| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 10 września 2018 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw czynności Ministra Sprawiedliwości podejmowanych w postępowaniach dyscyplinarnych sędziów i asesorów sądowych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Powołuje się Zespół do spraw czynności Ministra Sprawiedliwości podejmowanych w postępowaniach dyscyplinarnych sędziów i asesorów sądowych, zwany dalej "Zespołem", jako organ pomocniczy Ministra Sprawiedliwości.

2. Zadaniem Zespołu jest wykonywanie analiz i przedstawianie Ministrowi Sprawiedliwości rekomendacji w zakresie odnoszącym się do wykonywania uprawnień Ministra Sprawiedliwości w postępowaniach dyscyplinarnych sędziów i asesorów sądowych, o których mowa w dziale II, rozdziale 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, ze zm.1)).

§ 2.
W skład Zespołu wchodzą:

1) sędzia Łukasz Piebiak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - Przewodniczący Zespołu;

2) sędzia Paweł Zwolak, Dyrektor Departamentu Nadzoru Administracyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości - Zastępca Przewodniczącego Zespołu;

3) sędzia Dariusz Kupczak, Naczelnik Wydziału do spraw Odpowiedzialności Dyscyplinarnej Sędziów w Departamencie Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości - Sekretarz Zespołu;

4) sędzia Jarosław Dudzicz, członek Komisji do spraw Odpowiedzialności Dyscyplinarnej Sędziów i Asesorów Sądowych Krajowej Rady Sądownictwa;

5) sędzia Tomasz Szmydt, Dyrektor Wydziału Prawnego w Biurze Krajowej Rady Sądownictwa;

6) sędzia Piotr Schab, Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych;

7) sędzia Michał Lasota, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych;

8) sędzia Przemysław Radzik, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych;

9) sędzia Arkadiusz Cichocki, Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, który w szczególności:

1) inicjuje i organizuje prace Zespołu;

2) przydziela zadania członkom Zespołu;

3) przewodniczy posiedzeniom Zespołu i czuwa nad ich sprawnym przebiegiem.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego Zespołu pracami Zespołu kieruje Zastępca Przewodniczego Zespołu.

§ 5.

Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu inne osoby, niebędące jego członkami, w szczególności ekspertów, których wiedza będzie przydatna do realizacji zadań Zespołu.

§ 6.

Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Zespołu. W przypadku równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.

§ 7.

Protokół z posiedzenia Zespołu sporządza Sekretarz Zespołu. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz Zespołu.

§ 8.

Komórki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości współdziałają i udzielają pomocy Zespołowi w realizacji jego zadań.

§ 9.

Obsługę organizacyjno-biurową Zespołu zapewnia Departament Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Zbigniew Ziobro

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 3, 5, 106, 138, 771, 848, 1000, 1045, 1443, 1544 i 1669.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Wąsikowska

Aplikantka III roku aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »