reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 21
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia programu współpracy Ministra Infrastruktury z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Ministerstwie Infrastruktury przyjmuje się program współpracy Ministra Infrastruktury z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, zwany dalej "Programem", który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: z up. R. Weber

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej łączność i transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257).

Załącznik 1. [PROGRAM WSPÓŁPRACY MINISTRA INFRASTRUKTURY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W ROKU 2020]

Załącznik do zarządzenia nr 21 Ministra Infrastruktury
z dnia 29 listopada 2019 r. (poz. 53)

PROGRAM WSPÓŁPRACY MINISTRA INFRASTRUKTURY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W ROKU 2020

Spis treści

1. Wstęp

2. Diagnoza

3. Cel główny i cele szczegółowe Programu w roku 2020

4. Zasady współpracy

5. Zakres przedmiotowy

6. Formy współpracy

7. Priorytetowe zadania publiczne

8. Okres realizacji Programu

9. Sposób realizacji Programu

10. Wysokość środków planowanych na realizację Programu

11. Sposób oceny realizacji Programu

12. Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji

13. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

1. Wstęp

Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570), zwaną dalej "ustawą", uregulowane zostały zasady współpracy organów administracji publicznej, w tym rządowej, z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, zwanymi dalej "organizacjami pozarządowymi".

Zgodnie z art. 5b ust. 1 ustawy Minister Infrastruktury, zwany dalej "Ministrem", opracował roczny Program współpracy Ministerstwa Infrastruktury, zwanego dalej "Ministerstwem" z organizacjami pozarządowymi.

Głównym celem Programu jest stworzenie ram dla sprawnej i efektywnej współpracy Ministra z organizacjami pozarządowymi. Otwarcie administracji publicznej na współpracę z instytucjami społeczeństwa obywatelskiego znajduje uzasadnienie zarówno w konstytucyjnej zasadzie pomocniczości, jak i w polityce rządu. Jest także odpowiedzią na coraz silniej akcentowaną społeczną potrzebę uczestnictwa w procesach decyzyjnych. W procesie wzmacniania procesów partycypacji publicznej podkreśla się także rolę wykorzystania nowoczesnych technologii i dostępu obywateli do informacji publicznej. Jako istotne wymienia się ponadto mechanizmy zlecania realizacji usług publicznych organizacjom pozarządowym, a także tworzenie programów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

2. Diagnoza

Przygotowanie założeń Programu poprzedzone było zebraniem informacji na temat przebiegu dotychczasowej współpracy Ministra z organizacjami pozarządowymi. Zgromadzone zostały opinie komórek organizacyjnych Ministerstwa, posiadających doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi. W kolejnym kroku zostały przeprowadzone konsultacje wewnętrzne oraz zgodnie z art. 5b ust. 1 ustawy, konsultacje z organizacjami pozarządowymi. Aby umożliwić określenie celów Programu oraz zdefiniowanie zadań w poszczególnych celach, konieczne było również przeanalizowanie ram prawnych tej współpracy. Współpraca Ministra z organizacjami pozarządowymi odbywa się według określonych zasad i przybiera różne formy - finansowe, pozafinansowe, o różnym stopniu instytucjonalizacji - przedstawione w dalszej części Programu.

3. Cel główny i cele szczegółowe Programu w roku 2020

Celem głównym Programu jest stworzenie ram współpracy Ministra z organizacjami pozarządowymi, umożliwiając aktywny udział tych organizacji w tworzeniu rozwiązań w sferze zadań publicznych z zakresu transportu drogowego.

Celami szczegółowymi są:

- tworzenie warunków do współpracy Ministerstwa z organizacjami pozarządowymi poprzez wypracowanie przejrzystego i efektywnego modelu współpracy,

- identyfikacja organizacji pozarządowych zainteresowanych nawiązaniem współpracy z Ministerstwem,

- identyfikacja obszarów współpracy, z uwzględnieniem potrzeb obu stron,

- prowadzenie działań związanych z promowaniem szlaku Via Carpatia na rzecz wpisania do sieci bazowej TEN-T oraz budowy RailBaltica,

- zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych pozostających we właściwości Ministerstwa w obszarze informacji, promocji i edukacji z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwanego dalej "BRD", w szczególności działań skierowanych do niechronionych uczestników ruchu drogowego (pieszych, rowerzystów) - ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych uczestników ruchu drogowego oraz osób niepełnosprawnych, a także pozostałych uczestników ruchu drogowego,

- współpraca Ministerstwa w ramach działań informacyjno-promocyjnych z zakresu transportu drogowego.

Oczekiwanym rezultatem realizacji Programu jest:

- podniesienie świadomości w zakresie projektu Via Carpatia oraz budowy RailBaltica

- wzrost zaangażowania społecznego, w tym zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych we współdecydowaniu o rozwiązaniach z zakresu BRD oraz budowaniu postaw sprzyjających poprawie bezpieczeństwa na drogach i upowszechnianiu wiedzy w tym zakresie.

4. Zasady współpracy

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy współpraca Ministra z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Zasada pomocniczości - polega na założeniu, iż podmioty administracji publicznej powinny wykonywać tylko te zadania, które nie mogą być skutecznie realizowane przez jednostki niższego szczebla lub jednostki działające w ramach społeczeństwa. Zgodnie z zasadą pomocniczości, problemy powinny być rozwiązywane na możliwie najniższym szczeblu społecznym, co zapewnia udział strony społecznej w procesie decydowania i współzarządzania.

Zasada suwerenności stron - polega na założeniu, iż administracja publiczna uznaje prawo organizacji pozarządowych do niezależności i odrębności w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych przy zachowaniu symetryczności praw i obowiązków stron współpracy.

Zasada partnerstwa - polega na ścisłej współpracy między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi w celu wypracowania jak najlepszego rezultatu na rzecz społeczeństwa.

Zasada efektywności - polega na dążeniu, w ramach współpracy, do osiągnięcia najlepszych rezultatów z uwzględnieniem racjonalnego wydatkowania środków publicznych tj. dysponowania powierzonymi zasobami w sposób świadomy, celowy, oszczędny oraz planowy.

Zasada uczciwej konkurencji - polega na założeniu, iż organizacje pozarządowe mają prawo równego dostępu do realizacji zadań publicznych, zlecanych przez administrację rządową.

Zasada jawności - polega na założeniu, iż strony udostępniają sobie pełne informacje w zakresie działań podejmowanych w ramach współpracy.

5. Zakres przedmiotowy

Współpraca Ministra z organizacjami pozarządowymi w roku 2020 obejmuje zadania z zakresu:

- promowania szlaku Via Carpatia oraz budowy RailBaltica.

- BRD, które wynikają z Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 i jego dokumentów wykonawczych oraz Informacji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2017 r. na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. KARTA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Podmiotami współpracującymi z organizacjami pozarządowymi w ramach Programu są również jednostki organizacyjne podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane.

6. Formy współpracy

Program przewiduje współpracę Ministra z organizacjami pozarządowymi w formach, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w rozróżnieniu na współpracę pozafinansową i finansową.

Współpraca pozafinansowa, polegająca na:

- wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności, poprzedzonym wypracowaniem skutecznych kanałów komunikacji pomiędzy ministerstwem a organizacjami pozarządowymi;

- patronacie honorowym Ministra w zakresie przedsięwzięć organizowanych przez organizacyjne pozarządowe, lub udziale Ministra w Komitetach Honorowych tych przedsięwzięć;

- konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych i innych dokumentów, opracowywanych w Ministerstwie;

- zapraszaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w tworzonych roboczych zespołach;

- organizowaniu wspólnych konferencji, seminariów obchodów, warsztatów oraz akcji o charakterze informacyjnym, promocyjnym, edukacyjnym.

Współpraca finansowa, polegająca na zlecaniu organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, głównie poprzez:

- powierzanie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich wykonania;

- wspieranie realizacji zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich wykonania.

Powierzenie realizacji zadań publicznych albo powierzenie wspierania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym następuje w trybach:

a) otwartego konkursu ofert,

b) zlecenia z pominięciem otwartego konkursu ofert w przypadku zadań związanych z zapobieżeniem wystąpienia skutków klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.

Organizacja pozarządowa może z własnej inicjatywy złożyć do Ministerstwa wniosek o realizację zadania publicznego. Charakter zadania publicznego musi wpisywać się w zakres działań Ministerstwa oraz w zakres działalności statutowej danej organizacji pozarządowej. W przypadku gdy Minister uzna celowość wniosku o realizację zadania publicznego, ogłasza otwarty konkurs ofert, o czym informuje organizację pozarządową. Wymogi formalne dotyczące wniosku o realizację zadania określone zostały w art. 12 ust. 1 ustawy.

Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadania publicznego zleconego organizacjom pozarządowym jest udzielana na podstawie umowy dotacji. Umowa dotacji zawierana jest w imieniu dysponenta części budżetowej przez dyrektora właściwej komórki organizacyjnej Ministerstwa.

Tryb, zasady udzielania oraz rozliczania dotacji zostaną określone w umowie dotacyjnej, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz ustawy. Współpraca z organizacjami pozarządowymi może być podejmowana również w ramach:

- udzielanych przez Ministerstwo zamówień publicznych z zastosowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843),

- umów dotyczących projektów realizowanych z udziałem środków UE,

- partnerstwa publiczno-prywatnego.

7. Priorytetowe zadania publiczne

W 2020 r. przewidziano do realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy następujące priorytetowe zadania publiczne, co pozwoli osiągnąć założone w Programie cele:

- opracowanie i realizacja programów rządowych i resortowych,

- konsultacje przygotowywanych w Ministerstwie projektów, w tym aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych związanych z BRD; służyć mają one uwzględnieniu opinii społeczeństwa obywatelskiego w procesie stanowienia prawa, prowadzone są zgodnie z zasadami dobrej wiary, powszechności, przejrzystości, responsywności, koordynacji, przewidywalności oraz poszanowania dobra ogólnego i interesu publicznego,

- stworzenie w uzgodnieniu z organizacjami pozarządowymi stałych kanałów komunikacji resortu i zainteresowanych BRD podmiotów,

- uszczegółowienie procedur związanych ze współpracą Ministra z organizacjami pozarządowymi, ich monitorowanie i ocena efektów stosowania,

- wspieranie pozafinansowe działalności organizacji pozarządowych,

- prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w zakresie BRD.

8. Okres realizacji Programu

Program zaplanowany został w perspektywie rocznej i będzie realizowany w 2020 r.

9. Sposób realizacji Programu

Realizacja Programu odbywać się będzie przez podejmowanie działań z niego wynikających przez komórki organizacyjne Ministerstwa koordynowane przez Departament Prawny. Analizie podlegać będą obszary:

- konsultacji z organizacjami pozarządowymi dokumentów, w tym aktów normatywnych z uwzględnieniem miernika: liczba konsultacji, w których wzięły udział organizacje pozarządowe w stosunku do wszystkich konsultacji przeprowadzonych przez resort w 2020,

- patronatów honorowych Ministra udzielanych organizacjom pozarządowym będącym organizatorami wydarzeń organizacji pozarządowych z uwzględnieniem miernika: liczba patronatów honorowych Ministra udzielonych na wydarzenia organizowane przez organizacje pozarządowe w stosunku do łącznej liczby udzielonych patronatów Ministra w roku 2020,

- wspólnie realizowanych przedsięwzięć, w tym konferencji i seminariów ze wskazaniem strony inicjującej przedsięwzięcie,

- zadań publicznych, zleconych organizacjom pozarządowym w ramach współpracy finansowej, ze wskazaniem ich liczby,

- powołania zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym z uwzględnieniem miernika: liczba powołanych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, w których reprezentowane są organizacje pozarządowe w stosunku do wszystkich powołanych zespołów w roku 2020,

- kanałów komunikacji z organizacjami pozarządowymi (np. przez zamieszczanie projektów dokumentów rządowych i aktów prawnych Ministra m.in. na stronie Ministerstwa).

10. Wysokość środków planowanych na realizację Programu

Realizacja Programu w roku 2020 odbywać się będzie ze środków zaplanowanych w części 39 -Transport, w budżecie Ministerstwa, w ramach zadań własnych komórek organizacyjnych Ministerstwa.

11. Sposób oceny realizacji Programu

Ocena realizacji założeń Programu odbędzie się na podstawie sprawozdania sporządzonego przez Departament Prawny wraz z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, uczestniczącymi w realizacji Programu. Sprawozdanie będzie zawierać informacje na temat stanu współpracy Ministerstwa z organizacjami pozarządowymi z danego okresu. W szczególności będą to informacje dotyczące:

- liczby i rodzaju skonsultowanych z organizacjami pozarządowymi dokumentów,

- liczby i rodzaju przyznanych patronatów honorowych Ministerstwa na wydarzenia organizowane przez organizacje pozarządowe,

- liczby i rodzaju wspólnie realizowanych wydarzeń, takich jak konferencje, szkolenia, seminaria,

- liczby, rodzaju i wartości zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym.

Sprawozdanie będzie umieszczone na stronie Ministerstwa do dnia 30 kwietnia 2021 r.

W IV kwartale 2020 r. do losowo wybranych organizacji pozarządowych zostanie rozesłana ankieta w celu przeprowadzenia badania opinii dotyczącego poziomu satysfakcji ze współpracy z Ministerstwem oraz stopnia realizacji założeń Programu.

12. Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji

Po sporządzeniu pierwszej wersji Programu przez Departament Prawny, projekt dokumentu został skierowany do uzgodnień wewnętrznych. Komórki organizacyjne Ministerstwa zostały poproszone o opinię oraz przekazanie ewentualnych uwag merytorycznych. Projekt Programu został skierowany również do konsultacji publicznych.

13. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

W przypadku podjęcia decyzji o zleceniu realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym, Minister ogłasza otwarty konkurs ofert. Po złożeniu ofert przez organizacje pozarządowe Minister powołuje komisję konkursową, w celu zaopiniowania złożonych ofert. Skład komisji i sposób jej działania reguluje szczegółowo ustawa.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWiLP)

Organizacja zrzeszająca firmy leasingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama