu do sprawdzenia i podpisu.

2. Po podpisaniu przez sędziego, asesora sądowego lub referendarza sądowego projektu postanowienia pracownik upoważniony do wprowadzania danych dokonuje na tej podstawie wpisu do rejestru, nadając jednocześnie numer pozycji rejestru, pod którym zastaw został wpisany, ponadto drukuje: odpisy postanowienia dla wnioskodawcy i pozostałych uczestników postępowania wraz z informacją o dokonywanym wpisie i numerze pozycji rejestru oraz zaświadczenie pozostawione w aktach, zawierające numer pozycji rejestru, pod którym wpisany został zastaw.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W postępowaniu o wykreślenie wpisu zastawu, po podpisaniu przez sędziego, asesora sądowego lub referendarza sądowego projektu postanowienia o wykreśleniu wpisu zastawu, pracownik upoważniony do wprowadzania danych drukuje odpisy postanowienia dla wnioskodawcy i pozostałych uczestników postępowania. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.”;

64) w § 198:

a) ust 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. W wydziałach gospodarczych (sekcjach) dla spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz w wydziałach gospodarczych właściwych dla spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych, w których nie wyodrębniono organizacyjnie sekcji upadłościowej, prowadzi się [st]:

1) repertorium „GR” – dla spraw o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego;

2) repertorium „GU” – dla spraw o ogłoszenie upadłości, w tym wniosków osób, do których mają zastosowanie przepisy tytułu V części trzeciej p.u., dla spraw o otwarcie wtórnego postępowania upadłościowego oraz o uznanie orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego, a także o uchylenie i zmianę orzeczenia o uznaniu;

3) repertorium „GRz” – dla spraw restrukturyzacyjnych po wpłynięciu wniosku o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu;

4) repertorium „GRp” – dla spraw restrukturyzacyjnych po otwarciu przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego;

5) repertorium „GRu” – dla spraw restrukturyzacyjnych po otwarciu postępowania układowego;

6) repertorium „GRs” – dla spraw restrukturyzacyjnych po otwarciu postępowania sanacyjnego;

7) repertorium „GUp” – dla spraw upadłościowych po ogłoszeniu upadłości, w tym osób, do których mają zastosowanie przepisy tytułu V części trzeciej p.u. oraz dla wtórnych postępowań upadłościowych i postępowań prowadzonych po uznaniu orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego;

8) repertorium „Gzd” – dla spraw o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej;

9) repertorium „GRo” – dla wszczętych przed sądem restrukturyzacyjnym spraw rozpoznawanych według przepisów k.p.c, w tym spraw z wniosku Ministra Sprawiedliwości złożonego na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 776 oraz z 2015 r. poz. 978);

10) repertorium „GUo” – dla wszczętych przed sądem upadłościowym spraw rozpoznawanych według przepisów k.p.c, w tym powództwa o wyłączenie z masy upadłości oraz spraw z wniosku Ministra Sprawiedliwości złożonego na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego;

11) wykaz „GReu” – dla spraw o uchylenie, zmianę lub stwierdzenie wykonania układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym;

12) wykaz „GUu” – dla spraw o zmianę, uchylenie lub stwierdzenie wykonania układu zawartego w postępowaniu upadłościowym oraz o zmianę, uchylenie lub stwierdzenie wykonania planu spłaty i umorzenia zobowiązań upadłego w postępowaniach upadłościowych wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej;

13) kontrolkę „GRez” – dla zażaleń rozpoznawanych przez sąd restrukturyzacyjny;

14) kontrolkę „GUz” – dla zażaleń rozpoznawanych przez sąd upadłościowy;

15) kontrolkę „GRk” – dla środków odwoławczych rozpoznawanych przez sędziego-komisarza w postępowaniu restrukturyzacyjnym;

16) kontrolkę „GUk” – dla środków odwoławczych rozpoznawanych przez sędziego-komisarza w postępowaniu upadłościowym.

2. Wnioski osób, do których mają zastosowanie przepisy tytułu V części trzeciej p.u., wyróżnia się w repertoriach „GU”, „GUp” i „GUu” poprzez oznaczenie literowe „of'. W taki sam sposób wyróżnia się w kontrolkach „GUz” i „GUk” zażalenia rozpoznawane przez sąd upadłościowy i środki odwoławcze rozpoznawane przez sędziego komisarza, wpływające w sprawach upadłościowych osób, do których mają zastosowanie przepisy tytułu V części trzeciej p.u.”,

b) uchyla się ust. 4 i 5;

65) po § 198 dodaje się § 198a w brzmieniu:

„§ 198a. 1. W repertorium „GR” odnotowuje się w szczególności:

1) numer porządkowy sprawy;

2) datę wpływu sprawy;

3) oznaczenie podmiotów występujących w sprawie; firmę przedsiębiorcy dłużnika wpisuje się według przepisów k.c. (zarejestrowanie danych dotyczących podmiotów w sprawie);

4) numer rejestru dłużnika; numer Krajowego Rejestru Sądowego albo inny numer rejestrowy bądź ewidencyjny (np. „KRS 0000123456”, „RHB 12546”);

5) żądanie wniosku; odnotowuje się, czy wnioskodawca wnosi o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, przyspieszonego postępowania układowego w celu zawarcia układu częściowego, postępowania układowego, postępowania sanacyjnego, czy też uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego;

6) sygnaturę akt „GRp” lub „GRu” w sprawach poprzedzających uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego;

7) datę zarządzenia wydanego na podstawie art. 130 § 1 k.p.c;

8) datę zarządzenia o zwrocie wniosku;

9) datę postanowienia o zabezpieczeniu, sposób zabezpieczenia; dane wyznaczonego tymczasowego nadzorcy sądowego oraz zarządcy tymczasowego, datę zażalenia oraz rozstrzygnięcie sądu odwoławczego;

10) daty i wzmianki o treści postanowień sądu I instancji, z wyszczególnieniem daty postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, o oddaleniu lub o odrzuceniu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego albo o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego;

11) sygnaturę akt GU w przypadku wpłynięcia wniosku o ogłoszenie upadłości dotyczącego tego samego podmiotu, datę postanowienia o wstrzymaniu rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości lub postanowienia o przejęciu wniosku o ogłoszenie upadłości i otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego do wspólnego rozpoznania;

12) sygnaturę akt „GRp”, „GRu” lub „GRs”, pod którą zarejestrowano otwarte postępowanie restrukturyzacyjne;

13) daty oraz wyniki posiedzeń;

14) datę wniesienia zażalenia;

15) datę przedstawienia akt sądowi II instancji;

16) datę zwrotu akt z sądu II instancji oraz wzmiankę o wyniku postępowania w II instancji;

17) numer karty dłużnika.

2. Po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego wpisuje się w głównym polu sprawy skrót „GRp”, „GRu” lub „GRs”, odpowiadający rodzajowi postępowania restrukturyzacyjnego.”;

66) w § 199:

a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) żądanie wniosku; w przypadku wniosku o uznanie należy wskazać, czy zarządca żąda uznania postępowania głównego, czy ubocznego; w przypadku uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości odnotowuje się sygnaturę postępowania restrukturyzacyjnego poprzedzającego ten wniosek;”,

b) uchyla się ust. 2;

67) po § 199 dodaje się § 199a–199d w brzmieniu:

„§ 199a. W repertorium „GRz” odnotowuje się w szczególności:

1) numer porządkowy sprawy;

2) datę (godzinę) wpływu wniosku;

3) oznaczenie dłużnika – firmę przedsiębiorcy dłużnika wpisuje się według przepisów k.c. (zarejestrowanie danych dotyczących podmiotów w sprawie);

4) numer rejestru dłużnika; numer Krajowego Rejestru Sądowego albo inny numer rejestrowy bądź ewidencyjny (np. „KRS 0000123456”, „RHB 12546”);

5) żądanie wniosku; odnotowuje się, czy dłużnik wnosi o zatwierdzenie układu, czy też o zatwierdzenie układu częściowego;

6) datę zarządzenia wydanego na podstawie art. 130 § 1 k.p.c;

7) datę zarządzenia o zwrocie wniosku;

8) daty i wzmianki o treści postanowień sądu I instancji, w szczególności czy układ został zatwierdzony czy też sąd odmówił zatwierdzenia układu;

9) sygnaturę akt „GU” w przypadku wpłynięcia wniosku o ogłoszenie upadłości dotyczącego tego samego podmiotu, datę postanowienia o wstrzymaniu rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości lub postanowienia o przejęciu wniosku o ogłoszenie upadłości i zatwierdzenie układu do wspólnego rozpoznania;

10) imię i nazwisko nadzorcy układu;

11) datę prawomocności postanowienia – datę, w której uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu lub o odmowie zatwierdzenia układu albo o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego;

12) daty oraz wyniki posiedzeń;

13) datę wniesienia zażalenia;

14) datę przedstawienia akt sądowi II instancji;

15) datę zwrotu akt z sądu II instancji oraz wzmiankę o wyniku postępowania w II instancji;

16) sygnaturę akt „GReu” – dla spraw o uchylenie, zmianę lub stwierdzenie wykonania układu zawartego w tym postępowaniu;

17) numer karty dłużnika.

§ 199b. W repertorium „GRp” odnotowuje się w szczególności:

1) numer porządkowy sprawy;

2) datę (godzinę) postanowienia;

3) sygnaturę akt „GR” postępowania, w którym otwarto przyspieszone postępowanie układowe;

4) imię i nazwisko sędziego-komisarza;

5) imię i nazwisko zastępcy lub zastępców sędziego-komisarza;

6) imię i nazwisko nadzorcy sądowego lub zarządcy;

7) datę prawomocności postanowienia – datę w której uprawomocniło się postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego;

8) datę obwieszczenia o złożeniu spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych;

9) daty zatwierdzenia spisu wierzytelności;

10) daty zgromadzeń;

11) daty rozpraw;

12) datę postanowienia o zatwierdzeniu układu;

13) datę postanowienia o odmowie zatwierdzenia układu;

14) datę postanowienia o uchyleniu postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego;

15) datę postanowienia o umorzeniu postępowania;

16) datę uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu lub odmowie zatwierdzenia układu oraz o umorzeniu postępowania;

17) datę wniesienia zażalenia;

18) datę przedstawienia akt sądowi II instancji;

19) datę zwrotu akt z sądu II instancji oraz wzmiankę o wyniku postępowania w II instancji;

20) sygnaturę „GR” lub „GU”, pod którą zarejestrowano wniosek po zwrocie akt z sądu odwoławczego – dotyczy uchylenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania;

21) sygnaturę akt „GReu” – dla spraw o uchylenie, zmianę lub stwierdzenie wykonania układu zawartego w tym postępowaniu.

§ 199c. W repertorium „GRu” odnotowuje się w szczególności:

1) numer porządkowy sprawy;

2) datę (godzinę) postanowienia;

3) sygnaturę akt „GR” postępowania, w którym otwarto postępowanie układowe;

4) imię i nazwisko sędziego-komisarza;

5) imię i nazwisko zastępcy lub zastępców sędziego-komisarza;

6) imię i nazwisko nadzorcy sądowego lub zarządcy;

7) datę prawomocności postanowienia – datę, w której uprawomocniło się postanowienie o otwarciu postępowania układowego;

8) datę obwieszczenia o złożeniu spisu wierzytelności;

9) sygnatury sprzeciwów i zażaleń zgłoszonych do spisu wierzytelności;

10) daty zatwierdzenia spisu wierzytelności;

11) daty zgromadzeń;

12) daty rozpraw;

13) datę postanowienia o zatwierdzeniu układu;

14) datę postanowienia o odmowie zatwierdzenia układu;

15) datę postanowienia o uchyleniu postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego;

16) datę postanowienia o umorzeniu postępowania;

17) datę uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu lub odmowie zatwierdzenia układu oraz o umorzeniu postępowania;

18) datę wniesienia zażalenia;

19) datę przedstawienia akt sądowi II instancji;

20) datę zwrotu akt z sądu II instancji oraz wzmiankę o wyniku postępowania w II instancji;

21) sygnaturę „GR” lub „GU”, pod którą zarejestrowano wniosek po zwrocie akt z sądu odwoławczego – dotyczy uchylenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania;

22) sygnaturę akt „GReu” – dla spraw o uchylenie, zmianę lub stwierdzenie wykonania układu zawartego w tym postępowaniu.

§ 199d. W repertorium „GRs” odnotowuje się w szczególności:

1) numer porządkowy sprawy;

2) datę (godzinę) postanowienia;

3) sygnaturę akt „GR” postępowania, w którym otwarto postępowanie sanacyjne;

4) sygnaturę akt „GRz” lub „GRp” w których ten sam dłużnik wystąpił o zawarcie układu częściowego;

5) imię i nazwisko sędziego-komisarza;

6) imię i nazwisko zastępcy lub zastępców sędziego-komisarza;

7) imię i nazwisko nadzorcy sądowego lub zarządcy;

8) datę prawomocności postanowienia – datę, w której uprawomocniło się postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego;

9) daty postanowień o zatwierdzeniu planu restrukturyzacyjnego i jego zmianach;

10) datę obwieszczenia o złożeniu spisu wierzytelności;

11) sygnatury sprzeciwów i zażaleń zgłoszonych do spisu wierzytelności;

12) daty zatwierdzenia spisu wierzytelności;

13) daty zgromadzeń;

14) daty rozpraw;

15) daty postanowienia o zatwierdzeniu układu;

16) daty postanowienia o odmowie zatwierdzenia układu;

17) datę postanowienia o uchyleniu postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego;

18) daty postanowienia o umorzeniu postępowania;

19) datę uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu lub odmowie zatwierdzenia układu oraz o umorzeniu postępowania;

20) datę wniesienia zażalenia;

21) datę przedstawienia akt sądowi II instancji;

22) datę zwrotu akt z sądu II instancji oraz wzmiankę o wyniku postępowania w II instancji;

23) sygnaturę „GR” lub „GU”, pod którą zarejestrowano wniosek po zwrocie akt z sądu odwoławczego – dotyczy uchylenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania;

24) sygnaturę akt „GReu” – dla spraw o uchylenie, zmianę lub stwierdzenie wykonania układu zawartego w tym postępowaniu.”;

68) w § 200:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) sygnaturę akt „GU” postępowania, w którym ogłoszono upadłość, sygnaturę akt „GUu” postępowania, w którym uchylono układ i ogłoszono upadłość;”;

b) uchyla się pkt 4,

c) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) imię i nazwisko zastępcy albo zastępców sędziego-komisarza;”,

d) pkt 26 otrzymuje brzmienie:

„26) daty złożenia sprawozdań z wykonania planu spłaty wierzycieli w przypadku, gdy upadłym jest osoba fizyczna, do której mają zastosowanie przepisy tytułu V części trzeciej p.u.”;

69) uchyla się § 201;

70) dodaje się § 202a w brzmieniu:

„§ 202a. W repertorium „GRo” pod numerem porządkowym sprawy odnotowuje się odpowiednią sygnaturę akt „GR”, „GRz”, „GRp”, „GRu”, „GRs” lub „GReu”, których dotyczy postępowanie rozpoznawane według przepisów k.p.c”;

71) § 203 otrzymuje brzmienie:

„§ 203. W repertorium „GUo” pod numerem porządkowym sprawy odnotowuje się odpowiednią sygnaturę akt „GU”, „GUp”, „Gzd” lub „GUu”, których dotyczy postępowanie rozpoznawane według przepisów o procesie.”;

72) po § 203 dodaje się § 203a w brzmieniu:

„§ 203a. W wykazie „GReu” wpisuje się w szczególności:

1) numer porządkowy sprawy;

2) datę wpływu sprawy;

3) sygnaturę akt „GRz”, „GRp”, „GRu” lub „GRs”;

4) oznaczenie podmiotów występujących w sprawie; firmę przedsiębiorcy dłużnika wpisuje się według przepisów k.c;

5) numer rejestru dłużnika; numer Krajowego Rejestru Sądowego albo inny numer rejestrowy bądź ewidencyjny (np. „KRS 0000123456”, „RHB 12546”);

6) treść wniosku; wpisuje się odpowiednio wyrazy: „o uchylenie”, „o zmianę” lub „o stwierdzenie wykonania”;

7) datę wydania zarządzenia z art. 130 § 1 k.p.c;

8) datę zwrotu wniosku;

9) datę rozprawy;

10) datę postanowienia o zmianie układu;

11) datę postanowienia o uchyleniu układu,

12) datę innego załatwienia wniosku;

13) datę wniesienia zażalenia;

14) datę przedstawienia akt sądowi II instancji;

15) datę zwrotu akt z sądu II instancji oraz wzmiankę o wyniku postępowania w II instancji.”;

73) w § 204:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) sygnaturę akt „GUp”;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2 Wniosek o uchylenie lub zmianę układu odnotowuje się również w repertoriom „GUp” sprawy, w której zatwierdzono przedmiotowy układ.”;

74) po § 204 dodaje się § 204a i 204b w brzmieniu:

„§ 204a. W kontrolce „GRk” odnotowuje się w szczególności:

1) numer porządkowy;

2) datę wpływu środka odwoławczego;

3) oznaczenie skarżącego;

4) datę obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o złożeniu spisu wierzytelności sędziemu-komisarzowi;

5) datę wydania zarządzenia z art. 130 k.p.c;

6) datę zwrotu środka odwoławczego;

7) datę odrzucenia;

8) datę oraz treść rozstrzygnięcia.

§ 204b. W kontrolce „GRez” odnotowuje się w szczególności:

1) numer porządkowy;

2) datę wpływu zażalenia;

3) sygnaturę akt „GRp”, „GRu”, „GRs”;

4) oznaczenie skarżącego;

5) datę oraz zwięzłą treść zaskarżonego postanowienia;

6) daty czynności podejmowanych w związku z wpływem zażalenia, w szczególności: datę zarządzenia wstępnego, datę odrzucenia, oddalenia, zmiany bądź uchylenia zaskarżonego postanowienia, uwagi.”;

75) w § 205 w ust. 1:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) datę wydania zarządzenia z art. 130 k.p.c.;”,

b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) datę zwrotu środka odwoławczego;”;

76) § 206 otrzymuje brzmienie:

„§ 206. 1. Poza przypadkami ustalonymi w § 65, numer porządkowy sprawy jako zakończonej zakreśla się w repertorium „GR”, „GRz”, „GU”, „GUu”, „GReu”, „GRo”, „GUo” i „Gzd” – po uprawomocnieniu się zarządzenia o zwrocie pisma wszczynającego postępowanie, wydaniu postanowienia o odrzuceniu lub oddaleniu wniosku.

2. Numer porządkowy sprawy zakreśla się ponadto w:

1) repertorium „GR” – gdy wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego;

2) repertorium „GU” – gdy wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłości;

3) repertoriach „GRp”, „GRu” i „GRs” – gdy wydano postanowienie o umorzeniu postępowania oraz postanowienie o zatwierdzeniu lub odmowie zatwierdzenia układu, a także po odrzuceniu w drugiej instancji wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego;

4) repertorium „GUp” – gdy wydano postanowienie o umorzeniu postępowania, stwierdzeniu zakończenia postępowania, a także gdy uchylono w drugiej instancji postanowienie o ogłoszeniu upadłości;

5) repertorium „Gzd” – z chwilą wydania orzeczenia o zakazie,

6) kontrolkach„GRez”, „GRk”, „GUz” i „GUk” – z chwilą uwzględnienia odrzucenia, oddalenia lub innego rozpoznania środka odwoławczego.”;

77) w Tytule II w Dziale VII w Rozdziale 2, przed § 207, dodaje się § 206a w brzmieniu:

„§ 206a. 1. Z chwilą otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego jako przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego lub postępowania sanacyjnego zakłada się nowe akta postępowania restrukturyzacyjnego, które rozpoczynają się od „Karty informacyjnej akt restrukturyzacyjnych” i odpisu postanowienia w przedmiocie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Akta te oznacza się odpowiednio sygnaturą „GRp”, „GRu”, „GRs”.

2. Postępowanie międzyinstancyjne wywołane złożeniem zażalenia na postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego oraz postępowanie przed sądem drugiej instancji prowadzi się dalej w aktach „GR”.”;

78) w § 208 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dla każdego postępowania upadłościowego „GUp” sporządza się spis zgłoszeń wierzytelności, w którym odnotowuje się: liczbę porządkową, datę wpływu i określenie wierzyciela, datę zarządzenia wzywającego do uzupełnienia braków, datę zarządzenia o zwrocie zgłoszenia, datę obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, a w przypadku osób, do których mają zastosowanie przepisy tytułu V części trzeciej p.u., datę i tytuł dziennika, w którym zamieszczono obwieszczenie oraz uwagi.”;

79) w § 209:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dla zgłoszenia wierzytelności, co do którego wpłynęło: zażalenie na zwrot zgłoszenia, wniosek syndyka o postępowanie dowodowe w trybie art. 243 ust. 2 p.u., złożono sprzeciw lub zażalenie w trybie art. 262 ust. 2 p.u., zakłada się akta pomocnicze zgłoszenia.”,

b) ust. 3–5 otrzymują brzmienie:

„3. W aktach, o których mowa w ust. 1, gromadzi się całość dokumentacji postępowania dotyczącego zgłoszenia wierzytelności, w tym prowadzonego w trybie art. 243 ust. 2 p.u. oraz postępowania wywołanego sprzeciwem lub zażaleniem w trybie art. 262 ust. 2 p.u.

4. W razie wpłynięcia sprzeciwu w aktach zgłoszenia przed sprzeciwem umieścić należy odpis listy we fragmencie odnoszącym się do tego zgłoszenia wierzytelności oraz kopie obwieszczeń o ustaleniu listy, natomiast w razie złożenia zażalenia w trybie art. 262 ust. 2 p.u. należy dołączyć odpis zaskarżonego postanowienia wraz z odpisem zwrotnego poświadczenia odbioru zaskarżonego postanowienia.

5. Postępowanie w sprawie sprostowania lub zmiany listy w trybie art. 261 p.u. prowadzi się w aktach głównych.”;

80) w § 212 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W Sądzie Okręgowym w Warszawie (sądzie ochrony konkurencji i konsumentów) prowadzi się repertoria [st]:

1) „AmC” – dla spraw o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone;

2) „AmE” – dla spraw z zakresu prawa energetycznego przedstawionych z odwołaniami od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;

3) „AmK” – dla spraw z zakresu przepisów o transporcie kolejowym przedstawionych z odwołaniami od decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego;

4) „AmA” – dla spraw z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów przedstawionych z odwołaniami od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

5) „AmT” – dla spraw z zakresu prawa telekomunikacyjnego i pocztowego przedstawionych z odwołaniami od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

6) „Amz” – dla spraw przedstawionych z zażaleniami na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także na postanowienia wydane przez: Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

7) „Amo” – dla innych spraw rozpoznawanych według przepisów o procesie.”;

81) § 216 otrzymuje brzmienie:

„§ 216. Do skorowidza alfabetyczno-numerowego prowadzonego w sądzie okręgowym, o którym mowa w § 212 ust. 1, wpisuje się pod odpowiednimi literami alfabetu nazwisko i imię powoda lub firmę (nazwę) osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej będącej stroną powodową oraz imię i nazwisko pozwanego lub odpowiednio – oznaczenie strony pozwanej. W skorowidzu alfabetyczno-numerowym prowadzonym dla repertorium „AmC” należy dokonywać wpisów zgodnie z przepisem § 214.”;

82) w § 218a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W Sądzie Okręgowym w Warszawie (sądzie wspólnotowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych) prowadzi się [st]:

1) repertorium „GWzt” – dla spraw dotyczących wspólnotowych znaków towarowych;

2) repertorium „GWwp” – dla spraw dotyczących wspólnotowych wzorów przemysłowych;

3) repertorium „GWo” – dla innych spraw rozpoznawanych według przepisów o procesie, a w szczególności spraw o odtworzenie akt, wyłączenie sędziego, wyznaczenie sądu;

4) kontrolkę „WSC”;

5) kontrolkę „Wab”;

6) kontrolkę „Zpc”.”,

b) uchyla się ust. 2 i 3;

83) w § 219:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W sądzie rejonowym, w którym utworzony został wydział pracy, wydział ubezpieczeń społecznych albo wydział pracy i ubezpieczeń społecznych, prowadzi się repertoria [st]:

1) „Np” – dla spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym; przepis § 83 ust. 5 i § 104 stosuje się odpowiednio;

2) „P” – dla spraw z zakresu prawa pracy, o roszczenia pracownika, członków rodzin i spadkobierców wynikające ze stosunku pracy lub z nim związane oraz spraw między innymi podmiotami, do których rozstrzygnięcia z mocy ustaw szczególnych stosuje się przepisy o postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy, dla spraw podlegających rozpoznaniu na skutek pozwu pracodawcy o odszkodowanie należne od pracownika, w związku ze świadczoną przez niego pracą (łącznie ze sprawami z tytułu odpowiedzialności wspólnej), w tym podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym;

3) „U” – dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych określonych w art. 4778 § 2 k.p.c;

4) „Po”, „Uo” lub „Po-Uo” – dla innych spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a w szczególności: spraw o odtworzenie akt, o wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu, protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów lub sądu właściwego, lecz zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa, spraw z zakresu pomocy sądowej, spraw dotyczących odwołań od decyzji odmawiającej rejestracji układu zakładowego przekazanych do rozpatrzenia sądom pracy, spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucji świadczeń niepieniężnych.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepis § 83 ust. 2 stosuje się, a odpowiednio stosuje się § 83 ust. 3 i 6.”;

84) w § 220:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W sądzie okręgowym, w którym utworzony został wydział (wydziały) pracy (sąd pracy), wydział (wydziały) ubezpieczeń społecznych (sąd ubezpieczeń społecznych) lub wydział pracy i ubezpieczeń społecznych (sąd pracy i ubezpieczeń społecznych), prowadzi się repertoria [st]:

1) „Np” – dla spraw wszczętych przed tym sądem w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym; przepis § 83 ust. 5 i § 104 stosuje się odpowiednio;

2) „P” – dla spraw z zakresu prawa pracy lub wszczętych przed tym sądem spraw z mocy ustaw szczególnych, w których stroną pozwaną jest pracodawca, dla spraw o uchylenie uchwały organów spółdzielni w przypadku, gdy treść uchwały dotyczy spółdzielczego stosunku pracy, dla wszczętych przed tym sądem na skutek pozwu pracodawcy spraw z zakresu prawa pracy o odszkodowanie oraz inne świadczenie należne od pracownika w związku ze świadczoną przez niego pracą (łącznie ze sprawami z tytułu odpowiedzialności wspólnej), a także dla odwołań od orzeczeń w sprawach dyscyplinarnych biegłych rewidentów;

3) „Pa” – dla spraw z zakresu prawa pracy przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów rejonowych;

4) „Pz” – dla spraw z zakresu prawa pracy przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami rejonowymi;

5) „U” – dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych;

6) „Ua” – dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów rejonowych;

7) „Uz” – dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami rejonowymi;

8) „Po-Uo” – dla innych spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które nie podlegają rejestracji w wymienionych repertoriach, a w szczególności: dla spraw dotyczących pomocy sądowej, o wyznaczenie sądu, o wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu oraz o odtworzenie akt.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W sądzie okręgowym, o którym mowa w ust. 1, prowadzi się ponadto wykaz „Kas-z” – dla rejestracji wniosków o rozstrzygnięcie sporu zakładowego przez kolegium arbitrażu społecznego, na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 295 i 1240), w którym odnotowuje się w szczególności: datę wpływu wniosku, strony i przedmiot sporu, osoby wyznaczone na członków kolegium, w tym przewodniczącego, termin i miejsce posiedzenia kolegium oraz treść orzeczenia.”;

85) w Tytule II w Dziale IX tytuł Rozdziału 2 otrzymuje brzmienie:

„Repertoria i wykazy”;

86) § 221 otrzymuje brzmienie:

„§ 221. Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych podlegające wpisaniu do repertoriów oznacza się symbolami przewidzianymi w wykazie, który stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.”;

87) w § 225b w ust. 1 po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

„10a) czas trwania mediacji (zarejestrowanie dat zdarzeń skrajnych);”;

88) w § 225c dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W repertorium „Pa” i „Pz” odnotowuje się również czas trwania mediacji (zarejestrowanie dat zdarzeń skrajnych) w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji oraz w postępowaniu przed sądem drugiej instancji.”;

89) dodaje się § 225d i 225e w brzmieniu:

„§ 225d. W repertoriach i wykazach prowadzonych w wydziałach pracy, wydziałach ubezpieczeń społecznych albo wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych sądów rejonowych nie odnotowuje się nazwy gminy, z której obszaru sprawa wpłynęła.

§ 225e. Do sporządzania karty na zakończenie postępowania w sądzie pierwszej instancji w sprawach zarejestrowanych w repertorium „P”, w których wniesiono środek odwoławczy od orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie, stosuje się odpowiednio § 145a.”;

90) uchyla się § 227;

91) uchyla się § 229;

92) w § 230:

a) uchyla się ust. 1 i 2,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do skorowidza alfabetyczno-numerowego w wydziałach, o których mowa w § 219 ust. 1, wpisuje się pod odpowiednimi literami alfabetu nazwisko i imię powoda lub nazwę instytucji będącej stroną powodową oraz nazwisko i imię pozwanego lub odpowiednio oznaczenie strony pozwanej.”;

93) w § 231 uchyla się ust. 2;

94) § 235 otrzymuje brzmienie:

„§ 235. 1. W wydziałach o obsadzie co najmniej dwóch sędziów lub asesorów sądowych lub jednego sędziego lub asesora sądowego i referendarza sądowego przewodniczący wydziału może tworzyć zespoły składające się z jednego sędziego lub jednego asesora sądowego albo jednego referendarza sądowego i wyznaczonych imiennie pracowników; zespoły realizują zadania określone przez przewodniczącego wydziału.

2. Pracą zespołu kieruje sędzia, asesor sądowy lub referendarz sądowy. Pracownicy wykonują zadania wynikające z podziału czynności w sprawach powierzonych zespołowi.”;

95) uchyla się § 236;

96) w § 237 uchyla się ust. 2 i 3;

97) po § 237 dodaje się § 237a w brzmieniu:

„§ 237a. Dokumenty elektroniczne przekazywane w ramach infrastruktury zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach podlegają niezwłocznemu wydrukowaniu i dołączeniu w porządku chronologicznym do akt właściwej księgi wieczystej, z wyjątkiem informacji zwrotnej o doręczeniu zawiadomienia do adresata zawiadomienia, o której mowa w § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. poz. 249).”;

98) w § 238 uchyla się ust. 2;

99) dodaje się § 267a w brzmieniu:

„§ 267a. W przypadku przeprowadzenia w trakcie roku kalendarzowego reorganizacji sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste nie skutkującej utworzeniem wydziału ksiąg wieczystych o nowym kodzie, rejestracja w dzienniku ksiąg wieczystych („Dz. Kw”), dzienniku odpisów („Dz. Odp.”) oraz dzienniku korespondencji ogólnej („Dz. Ko”) wniosków, zawiadomień, skarg, środków odwoławczych i innych spraw odbywa się na zasadzie kontynuacji numeracji rozpoczętej z początkiem roku kalendarzowego.”;

100) w § 270:

a) w ust. 1:

– pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) w sprawach nieletnich:

a) repertorium „Nkd” dla spraw nieletnich, w których zachodzi podejrzenie popełnienia czynu karalnego lub demoralizacji,

b) wykaz „Nw” dla spraw nieletnich, wobec których zostały prawomocnie orzeczone środki poprawcze lub wychowawcze, z wyjątkiem tych, które ze swej istoty nie podlegają dalszemu wykonaniu (np. „upomnienie”),

c) wykaz „Med.-n” dla ewidencji spraw przekazanych do mediacji (art. 3a § 1 u.p.n.),

d) wykaz „Nsch” dla ewidencji nieletnich umieszczonych w schronisku dla nieletnich, pozostających do dyspozycji sądu w sprawach rozpoznawanych przez ten sąd,

e) kontrolkę „Zr” dla ewidencjonowania czynności związanych z nałożeniem przez sąd zobowiązań w stosunku do rodziców lub opiekuna nieletniego (art. 7 i 8 u.p.n.),

f) kalendarze terminowe dla bieżącej kontroli czynności wskazanych w zarządzeniach sędziów lub asesorów sądowych w sprawach nieletnich;

2) dla spraw opiekuńczych małoletnich:

a) repertorium „Nsm” dla spraw dotyczących małoletnich, które podlegają rozpoznaniu przez wydział rodzinny w trybie postępowania nieprocesowego,

b) wykaz „Opm” dla spraw małoletnich objętych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu opieką, kuratelą lub nadzorem wynikającym z ograniczenia władzy rodzicielskiej,

c) kalendarze terminowe dla bieżącej kontroli czynności wskazanych w zarządzeniach sędziów lub asesorów sądowych w sprawach opiekuńczych małoletnich;”,

– pkt 4–6 otrzymują brzmienie:

„4) dla spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego dotyczących osób pełnoletnich oraz dla spraw dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu:

a) repertorium „RNs” dla spraw podlegających rozpoznaniu przez wydział rodzinny w postępowaniu nieprocesowym, w tym również dotyczących poddania obowiązkowi leczenia osób uzależnionych od alkoholu,

b) wykaz „Op” dla spraw opiekuńczych osób pełnoletnich poddanych opiece lub kurateli oraz spraw, w których ustanowiono doradcę tymczasowego,

c) wykaz „Alk” dla spraw osób uzależnionych od alkoholu i poddanie ich obowiązkowi leczenia na mocy orzeczenia sądu;

5) dla spraw rodzinnych procesowych i innych rozpoznawanych przez wydział rodzinny:

a) repertorium „RNc” dla spraw podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym; przepis § 104 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio,

b) repertorium „RC” dla wszczętych przed wydziałem rodzinnym spraw cywilnych rozpoznawanych w trybie postępowania procesowego,

c) repertorium „RCo” dla innych spraw rozpoznawanych przez wydziały rodzinne, a w szczególności: o odtworzenie akt, o wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu, spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucji świadczeń niepieniężnych, rejestracji protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów bądź sądu właściwego, lecz zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa, wniosków o wydanie zaświadczeń, w sprawach małżeńskich i odpowiedzialności rodzicielskiej na podstawie przepisów RWE;

6) dla spraw i czynności dotyczących niektórych kwestii związanych z postępowaniem we wszystkich rodzajach spraw rozpoznawanych przez wydział rodzinny:

a) wykaz „RCps” dla spraw pomocy sądowej z zakresu postępowania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz sprawach nieletnich, z wyjątkiem czynności związanych z wykonaniem orzeczeń,

b) wykaz „WSC” dla spraw, w których wniesiona została skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (art. 4241 § 2 k.p.c.),

c) wykaz „Med” dla ewidencji protokołów z przebiegu mediacji w sprawach rodzinnych,

d) kontrolkę „Wab” dla bieżącej kontroli sprawności postępowania w sprawach przekazanych biegłemu w celu wydania opinii lub do tłumacza w celu wykonania tłumaczenia,

e) kontrolkę spraw zawieszonych.”,

b) uchyla się ust. 4;

101) w § 271 w ust. 1 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) nazwę gminy, z której obszaru wpłynęła sprawa;”;

102) § 273 otrzymuje brzmienie:

„§ 273. Numer porządkowy sprawy wpisanej do repertorium „Nkd” zakreśla się również z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o niewszczynaniu postępowania lub postanowienia o przekazaniu sprawy szkole, organizacji młodzieżowej, sportowej, kulturalno-oświatowej, organizacji społecznej lub innemu organowi.”;

103) uchyla się § 277;

104) w § 279 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podstawą zakreślenia pozycji w wykazie, o którym mowa w ust. 1, może być zwolnienie ze schroniska na skutek:

1) wykonania postanowienia o uchyleniu umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich;

2) przekazania nieletniego do dyspozycji innego sądu;

3) wykonania prawomocnego orzeczenia, w wyniku którego nieletni został umieszczony w zakładzie poprawczym lub innym zakładzie albo zwolniony ze schroniska na skutek orzeczenia innego środka wychowawczego.”;

105) w § 289 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W kalendarzu pod odpowiednią datą, wskazaną w zarządzeniu sędziego lub asesora sądowego, wpisuje się sygnatury akt spraw, które mają być przedstawione sędziemu lub asesorowi sądowemu w określonym terminie.”;

106) w § 292 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Po prawomocnym zakończeniu postępowania skutkującym pozbawieniem bądź ograniczeniem władzy rodzicielskiej z uwagi na stosowanie przemocy w rozumieniu definicji z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), należy odnotować oznaczenie skrótowe „pwr” (przemoc w rodzinie).”;

107) po § 293 dodaje się § 293a w brzmieniu:

„§ 293a. Do sporządzania karty na zakończenie postępowania w sądzie pierwszej instancji w sprawach zarejestrowanych w repertorium „Nsm”, w których wniesiono środek odwoławczy od orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie, stosuje się odpowiednio § 145a.”;

108) w § 294 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Niezwłocznie, gdy stanie się wykonalne orzeczenie o ustanowieniu opieki, kurateli lub nadzoru, a także gdy zobowiązano rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, wynikającego z ograniczenia władzy rodzicielskiej nad małoletnim, także umieszczonym w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, oraz gdy stanie się wykonalne orzeczenie rozstrzygające o istotnych sprawach dziecka, o ile podlega kontroli sądu, jak również niezwłocznie po otrzymaniu do wykonania takiego orzeczenia z innego sądu, należy wpisać nazwisko małoletniego do wykazu „Opm”.”;

109) w § 299 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dla kontroli terminów wyznaczonych opiekunom i kuratorom sądowym prowadzi się kalendarz terminowy, w którym pod odpowiednimi datami wpisuje się sygnatury akt spraw „Opm”, które mają być przedłożone sędziemu lub asesorowi sądowemu zgodnie ze wskazanym w zarządzeniu terminem.”;

110) w § 301 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) zażaleń do sądu opiekuńczego na odebranie dziecka złożonych w trybie art. 12b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.”;

111) w § 301a dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) nazwę gminy, z której obszaru wpłynęła sprawa;”;

112) uchyla się § 307a;

113) po § 307a dodaje się § 307b w brzmieniu:

„§ 307b. Do sporządzania karty na zakończenie postępowania w sądzie pierwszej instancji w sprawach zarejestrowanych w repertorium „RC”, w których wniesiono środek odwoławczy od orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie, stosuje się odpowiednio § 145a.”;

114) w § 308 dodaje się ust. law brzmieniu:

„1a. Wpisu do wykazu dokonuje się niezwłocznie po wydaniu orzeczenia w tym przedmiocie.”;

115) w § 315 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W wykazie „Alk” zamieszcza się dla wyróżnienia wpisów następujące oznaczenia:

1) „n.k.” – w przypadku gdy na czas trwania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu ustanowiony został nadzór kuratora sądowego;

2) „st.z.” – w przypadku gdy orzeczony obowiązek poddania się leczeniu związany jest z pobytem w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego.”;

116) § 318 otrzymuje brzmienie:

„§ 318. Przyczynę zakończenia obowiązku poddania się leczeniu odnotowuje się poprzez wskazanie przyczyny zakończenia: „wobec osiągnięcia celu leczenia” lub „wobec upływu 2 lat od chwili uprawomocnienia się orzeczenia o obowiązku poddania się leczeniu” art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286, 1893 i 1916).”;

117) w § 319:

a) uchyla się ust. 1 i 2,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do skorowidza alfabetyczno-numerowego prowadzonego w wydziałach rodzinnych wpisuje się pod odpowiednimi literami alfabetu nazwisko i imię powoda i pozwanego. W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu opiekuńczym, w sprawach dotyczących osób uzależnionych od alkoholu oraz w takich sprawach nieprocesowych, w których sąd działaz urzędu – osobę, której postępowanie dotyczy, a w innych sprawach nieprocesowych – osobę wnioskodawcy i uczestników postępowania.”;

118) w § 321 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wpisowi do kontrolki podlegają wszystkie rozpoznawane przez sąd rodzinny sprawy, w których zarządzone zostało dopuszczenie dowodu z opinii biegłego, opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów, zakładu leczniczego lub innej właściwej placówki.”;

119) § 353 otrzymuje brzmienie:

„§ 353. Akta spraw nieletnich, wobec których wykonywane są środki poprawcze lub wychowawcze, oraz akta wykonawcze w sprawach małoletnich należy przedstawiać do okresowej kontroli w terminach wyznaczonych przez sędziego lub asesora sądowego.”;

120) w § 355:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W sądach rejonowych prowadzi się repertorium „K” [st] dla spraw, w których wniesiono akt oskarżenia lub pismo zastępujące akt oskarżenia do tych sądów, w tym dla spraw o przestępstwa skarbowe, wniosków prokuratora o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego w trybie art. 335 § 1 k.p.k., dla spraw w przedmiocie wydania wyroku łącznego, wniosków prokuratora o umorzenie postępowania z powodu niepoczytalności sprawcy i zastosowanie środków zabezpieczających, wniosków o warunkowe umorzenie postępowania karnego, wniosków w trybie art. 145 k.k.s. dotyczących przestępstw skarbowych oraz spraw dotyczących odpowiedzialności podmiotu zbiorowego na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855).”,

b) uchyla się ust. 3;

121) w § 356 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W sądach okręgowych prowadzi się repertoria [st]:

1) „K” dla spraw, w których akt oskarżenia wniesiono do sądu okręgowego wniosków prokuratora o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego w trybie art. 335 § 1 k.p.k., spraw w przedmiocie wydania wyroku łącznego, wniosków prokuratora o umorzenie postępowania z powodu niepoczytalności sprawcy i zastosowanie środków zabezpieczających, wniosków prokuratora o warunkowe umorzenie postępowania karnego, spraw dotyczących odpowiedzialności podmiotu zbiorowego na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz spraw lustracyjnych wniesionych w trybie przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388);

2) „Ka” dla spraw, w których wniesiono apelacje w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia od wyroków sądów rejonowych oraz spraw, w których wyrok został uchylony w wyniku nadzwyczajnego środka zaskarżenia i sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania sądowi odwoławczemu;

3) „Kz” dla spraw, w których wniesiono zażalenia w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia na postanowienia sądów rejonowych lub na zarządzenia prezesów tych sądów, z wyłączeniem zażaleń na postanowienia sądów wydane w postępowaniu wykonawczym;

4) „Kzw” dla spraw, w których wniesiono zażalenia na postanowienia sądów rejonowych wydane w postępowaniu wykonawczym.”;

122) w § 360 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zakreślania numerów porządkowych w wykazach.”;

123) w § 360a dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W sądach rejonowych rejestrując sprawę w repertorium „K” odnotowuje się, ponad to co wskazane w ust. 1, nazwę gminy, z której obszaru wpłynęła sprawa.”;

124) w § 361 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Symbol sprawy, o którym mowa w § 360a pkt 3 odnotowuje się dla wyodrębnienia sprawy z ogólnej liczby spraw wpisanych do repertorium „K”. W szczególności zamieszcza się następujące oznaczenia skrótowe:

1) „dpo” – wniosek o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w sprawie o przestępstwo skarbowe, wniosek prokuratora w trybie art. 335 § 1 lub 2 k.p.k.;

2) „pz” – sprawa dotycząca odpowiedzialności podmiotu zbiorowego na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

3) „np” – sprawa z wniosku prokuratora o umorzenie postępowania, z powodu niepoczytalności sprawcy i o zastosowanie środków zabezpieczających;

4) „pr” lub „prywatnoskargowa” – sprawa z oskarżenia prywatnego;

5) „n” lub „nakazowe” – sprawa rozpoznawana w postępowaniu nakazowym;

6) „p” lub „przyspieszone” – sprawa rozpoznawana w postępowaniu przyspieszonym;

7) „lustr” – sprawa lustracyjna wniesiona w trybie przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów;

8) „rodz” – sprawa dotycząca przemocy w rodzinie w rozumieniu definicji z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.”;

125) uchyla się § 374;

126) w § 380 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) oznaczenie sądu, sygn. akt oraz nazwisko i imię sędziego lub asesora sądowego orzekającego w I instancji;”;

127) w § 384:

a) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. W wykazie, o którym mowa w ust. 2 ewidencjonuje się odwołania od orzeczeń komisji dyscyplinarnych w sprawach komorniczych w trybie art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r. poz. 790, z późn. zm.11)).”,

b) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

„2b. W wykazie, o którym mowa w ust. 2 ewidencjonuje się odwołania od orzeczeń i postanowień komisji dyscyplinarnych w sprawach utraty członkostwa w kole łowieckim, nabycia lub utraty członkostwa w Polskim Związku Łowieckim w trybie art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1226, z późn. zm.12)).”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W wykazie, o którym mowa w ust. 2, ewidencjonuje się także wnioski szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przedmiocie udostępnienia informacji w trybie art. 23 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1411, z późn. zm.13)); dokumentację w każdej z tych spraw przechowuje się w odrębnych teczkach.”,

d) uchyla się ust. 8;

128) w § 384a dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 brzmieniu:

„2. W sądach rejonowych rejestrując sprawę w wykazie „Ko” odnotowuje się, ponad to co wskazane w ust. 1, nazwę gminy, z której obszaru wpłynęła sprawa.”;

129) w § 385 uchyla się ust. 4;

130) w § 387 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W wykazie „MED” wpisuje się w szczególności: sygnaturę akt właściwej sprawy, datę przesłania stosownych dokumentów do postępowania mediacyjnego, datę postanowienia sądu o skierowaniu sprawy do postępowania mediacyjnego, oznaczenie uczestników postępowania mediacyjnego, oznaczenie instytucji lub osoby do tego uprawnionej przeprowadzającej mediację, datę, do której mediacja ma być zakończona, datę nadesłania sprawozdania z wyników postępowania mediacyjnego oraz jego wynik.”;

131) w § 388 uchyla się ust. 7;

132) w § 398:

a) w ust. 2 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) oddanie pod dozór w okresie próby i datę orzeczenia oraz uprawomocnienia, a także ewentualnie daty oraz wyznaczone terminy wywiadów zleconych przez sędziego lub asesora sądowego w okresie próby;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Numer porządkowy sprawy zakreśla się w wykazie:

1) z chwilą upływu sześciu miesięcy od zakończenia okresu próby;

2) z chwilą zwolnienia z dozoru i przesłania sprawy sądowi, który udzielił zwolnienia celem dalszego prowadzenia;

3) po otrzymaniu potwierdzenia objęcia dozoru przez sąd, któremu przekazano sprawę z dozorem, jako sądowi właściwemu do dalszego prowadzenia;

4) w przypadku odwołania warunkowego zwolnienia – z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o odwołaniu warunkowego zwolnienia.”;

133) w § 404 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wpis w wykazie „Wo” podlega zakreśleniu:

1) po zakończeniu odbywania przez skazanego bądź ukaranego kary ograniczenia wolności poprzez wykonanie orzeczonej pracy i wobec upływu czasu, na jaki kara była orzeczona;

2) wobec upływu czasu, jeżeli kara nie polegała na wykonywaniu pracy;

3) po uznaniu kary za wykonaną;

4) po zwolnieniu od reszty kary ograniczenia wolności;

5) po wykonaniu postanowienia w przedmiocie zamiany kary ograniczenia wolności na zastępczą karę aresztu lub karę pozbawienia wolności, tj. po umieszczeniu skazanego lub ukaranego w zakładzie karnym lub areszcie śledczym;

6) z chwilą uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zmiany sposobu wykonania kary w systemie dozoru elektronicznego polegającej na orzeczeniu grzywny, o której mowa w art. 43zc k.k.w., jeśli nie orzeczono innych form kary ograniczenia wolności.”;

134) w § 405a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W ramach prowadzonego wykazu do 10-go dnia po zakończeniu każdego okresu sprawozdawczego, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. poz. 1544), sporządza się pomocnicze sprawozdanie z wykonania planu Funduszu zawierające informacje o czynnościach podejmowanych w sprawie zasądzonych nawiązek i świadczeń pieniężnych, które niezwłocznie przekazuje się prezesowi sądu lub w razie jego powołania dyrektorowi sądu.”;

135) § 411 otrzymuje brzmienie:

„§ 411. W przypadku zmiany miejsca sprawowania dozoru teczkę dozoru przesyła się sądowi właściwemu. W razie uprzedniego skierowania teczki dozoru do zespołu kuratorskiej służby sądowej do wykonania, przewodniczący wydziału lub wyznaczony sędzia lub asesor sądowy zarządzeniem przekazuje teczkę dozoru do sądu właściwego.”;

136) w § 414:

a) w ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) daty oraz wyznaczone terminy wywiadów zleconych przez sędziego lub asesora sądowego w okresie próby.”;

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Numer porządkowy wykazu zakreśla się:

1) po upływie okresu próby i dodatkowych sześciu miesięcy;

2) z chwilą zwolnienia z dozoru i przesłania sprawy właściwemu sądowi do dalszego prowadzenia;

3) po otrzymaniu potwierdzenia objęcia dozoru przez sąd, któremu przekazano sprawę z dozorem, jako sądowi właściwemu do dalszego prowadzenia;

4) po prawomocnym podjęciu warunkowo umorzonego postępowania.”;

137) w § 415:

a) w ust. 2 pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16) daty oraz wyznaczone terminy wywiadów zleconych przez sędziego lub asesora sądowego w okresie próby.”;

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Numer porządkowy wykazu zakreśla się:

1) po upływie okresu próby i dalszych sześciu miesięcy;

2) z chwilą zwolnienia z dozoru i przesłania sprawy właściwemu sądowi do dalszego prowadzenia;

3) po otrzymaniu potwierdzenia objęcia dozoru przez sąd, któremu przekazano sprawę z dozorem, jako sądowi właściwemu do dalszego prowadzenia;

4) z chwilą zamiany kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na karę ograniczenia wolności albo grzywny w trybie art. 75a § 1 k.k.;

5) po zarządzeniu wykonania kary, chociażby w przyszłości zaistniała potrzeba dokonania dalszych zapisów dotyczących treści orzeczeń wydawanych w postępowaniu wykonawczym.”;

138) w Tytule II w Dziale XII w Rozdziale 2 tytuł Oddziału 8 otrzymuje brzmienie:

„Kontrolki „Zpk”, spraw zagrożonych przedawnieniem, „Bp”, „Wab” i skorowidze alfabetyczno-numerowe”;

139) po § 419 dodaje się § 419a w brzmieniu:

„§ 419a. 1. W wydziałach karnych pierwszoinstancyjnych kierownik sekretariatu prowadzi „Kontrolkę spraw zagrożonych przedawnieniem”, przeznaczoną do ewidencji sygnatur spraw, których termin przedawnienia karalności jest krótszy niż dwa lata.

2. Kierownik sekretariatu wydziału karnego sukcesywnie uaktualnia kontrolkę, o której mowa w ust. 1, przez ewidencjonowanie w niej – w miarę upływu czasu – sygnatur kolejnych spraw niezałatwionych, w których wobec przedłużania się postępowania sądowego termin ustania karalności czynu ustalony przez przewodniczącego wydziału stał się krótszy niż dwa lata.

3. Sprawy wpisane do kontrolki są objęte stałym nadzorem przewodniczącego wydziału i kierownika sekretariatu.”;

140) po § 420 dodaje się § 420a w brzmieniu:

„§ 420a. 1. W „Kontrolce terminowego sporządzania uzasadnień orzeczeń i załatwiania środków odwoławczych” odnotowuje się zapisy, o których mowa w § 74 ust. 2, a nadto:

1) zakres wniosku strony;

2) decyzję sądu o ewentualnym ograniczeniu uzasadnienia do tych części wyroku, których wniosek (wnioski) dotyczy;

3) datę zwrotu akt w celu uzupełnienia uzasadnienia w trybie art. 449a § 1 k.p.k.;

4) zakres uzupełnienia uzasadnienia w trybie art. 449a § 1 k.p.k;

5) datę przesłania sądowi odwoławczemu lub w przypadku rozpoznania kasacji Sądowi Najwyższemu uzasadnienia uzupełnionego w trybie art. 449a § 1 k.p.k.;

6) datę przesłania stronie odpisu uzasadnienia uzupełnionego w trybie art. 449a § 1 k.p.k.

2. Przepis § 74 ust. 3 stosuje się z zastrzeżeniem, że jeżeli w jednej sprawie wpłynęło kilka wniosków o doręczenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem, o których mowa w art. 423 § 1a k.p.k., każdy z wniosków jest rejestrowany w odrębnym wierszu pod tym samym numerem porządkowym, dodając do numeru cyfrę rzymską przy kolejnym składającym wniosek.”;

141) w § 422:

a) ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:

„1. W wydziałach sądów rejonowych rozpoznających sprawy o wykroczenia, w tym wykroczenia skarbowe, prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

1) repertorium „W” – dla spraw o wykroczenia, w tym wykroczenia skarbowe;

2) wykaz „Ko” – dla spraw określonych w § 384 ust. 2;

3) wykaz „Med”;

4) kontrolkę „Wab”;

5) kontrolkę zatrzymanych praw jazdy;

6) kontrolkę nałożonych kar porządkowych.

1a. Do urządzeń ewidencyjnych, o których mowa w ust. 1 stosuje się odpowiednio § 355 ust. 2, do wykazu „Med” również § 387, a do kontrolki „Wab” – również § 122 i 123”.”,

b) uchyla się ust. 2;

142) w § 423:

a) w ust. 1:

– dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) nazwę gminy, z której obszaru wpłynęła sprawa;”,

– dodaje się punkt 7a w brzmieniu:

„7a) datę ustania karalności wykroczenia zarzucanego obwinionemu oznaczoną na piśmie przez przewodniczącego wydziału [st]; w przypadku zarzucenia obwinionemu więcej niż jednego wykroczenia odnotowaniu podlega tylko termin, z którego upływem ustanie karalności następuje najwcześniej;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Symbol sprawy, o którym mowa w ust. 1 pkt 10 odnotowuje się dla wyodrębnienia sprawy z ogólnej liczby spraw wpisanych do repertorium „W”. W szczególności zamieszcza się następujące oznaczenia:

1) „bpr” – wniosek o skazanie obwinionego bez przeprowadzania rozprawy;

2) „n” – wniosek rozpoznawany w postępowaniu nakazowym;

3) „p” – wniosek rozpoznawany w postępowaniu przyspieszonym. W razie zmiany trybu rozpoznawania wniosku, oznaczenie należy odpowiednio zmienić; § 384 ust. 4 stosuje się odpowiednio.”,

c) uchyla się ust. 4;

143) w § 424 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) po wydaniu wyroku, w tym wyroku zaocznego”;

144) w § 429 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W sprawach, w których uprawniony organ skierował do sądu akt oskarżenia, pismo zastępujące akt oskarżenia, wniosek o umorzenie postępowania z powodu niepoczytalności sprawcy i zastosowanie środków zabezpieczających, wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego, wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego w trybie art. 335 § 1 k.p.k. albo wniosek w trybie art. 145 k.k.s., po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 1, materiały postępowania przygotowawczego dołącza się do akt sprawy sądowej.”;

145) § 429a otrzymuje brzmienie:

„§ 429a. 1. Załącznik adresowy, o którym mowa w art. 148 § 2a–2c stanowi załącznik do akt sprawy, prowadzi się go z zachowaniem odrębnej numeracji i zgodnie z § 35 ust. 2.

2. Na obwolucie załącznika adresowego zamieszcza się następujące oznaczenie „Załącznik adresowy do sprawy”, po którym wpisuje się sygnaturę akt.”;

146) w § 433 uchyla się ust. 2;

147) § 440 otrzymuje brzmienie:

„§ 440. Pisma sądu dotyczące wykonania wyroku, a w szczególności udzielenia odroczenia lub przerwy wykonania kary, polecenia przyjęcia do aresztu śledczego lub zakładu karnego opatruje się urzędową pieczęcią sądu i czytelnym podpisem sędziego lub asesora sądowego, a ponadto należy w nich podać oprócz nazwiska i imienia osoby, której pismo dotyczy, również datę i miejsce jej urodzenia, imiona rodziców i nazwisko rodowe matki.”;

148) w § 441 uchyla się ust. 2;

149) § 443 otrzymuje brzmienie:

„§ 443. W wydziale cywilnym sądu apelacyjnego prowadzi się repertoria [st]:

1) „ACa” dla spraw cywilnych i gospodarczych przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów okręgowych, a także dla spraw dotyczących skarg o uchylenie wyroku sądu polubownego;

2) „ACz” dla spraw cywilnych i gospodarczych przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami okręgowymi;

3) „ACo” dla innych spraw rozpoznawanych według przepisów o procesie, niepodlegających wpisaniu do repertorium „ACa” lub „ACz”.”;

150) w § 444 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W wydziale karnym sądu apelacyjnego prowadzi się repertoria [st]:

1) „AKa” dla spraw karnych, w których wniesiono apelację od wyroków sądów okręgowych;

2) „AKz” dla spraw karnych, w których wniesiono zażalenia na postanowienia sądów okręgowych lub na zarządzenia prezesów tych sądów oraz na postanowienia sądu apelacyjnego wydane na podstawie art. 263 § 5 k.p.k., z wyłączeniem zażaleń na postanowienia wydane w postępowaniu wykonawczym;

3) „AKzw” dla spraw, w których wniesiono zażalenia na postanowienia sądów okręgowych wydane w postępowaniu wykonawczym.”;

151) § 445 otrzymuje brzmienie:

„§ 445. W wydziale pracy i ubezpieczeń społecznych sądu apelacyjnego prowadzi się repertoria [st]:

1) „APa” dla spraw z zakresu prawa pracy, przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów okręgowych;

2) ,,APz” dla spraw z zakresu prawa pracy przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami okręgowymi;

3) „AUa” dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów okręgowych;

4) „AUz” dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami okręgowymi;

5) „APo” dla innych spraw z zakresu prawa pracy, rozpoznawanych według przepisów o procesie, a niepodlegających wpisaniu do wcześniej wymienionych repertoriów;

6) „AUo” dla innych spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, rozpoznawanych według przepisów o procesie, nieewidencjonowanych w wymienionych repertoriach.”;

152) w § 448 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Sprawy wymienione w § 447 ust. 2 oznacza się w księgach biurowych skrótem literowym „zagr.”. Oznaczenie takie zamieszcza się także na obwolucie sprawy, obok sygnatury akt, przy której należy wpisać również numer wykazu „OZ”.”;

153) w § 4482 w ust. 1:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) datę i adresata zawiadomienia (art. 10 u.s.n.p.s.);”,

b) pkt 11 i 12 otrzymują brzmienie:

„11) informację o zawiadomieniu ministra właściwego do spraw zagranicznych (art. 18 u.s.n.p.s.);

12) informację o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w art. 10 ust. 3 u.s.n.p.s.;”;

154) w § 4485 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W kontrolce skarg odnotowuje się:

1) numer porządkowy;

2) datę wpływu skargi i oznaczenie skarżącego;

3) sygnaturę akt sprawy, której skarga dotyczy;

4) datę przesłania skargi wraz z aktami sprawy sądowi właściwemu do jej rozpoznania, ze wskazaniem tego sądu;

5) datę i sposób rozpoznania skargi;

6) informację o podjętych czynnościach nadzoru, o których mowa w art. 13 u.s.n.p.s.;

7) datę przekazania zarządzenia o wypłacie sumy pieniężnej przez Skarb Państwa do właściwej komórki finansowej sądu i datę wypłaty;

8) uwagi.”;

155) § 4486 otrzymuje brzmienie:

„§ 4486. Kierownicy oddziałów administracyjnych sądów, w których toczy się postępowanie w sprawach, których dotyczą skargi, prowadzą „Kontrolki odpisów orzeczeń uwzględniających skargi dotyczące przewlekłości postępowania sądowego”; w kontrolkach odnotowuje się m.in. numer porządkowy, sygnaturę sprawy, której dotyczyła skarga, datę wpływu orzeczenia, podjęte czynności nadzoru, o których mowa w art. 13 u.s.n.p.s.”;

156) w § 4487 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku gdy skarga wniesiona jest w trybie art. 18 u.s.n.p.s zamieszcza się dodatkowe oznaczenie „skarga ETPC”.”;

157) po § 4487 dodaje się § 4488 w brzmieniu:

„§ 4488. 1. Dla każdej skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, w sądzie właściwym do jej rozpoznania, zakłada się akta sprawy, do których załącza się wniesioną skargę oraz pozostałą dokumentację powstałą przy rozpoznaniu skargi wraz z odpisem orzeczenia.

2. W lewym dolnym rogu okładki akt sprawy, o której mowa w ust. 1, wpisuje się sygnaturę sprawy oraz oznaczenie sądu, których skarga dotyczy.

3. Odpis orzeczenia w przedmiocie skargi dołącza się do akt sprawy, której dotyczy skarga.”;

158) § 479 otrzymuje brzmienie:

„§ 479. Obsada wydziału wykazywana jest według średniookresowego zatrudnienia sędziów, asesorów sądowych, referendarzy lub urzędników zgodnie z objaśnieniami do formularzy.”;

159) po Tytule II dodaje się Tytuł IIa w brzmieniu:

„Sekretariaty opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów

§ 498a. 1. Sekretariat opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów wykonuje czynności biurowe, w tym ewidencyjne, wynikające z zadań zleconych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich.

2. Do działalności sekretariatu opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów stosuje się odpowiednio dostosowane do czynności sądowych zespołów specjalistów przepisy § 5 ust. 1 i 2 pkt 1-4, 8 i 9 oraz § 6 i 13.

§ 498b. 1. Opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów nie prowadzą urządzeń ewidencyjnych zastrzeżonych dla biurowości w sprawach rozpoznawanych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich.

2. Zespoły prowadzą własne urządzenia ewidencyjne według przepisów ogólnych biurowości sądowej dostosowane do czynności sądowych zespołów specjalistów w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz nieletnich, z zachowaniem przepisów poniższych.

3. Urządzenia ewidencyjne mogą być również prowadzone przy wykorzystaniu systemu informatycznego, o którym mowa w § 82.

§ 498c. 1. W opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

1) wykaz „Oro” – dla spraw, w których zlecono sporządzenie opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych;

2) wykaz „Oniel” – dla spraw, w których zlecono sporządzenie opinii w sprawach nieletnich;

3) wykaz „OMed” – dla spraw, w których zlecono mediację;

4) wykaz „Owś” – dla spraw, w których zlecono przeprowadzenie wywiadu środowiskowego;

5) wykaz „Ospec” – dla spraw, w których zlecono przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin;

6) kontrolkę „Ow” – dla wezwań organu zlecającego;

7) dziennik korespondencji;

8) skorowidze alfabetyczno-numerowe.

2. W opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów mogą być prowadzone inne niż wymienione w ust. 1 urządzenia ewidencyjne, jeżeli ich prowadzenie jest niezbędne do wykonywania zadań zespołu, z zastrzeżeniem § 498b ust. 1.

§ 498d. 1. W wykazie „Oro” odnotowuje się w szczególności:

1) numer porządkowy;

2) oznaczenie osoby badanej;

3) oznaczenie organu zlecającego sporządzenie opinii;

4) podstawę wydania opinii;

5) wyznaczony przez organ zlecający termin wydania opinii;

6) datę wpływu zlecenia do zespołu;

7) datę wyznaczonego badania;

8) rodzaj przeprowadzonego badania („psych” albo „psychologiczne” – badanie psychologiczne, „ped” albo „pedagogiczne” – badanie pedagogiczne, „lek” albo „lekarskie” – badanie lekarskie);

9) oznaczenie specjalistów, którzy przeprowadzili badanie;

10) datę przekazania opinii organowi zlecającemu;

11) podstawę żądania złożenia dodatkowych wyjaśnień lub opinii;

12) żądany sposób złożenia dodatkowych wyjaśnień lub opinii („pisemny”, „ustny”);

13) datę wpływu żądania złożenia dodatkowych wyjaśnień lub opinii;

14) oznaczenie osoby wyznaczonej do złożenia dodatkowych wyjaśnień;

15) datę spełnienia żądania złożenia dodatkowych wyjaśnień lub opinii.

2. Do wykazu „Oniel” stosuje się przepis ust. 1 pkt 1-10.

3. Numer porządkowy w wykazie „Oro” i „Oniel” zakreśla się z datą przekazania opinii organowi zlecającemu.

§ 498e. 1. Do wykazu „OMed” stosuje się odpowiednio dostosowany do czynności sądowych zespołów specjalistów przepis § 120d ust. 2.

2. Numer porządkowy w wykazie „Omed” zakreśla się z chwilą przekazania protokołu mediacji sądowi kierującemu strony do mediacji.

§ 498f. 1. W wykazie „Owś” odnotowuje się w szczególności:

1) numer porządkowy;

2) oznaczenie osoby, wobec której zlecono przeprowadzenie wywiadu środowiskowego;

3) oznaczenie organu zlecającego przeprowadzenie wywiadu środowiskowego;

4) podstawę przeprowadzenia wywiadu środowiskowego;

5) datę wpływu zlecenia do zespołu;

6) wyznaczony przez organ zlecający termin przekazania sprawozdania z wywiadu środowiskowego;

7) datę przeprowadzenia wywiadu środowiskowego;

8) oznaczenie osoby przeprowadzającej wywiad środowiskowy;

9) datę przekazania sprawozdania z wywiadu środowiskowego organowi zlecającemu.

2. Numer porządkowy w kontrolce „Owś” zakreśla się z datą przekazania sprawozdania z wywiadu środowiskowego organowi zlecającemu.

§ 498g. 1. W wykazie „Ospec” odnotowuje się w szczególności:

1) numer porządkowy;

2) oznaczenie osób, którym udzielana jest porada specjalistyczna,

3) oznaczenie organu zlecającego przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego;

4) podstawę przeprowadzenia poradnictwa specjalistycznego;

5) datę wezwania w celu udzielenia porady specjalistycznej;

6) datę zakończenia poradnictwa specjalistycznego;

7) przedmiot udzielonej porady specjalistycznej.

2. Numer porządkowy w kontrolce „Ospec” zakreśla się z datą zakończenia poradnictwa specjalistycznego.

§ 498h. 1. Niezwłocznie po wpłynięciu do opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów zlecenia sporządzenia opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich albo przeprowadzenia mediacji, wywiadu środowiskowego w sprawach nieletnich albo poradnictwa specjalistycznego dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin zakłada się teczkę zlecenia.

2. Na okładce teczki, o której mowa w ust. 1, umieszcza się sygnaturę zlecenia składającą się z oznaczenia urządzenia ewidencyjnego oraz numeru porządkowego, pod którym zlecenie jest wpisane oraz – po znaku łamania – ostatnich dwóch cyfr roku, w którym zlecenie zostało złożone, a w lewym dolnym rogu teczki – sygnaturę akt sprawy organu zlecającego, której dotyczy zlecenie. Jeśli na obszarze właściwości sądu okręgowego utworzono więcej niż jeden opiniodawczy zespół sądowych specjalistów, początkiem sygnatury zlecenia jest cyfra rzymska oznaczająca dany zespół.

3. Teczki zleceń zawierają w szczególności:

1) dokumenty przekazane przez organ zlecający;

2) protokoły działań merytorycznych, w szczególności badań, wywiadów, testów, obserwacji, porad, mediacji;

3) kopię sporządzonej opinii, w tym dodatkowych wyjaśnień pisemnych, sprawozdania, protokołu z mediacji i jej wyniku;

4) inną niż określona w ust. 3, korespondencję zespołu z organem zlecającym.

4. Teczka zleceń ulega zaniknięciu z datą zakreślenia numeru porządkowego w odpowiednim wykazie.

§ 498i. 1. W kontrolce „Ow” odnotowuje się w szczególności:

1) numer porządkowy;

2) oznaczenie organu wzywającego;

3) datę wpływu wezwania;

4) sygnaturę zlecenia;

5) oznaczenie specjalisty, któremu powierzono wykonania zlecenia;

6) datę realizacji zlecenia.

2. Numer porządkowy w kontrolce „Ow” zakreśla się z datą realizacji zlecenia.

§ 498j. W dzienniku korespondencji odnotowuje się:

1) numer porządkowy;

2) datę wpływu pisma;

3) dane nadawcy pisma;

4) przedmiot pisma;

5) sposób i datę zakończenia sprawy.

§ 498k. 1. W skorowidzach alfabetyczno-numerowych odnotowuje się pod odpowiednimi literami alfabetu imiona i nazwiska osób, wobec których zespół podjął działania, ich adresy zamieszkania oraz numer zaewidencjonowania w wykazie zlecenia ich dotyczącego.

2. Nie prowadzi się skorowidzów alfabetyczno-numerowych w opiniodawczym zespole sądowych specjalistów, jeśli wykazy wskazane w § 498c ust. 1 prowadzone są przy wykorzystaniu systemu informatycznego, umożliwiającego szybkie ustalenie danych o sprawie poprzez wprowadzenie nazwiska i imienia osoby, wobec której zespół podjął działania.

§ 498l. Biurowość z zakresu czynności administracyjnych kierownika opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów prowadzi się w spisach spraw według przepisów Tytułu IV Dział II.”;

160) w Tytule IV tytuł Działu I otrzymuje brzmienie:

Organizacja i zakres działania komórek organizacyjnych administracji sądowej”;

161) w § 506 ust. 14 otrzymuje brzmienie:

„14. Teczki kuratorskie zawierają w szczególności: odpis orzeczenia, kopie opinii i diagnoz biegłych, sprawozdania i karty czynności kuratorów sprawujących nadzór lub ich kopie, kopie dokumentów i informacji zebranych w wyniku czynności podejmowanych w postępowaniu wykonawczym wobec wszystkich podopiecznych występujących w sprawie, odpisy orzeczeń i zarządzeń wydanych przez sędziów lub asesorów sądowych w postępowaniu wykonawczym, odpisy orzeczeń wydawanych w sprawach osób objętych tym postępowaniem.”;

162) w § 509 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Kurator zawodowy, po skierowaniu wniosku, przedkłada na zarządzenie sędziego lub asesora sądowego teczkę sprawy na termin posiedzenia.”;

163) w § 510 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komórki organizacyjne administracji sądowej, o których mowa w § 24-28 i 30 r.u.s.p., wykonują czynności w sprawach należących do zakresu administrowania sądem.”;

164) w § 511:

a) uchyla się ust. 1 i 2,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kopie zarządzeń tworzących albo znoszących komórki organizacyjne administracji sądowej wskazane w § 510 ust. 1 należy przesłać właściwej komórce organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości.:,

c) uchyla się ust. 4,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Pracą komórki organizacyjnej administracji sądowej, o których mowa w § 510 ust. 1, kieruje kierownik.”;

165) w § 513 uchyla się ust. 2;

166) po § 516 dodaje się § 516a w brzmieniu:

„§ 516a. Do zakresu działania oddziału informatycznego w sądzie apelacyjnym należy w szczególności:

1) opracowywanie planu zakupu sprzętu komputerowego, licencji oraz innych rozwiązań teleinformatycznych na potrzeby sądu apelacyjnego i sądów z obszaru apelacji;

2) opracowywanie i wdrażanie jednolitych procedur dotyczących bezpiecznego oraz efektywnego korzystania z zasobów informatycznych oraz nadzór nad ich przestrzeganiem przez użytkowników w sądzie apelacyjnym i sądach z obszaru apelacji;

3) określanie standardów w zakresie sposobu przetwarzania doboru sprzętu komputerowego, sprzętu sieciowego, urządzeń peryferyjnych i innych związanych z przetwarzaniem i ochroną danych w sądzie apelacyjnym i sądach z obszaru apelacji;

4) utrzymanie sieci komputerowych w sądzie apelacyjnym oraz koordynacja działań służb informatycznych sądów z obszaru apelacji w zakresie utrzymania sieci komputerowych;

5) inicjowanie i realizowanie działań mających na celu podnoszenie bezpieczeństwa sieci i przetwarzania danych w systemach teleinformacyjnych sądu apelacyjnego i sądów z obszaru apelacji;

6) współpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w zakresie zasad bezpieczeństwa i przetwarzania danych w systemach informatycznych sądu apelacyjnego oraz sądów z obszaru apelacji;

7) sprawowanie technicznego nadzoru nad bezpieczeństwem i prawidłowością przesyłania informacji za pośrednictwem Internetu, sieci resortowej i innych systemów operacyjnych;

8) tworzenie, weryfikacja i przechowywanie kopii bezpieczeństwa danych systemów serwerowych i sieciowych zgodnie z przyjętą polityką kopii bezpieczeństwa;

9) nadzór techniczny nad pracą systemów serwerowych i sieciowych, w tym dokonywanie konfiguracji i aktualizacji.”;

167) uchyla się § 517;

168) w § 519 uchyla się ust. 2;

169) uchyla się § 521 i 522;

170) w § 524 uchyla się ust. 2;

171) w § 525:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Do zakresu działania oddziału administracyjnego (samodzielnej sekcji administracyjnej) w sądzie rejonowym należą w szczególności:”,

b) uchyla się ust. 2,

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Czynności wymienione w ust. 1, które należą do wyłącznej kompetencji dyrektora sądu, mogą być częściowo realizowane przez oddział, o którym mowa w § 518, gdy w sądzie rejonowym utworzono samodzielną sekcję administracyjną.”;

172) uchyla się § 527 i 528;

173) po § 530 dodaje się § 530a w brzmieniu:

„§ 530a. 1. Zakres działania komórek organizacyjnych administracji sądowej utworzonych na podstawie § 25 ust. 2, 27 ust. 2, § 30 ust. 1 albo ust. 2 r.u.s.p. określa zarządzenie tworzące daną komórkę organizacyjną.

2. Komórka organizacyjna, o której mowa w ust. 1 jest wyłącznie właściwa dla realizacji powierzonych jej zarządzeniem zadań.”;

174) § 531 i 532 otrzymują brzmienie:

„§ 531. Do obowiązków kierowników komórek organizacyjnych administracji sądowej, o których mowa w § 510 ust. 1 należy w szczególności:

1) organizowanie pracy, w tym opracowywanie podziału czynności podległych pracowników;

2) bieżące kontrolowanie wykonywania zadań przez podległych pracowników;

3) informowanie prezesa (wiceprezesa) i dyrektora sądu o stanie i biegu spraw należących do zakresu działania komórki organizacyjnej;

4) dbałość o stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych podległych pracowników oraz egzekwowania znajomości przepisów prawnych dotyczących spraw z zakresu działania komórki organizacyjnej;

5) przedstawianie prezesowi (wiceprezesowi) i dyrektorowi sądu własnych ocen dotyczących pracy podległych pracowników oraz propozycji w przedmiocie ich awansowania, nagradzania lub ukarania.

§ 532. 1. Kierownik oddziału administracyjnego, poza obowiązkami, o których mowa w § 531:

1) koordynuje działalność wszystkich komórek organizacyjnych administracji sądowej i zapewnia prawidłowy obieg całej korespondencji w sprawach administracji i nadzoru;

2) czuwa nad właściwym znakowaniem spraw oraz prawidłowością stosowania obowiązującego systemu kancelaryjnego przez poszczególne komórki organizacyjne administracji sądowej wskazane w § 510 ust. 1 lub stanowiska funkcjonujące w sądzie;

3) prowadzi ewidencję pieczęci urzędowych sądu;

4) poświadcza liczbę stron w księgach biurowych, o których mowa w § 54 ust. 1.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do kierownika samodzielnej sekcji administracyjnej.”;

175) uchyla się § 533 i 534;

176) uchyla się § 536-540;

177) w § 541 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Biuro podawcze prowadzi wyznaczony pracownik (pracownicy) oddziału administracyjnego (samodzielnej sekcji administracyjnej).”;

178) w § 542 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) organizacja ekspedycji przesyłek.”;

179) uchyla się § 544a;

180) w § 545 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wykaz akt, o którym mowa w ust. 1, określa cyfrowo i słownie hasła klasyfikacyjne wszystkich rodzaju spraw z zakresu administracji i nadzoru, jakie załatwiane są w sądzie oraz ich kwalifikację do kategorii materiałów archiwalnych lub dokumentacji niearchiwalnej, stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. poz. 1743).”;

181) w § 557 uchyla się ust. 3;

182) uchyla się §566 i 567;

183) § 572 otrzymuje brzmienie:

„§ 572. 1. Sprawy dyscyplinarne sędziów i asesorów sądowych ewidencjonuje się w repertoriach:

1) „SD” – dla czynności dyscyplinarnych i postępowań dyscyplinarnych prowadzonych przez rzecznika dyscyplinarnego oraz zastępcę rzecznika dyscyplinarnego;

2) „ASD” – dla postępowań dyscyplinarnych prowadzonych przez sąd dyscyplinarny pierwszej instancji wszczętych na wniosek o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej oraz spraw, w których sąd dyscyplinarny wznowił postępowanie;

3) „ASDz” – dla spraw przedstawionych z zażaleniami na postanowienia rzecznika dyscyplinarnego oraz zastępcy rzecznika dyscyplinarnego w przedmiocie umorzenia postępowania dyscyplinarnego lub odmowy wszczęcia postępowania dyscyplinarnego (art. 114 § 6 u.s.p.);

4) „ASDo” – dla spraw o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej (art. 80 u.s.p.), o przeniesienie na inne miej sce służbowe, z uwagi na wzgląd na powagę stanowiska (art. 75 § 1 pkt 3 u.s.p.), o zawieszenie w czynnościach służbowych, w związku z zarządzeniem prezesa sądu albo Ministra Sprawiedliwości o natychmiastowej przerwie w czynnościach służbowych (art. 130 u.s.p.), zastrzeżeń złożonych do organu, który zwrócił uwagę na uchybienia w zakresie sprawności postępowania sądowego, przekazanych przez ten organ do rozpoznania sądowi dyscyplinarnemu (art. 37 § 4a u.s.p.) i wniosków o wznowienie postępowania dyscyplinarnego (art. 125 i 126 u.s.p.).

2. Wezwania, zawiadomienia i odpisy orzeczeń oraz inne pisma doręcza się sędziom lub asesorom sądowym za zwrotnym poświadczeniem odbioru – za pośrednictwem prezesa sądu, w którym sędzia lub asesor sądowy pełni służbę.

3. Rzecznik dyscyplinarny oraz zastępca rzecznika dyscyplinarnego przesyłają niezwłocznie Ministrowi Sprawiedliwości kopie wszystkich decyzji procesowych podjętych w toku czynności dyscyplinarnych oraz w toku postępowania dyscyplinarnego, a także informacje o uprawomocnieniu się orzeczeń kończących postępowanie w sprawie.

4. Prezes sądu dyscyplinarnego przesyła niezwłocznie Ministrowi Sprawiedliwości odpisy wszystkich orzeczeń sądu dyscyplinarnego, a także kopie wniosków o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej (art. 80 u.s.p.), wniosków o przeniesienie na inne miejsce służbowe z uwagi na wzgląd na powagę stanowiska (art. 75 § 1 pkt 3 u.s.p.), zarządzeń prezesa sądu o natychmiastowej przerwie w czynnościach służbowych (art. 130 u.s.p.), wniosków o wznowienie postępowania dyscyplinarnego (art. 125 i 126 u.s.p.), a także informacje o uprawomocnieniu się orzeczeń kończących postępowanie w sprawie.”;

184) w § 576 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wydziały (referaty, oddziały), o których mowa w ust. 1 i 2, prowadzą zbiory pism stwierdzających uchybienia sędziów lub asesorów sądowych w zakresie sprawności postępowania sądowego w trybie art. 37 § 4 u.s.p. oraz postanowień sądów apelacyjnych i okręgowych, jako sądów odwoławczych, zawierające wytknięcia uchybień w trybie art. 40 § 1 u.s.p.”.

§ 2.
Niezakończone do dnia 31 grudnia 2015 r. sprawy, w których przed dniem 1 stycznia 2016 r. przedsiębiorca złożył oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego ewidencjonuje się zgodnie z przepisami Tytułu II Działu VII zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej w brzmieniu dotychczasowym.
§ 3.
Niezakończone do dnia 31 grudnia 2015 r. sprawy, w których przed dniem 1 stycznia 2016 r. wniesiono skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego albo wystąpiono o uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej ewidencjonuje się zgodnie z przepisami Tytułu II Działu III i V zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej w brzmieniu dotychczasowym.
§ 4.
Repertoria i wykazy ustalone dla spraw restrukturyzacyjnych prowadzi się wyłącznie w systemie informatycznym.
§ 5.
Załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem:

1) § 4, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.;

2) § 1 pkt 38 i 39, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Zbigniew Ziobro

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 509, 694, 1066, 1224, 1309, 1311, 1418, 1595 i 1781.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2004 r. Nr 6, poz. 22, z 2006 r. Nr 5, poz. 112 i Nr 8, poz. 137, z 2007 r. Nr 2, poz. 6 i Nr 8, poz. 35, z 2008 r. Nr 1, poz. 4 i Nr 5, poz. 85, z 2009 r. Nr 1 poz. 4, Nr 5, poz. 20 i 23 i Nr 13, poz. 137, z 2011 r. Nr 2, poz. 11 i Nr 9, poz. 158, z 2012 r. poz. 12, 157 i 176, z 2013 r. poz. 203 i 335, z 2014 r. poz. 182 oraz z 2015 r. poz. 172.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 827 oraz z 2015 r. poz. 4, 397, 539, 1137, 1311, 1433, 1830 i 1844.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 293, 379, 435, 567, 616, 945, 1091, 1161, 1296, 1585, 1626, 1741 i 1924 oraz z 2015 r. poz. 2, 4, 218, 539, 978, 1062, 1137, 1199, 1311, 1418, 1419, 1505, 1567, 1587, 1595, 1634, 1635 i 1854.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 132, poz. 1109, Nr 90, poz. 757, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz.1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229, Nr 98. poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 i 1021, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474 i Nr 240, poz. 1602, z 2011 r. Nr 17, poz. 78, Nr 48, poz. 245, Nr 72, poz. 381, Nr 94, poz. 549, Nr 117, poz. 678, Nr 133, poz. 767, Nr 160, poz. 964, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 223, poz. 1381 i Nr 240, poz. 1431, z 2012 r. poz. 611, z 2013 r. poz. 849, 905, 1036 i 1247, z 2014 r. poz. 538 oraz z 2015 r. poz. 396, 541, 1528, 1549, 1707 i 1855.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167. poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849 i Nr 128, poz. 903, z 2008 r. Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686, Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz. 1133, Nr 208, poz. 1308, Nr 214, poz. 1344, Nr 225, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 20, poz. 104, Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716, Nr 127, poz. 1051, Nr 144, poz. 1178, Nr 168, poz. 1323, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 98, poz. 626, Nr 106, poz. 669, Nr 122, poz. 826, Nr 125, poz. 842, Nr 197, poz. 1307 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 48, poz. 245 i 246, Nr 53, poz. 273, Nr 112, poz. 645, Nr 117, poz. 678, Nr 142, poz. 829, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 240, poz. 1430, 1431,1438 i Nr 279, poz. 1645, z 2012 r. poz. 886, 1091, 1101, 1327, 1426, 1447 i 1529, z 2013 r. poz. 480, 765, 849, 1262, 1247, 1282, 1436 i 1650, z 2014 r. poz. 85, 384, 694, 1247, 1375 i 1556 oraz z 2015 r. poz. 21, 290, 396, 1185, 1186, 1788, 1334 i 1855.

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 1111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911, Nr 115, poz. 963, Nr 190, poz. 1475, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 34, poz. 191, Nr 40, poz. 227, Nr 125, poz. 842 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. poz. 39, Nr 201 i 202, Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092, Nr 217, poz. 1280 i Nr 240, poz. 1431, z 2012 r. poz. 908, z 2013 r. poz. 628 i 1247, z 2014 r. poz. 287, 619 i 1707 oraz z 2015 r. poz. 21, 396, 431, 541,1269 i 1573.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 765 i 1247, z 2014 r. poz. 486, 579, 786, 969 oraz z 2015 r. poz. 21, 396, 841, 1186, 1269, 1549, 1707 i 1855.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1166, 1259 i 1844.

10) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1259, 1513, 1830 i 1844.

11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, 1224, 1311, 1561, 1830 i 1890.

12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1247 oraz z 2014 r. poz. 228 i 951.

13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1822 oraz z 2015 r. poz. 1066, 1217, 1224, 1268 i 2023.

Załącznik 1. [WYKAZ SPRAW PODLEGAJĄCYCH SYMBOLIZACJI]

Załącznik do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 30 grudnia 2015 r. (poz. 266)

WYKAZ SPRAW PODLEGAJĄCYCH SYMBOLIZACJI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

FSG Podatki Sp. z o.o.

FSG Podatki Sp. z o.o. stanowi część grupy FSG, specjalizując się w świadczeniu kompleksowych usług doradztwa podatkowego. Misją naszej firmy jest zapewnienie Klientom bezpieczeństwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama