REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 24

ZARZĄDZENIE NR 16
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 20 maja 2024 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu i trybu jej pracy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 63 ust. 14 pkt 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu, zwaną dalej „komisją”.

§ 2.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele:

1) organu prowadzącego:

a) Pan Wojciech Gąsowski,

b) Pani Justyna Kierylak-Szczepańska,

c) Pani Iwona Cybulska;

2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny:

a) Pani Małgorzata Gucz,

b) Pani Elżbieta Kanicka,

c) Pani Krystyna Sawa-Stankiewicz;

3) rady pedagogicznej:

a) Pani Klaudia Kazimierczak,

b) Pani Anna Wereszczyńska;

4) rady rodziców:

a) Pani Grażyna Świtała,

b) Pani Patrycja Obszańska;

5) organizacji związkowych:

a) Pani Iwona Regińczak-Tyburska - Związek Nauczycielstwa Polskiego,

b) Pani Lilianna Domańska - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.

§ 3.

Przewodniczącym komisji jest Pan Wojciech Gąsowski - Dyrektor Departamentu Edukacji Morskiej w Ministerstwie Infrastruktury.

§ 4.

1. Tryb pracy komisji konkursowej określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428), zwane dalej „rozporządzeniem”.

2. Członkiem komisji nie może być krewny któregokolwiek z kandydatów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu, zwanych dalej „kandydatami”.

3. Członkom komisji nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach komisji.

4. Zamiejscowym członkom komisji przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na terenie kraju w związku z udziałem w posiedzeniach komisji, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2190).

§ 5.

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu odbywa się stacjonarnie w dwóch etapach przeprowadzonych w jednym dniu.

§ 6.

Pierwszy etap konkursu przebiega bez udziału kandydatów. Członkowie komisji zapoznają się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i orzekają, czy kandydaci spełniają kryteria określone w zarządzeniu nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 22).

§ 7.

1. Drugi etap konkursu obejmuje rozmowę z kandydatem na temat perspektyw funkcjonowania szkoły, własnej koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły.

2. Komisja przeprowadza rozmowy z kandydatami oddzielnie.

3. Członkowie komisji mogą zadawać kandydatom pytania.

4. Komisja dokonuje oceny merytorycznej kandydatów oraz oceny predyspozycji i umiejętności kandydatów gwarantujących prawidłowe prowadzenie szkoły.

5. Komisja wyłania kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu w głosowaniu tajnym zgodnie z procedurą określoną w § 6 rozporządzenia.

6. Członkowie komisji oddają głosy na kartach do głosowania przygotowanych przez przewodniczącego komisji.

§ 8.

Członkowie komisji są zobowiązani do zachowania w tajemnicy spraw poruszanych na posiedzeniach komisji.

§ 9.

Komisja ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia postępowania konkursowego bez względu na wynik tego postępowania.

§ 10.

Obsługę organizacyjną i techniczno-biurową komisji zapewnia Departament Edukacji Morskiej w Ministerstwie Infrastruktury.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: D. Klimczak


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-21
  • Data wejścia w życie: 2024-05-22
  • Data obowiązywania: 2024-05-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA