REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 3 poz. 7

ZARZĄDZENIE Nr 27 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 10 czerwca 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W załączniku do zarządzenia nr 39 Ministra Skarbu Państwa z dnia 5 października 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa, zmienionego zarządzeniem nr 58 z dnia 23 grudnia 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Departament wykonuje zadania określone w § 16 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8 i ust. 2–3 wobec spółek Skarbu Państwa, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym, nie przekracza 25%, z wyłączeniem spółek, w stosunku do których nadzór właścicielski wykonują komórki organizacyjne wskazane w § 18 i § 20.”;

2) w § 19 skreśla się ust. 1;

3) w § 32 ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) reprezentują Ministra na podstawie szczególnych pełnomocnictw w sprawie postępowań spadkowych, w tym także w zakresie długów spadkowych, z zastrzeżeniem kompetencji przyznanych starostom i konsulom;”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Skarbu Państwa

Aleksander Grad

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1601).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1271, Nr 220, poz. 1600 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-29
  • Data wejścia w życie: 2011-06-10
  • Data obowiązywania: 2011-06-10
  • Dokument traci ważność: 2012-04-13

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA