reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 1 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 11 stycznia 2006 r.

w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje.

§ 1

Ustala się ogólne zasady wykonywania zadań, organizację wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, o których mowa w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. Nr 16, poz. 152), przez Ministerstwo Środowiska oraz jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Środowiska.

§ 2

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) zadaniach obronnych – rozumie się przez to zadania wykonywane w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej określone w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej2) oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych;

2) jednostkach organizacyjnych – rozumie się przez to Ministerstwo Środowiska oraz jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Środowiska wymienione w załączniku do obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska (M. P. Nr 22, poz. 393), a także urzędy administracji rządowej obsługujące Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki;

3) kierownikach jednostek organizacyjnych – rozumie się przez to Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska oraz kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska, a także Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

§ 3

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych kierują wykonywaniem zadań obronnych w podległych jednostkach, oraz odpowiadają za ich przygotowanie w okresie pokoju do działania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych przygotowują warunki organizacyjne i techniczne planowania i realizacji zadań obronnych w podległych jednostkach.

§ 4

Warunki organizacyjne i techniczne, o których mowa w § 3 pkt 2, powinny zapewniać w szczególności:

1) efektywność, ciągłość i terminowość wykonywania zadań obronnych w jednostce organizacyjnej, a w Ministerstwie Środowiska także w kierowanych przez Ministra Środowiska działach administracji rządowej podczas podwyższania gotowości obronnej państwa;

2) uruchamianie oraz rozwijanie struktur i systemów tworzonych na potrzeby realizacji zadań obronnych;

3) bezpieczeństwo wykonywania zadań obronnych, w tym ochronę gromadzenia i przesyłania informacji oraz wykonywania dokumentów;

4) wykonywanie zadań obronnych, w tym przygotowanie podziału zadań obronnych wykonywanych w czasie pokoju oraz związanych z tym zakresów czynności;

5) przygotowanie projektów zmian w strukturze podziału zadań obronnych na podległe i nadzorowane komórki i jednostki organizacyjne podczas podwyższania gotowości obronnej państwa.

§ 5

1. W Ministerstwie Środowiska wykonywanie zadań obronnych przez komórki organizacyjne Ministerstwa Środowiska koordynuje Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych.

2. W ramach zadań określonych w ust. 1 Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych jest uprawniony do żądania od kierowników komórek organizacyjnych Ministerstwa Środowiska sprawozdań i informacji dotyczących stanu przygotowań obronnych, a także wydawania tym kierownikom wytycznych i doraźnych poleceń w sprawach wykonywania zadań obronnych, w granicach obowiązujących przepisów i decyzji Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska.

§ 6

1. Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych przygotowuje propozycje sposobu realizacji działań podejmowanych przez Ministra Środowiska w ramach koordynacji wykonywania zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych, w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra Środowiska.

2. Wykonując obowiązek, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych w szczególności przygotowuje projekty:

1) priorytetów wykonywania zadań obronnych;

2) podziału zadań obronnych;

3) planowania i wykonywania zadań obronnych;

4) wytycznych określających zakres oraz szczegółowe zasady wykonywania zadań obronnych, z uwzględnieniem strategii bezpieczeństwa narodowego, o której mowa w art. 4a ust.1 pkt 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w art. 4a ust. 1 pkt 2 tej ustawy;

5) potrzeb niezbędnych do wykonywania zadań obronnych;

6) planów i harmonogramów wykonywania zadań obronnych;

7) współdziałania w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań obronnych;

8) procedur wykonywania zadań obronnych;

9) priorytetów w zakresie przekazywania informacji i decyzji;

10) procedur przekazywania informacji i decyzji na potrzeby wykonywania zadań obronnych.

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych wykonuje z udziałem właściwych rzeczowo komórek organizacyjnych Ministerstwa Środowiska.

4. Minister Środowiska może upoważnić Dyrektora Departamentu Spraw Obronnych do podejmowania decyzji w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 6–10.

§ 7

Kierownicy jednostek organizacyjnych w zależności od wielkości, warunków funkcjonowania jednostki i rodzaju zadań obronnych, wykonują je za pośrednictwem wydzielonych komórek organizacyjnych, samodzielnych stanowisk pracy do spraw obronnych lub wyznaczonych pracowników.

§ 8

1. Kierownicy wydzielonych komórek organizacyjnych oraz pracownicy prowadzący sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych jednostki organizacyjnej, w zakresie realizacji zadań obronnych, podlegają bezpośrednio jej kierownikowi.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych określają szczegółowe zakresy zadań i czynności dla komórek organizacyjnych, samodzielnych stanowisk pracy do spraw obronnych oraz pracowników wyznaczonych do prowadzenia spraw związanych z wykonywaniem zadań obronnych jednostki.

§ 9

W celu zapewnienia warunków przekazywania informacji dotyczących planowania i realizacji zadań obronnych Kierownicy jednostek organizacyjnych są zobowiązani do:

1) przygotowania i utrzymania łączności na potrzeby wykonywania zadań obronnych, ze szczególnym uwzględnieniem podwyższania gotowości obronnej odpowiednio w ramach działu administracji rządowej i jednostki organizacyjnej;

2) tworzenia warunków organizacyjnych i technicznych na potrzeby informowania, ostrzegania i powiadamiania o zdarzeniach i podjętych decyzjach odpowiednio w ramach działu administracji rządowej i jednostki organizacyjnej.

§ 10

Finansowanie zadań, o których mowa w § 1, odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 roku, w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599).

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Jan Szyszko

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej – środowisko i gospodarka wodna, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1496. 2. Wykonując obowiązek, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych w szczególności przygotowuje projekty:

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Gniezdzia

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama