reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 54 MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 30 września 2008 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw infrastruktury transportu lądowego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Zespół do spraw infrastruktury transportu lądowego (ZTL), zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Infrastruktury.

§ 2

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący Zespołu – Agnieszka Krupa, naczelnik Wydziału w Departamencie Dróg i Autostrad;

2) zastępca przewodniczącego – Kamil Wilde, starszy specjalista w Departamencie Kolejnictwa;

3) sekretarz Zespołu – Agnieszka Nowakowska, starszy specjalista w Departamencie Dróg i Autostrad;

4) członkowie Zespołu:

a) przedstawiciel Gabinetu Politycznego Ministra,

b) przedstawiciel Departamentu Funduszy UE 2007–2013,

c) przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,

d) przedstawiciel PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

2. Członkowie, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. c i d koordynują współpracę Zespołu odpowiednio z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A.

3. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu przedstawicieli:

1) urzędów administracji rządowej, w szczególności:

a) Ministerstwa Środowiska,

b) Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,

c) Ministerstwa Finansów,

d) Urzędu Zamówień Publicznych;

2) urzędów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Infrastruktury;

3) komórek organizacyjnych Ministerstwa Infrastruktury oraz ekspertów.

§ 3

1. Do zadań Zespołu należy opracowanie projektów regulacji prawnych z zakresu infrastruktury transportu lądowego.

2. Zadania określone w ust. 1 Zespół wykonuje w szczególności poprzez:

1) przegląd obowiązujących aktów prawnych regulujących procesy inwestycyjne w zakresie infrastruktury transportu lądowego;

2) identyfikowanie problemów oraz potrzeb w zakresie regulacji prawnych, związanych z przebiegiem procesu inwestycyjnego, w szczególności występujących na etapie poprzedzającym realizację inwestycji.

3. Minister Infrastruktury oraz osoby, o których mowa w § 7, mogą powierzać Zespołowi wykonywanie innych zadań.

4. Wykonując swoje zadania Zespół współpracuje z właściwymi jednostkami organizacyjnymi podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra Infrastruktury, komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Infrastruktury oraz zespołami powołanymi przez Ministra Infrastruktury, których przedmiotem działalności są zagadnienia związane z organizacją i przebiegiem procesu inwestycyjnego.

§ 4

Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) inicjowanie, organizowanie i kierowanie pracami Zespołu;

2) ustalanie terminów posiedzeń Zespołu i zawiadamianie o tych terminach członków Zespołu;

3) okresowe informowanie Ministra Infrastruktury o pracach Zespołu.

§ 5

Komórki organizacyjne Ministerstwa Infrastruktury oraz urzędy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Infrastruktury obowiązane są do współdziałania i udzielania pomocy Zespołowi, w szczególności poprzez udostępnianie niezbędnych informacji.

§ 6

Do opracowania określonych zagadnień Przewodniczący Zespołu może powoływać podzespoły oraz wnioskować do osób wymienionych w § 7 o przeprowadzenie ekspertyz.

§ 7

Bezpośredni nadzór nad pracami Zespołu sprawują:

1) Podsekretarz Stanu prowadzący sprawy dróg i autostrad;

2) Podsekretarz Stanu prowadzący sprawy kolejnictwa.

§ 8

Przewodniczącego Zespołu w razie jego nieobecności zastępuje Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu i Zastępcy Przewodniczącego Zespołu, wyznaczony przez Przewodniczącego Zespołu członek Zespołu.

§ 9

Obsługę organizacyjno-kancelaryjną Zespołu zapewnia Departament Kolejnictwa Ministerstwa Infrastruktury.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Minister Infrastruktury

Cezary Grabarczyk

 

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 oraz Nr 220, poz. 1600.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama