REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 43

DECYZJA Nr 32/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Ceremoniału Wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438), w związku z § 1 pkt 7 lit. c, d i e, pkt 11 lit. e i h oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 392/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Ceremoniału Wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 317, z 2017 r. poz. 99, z 2018 r. poz. 178 oraz z 2021 r. poz. 164) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w Rozdziale V UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE w pkt 1 „OGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWYCH Z UDZIAŁEM WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ”:

a) akapit 2 otrzymuje brzmienie:

„Podczas uroczystości pogrzebowej wojskowa asysta honorowa może składać się z243): kompanii honorowej (pododdziału honorowego z pocztem sztandarowym/ chorągwianym lub pododdziału bez pocztu sztandarowego/chorągwianego), żołnierzy wyznaczonych na posterunek honorowy, żołnierzy do niesienia poduszek z odznakami orderów i odznaczeń, żołnierzy do niesienia wieńców i wiązanek, żołnierzy do posługi liturgicznej, orkiestry wojskowej, trębacza i werblisty244). Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz, werblista), nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej. Wojskowej asysty honorowej nie wyznacza się do udziału w uroczystościach pogrzebowych żołnierzy (osób), którzy zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie. Formularz wniosku o skierowanie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej określa załącznik nr 1a.”,

b) akapit 3 otrzymuje brzmienie:

„Minister ON decyduje o udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej członków najwyższych władz państwowych, generałów (admirałów) oraz innych osób szczególnie zasłużonych dla państwa. Podejmując decyzję o ewentualnym skierowaniu wojskowej asysty honorowej do udziału w ceremonii pogrzebowej Minister ON może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów rządowych lub samorządowych lub kierowników urzędów państwowych. Skład wojskowej asysty honorowej określa w swoim rozkazie dowódca garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości, mając na uwadze posiadane możliwości oraz siły i środki będące w jego dyspozycji. W przypadku pogrzebu członków najwyższych władz państwowych oraz generałów (admirałów) wojskowa asysta honorowa składa się co najmniej z: pododdziału honorowego z pocztem sztandarowym/chorągwianym lub pododdziału bez pocztu sztandarowego/ chorągwianego, żołnierzy na posterunek honorowy, żołnierzy do niesienia poduszek z odznakami orderów i odznaczeń, żołnierzy do niesienia wieńców i wiązanek, orkiestry wojskowej.”,

c) w akapicie 4 zdanie 2 otrzymuje brzmienie:

„Podejmując decyzję dowódca garnizonu może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, właściwych dowódców jednostek (instytucji) wojskowych (dotyczy żołnierzy w służbie czynnej), przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów rządowych lub samorządowych lub kierowników urzędów państwowych.”,

d) akapit 15 otrzymuje brzmienie:

„Kondukt pogrzebowy formuje się w następującej kolejności: symbol religijny (np. krzyż) niesiony przez pracownika zakładu pogrzebowego lub pracownika cmentarza, orkiestra257) (trębacz, werblista), kompania honorowa (pododdział honorowy z pocztem sztandarowym/chorągwianym lub pododdział honorowy bez pocztu sztandarowego/chorągwianego), poczty sztandarowe jednostek (instytucji) wojskowych, organizacji pozarządowych i środowisk kombatanckich itp., żołnierze z wieńcami i wiązankami258), żołnierze z poduszkami z upiętymi odznakami orderów i odznaczeń (ustawieni w kolejności starszeństwa orderów i odznaczeń, poczynając od niesionego najbliżej trumny /urny/), ksiądz (mistrz ceremonii), fotografia zmarłego niesiona przez pracownika zakładu pogrzebowego (wyłącznie na życzenie rodziny zmarłego), pojazd z trumną (urną), rodzina zmarłego, pozostali uczestnicy ceremonii. Żołnierze stanowiący wojskową asystę honorową maszerują krokiem pogrzebowym259).”;

2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji;

3) po załączniku nr 1 dodaje się załącznik nr 1a określony w załączniku nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. S. Wziątek
243) Skład wojskowej asysty honorowej do udziału w ceremonii pogrzebowej ustala się w miarę posiadanych możliwości. O jej składzie należy poinformować organizatora pogrzebu.

244) Jeżeli w składzie wojskowej asysty honorowej występuje sztandar/chorągiew, na jego drzewcu mocowany jest kir.

257 ) Jeżeli w uroczystości pogrzebowej bierze udział orkiestra, to wykonuje ona marsze żałobne.

258) W kondukcie pogrzebowym w pierwszej kolejności ustawia się wieńce i wiązanki od rodziny zmarłego, następnie od przedstawicieli władz państwowych, administracyjnych i samorządowych itp. Liczba wieńców i wiązanek zabieranych przez żołnierzy powinna być ustalona z zakładem pogrzebowym. Żołnierze zabierają i niosą po jednym wieńcu lub wiązance. Pozostałe wieńce i wiązanki zabierają pracownicy zakładu pogrzebowego.

259 ) Parametry kroku znajdują się w „Indeksie znaczeniowym pojęć”.

Załącznik 1. [FORMULARZ WNIOSKU O SKIEROWANIE WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ DO UDZIAŁU W UROCZYSTOŚCI]

Załączniki do decyzji Nr 32/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 kwietnia 2024 r. (poz. 43)

Załącznik nr 1

FORMULARZ WNIOSKU O SKIEROWANIE WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ DO UDZIAŁU W UROCZYSTOŚCI


Załącznik 2. [FORMULARZ WNIOSKU O SKIEROWANIE WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ DO UDZIAŁU W UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWEJ]

Załącznik nr 2

FORMULARZ WNIOSKU O SKIEROWANIE WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ DO UDZIAŁU W UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWEJ


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-25
  • Data wejścia w życie: 2024-04-25
  • Data obowiązywania: 2024-04-25

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA