reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 55 MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 13 października 2008 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw ochrony środowiska dla projektów inwestycyjnych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Zespół do spraw ochrony środowiska dla projektów inwestycyjnych, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Infrastruktury.

§ 2

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący – Dyrektor Departamentu Funduszy UE 2007–2013;

2) wiceprzewodniczący – przedstawiciel Departamentu Funduszy UE 2007–2013;

3) członkowie Zespołu – przedstawiciele:

a) Departamentu Funduszu Spójności (MS),

b) Departamentu Funduszy Strukturalnych (MF),

c) Departamentu Dróg i Autostrad (TA),

d) Departamentu Kolejnictwa (TK),

e) Departamentu Lotnictwa (TL),

f) Departamentu Bezpieczeństwa Morskiego (GB),

g) Departamentu Transportu Morskiego i Żeglugi Śródlądowej (GT),

h) Departament Polityki Transportowej i Spraw Międzynarodowych (MP),

i) Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT).

2. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu przedstawicieli komórek organizacyjnych Ministerstwa Infrastruktury oraz przedstawicieli jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Infrastruktury.

3. Na wniosek przewodniczącego, w pracach Zespołu mogą również uczestniczyć inne osoby, jako eksperci.

4. Dyrektorzy komórek organizacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. a–h oraz Dyrektor CUPT, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia, wskażą przedstawicieli do składu Zespołu.

§ 3

1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, wiceprzewodniczący Zespołu.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, pracami Zespołu kieruje wyznaczony przez przewodniczącego członek Zespołu.

3. Do zadań przewodniczącego Zespołu należy:

1) ustalanie terminów posiedzeń Zespołu i zawiadamianie o nich członków Zespołu;

2) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;

4) informowanie Ministra Infrastruktury o przebiegu i rezultatach prac Zespołu;

5) rozstrzyganie kwestii spornych powstałych w toku prac Zespołu.

4. Przewodniczący Zespołu może, w kwestiach wymagających dodatkowych opinii, zlecać wykonanie ekspertyz i analiz.

§ 4

Do zadań Zespołu należy:

1) analiza problemów dotyczących ochrony środowiska, związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji infrastrukturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji realizowanych w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” (POliŚ), oraz formułowanie rekomendacji dotyczących sposobu rozwiązania tych problemów;

2) inicjowanie działań mających na celu rozwiązywanie problemów środowiskowych dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji infrastrukturalnych;

3) przygotowywanie dla beneficjentów zaleceń dotyczących rozwiązań systemowych w zakresie ochrony środowiska na etapie przygotowania oraz realizacji projektów przewidzianych do współfinansowania ze środków UE;

4) współpraca z beneficjentami Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” (POliŚ) w zakresie przygotowania dokumentacji związanej z ochroną środowiska.

§ 6

Obsługę prac Zespołu w zakresie organizacyjnym zapewnia Departament Funduszy UE 2007–2013.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Minister Infrastruktury

Cezary Grabarczyk

 

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Ignaczak

Psycholog i mediator

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama