REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 15

ZARZĄDZENIE NR 9
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 10 kwietnia 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Morskiemu w Gdyni

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960, 1688 i 2029) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 11 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Morskiemu w Gdyni (Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 12 oraz Dz. Urz. Min. Inf. z 2022 r. poz. 31) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1:

a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) Biuro do spraw Morskiej Energetyki Wiatrowej;”,

b) pkt 21 otrzymuje brzmienie:

„21) Wydział Informatyki, Łączności i Energetyki;”,

c) uchyla się pkt 24,

d) po pkt 26 dodaje się pkt 26a i 26b w brzmieniu:

„26a) Wydział Portów i Przystani;

26b) Wydział Współpracy Międzynarodowej;”,

e) po pkt 33 dodaje pkt 33a i 33b w brzmieniu:

„33a) Zespół do spraw Inwestycji;

33b) Zespół do spraw Inwestycji Kluczowych;”,

f) uchyla się pkt 36,

g) pkt 38 otrzymuje brzmienie:

„38) Zespół do spraw Audytu Wewnętrznego;”;

2) w § 6:

a) pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) wydawania oraz uzgadniania decyzji wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków (Dz. U. poz. 1250);”,

b) po pkt 37 dodaje się pkt 37a w brzmieniu:

„37a) związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się w środowisku inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii lub inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski, lub inwazyjnych gatunków obcych, które prawdopodobnie spełniają kryteria uznania ich za stwarzające zagrożenie dla Unii, w zakresie określonym w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1589);”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: D. Klimczak


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-10
  • Data wejścia w życie: 2024-04-25
  • Data obowiązywania: 2024-04-25

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA