REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 17

ZARZĄDZENIE NR 10
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

z dnia 15 kwietnia 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 1 Ministra Infrastruktury z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 4) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 3 w lit. f kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g w brzmieniu:

„g) Departament Nadzoru Właścicielskiego (DNW).”;

2) w § 2:

a) dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Podsekretarz Stanu Paweł Gancarz podpisuje pisma zawierające stanowiska Ministra do projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów normatywnych przekazywanych Ministrowi przez naczelne i centralne organy administracji rządowej, w sprawach z zakresu działania Ministra, wykraczających poza zakres problematyki nadzorowanej przez jednego członka kierownictwa Ministerstwa.”,

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Pisma przedkładane do podpisu Ministra są parafowane przez właściwego merytorycznie kierującego komórką organizacyjną Ministerstwa oraz akceptowane przez członka kierownictwa Ministerstwa nadzorującego właściwą merytorycznie komórkę organizacyjną. Pisma, o których mowa w ust. 5-6, są przygotowywane na blankiecie Ministra i parafowane przez właściwego merytorycznie kierującego komórką organizacyjną Ministerstwa.”;

3) w § 4:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) reprezentuje Ministra w Zespole do spraw Semestru Europejskiego;”,

b) w pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) Departament Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (DGMiZS),”;

4) w § 5 w pkt 5 uchyla się lit. b;

5) w § 6 w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) Departament Gospodarki Wodnej (DGW).”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: D. Klimczak


1) Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej: gospodarka morska, gospodarka wodna, transport i żegluga śródlądowa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-16
  • Data wejścia w życie: 2024-04-17
  • Data obowiązywania: 2024-04-17

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA