REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 13

ZARZĄDZENIE NR 7
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 9 kwietnia 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 1 Ministra Infrastruktury z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury (Dz. Urz. Min. Inf. z 2023 r. poz. 36 i 44 oraz z 2024 r. poz. 3 i 11) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w ust. 1 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

„8a) Departament Nadzoru Właścicielskiego;”;

2) w § 21 w ust. 1 w pkt 7:

a) w lit. j uchyla się tiret piąte,

b) w lit. p średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. q w brzmieniu:

„q) współdziałają z Departamentem Nadzoru Właścicielskiego w zakresie zadań określonych w § 29a;”;

3) w § 27 w ust. 2:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) realizacja zadań ministra właściwego do spraw transportu w zakresie postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2022 r. poz. 2542 oraz z 2023 r. poz. 1720), w szczególności w sprawach, o których mowa w art. 18 ust. 2 tej ustawy;”,

b) uchyla się pkt 9;

4) po § 29 dodaje się § 29a w brzmieniu:

„§ 29a. 1. Departament Nadzoru Właścicielskiego (DNW) odpowiada za wykonywanie zadań w zakresie właściwości Ministra dotyczących uprawnień oraz obowiązków wynikających z posiadanych przez Skarb Państwa praw udziałowych, w tym z praw z akcji lub udziałów, oraz z kompetencji organu założycielskiego w przedsiębiorstwach państwowych.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) realizowanie w sferze właścicielskiej (dominium) w imieniu Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra:

a) praw majątkowych i osobistych Skarbu Państwa w odniesieniu do podmiotów, w których Skarb Państwa posiada prawa udziałowe,

b) zadań wynikających z kompetencji Ministra jako organu założycielskiego wobec przedsiębiorstw państwowych,

c) zadań Skarbu Państwa jako fundatora lub współfundatora w fundacjach,

d) komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych,

e) zbycia akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa na zasadach ogólnych,

f) zbycia akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego,

g) innych zadań, niż określone w lit. a-f.

2) prowadzenie spraw dotyczących wydawania w imieniu Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra jako organ nadzorujący, zgód na dokonanie czynności prawnych przez państwowe osoby prawne, o których mowa w pkt 1 lit. b i c, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 125);

3) prowadzenie bazy danych podmiotów, wobec których Minister realizuje zadania, o których mowa w pkt 1.

3. Departament, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, odpowiada za składanie w imieniu Skarbu Państwa, reprezentowanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, oświadczeń o wykonaniu prawa pierwokupu udziałów albo akcji w spółce handlowej, o którym mowa w art. 3d ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2023 r. poz. 1796).”;

5) w § 38:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Biuro Ministra (BM) odpowiada za organizacyjne wspomaganie Ministra i pozostałych członków kierownictwa Ministerstwa.”,

b) w ust. 2 uchyla się pkt 8,

c) uchyla się ust. 3-5.

§ 2.

1. W terminie 21 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia dyrektorzy: Departamentu Kolejnictwa, Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Biura Ministra przedłożą dyrektorowi generalnemu Ministerstwa Infrastruktury do zatwierdzenia regulamin wewnętrzny kierowanej przez siebie komórki organizacyjnej uwzględniający zmiany wprowadzone w zarządzeniu zmienianym w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem.

2. Do czasu zatwierdzenia przez dyrektora generalnego regulaminów wewnętrznych, o których mowa w ust. 1, zachowują moc dotychczas obowiązujące regulaminy wewnętrzne komórek organizacyjnych - w zakresie, w jakim są zgodne z zarządzeniem.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: D. Klimczak


1) Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej: gospodarka morska, gospodarka wodna, transport i żegluga śródlądowa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-09
  • Data wejścia w życie: 2024-04-10
  • Data obowiązywania: 2024-04-10

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA