REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 48

ZARZĄDZENIE NR 28
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 7 grudnia 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 498, z 2023 r. poz. 1672) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się statut Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Do postępowań dyscyplinarnych wszczętych i niekończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy zarządzenia w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3.

Obecni członkowie Rady Naukowej Instytutu oraz Komisji Dyscyplinarnej nadal pełnią swoje dotychczasowe funkcje.

§ 4.

W przypadku konkursów mających na celu wyłonienie nowych pracowników Instytutu, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia w brzmieniu dotychczasowym.

§ 5.

Traci moc zarządzenie Nr 18 Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 31).

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: A. Gajadhur


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2588).

Załącznik 1. [Statut Instytutu Badawczego Dróg i Mostów]

Załącznik do zarządzenia nr 28 Ministra Infrastruktury
z dnia 7 grudnia 2023 r. (poz. 48)

STATUT
Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, zwany dalej „Instytutem", jest instytutem badawczym utworzonym zarządzeniem nr 108 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1973 r. w sprawie utworzenia Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (M. P. z 1974 r. poz. 12).

2. Instytut działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 498, z 2023 r. poz. 1672), zwanej dalej „ustawą";

2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088, 1234, 1672, 1872, 2005);

3) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Instytut posiada osobowość prawną.

2. Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa.

3. Instytut może używać skróconej nazwy „IBDiM" i anglojęzycznej Road and Bridge Research Institute.

4. Instytut ma prawo do używania okrągłej pieczęci z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą Instytutu w otoku.

5. Instytut może tworzyć filie i oddziały.

6. Organem sprawującym nadzór nad Instytutem jest minister właściwy do spraw transportu, zwany dalej „ministrem nadzorującym".

Rozdział 2

Przedmiot i zakres działania Instytutu

§ 3. 1. Instytut prowadzi działalność naukową, techniczną i ekonomiczną w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie: inżynieria lądowa, geodezja i transport, zarówno w kraju, jak i za granicą.

2. Do podstawowej działalności Instytutu należy:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności poprzez udział w krajowych i międzynarodowych programach;

2) przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki, a w szczególności opracowywanie wzorców i standardów, wytycznych, zaleceń, procedur i instrukcji;

3) wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

3. Zakres działania Instytutu obejmuje następujące obszary:

1) zasady projektowania, wykonywania oraz utrzymania dróg i nawierzchni lotniskowych, ze szczególnym uwzględnieniem jak najmniejszego wpływu na środowisko, a także dostępności dla wszystkich użytkowników;

2) zasady projektowania, wykonywania oraz utrzymania drogowych obiektów inżynierskich, kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz obiektów budowlanych metra, ze szczególnym uwzględnieniem jak najmniejszego wpływu na środowisko, a także dostępności dla wszystkich użytkowników;

3) technologie dotyczące budowy, przebudowy i utrzymania dróg, nawierzchni lotniskowych, drogowych obiektów inżynierskich, kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz obiektów budowlanych metra, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów z recyklingu i odpadowych, w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym;

4) materiały, wyroby, konstrukcje i systemy do stosowania w budownictwie, ze szczególnym uwzględnieniem jak najmniejszego wpływu na środowisko i strat korozyjnych;

5) stan techniczny dróg, nawierzchni lotniskowych, drogowych obiektów inżynierskich, kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz obiektów budowlanych metra;

6) inżynieria ruchu drogowego;

7) bezpieczeństwo ruchu drogowego;

8) systemy zarządzania infrastrukturą transportową;

9) telematyka dotycząca infrastruktury transportowej;

10) konstrukcje hydrotechniczne, melioracyjne, geotechniczne i energetyczne;

11) elementy wyposażenia i urządzenia obce w budownictwie, ze szczególnym uwzględnieniem kanałów technologicznych;

12) mechanizacja oraz organizacja robót budowlanych;

13) analizy ekonomiczne.

4. W związku z prowadzoną działalnością podstawową Instytut może:

1) upowszechniać wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności poprzez ich publikowanie, organizowanie konferencji, seminariów i wykładów oraz prowadzenie biblioteki;

2) wykonywać badania i analizy oraz opracowywać opinie i ekspertyzy w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych;

3) opracowywać oceny dotyczące stanu i rozwoju infrastruktury drogowej, kolejowej, tramwajowej, metra i infrastruktury komunalnej, w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki, a w szczególności z uwzględnieniem wyników współpracy w projektach krajowych i międzynarodowych;

4) prowadzić działalność związaną z wprowadzeniem do obrotu wyrobów budowlanych w zakresie posiadanych uprawnień oraz działalność normalizacyjną;

5) prowadzić działalność certyfikacyjną, w tym wydawać certyfikaty i prowadzić nadzór nad nimi;

6) prowadzić i rozwijać bazy danych o transporcie, ruchu drogowym i infrastrukturze transportowej;

7) prowadzić działalność w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, a także wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw;

8) projektować i wytwarzać, w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi aparaturę, urządzenia, materiały i wyroby oraz prowadzić walidację metod badawczych, pomiarowych oraz kalibrację aparatury;

9) prowadzić działalność wydawniczą związaną z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz sprzedaż wydawnictw własnych;

10) wykonywać zadania zlecane przez ministra nadzorującego.

5. Instytut może prowadzić także:

1) postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego w zakresie posiadanych uprawnień;

2) kształcenie w szkole doktorskiej i na studiach podyplomowych, związane z prowadzonym przez Instytut badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, w zakresie posiadanych uprawnień;

3) inne formy kształcenia, w tym szkolenia i kursy dokształcające, mające na celu zapewnienie kadry technicznej o odpowiednich kwalifikacjach.

6. Instytut może prowadzić inną działalność, o której mowa w art. 2 ust. 4 ustawy, w zakresie:

1) wykonywania zadań szczególnie ważnych dla rozwoju gospodarki, planowania i realizacji polityki państwa w zakresie infrastruktury transportowej, których wykonanie jest niezbędne dla zapewnienia obronności i bezpieczeństwa publicznego, ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony środowiska lub poprawy jakości życia obywateli, dotyczących:

a) opracowywania i opiniowania wzorców i standardów w zakresie infrastruktury i bezpieczeństwa transportu, w tym weryfikacja założeń projektowych ważnych inwestycji infrastruktury transportowej,

b) monitoringu i zapobiegania skutkom zjawisk i wydarzeń mogących stwarzać zagrożenie publiczne, w tym zapobiegania skutkom katastrof lub awarii budowlanych;

2) zobowiązań międzynarodowych;

3) gospodarki posiadanymi nieruchomościami i urządzeniami.

7. Instytut może również realizować zadania, których obowiązek wprowadzenia do planu działalności Instytutu nałożył minister nadzorujący albo, które zostały przez niego wyznaczone poza tym planem.

Rozdział 3

Organizacja Instytutu

§ 4. 1. Organami Instytutu są:

1) dyrektor;

2) Rada Naukowa.

2. Dyrektor Instytutu może powołać:

1) sekretarza naukowego Instytutu;

2) 2 kolegia;

3) organ opiniodawczo-doradczy;

4) pełnomocników oraz komisje do realizacji określonych zadań, ustalając przedmiot i zakres zadania oraz okres ich umocowania.

3. Dyrektor Instytutu ustala, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej:

1) plan działalności Instytutu;

2) kierunkowy plan tematyczny badań naukowych i prac rozwojowych;

3) roczny plan finansowy;

4) łączy, dzieli, przekształca lub reorganizuje komórki organizacyjne Instytutu;

5) tworzy nowe lub likwiduje istniejące komórki organizacyjne Instytutu;

6) ustala regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

4. Dyrektor Instytutu ponadto:

1) realizuje politykę kadrową;

2) zarządza mieniem i odpowiada za wykorzystanie mienia Instytutu na realizację jego zadań statutowych, zgodnie z zasadami określonymi w art. 16 ust. 4 ustawy;

3) odpowiada za wyniki działalności naukowej Instytutu;

4) reprezentuje Instytut;

5) podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu, z wyjątkiem spraw należących do zakresu działania Rady Naukowej.

§ 5. 1. Rada Naukowa Instytutu liczy 26 członków i są to:

1) pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Instytutu w liczbie 13 osób;

2) osoby niebędące pracownikami Instytutu w liczbie 13 osób.

2. Liczba należnych miejsc w Radzie Naukowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1:

1) dla pracowników naukowych Instytutu posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł profesora, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie nie krócej niż rok przed dniem rozpoczęcia procedury powoływania Rady, wynosi nie więcej niż 8. Jeżeli liczba tych osób przekracza liczbę należnych miejsc w Radzie Naukowej, przeprowadza się wybory w głosowaniu tajnym. W skład Rady Naukowej wchodzą osoby, które otrzymały kolejno największą liczbę głosów;

2) dla pracowników naukowych Instytutu nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia doktora habilitowanego wynosi co najmniej 3. Osoby te są wybierane w głosowaniu tajnym. W skład Rady Naukowej wchodzą osoby, które otrzymały kolejno największą liczbę głosów;

3) dla pracowników badawczo-technicznych Instytutu wynosi 2. Osoby te są wybierane w głosowaniu tajnym. W skład Rady Naukowej wchodzą osoby, które otrzymały kolejno największą liczbę głosów.

3. Regulamin wyborów do Rady Naukowej ustanawia dyrektor Instytutu, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.

4. W przypadku rezygnacji, śmierci, rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy - a w przypadku osób posiadających tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego, także zmniejszenie zatrudnienia poniżej pełnego etatu - do końca kadencji w miejsce członka wstępuje kandydat, który uzyskał w wyborach kolejną największą liczbę głosów.

5. W skład Rady Naukowej wchodzą również:

1) przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki z prawem głosu w sprawach określnych w ustawie;

2) dyrektor Instytutu, jego zastępcy oraz główny księgowy, jeżeli spełniają wymagania określone w ustawie, z prawem głosu w sprawach określonych w ustawie

- którzy nie są zaliczani do osób, których liczba została określona w ust. 1.

6. Funkcja sekretarza Rady Naukowej może być powierzona przez Radę, w porozumieniu z dyrektorem Instytutu, osobie niebędącej członkiem Rady.

7. Dopuszcza się możliwość udziału w posiedzeniach Rady Naukowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz możliwość głosowania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zapewniającego zachowanie tajności głosowania.

§ 6. 1. Rada działa na podstawie Regulaminu Rady Naukowej.

2. Rada wybiera spośród swoich członków w głosowaniu tajnym przewodniczącego i jego zastępcę. Przewodniczącego Rady Naukowej wybiera się spośród członków Rady powołanych przez ministra nadzorującego.

3. Funkcję przewodniczącego można pełnić łącznie nie dłużej niż przez 8 lat.

4. Funkcja przewodniczącego Rady może być powierzona osobie posiadającej co najmniej stopień naukowy doktora.

5. Rada może powołać sekretarza Rady, wybranego w głosowaniu jawnym. Funkcja sekretarza Rady Naukowej może być powierzona przez Radę, w porozumieniu z dyrektorem Instytutu, osobie niebędącej członkiem Rady.

6. Rada podejmuje uchwały na posiedzeniach, w drodze korespondencyjnego uzgadniania stanowisk (tryb obiegowy) albo za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

7. Posiedzenia odbywają się co najmniej dwa razy w roku i prowadzi je przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego zastępca.

8. Do ważności uchwał Rady konieczna jest obecność co najmniej połowy członków Rady, w tym przewodniczącego lub upoważnionego zastępcy.

§ 7. 1. Zatrudnienie pracownika naukowego jest poprzedzone konkursem.

2. Konkurs ogłasza dyrektor Instytutu w drodze zarządzenia.

3. W ogłoszeniu o konkursie podaje się w szczególności: nazwę stanowiska, którego konkurs dotyczy, wymagania stawiane kandydatowi, wykaz dokumentów, które kandydat powinien złożyć oraz termin i miejsce składania dokumentów.

4. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w szczególności na stronie internetowej Instytutu oraz na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w Biuletynie Informacji Publicznej. Termin zgłaszania ofert nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej Instytutu.

5. Dyrektor Instytutu w drodze zarządzenia powołuje komisję konkursową i wyznacza jej przewodniczącego. Komisja powinna liczyć co najmniej trzech członków, w tym kierownika komórki, w której kandydat ma być zatrudniony.

6. Komisja konkursowa po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami oraz po przeprowadzeniu rozmów z kandydatami rekomenduje dyrektorowi Instytutu zwycięzcę konkursu.

7. W przypadku rekomendacji przez komisję konkursową większej liczby kandydatów niż wynika to z potrzeby zatrudnienia, decyzję o wyborze kandydata podejmuje dyrektor Instytutu.

8. Jeżeli komisja konkursowa nie udzieli rekomendacji żadnemu kandydatowi, konkurs pozostaje nierozstrzygnięty i w takim przypadku dyrektor Instytutu można ogłosić nowy konkurs na dane stanowisko.

§ 8. 1. W Instytucie działa Komisja Dyscyplinarna, która wszczyna postępowanie dyscyplinarne na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego, w sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych lub badawczo-technicznych Instytutu.

2. Komisja Dyscyplinarna, składająca się z trzech członków, jest wybierana w Instytucie w następujący sposób:

1) dyrektor Instytutu w drodze zarządzenia powołuje komisję wyborczą składającą się z 5 członków, spośród pracowników Instytutu nieposiadających czynnego i biernego prawa wyborczego oraz wskazuje przewodniczącego komisji;

2) czynne prawo wyborcze przysługuje pracownikowi naukowemu lub badawczo-technicznemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie;

3) bierne prawo wyborcze przysługuje pracownikowi naukowemu lub badawczo-technicznemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury wyboru Komisji Dyscyplinarnej;

4) kandydatury należy zgłaszać do przewodniczącego komisji wyborczej w terminie 14 dni od dnia zarządzenia wyborów przez dyrektora Instytutu;

5) komisja wyborcza informuje pracowników Instytutu o terminie wyborów oraz podaje listę kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym dniem wyborów;

6) głosowanie jest tajne; w skład Komisji Dyscyplinarnej wchodzą kandydaci, którzy otrzymają kolejno największą liczbę głosów;

7) komisja wyborcza sporządza protokół z wyborów, który przekazuje dyrektorowi Instytutu;

8) dyrektor Instytutu ogłasza wyniki wyborów;

9) w przypadku rezygnacji, śmierci, rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, do końca kadencji w miejsce członka wstępuje kandydat, który uzyskał w wyborach kolejną największą liczbę głosów.

Rozdział 4

Przepis końcowy

§ 9. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez ministra nadzorującego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-07
  • Data wejścia w życie: 2023-12-07
  • Data obowiązywania: 2023-12-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA