Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 11 grudnia 2020 r.

w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 70za ust. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.2) ) ogłasza się wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu, stanowiący załącznik do obwieszczenia.3)

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § i ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257 oraz z 2020 r. poz. 1722, 1745, 1927 i 2006).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 568, 695, 1087 i 1517).

3) Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 52).

Załącznik 1. [WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ HOMOLOGACYJNYCH ORAZ BADAŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE ODPOWIEDNICH WARUNKÓW LUB WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DANEGO POJAZDU W CELU DOPUSZCZENIA JEDNOSTKOWEGO POJAZDU ALBO DOPUSZCZENIA INDYWIDUALNEGO WE POJAZDU]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury
z dnia 11 grudnia 2020 r. (poz. 46)

WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ HOMOLOGACYJNYCH ORAZ BADAŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE ODPOWIEDNICH WARUNKÓW LUB WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DANEGO POJAZDU W CELU DOPUSZCZENIA JEDNOSTKOWEGO POJAZDU ALBO DOPUSZCZENIA INDYWIDUALNEGO WE POJAZDU

1. Sieć Badawcza Łukasiewicz: Przemysłowy Instytut Motoryzacji z siedzibą w Warszawie (ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa) w zakresie:

1) homologacji do:

a) przeprowadzania badań homologacyjnych typu UE/WE pojazdu albo typu pojazdu dla pojazdów kategorii: M, N, O, L, T, R, C i S,

b) przeprowadzania badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części dla pojazdów kategorii: M, N, O, L, T, R, C i S (szczegółowy zakres uprawnienia określa tabela nr 1),

c) przeprowadzania badań homologacyjnych sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem dla pojazdów kategorii: M i N,

d) przeprowadzania:

- kontroli zgodności produkcji pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części dla pojazdów kategorii: M, N, O, L, T, R, C i S,

- kontroli zgodności montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem dla pojazdów kategorii: M i N;

2) dopuszczenia jednostkowego pojazdu do przeprowadzania badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu, w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu dla pojazdów kategorii: M, N, O, L, T i R;

3) dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu do przeprowadzania badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu, w celu dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.

TABELA NR 1

- dla pojazdów samochodowych i ich przyczep (M, N, O):

70/157/EWG, 70/220/EWG, 70/221/EWG, 70/222/EWG, 70/311/EWG, 70/387/EWG, 70/388/EWG, 71/320/EWG, 72/245/EWG, 74/60/EWG, 74/61/EWG, 74/297/EWG, 74/408/EWG, 74/483/EWG, 75/443/EWG, 76/114/EWG, 76/115/EWG, 76/756/EWG, 77/389/EWG, 77/541/EWG, 77/649/EWG, 78/316/EWG, 78/317/EWG, 78/318/EWG, 78/549/EWG, 78/932/EWG, 80/1268/EWG, 80/1269/EWG, 89/297/EWG, 91/226/EWG, 92/21/EWG, 92/24/EWG, 92/114/EWG, 94/20/EWG, 95/28/WE, 96/27/WE, 96/79/WE 97/27/WE, 98/91/WE, 2000/40/WE, 2001/56/WE, 2001/85/WE, 2003/97/WE, 2005/55/WE, 2005/64/WE, 2006/40WE, 715/2007, 78/2009, 595/2009, 672/2010, 1003/2010, 1005/2010, 1008/2010, 1009/2010, 19/2011, 109/2011, 458/2011, 130/2012, 351/2012, 1230/2012,

- dla pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów (L):

93/14/EWG, 93/30/EWG, 93/33/EWG, 93/93/EWG, 95/1/WE, 97/24/WE (C3), 97/24/WE (C4), 97/24/WE (C5), 97/24/WE (C6), 97/24/WE (C7), 97/24/WE (C8), 97/24/WE (C9), 97/24/WE (C10), 97/24/WE (C11), 97/24/WE (C12), 2000/7/WE, 2009/62/WE, 2009/78/WE, 2009/79/WE, 2009/80/WE, 2009/139/WE, 134/2014, 3/2014, 44/2014,

- dla ciągników rolniczych i ich przyczep (T i R):

76/432/EWG, 78/764/EWG, 86/415/EWG, 2008/2/WE, 2009/58/WE, 2009/60/WE (A1.1), 2009/63/WE

(A1), 2009/63/WE (A3), 2009/63/WE (A4), 2009/63/WE (A5), 2009/63/WE(A6), 2009/64/WE, 2009/66/WE, 2009/75/WE, 2009/76/WE, 2009/144/WE (A1), 2009/144/WE (A2.1), 2009/144/WE (A2.2), 2009/144/WE (A4), 2009/144/WE (A5), 2009/144/WE (A6), 2015/208, 1322/2014, 2015/96, 2015/68,

- dla pojazdów kategorii: M, N, O, L, T, R, C i S według Regulaminów EKG ONZ nr: 9, 10, 11, 12, 13, 13H, 14, 16, 17, 18, 21, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 71, 73, 78, 79, 80, 83, 85, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 100 (3, 4A, 4B), 101, 102, 105, 107, 110, 111, 114, 115, 116, 118, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131.

 

2. Instytut Transportu Samochodowego z siedzibą w Warszawie (ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa) w zakresie:

1) homologacji do:

a) przeprowadzania badań homologacyjnych typu UE/WE pojazdu albo typu pojazdu dla pojazdów kategorii: M, N, O, L, C, R, T i S,

b) przeprowadzania badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części dla pojazdów kategorii: M, N, O, L, C, R, T i S (szczegółowy zakres uprawnienia określa tabela nr 2),

c) przeprowadzania badań homologacyjnych sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem dla pojazdów kategorii: M i N,

d) przeprowadzania:

- kontroli zgodności produkcji pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części dla pojazdów kategorii: M, N, O, L, C, R, T i S,

- kontroli zgodności montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem dla pojazdów kategorii: M i N;

2) dopuszczenia jednostkowego pojazdu do przeprowadzania badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu, w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu dla pojazdów kategorii: M, N, O, L, C, R i T;

3) dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu do przeprowadzania badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu, w celu dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.

TABELA NR 2

- dla pojazdów samochodowych i ich przyczep (M, N, O):

70/157/EWG, 70/221/EWG (A2), 70/222/EWG, 70/311/EWG, 70/387/EWG, 70/388/EWG, 71/320/EWG, 72/245/EWG, 74/60/EWG, 74/61/EWG, 74/297/EWG, 74/408/EWG, 74/483/EWG, 75/443/EWG, 76/114/EWG, 76/115/EWG, 76/756/EWG, 76/757/EWG, 76/758/EWG, 76/759/EWG, 76/760/EWG, 76/761/EWG, 76/762/EWG, 77/389/EWG, 77/538/EWG, 77/539/EWG, 77/540/EWG, 77/541/EWG, 77/649/EWG, 78/316/EWG, 78/317/EWG, 78/318/EWG, 78/549/EWG, 78/932/EWG, 80/1269/EWG, 89/297/EWG, 91/226/EWG, 92/21/EWG, 92/22/EWG, 92/23/EWG, 92/24/EWG, 92/114/EWG, 94/20/EWG, 95/28/WE, 97/27/WE, 98/91/WE, 2000/40/WE, 2001/56/WE, 2001/85/WE, 2003/97/WE, 2005/55/WE, 2005/64/WE, 2006/40/WE, 715/2007, 2009/1, 78/2009, 79/2009, 595/2009, 672/2010, 1003/2010, 1005/2010, 1008/2010, 1009/2010, 19/2011, 109/2011, 458/2011, 65/2012, 130/2012, 249/2012, 347/2012, 351/2012, 1230/2012, 2015/166, 2017/1151, 2018/1832,

- dla pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów (L):

93/14/EWG, 93/30/EWG, 93/33/EWG, 93/92/EWG, 93/93/EWG, 93/94/EWG, 95/1/WE (A1), 95/1/WE (A2), 97/24/WE (C1), 97/24/WE (C2), 97/24/WE (C3), 97/24/WE (C4), 97/24/WE (C5), 97/24/WE (C6), 97/24/WE (C7), 97/24/WE (C8), 97/24/WE (C9), 97/24/WE (C10), 97/24/WE (C11), 97/24/WE (C12), 2000/7/WE, 2009/62/WE, 2009/78/WE, 2009/79/WE, 2009/80/WE, 2009/139/WE, 3/2014, 44/2014, 134/2014, 901/2014, 2018/295, 2016/1825, 2016/1824,

- dla ciągników rolniczych i ich przyczep (T, C, R, S):

76/432/EWG, 78/764/EWG, 80/720/EWG, 86/297/EWG, 86/298/EWG, 86/415/EWG, 87/402/EWG, 2000/25/WE, 2008/2/WE, 2009/57/WE, 2009/58/WE, 2009/59/WE, 2009/60/WE (A1.1), 2009/60/WE (A1.2), 2009/61/WE, 2009/63/WE (A1), 2009/63/WE (A2), 2009/63/WE (A3), 2009/63/WE (A4), 2009/63/WE (A5), 2009/63/WE(A6), 2009/64/WE, 2009/66/WE, 2009/68/WE, 2009/75/WE, 2009/76/WE, 2009/144/WE (A1), 2009/144/WE (A2.1), 2009/144/WE (A2.2), 2009/144/WE (A3), 2009/144/WE (A4), 2009/144/WE (A5), 2009/144/WE (A6), 1322/2014, 2015/68, 2015/96, 2015/208, 2015/504, 2016/1788, 2016/1789, 2018/828, 2018/829, 2018/830, 2018/985, 2018/986,

- dla pojazdów kategorii: M, N, O, L, T, C, R i S według Regulaminów EKG ONZ nr:

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13H, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 (A21), 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 110, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 120,

121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 142, 147, 148, 149 i 150.

 

3. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy z siedzibą w Falentach (Falenty, Aleja Hrabska 3, 05-090 Raszyn) w zakresie:

1) homologacji do:

a) przeprowadzania badań homologacyjnych typu UE/WE pojazdu albo typu pojazdu dla pojazdów kategorii: C, R, T i S,

b) przeprowadzania badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części dla pojazdów kategorii: M, N, O, C, R, T i S (szczegółowy zakres uprawnienia określa tabela nr 3),

c) przeprowadzania:

- kontroli zgodności produkcji pojazdu dla pojazdów kategorii: C, R, T i S,

- kontroli zgodności produkcji przedmiotu wyposażenia lub części dla pojazdów kategorii: M, N, O, C, R i T;

2) dopuszczenia jednostkowego pojazdu do przeprowadzania badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu, w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu dla pojazdów kategorii: C, R i T.

TABELA NR 3

- dla pojazdów samochodowych i ich przyczep (M, N, O):

70/222/EWG, 71/320/EWG (A2, A3, A5, A6, A8), 76/114/EWG, 76/756/EWG, 97/27/WE,

- dla ciągników rolniczych i ich przyczep (T, C, R i S):

76/432/EWG, 76/763/EWG, 78/764/EWG (A4), 80/720/EWG, 86/297/EWG, 86/298/EWG, 86/415/EWG, 87/402/EWG, 2008/2/WE, 2009/57/WE, 2009/58/WE, 2009/59/WE, 2009/60/WE (A1.1), 2009/60/WE (A1.2), 2009/61/WE, 2009/63/WE (A1), 2009/63/WE (A2), 2009/63/WE (A3), 2009/63/WE (A4), 2009/63/WE (A5), 2009/63/WE (A6), 2009/64/WE, 2009/66/WE, 2009/68/WE, 2009/75/WE,

2009/76/WE, 2009/144/WE (A1), 2009/144/WE (A2.1), 2009/144/WE (A2.2), 2009/144/WE (A2.3), 2009/144/WE (A2.4), 2009/144/WE (A5), 2009/144/WE (A6), 2015/208, 1322/2014, 2015/96, 2015/68,

- dla pojazdów kategorii: M, N, O, T, C i R według Regulaminów EKG ONZ nr:

10, 13 (A4, A6, A8, A12), 48, 71, 86.

 

4. Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji Bosmal Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (ul. Sarni Stok 93, 43-300 Bielsko-Biała) w zakresie:

1) homologacji do:

a) przeprowadzania badań homologacyjnych typu UE/WE pojazdu albo typu pojazdu dla pojazdów kategorii: M, N, O, L, T, R, C i S,

b) przeprowadzania badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części dla pojazdów kategorii: M, N, O, T, R, C i S (szczegółowy zakres uprawnienia określa tabela nr 4),

c) przeprowadzania badań homologacyjnych sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem dla pojazdów kategorii: M i N,

d) przeprowadzania:

- kontroli zgodności produkcji pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części dla pojazdów kategorii: M, N, O, L, T, R, C i S,

- kontroli zgodności montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem dla pojazdów kategorii: M i N;

2) dopuszczenia jednostkowego pojazdu do przeprowadzania badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu, w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu dla pojazdów kategorii: M, N, O, L, R i C;

3) dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu do przeprowadzania badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu, w celu dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.

TABELA NR 4

- dla pojazdów samochodowych i ich przyczep (M, N, O):

70/157/EWG, 70/221/EWG (A2), 70/222/EWG, 71/320/EWG, 76/114/EWG, 76/756/EWG, 76/757/EWG, 76/758/EWG, 76/759/EWG, 76/760/EWG, 77/538/EWG, 77/539/EWG, 77/540/EWG, 80/1269/EWG, 89/297/EWG, 91/226/EWG, 92/21/EWG, 92/22/EWG, 94/20/WE (A.V.1, A.V.2), 95/28/WE, 97/27/WE, 2001/85/WE, 2003/97/WE, 2005/55/WE, 715/2007, 692/2008, 595/2009, 672/2010, 1003/2010, 1005/2010, 1009/2010, 19/2011, 109/2011, 458/2011, 582/2011, 130/2012, 1230/2012, 134/2014, 2017/1151, 2017/1347, 2017/2400,

- dla ciągników rolniczych (T):

76/432/EWG, 2009/60/WE (A1.1), 2009/60/WE (A1.2), 2009/144/WE (A1), 2009/144/WE (A2), 2009/144/WE (A3 z wyłączeniem A3A pkt 8.1.3.3), 2016/1628, 985/2018,

- dla pojazdów kategorii: M, N, O, T, R, C i S według Regulaminów EKG ONZ nr:

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 (A10), 13, 13H, 19, 20, 23, 24, 26, 27 (z wyłączeniem A5 pkt 10), 31, 38, 39, 43 (z wyłączeniem A3 pkt: 3.2, 6.1-6.3), 46 (z wyłączeniem pkt 6.2 i A10), 48, 49, 50, 51, 55 (A5.1, A5.2, A6, A7), 56, 57, 58, 59, 61, 65, 68, 69, 70, 72, 73, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 87, 90, 91, 96, 98, 101, 102 (S.I.5, S.II.13), 103, 104, 107, 112, 113, 115, 118, 119, 120, 123, 132, 143.

 

5. Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o., z siedzibą w Kobyłce (ul. Napoleona 2, 05-230 Kobyłka) w zakresie dopuszczenia jednostkowego pojazdu do przeprowadzania badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu, w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu dla pojazdów kategorii: M, N i O.

6. Sieć Badawcza Łukasiewicz: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych z siedzibą w Krakowie (ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków) - Zakład Technologii Szkła (ul. Lipowa 3, 30-702 Kraków) w zakresie homologacji do:

1) przeprowadzania badań homologacyjnych typu EKG ONZ przedmiotu wyposażenia lub części dla pojazdów kategorii: M, N, O, L i T (szczegółowy zakres uprawnienia określa tabela nr 5);

2) przeprowadzania kontroli zgodności produkcji przedmiotu wyposażenia lub części dla pojazdów kategorii: M, N, O, L i T.

TABELA NR 5

- dla pojazdów kategorii: M, N, O, L i T według Regulaminu EKG ONZ nr 43.

 

7. Politechnika Świętokrzyska - Laboratorium Elektrotechniki Pojazdowej, z siedzibą w Kielcach (Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce) w zakresie homologacji do:

1) przeprowadzania badań homologacyjnych typu WE przedmiotu wyposażenia lub części dla pojazdów kategorii: M, N, O, L i T;

2) przeprowadzania badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części dla pojazdów kategorii: M, N, O, L i T (szczegółowy zakres uprawnienia określa tabela nr 6);

3) przeprowadzania kontroli zgodności produkcji przedmiotu wyposażenia lub części dla pojazdów kategorii: M, N, O, L i T.

TABELA NR 6

- dla pojazdów samochodowych i ich przyczep (M, N, O): 70/388/EWG, 72/245/EWG, 74/61/EWG, 75/443/EWG, 76/756/EWG, 76/759/EWG, 95/28/WE,

- dla pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów (L): 93/30/EWG, 93/33/EWG,

- dla pojazdów kategorii: M, N, O, L i T według Regulaminów EKG ONZ nr: 6, 10, 18, 28, 39, 45, 48, 62, 65, 87, 97, 116, 118.

 

8. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "STOMIL" Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (ul. Starołęcka 20, 61-361 Poznań) w zakresie homologacji do:

1) przeprowadzania badań homologacyjnych typu WE przedmiotu wyposażenia lub części dla pojazdów kategorii: M, N, O, L i T;

2) przeprowadzania badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części dla pojazdów kategorii: M, N, O, L i T (szczegółowy zakres uprawnienia określa tabela nr 7);

3) przeprowadzania kontroli zgodności produkcji przedmiotu wyposażenia lub części dla pojazdów kategorii: M, N, O, L i T.

TABELA NR 7

- dla pojazdów samochodowych i ich przyczep (M, N, O): 92/23/EWG,

- dla pojazdów kategorii: M, N, O, L i T według Regulaminów EKG ONZ nr: 30, 54, 75, 106, 108, 109.

 

9. Sieć Badawcza Łukasiewicz: Instytut Pojazdów Szynowych "TABOR", z siedzibą w Poznaniu (ul. Warszawska 181, 61-055 Poznań) w zakresie homologacji do:

1) przeprowadzania badań homologacyjnych typu tramwaju;

2) przeprowadzania kontroli zgodności produkcji tramwaju.

10. AUTO LAND R.T. Zduniewicz Spółka Jawna - Laboratorium Badań Szkła, z siedzibą w Krakowie (ul. Władysława Łokietka 236, 31-334 Kraków) w zakresie homologacji do:

1) przeprowadzania badań homologacyjnych typu EKG ONZ przedmiotu wyposażenia lub części dla pojazdów kategorii: M, N, O, L i T (szczegółowy zakres uprawnienia określa tabela nr 8);

2) przeprowadzania kontroli zgodności produkcji przedmiotu wyposażenia lub części dla pojazdów kategorii: M, N, O, L i T.

TABELA NR 8

- dla pojazdów kategorii: M, N, O, L i T według Regulaminu EKG ONZ nr 43.

 

11. Laboratorium Badań Homologacyjnych Agata Miroń, z siedzibą w Sokółce (ul. Grodzieńska 74, 16-100 Sokółka) w zakresie homologacji do:

1) przeprowadzania badań homologacyjnych typu WE przedmiotu wyposażenia lub części dla pojazdów kategorii: M1 i N1 (szczegółowy zakres uprawnienia określa tabela nr 9);

2) przeprowadzania badań homologacyjnych typu EKG ONZ przedmiotu wyposażenia lub części dla pojazdów kategorii: M i N (szczegółowy zakres uprawnienia określa tabela nr 9);

3) przeprowadzania kontroli zgodności produkcji przedmiotu wyposażenia lub części dla pojazdów kategorii: M i N.

TABELA NR 9

- dla pojazdów samochodowych (M1, N1): 78/2009,

- dla pojazdów kategorii: M, N według Regulaminu EKG ONZ nr 55 (A5.1).

 

12. TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (ul. 17-go Stycznia 56, 02-146 Warszawa) w zakresie homologacji do:

1) przeprowadzania badań homologacyjnych typu tramwaju i trolejbusu;

2) przeprowadzania kontroli zgodności produkcji tramwaju i trolejbusu.

13. Centrum Badawcze Pojazdów CeBaPoj Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Jankowie (ul. Wołomińska 271, 05-250 Nowy Janków, gm. Radzymin) w zakresie:

1) dopuszczenia jednostkowego pojazdu do przeprowadzania badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu, w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu dla pojazdów kategorii: M, N i O;

2) homologacji do przeprowadzania badań homologacyjnych typu UE/WE pojazdu albo typu pojazdu dla pojazdów kategorii: M, N i O.

14. SYLKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (ul. Nowotomyska 131, 62-065 Grodzisk Wielkopolski) w zakresie dopuszczenia jednostkowego pojazdu do przeprowadzania badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu, w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu dla pojazdów kategorii N i O.

15. OINBAS Ośrodek Innowacyjno-Naukowo-Badawczy Sp. z o.o. (ul. Mickiewicza 101a, 17-210 Narew) w zakresie:

1) homologacji do:

a) przeprowadzania badań homologacyjnych typu UE/WE pojazdu albo typu pojazdu dla pojazdów kategorii: O, R i S,

b) przeprowadzania badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części dla pojazdów kategorii: O, R i S (szczegółowy zakres uprawnienia określa tabela nr 10),

c) przeprowadzania:

- kontroli zgodności produkcji pojazdu dla pojazdów kategorii: O, R i S,

- kontroli zgodności produkcji przedmiotu wyposażenia lub części dla pojazdów kategorii: O, R i S;

2) dopuszczenia jednostkowego pojazdu do przeprowadzania badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu, w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu dla pojazdów kategorii: O, R i S.

TABELA NR 10

- dla pojazdów samochodowych i ich przyczep (O):

1003/2010, 19/2011, 1230/2012, 458/2011, 109/2011,

- dla ciągników rolniczych i ich przyczep (R, S):

1322/2014, 2015/68, 2015/96, 2015/208, 2015/504, 2016/1788, 2018/830, 2018/985;

- dla pojazdów kategorii: O, R, S według Regulaminów EKG ONZ nr: 13, 48, 55, 58, 73, 79, 107, 111.

 

16. Politechnika Świętokrzyska - Laboratorium Techniki Świetlnej, z siedzibą w Kielcach (Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce) w zakresie homologacji do:

1) przeprowadzania badań homologacyjnych typu ONZ przedmiotu wyposażenia lub części (szczegółowy zakres uprawnienia określa tabela nr 11),

2) przeprowadzania kontroli zgodności produkcji przedmiotu wyposażenia lub części.

TABELA NR 11

- dla pojazdów kategorii: M, N, O, L, T, C, R, S według Regulaminów EKG ONZ nr:

6, 7, 19, 23, 38, 48, 65, 87, 123 i 128.

 

17. CARTEST Sp. z o.o. (ul. Logistyczna 9, 05-825 Grodzisk Mazowiecki) w zakresie:

1) homologacji do:

a) przeprowadzania badań homologacyjnych typu UE/WE pojazdu albo typu pojazdu dla pojazdów kategorii: M, N oraz O,

b) przeprowadzania badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części dla pojazdów kategorii: M oraz N (szczegółowy zakres uprawnienia określa tabela nr 12);

2) dopuszczenia jednostkowego pojazdu do przeprowadzania badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu, w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu dla pojazdów kategorii: M, N oraz O.

TABELA NR 12

- dla pojazdów kategorii: M, N według Regulaminów EKG ONZ nr: 14, 17 (z wyłączeniem Załącznika 7) i 73.

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-14
  • Data wejścia w życie: 2020-12-14
  • Data obowiązywania: 2020-12-14
  • Dokument traci ważność: 2021-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe