REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 14

ZARZĄDZENIE NR 8
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 9 kwietnia 2024 r.

w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Infrastruktury

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 288 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

. Powołuje się Komitet Audytu dla działów administracji rządowej:

1) gospodarka morska;

2) gospodarka wodna;

3) transport;

4) żegluga śródlądowa.

§ 2

. 1. W skład Komitetu Audytu wchodzą:

1) Przewodniczący - Paweł Gancarz - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury;

2) Członkowie niezależni:

a) Aneta Znyk,

b) Barbara Koścista,

c) Andrzej Adamkiewicz;

3) pozostali Członkowie:

a) Marcin Grabowski - Dyrektor Generalny Ministerstwa Infrastruktury,

b) Michał Sułkowski.

§ 3.

Przewodniczący może zapraszać na posiedzenia Komitetu Audytu, na wniosek członków niezależnych, członków lub z własnej inicjatywy, osoby spoza jego składu.

§ 4

. Znosi się Komitet Audytu powołany zarządzeniem nr 6 Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Infrastruktury (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 27 oraz z 2020 r. poz. 44).

§ 5

. Traci moc zarządzenie nr 6 Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Infrastruktury.

§ 6

. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: D. Klimczak


1) Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej: gospodarka morska, gospodarka wodna, transport i żegluga śródlądowa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-09
  • Data wejścia w życie: 2024-04-10
  • Data obowiązywania: 2024-05-08

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA