reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 63 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 8 października 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 97 Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska3), w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 1 w pkt 31 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 32 i 33 w brzmieniu:

„32) realizacja zadań związanych z przygotowaniami oraz sprawowaniem przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, w zakresie działania komórki;

33) realizacja zadań dotyczących zlecania zadań publicznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), w zakresie działania komórki.”,

b) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Procedura zlecania realizacji zadań publicznych w Ministerstwie Środowiska stanowi załącznik nr 4 do regulaminu.”;

2) w § 7 w pkt 19 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

„20) koordynacja zlecania realizacji zadań publicznych w Ministerstwie.”;

3) w § 9 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) ustalanie opłat, w tym eksploatacyjnych, za działalność regulowaną ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze, wraz z kontrolą prawidłowości ich uiszczania;”;

4) w § 15 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) kontrola formalnoprawna i parafowanie projektów:

a) umów cywilnoprawnych przygotowywanych w Ministerstwie, z wyjątkiem umów:

– przygotowywanych na podstawie wzorów zaopiniowanych wcześniej przez Departament Prawny,

– przygotowywanych na podstawie wzorów niepodlegających zmianie; zastrzeżenia te nie dotyczą projektów umów przygotowywanych na podstawie wzorów dołączonych do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaopiniowanych wcześniej przez Departament Prawny,

b) porozumień między podmiotami reprezentującymi Skarb Państwa, zbliżonych charakterem do umów cywilnoprawnych, przygotowywanych w Ministerstwie;”;

5) w § 16 uchyla się pkt 6;

6) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Do zakresu działania Departamentu Współpracy z Zagranicą (DWZ) należy podejmowanie inicjatyw dotyczących kształtowania i rozwoju współpracy międzynarodowej w zakresie działania Ministra, koordynowanie realizacji zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną lub sygnatariuszem, zobowiązań wynikających z członkostwa w organizacjach międzynarodowych oraz organizowanie i koordynowanie działań Ministra związanych z członkostwem w Unii Europejskiej, w szczególności:

1) kształtowanie priorytetów współpracy z zagranicą w uzgodnieniu z Gabinetem Politycznym Ministra;

2) inicjowanie nowych kierunków i form współpracy międzynarodowej z uwzględnieniem potencjalnych korzyści ekonomicznych i politycznych, w tym koordynacja negocjacji na forum międzynarodowym;

3) planowanie w porozumieniu z Gabinetem Politycznym Ministra udziału Ministra i innych członków Kierownictwa Resortu w spotkaniach zagranicznych i spotkaniach z udziałem gości zagranicznych w kraju;

4) koordynacja, we współpracy z właściwymi komórkami, przygotowań zagranicznych podróży Ministra i innych członków Kierownictwa Resortu oraz wizyt gości zagranicznych w kraju;

5) monitorowanie realizacji przez właściwe komórki zobowiązań wynikających z wielostronnych umów międzynarodowych pozostających w kompetencji Ministra, których Rzeczpospolita Polska jest stroną lub sygnatariuszem, a także wynikających z członkostwa w organizacjach międzynarodowych;

6) monitorowanie realizacji przez właściwe komórki zobowiązań wynikających z podpisanych umów i porozumień dwustronnych oraz okresowy przegląd ich efektywności;

7) koordynacja spraw związanych z polityką Unii Europejskiej, w tym udziału Ministra w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej;

8) koordynacja realizacji zadań związanych z przygotowywaniem oraz sprawowaniem przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w zakresie właściwości Ministra;

9) koordynacja przygotowania udziału Ministra w posiedzeniach Komitetu Europejskiego Rady Ministrów i Komitetu Integracji Europejskiej;

10) realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 52, poz. 515, z późn. zm.);

11) koordynacja, we współpracy z właściwymi komórkami, procesu raportowania do Komisji Europejskiej wynikającego z odpowiednich aktów prawa wspólnotowego oraz realizacji postanowień zawartych w Traktacie Akcesyjnym;

12) koordynacja spraw dotyczących naruszeń przepisów prawa wspólnotowego wszczętych przez Komisję Europejską, we współpracy z właściwymi komórkami i Departamentem Prawnym (do momentu skierowania pozwu do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości);

13) koordynacja spraw związanych z transpozycją i realizacją dyrektywy 2006/123/WE o usługach na rynku wewnętrznym;

14) nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem w Ministerstwie Systemu Elektronicznej Wymiany Dokumentów (EWO-P);

15) koordynacja przygotowania i opiniowanie materiałów oraz korespondencji dotyczącej członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej opracowywanych przez właściwe komórki, w szczególności dokumentów przekazywanych pod obrady Komitetu Europejskiego Rady Ministrów, do Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej oraz stanowisk przekazywanych Sekretariatowi Generalnemu Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu;

16) opiniowanie, na polecenie członków Kierownictwa Resortu, instrukcji i sprawozdań wyjazdowych oraz korespondencji zagranicznej Ministra;

17) współpraca z instytucjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi, a także zagranicznymi przedstawicielstwami dyplomatycznymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz polskimi placówkami dyplomatycznymi;

18) współpraca i koordynacja działań właściwych komórek oraz organów i jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra w zakresie kształtowania polityki międzynarodowej;

19) współpraca z Departamentem Edukacji Ekologicznej w zakresie promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą w dziedzinie środowiska;

20) obsługa protokolarna Kierownictwa Resortu w związku z wyjazdami zagranicznymi i wizytami gości zagranicznych;

21) obsługa Kierownictwa Resortu a także pracowników Ministerstwa w zakresie spraw związanych z paszportami dyplomatycznymi oraz wizami dla delegowanych udających się służbowo za granicę;

22) nadzór nad przestrzeganiem przepisów „Procedury realizacji podróży służbowych za granicę pracowników resortu środowiska”;

23) gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na pokrycie kosztów:

a) zobowiązań międzynarodowych Ministra, w tym składek i innych świadczeń na rzecz organizacji i umów międzynarodowych,

b) wyjazdów zagranicznych pracowników Ministerstwa i ekspertów Ministra,

c) organizacji wizyt delegacji zagranicznych przyjeżdżających do Rzeczypospolitej Polskiej oraz spotkań międzynarodowych w kraju w zakresie kompetencji Ministra,

d) tłumaczeń ustnych i pisemnych,

e) zakupu upominków dla gości i partnerów zagranicznych Ministra;

24) realizacja innych projektów wynikających z umów międzynarodowych, zleconych przez Kierownictwo Resortu;

25) koordynacja elektronicznego systemu transpozycji E-STEP.”;

7) w § 20 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) organizowanie i przeprowadzanie audytu i kontroli zadań finansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;”;

8) w § 23:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zapewnienie przygotowania sytemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;”,

b) uchyla się pkt 3,

c) w pkt 32 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 33 w brzmieniu:

„33) koordynacja opracowywania przez Ministerstwo planu zarządzania kryzysowego oraz Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego.”;

9) dodaje się załącznik nr 4 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Środowiska

Maciej Nowicki

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna oraz środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337 i Nr 98, poz. 817.

3) Niniejsze zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem Nr 25 Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2009 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska oraz zarządzeniem Nr 50 Ministra Środowiska z dnia 14 lipca 2009 r.

Załącznik 1. [PROCEDURA ZLECANIA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA]

Załącznik nr 4

PROCEDURA ZLECANIA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

Niniejszy załącznik reguluje procedurę zlecania realizacji zadań publicznych w Ministerstwie Środowiska.

§ 2

Ilekroć w niniejszym załączniku jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.1));

2) zadaniu publicznym – rozumie się przez to zadanie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, w szczególności zadanie z zakresu edukacji, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

3) komórce merytorycznej – rozumie się przez to komórkę organizacyjną Ministerstwa Środowiska właściwą ze względu na zakres rzeczowy zadania publicznego;

4) ofercie – rozumie się przez to ofertę realizacji zadania publicznego;

5) komisji – rozumie się przez to komisję do oceny złożonych ofert.

§ 3

1. Departament Edukacji Ekologicznej koordynuje zlecanie realizacji zadań publicznych w Ministerstwie Środowiska.

2. Komórki merytoryczne przekazują do Departamentu Edukacji Ekologicznej propozycje zadań publicznych, których realizację proponują zlecić, oraz informacje o przewidywanej wysokości środków finansowych potrzebnych na ten cel, do ujęcia w projekcie budżetu państwa na kolejny rok budżetowy.

3. Departament Edukacji Ekologicznej sporządza wykaz przekazanych propozycji i informacji, o których mowa w ust. 2.

4. Departament Edukacji Ekologicznej przekazuje wykaz, o którym mowa w ust. 3, Ministrowi Środowiska do zatwierdzenia.

5. Po zatwierdzeniu wykazu, o którym mowa w ust. 3, przez Ministra Środowiska, Departament Edukacji Ekologicznej przekazuje go do Departamentu Ekonomicznego, w celu uwzględnienia w pracach nad projektem budżetu państwa na kolejny rok budżetowy.

6. Departament Ekonomiczny, po ogłoszeniu ustawy budżetowej w Dzienniku Ustaw, przekazuje do Departamentu Edukacji Ekologicznej informację o przyznanych limitach wydatków na realizację zadań publicznych zawartych w wykazie, o którym mowa w ust. 3, zatwierdzonym przez Ministra Środowiska.

7. Departament Edukacji Ekologicznej, po otrzymaniu z Departamentu Ekonomicznego informacji, o której mowa w ust. 6, w uzgodnieniu z komórkami merytorycznymi weryfikuje wykaz, o którym mowa w ust. 3, uwzględniając przyznane limity wydatków na realizację zadań publicznych zawartych w wykazie.

§ 4

Czynności związane ze zlecaniem realizacji zadania publicznego, niezastrzeżone dla innych komórek organizacyjnych Ministerstwa Środowiska, są dokonywane przez komórkę merytoryczną.

Rozdział 2

Otwarty konkurs ofert

§ 5

1. Komórka merytoryczna przygotowuje treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy i przedstawia je Ministrowi Środowiska do zatwierdzenia.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, po zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska, jest zamieszczane przez komórkę merytoryczną:

1) w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim;

2) na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska;

3) w siedzibie Ministerstwa Środowiska, w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń.

§ 6

Komórka merytoryczna dokonuje rejestracji wpływających ofert.

§ 7

1. Członkowie komisji są powoływani przez dyrektora komórki merytorycznej.

2. Liczba członków komisji jest uzależniona od liczby złożonych ofert, przy czym komisja nie może liczyć mniej niż trzech członków.

3. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji wskazany przez dyrektora komórki merytorycznej, spośród członków komisji.

4. Członek komisji pozostający z podmiotem składającym ofertę w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności, jest obowiązany powiadomić o tym przewodniczącego komisji. Członek komisji, o którym mowa, podlega wyłączeniu ze składu komisji, a dyrektor komórki merytorycznej powołuje w jego miejsce nowego członka.

§ 8

1. Komisja dokonuje oceny formalnej złożonych ofert.

2. Oferty złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert są pomijane.

3. Jeżeli złożona oferta jest niekompletna, komisja wzywa podmiot składający ofertę do jej uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem jej pominięcia.

§ 9

1. Komisja dokonuje oceny merytorycznej złożonych ofert na podstawie kryteriów zawartych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

2. Ocenie merytorycznej podlegają te oferty, które nie zostały pominięte zgodnie z § 8 ust. 2 i 3.

3. Każda oferta jest oceniana niezależnie, przez każdego członka komisji, który przyznaje jej określoną liczbę punktów. Szczegółowy sposób i kryteria przyznawania punktów określa ogłoszenie o otwartym konkursie ofert.

4. Komisja, na podstawie sumy punktów przyznanych poszczególnym ofertom przez jej członków, tworzy listę rankingową ofert.

5. Komisja, na podstawie listy, o której mowa w ust. 4:

1) wskazuje ofertę, która uzyskała najwyższą sumę punktów albo

2) wskazuje oferty, które uzyskały identyczną, najwyższą sumę punktów albo

3) stwierdza, że żadna z ofert nie spełnia w wystarczającym stopniu kryteriów, w przypadku uzyskania przez nie niskiej sumy punktów, uzasadniając swoje stanowisko.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, członkowie komisji dokonują ponownej oceny ofert, które uzyskały identyczną, najwyższą średnią arytmetyczną punktów, zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 pkt 1.

7. W przypadku wskazania oferty, która uzyskała najwyższą średnią arytmetyczną punktów, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 albo ust. 6, komisja proponuje wysokość dotacji w ramach środków finansowych przewidzianych na realizację zadania publicznego.

§ 10

1. Komisja sporządza protokół otwartego konkursu ofert.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) listę złożonych ofert;

2) listę ofert pominiętych wraz ze wskazaniem przyczyn pominięcia;

3) listę rankingową ofert, o której mowa w § 9 ust. 4;

4) wskazanie oferty, która uzyskała najwyższą średnią arytmetyczną punktów, albo stwierdzenie, że żadna z ofert nie spełnia w wystarczającym stopniu kryteriów, wraz z uzasadnieniem;

5) propozycję, o której mowa w § 9 ust. 7.

§ 11

1. Dyrektor komórki merytorycznej zatwierdza protokół, o którym mowa w § 10 ust. 1, i przedkłada Ministrowi Środowiska propozycję wyboru konkretnej oferty, albo odstąpienia od wyboru oferty, wraz z uzasadnieniem.

2. Rozstrzygnięcie Ministra Środowiska w sprawie, o której mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem jest publikowane na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska.

§ 12

1. W przypadku złożenia oferty, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, komórka merytoryczna dokonuje oceny celowości zlecenia realizacji zadania publicznego.

2. W przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego stosuje się § 3 ust. 2, a przypadku, gdy zadanie może być zlecone w ramach przyznanych limitów wydatków na realizację zadań publicznych zawartych w wykazie, o którym mowa w § 3 ust. 3, przeprowadza się otwarty konkurs ofert, zgodnie z przepisami § 5–11.

Rozdział 3

Zlecenie realizacji zadania publicznego

§ 13

1. W przypadku wyboru konkretnej oferty komórka merytoryczna sporządza projekt umowy zlecającej realizację zadania publicznego, zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, wydanym na podstawie art. 19 ustawy, uwzględniając elementy, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)).

2. Projekt umowy zlecającej realizację zadania publicznego jest parafowany przez dyrektora Departamentu Ekonomicznego, a następnie przez dyrektora Departamentu Prawnego.

3. Minister Środowiska może upoważnić dyrektora komórki merytorycznej do podpisania umowy zlecającej realizację zadania publicznego.

4. Umowę zlecającą realizację zadania publicznego sporządza się w co najmniej trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

5. Oryginał podpisanej umowy zlecającej realizację zadania publicznego otrzymuje komórka merytoryczna, Departament Ekonomiczny i podmiot, któremu zlecono realizację zadania publicznego.

6. Komórka merytoryczna przekazuje kopię podpisanej umowy zlecającej realizację zadania publicznego do Departamentu Edukacji Ekologicznej.

§ 14

1. Departament Ekonomiczny, po otrzymaniu podpisanej umowy zlecającej realizację zadania publicznego, przekazuje dotację, w jednej albo wielu transzach.

2. Jeżeli umowa zlecająca realizację zadania publicznego przewiduje przekazywanie dotacji w wielu transzach, wypłata kolejnej transzy możliwa jest po zatwierdzeniu sprawozdania częściowego z wykonania zadania publicznego.

Rozdział 4

Sprawozdania i kontrole

§ 15

1. Jeżeli umowa zlecająca realizację zadania publicznego przewiduje sporządzanie sprawozdania częściowego z wykonania zadania publicznego przez podmiot, któremu zlecono realizację zadania publicznego, sprawozdanie takie przekazywane jest do komórki merytorycznej.

2. Komórka merytoryczna, niezwłocznie po otrzymaniu sprawozdania częściowego z wykonania zadania publicznego, przekazuje jego kopię do Departamentu Ekonomicznego.

3. Komórka merytoryczna ocenia wykonanie zadania publicznego na podstawie sprawozdania merytorycznego wchodzącego w skład sprawozdania częściowego z wykonania zadania publicznego, a w przypadku wątpliwości co do prawidłowości wykonania zadania publicznego, podejmuje niezwłocznie działania zmierzające do ich wyjaśnienia.

4. Departament Ekonomiczny ocenia wykonanie zadania publicznego na podstawie sprawozdania z wykonania wydatków wchodzącego w skład sprawozdania częściowego z wykonania zadania publicznego, a w przypadku wątpliwości co do prawidłowości wykonania wydatków, podejmuje niezwłocznie działania zmierzające do ich wyjaśnienia, po czym przekazuje opinię do komórki merytorycznej.

5. Dyrektor komórki merytorycznej:

1) zatwierdza sprawozdanie częściowe z wykonania zadania publicznego – w przypadku braku nieprawidłowości przy wykonaniu zadania publicznego i nieprawidłowości przy wykonaniu wydatków;

2) nie zatwierdza sprawozdania częściowego z wykonania zadania publicznego – w przypadku wystąpienia nieprawidłowości przy wykonaniu zadania publicznego lub nieprawidłowości przy wykonaniu wydatków.

6. Podmiot, któremu zlecono realizację zadania publicznego, jest informowany pisemnie o zatwierdzeniu albo niezatwierdzeniu sprawozdania częściowego z wykonania zadania publicznego. Informacja, o której mowa, jest także przekazywana do Departamentu Ekonomicznego.

§ 16

1. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego, sporządzone przez podmiot, któremu zlecono realizację zadania publicznego, przekazywane jest do komórki merytorycznej.

2. Do sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego stosuje się przepisy § 15 ust. 2–4.

3. Dyrektor komórki merytorycznej:

1) zatwierdza rozliczenie dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym – w przypadku braku nieprawidłowości przy wykonaniu zadania publicznego i nieprawidłowości przy wykonaniu wydatków;

2) nie zatwierdza rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym – w przypadku nieprawidłowości przy wykonaniu zadania publicznego lub nieprawidłowości przy wykonaniu wydatków.

4. Podmiot, któremu zlecono realizację zadania publicznego, jest informowany pisemnie o zatwierdzeniu albo niezatwierdzeniu rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym. Informacja, o której mowa, jest także przekazywana do Departamentu Ekonomicznego.

§ 17

1. W przypadku przesłanek świadczących o wykorzystaniu udzielonej dotacji w części lub całości niezgodnie z przeznaczeniem albo pobraniu jej w nadmiernej wysokości, dyrektor komórki merytorycznej występuje do podmiotu, któremu zlecono realizację zadnia publicznego, o wyjaśnienia.

2. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, podmiot, któremu zlecono realizację zadania publicznego, złoży wyjaśnienia podważające istnienie przesłanek świadczących o wykorzystaniu udzielonej dotacji w części lub całości niezgodnie z przeznaczeniem albo pobraniu jej w nadmiernej wysokości, dyrektor komórki merytorycznej zatwierdza sprawozdanie częściowe z wykonania zadania publicznego lub zatwierdza rozliczenie dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym.

3. Jeżeli wyjaśnienia, o których mowa w ust. 2, nie podważą istnienia przesłanek świadczących o wykorzystaniu udzielonej dotacji w części lub całości niezgodnie z przeznaczeniem lub pobraniu jej w nadmiernej wysokości, komórka merytoryczna, w uzgodnieniu z Departamentem Ekonomicznym, ustala kwotę dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu państwa i termin, od którego nalicza się odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych, oraz przedkłada Ministrowi Środowiska do podpisu projekt pisma kierowanego do podmiotu, któremu zlecono realizację zadania publicznego, w tej sprawie.

4. W przypadku niedokonania przez podmiot, któremu zlecono realizację zadania publicznego, zwrotu dotacji do budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji, komórka merytoryczna, w uzgodnieniu z Departamentem Ekonomicznym, przygotowuje i przedkłada Ministrowi Środowiska do podpisu projekt decyzji administracyjnej określającej kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki.

§ 18

1. Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego przeprowadza kontrolę realizacji zadania publicznego przez podmiot, któremu taką realizację zlecono, w toku realizacji zadania publicznego lub po jej zakończeniu:

1) niezwłocznie po otrzymaniu uzasadnionego wniosku dyrektora komórki merytorycznej lub członka kierownictwa Ministerstwa Środowiska;

2) na podstawie zatwierdzonego przez Ministra Środowiska rocznego planu kontroli.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, dokonywana jest w trybie określonym w postanowieniach umowy zlecającej realizację zadania publicznego, z uwzględnieniem przepisów dotyczących zasad i trybu kontroli, obowiązujących w Ministerstwie Środowiska.

3. W przypadku kontroli przeprowadzanej po zakończeniu realizacji zadania publicznego Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego przekazuje informację o wynikach przeprowadzonej kontroli komórce merytorycznej.

4. W przypadku kontroli przeprowadzanej w toku realizacji zadania publicznego Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego przekazuje informację o wynikach przeprowadzonej kontroli komórce merytorycznej i Departamentowi Ekonomicznemu.

Rozdział 5

Przepisy końcowe

§ 19

Departament Edukacji Ekologicznej, na podstawie informacji uzyskanych od komórek merytorycznych, sporządza projekt obwieszczenia o udzielonych dotacjach w ubiegłym roku, w celu wykonania przez Ministra Środowiska obowiązku wynikającego z art. 123 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

 

1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 22, poz. 120.

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 i Nr 82, poz. 560, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Borowicz

Asystentka prawnika w E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama