REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 25

ZARZĄDZENIE NR 17
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 21 maja 2024 r.

w sprawie rodzajów świadczeń na pomoc zdrowotną oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, ministra właściwego do spraw transportu lub ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Zarządzenie określa rodzaje świadczeń na pomoc zdrowotną, zwanych dalej „świadczeniami pomocy zdrowotnej”, oraz warunki i sposób ich przyznawania dla nauczycieli szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, ministra właściwego do spraw transportu lub ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej, zwanego dalej „Ministrem”.

2. Środki finansowe przeznaczone na świadczenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli wyodrębnia się w planach finansowych szkół.

§ 2.

Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) nauczyciel - nauczyciel, o którym mowa w art. 1 w ust. 1 w pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela zatrudniony w szkole prowadzonej przez Ministra;

2) emerytowany nauczyciel lub nauczyciel na rencie - nauczyciel, który przed przejściem na emeryturę lub rentę był zatrudniony w szkole, która w całości lub w części została przejęta do prowadzenia przez Ministra;

3) szkoła - szkoła prowadzona przez Ministra;

4) dyrektor - dyrektor szkoły, o której mowa w pkt 3.

§ 3.

1. Ze środków przeznaczonych na świadczenia pomocy zdrowotnej mogą korzystać nauczyciele:

1) zatrudnieni co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć;

2) po przejściu na emeryturę lub rentę, bez względu na datę przejścia na emeryturę lub rentę, korzystający z funduszu świadczeń socjalnych w szkole.

2. Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w kilku szkołach w wymiarze mniejszym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w każdej szkole, warunek dotyczący zatrudnienia uważa się za spełniony, gdy łącznie zatrudniony jest w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć.

§ 4.

1. Pomoc zdrowotna udzielana jest raz w roku budżetowym w formie jednorazowego bezzwrotnego świadczenia pieniężnego.

2. Wysokość jednorazowego świadczenia pieniężnego nie może być niższa niż 100 zł i wyższa niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

§ 5.

1. Świadczenie pieniężne może być przyznane w związku z:

1) przewlekłą chorobą nauczyciela;

2) długotrwałym leczeniem szpitalnym, z koniecznością dalszego leczenia w domu;

3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym;

4) koniecznością zakupu protez, sprzętu rehabilitacyjnego, niezbędnej aparatury medycznej lub szkieł korekcyjnych;

5) koniecznością skorzystania z usługi z zakresu protetyki dentystycznej - ze względów estetycznych i zdrowotnych;

6) stosowaniem profilaktyki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych;

7) zaistnieniem innych szczególnych okoliczności uzasadniających jej przyznanie.

2. Wysokość przyznanego świadczenia pieniężnego uzależniona jest od:

1) przebiegu choroby oraz od okoliczności z tym związanych, mających wpływ na sytuację materialną nauczyciela (w szczególności konieczności stosowania specjalnej diety lub zapewnienia dodatkowej opieki choremu);

2) wysokości udokumentowanych, poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia (w szczególności wydatki na: lekarstwa, pobyt w szpitalu, sanatorium lub ośrodku rehabilitacyjnym, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, protez lub środków opatrunkowych);

3) sytuacji materialnej nauczyciela;

4) wysokości środków finansowych zaplanowanych na pomoc zdrowotną.

3. Warunkiem przyznania świadczenia pieniężnego jest złożenie przez nauczyciela wniosku do dyrektora szkoły.

4. W przypadku dyrektora szkoły wnioski składa się do Ministra.

5. Do wniosku dołącza się:

1) zaświadczenie lekarskie potwierdzające leczenie związane z przewlekłą lub ciężką chorobą lub leczenie specjalistyczne;

2) zaświadczenie lekarskie potwierdzające stosowanie protezy, sprzętu rehabilitacyjnego lub aparatury medycznej;

3) dokumenty potwierdzające dokonanie wydatku związanego z leczeniem lub zakupem, o którym mowa w § 5 ust. 1;

4) oświadczenie o przeciętnych miesięcznych dochodach netto przypadających na jednego członka rodziny ze wszystkich źródeł przychodu osiągniętych przez wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe - w ciągu 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

6. Wniosek o przyznanie nauczycielowi świadczenia pieniężnego może złożyć również przełożony nauczyciela, przedstawiciel związków zawodowych, rada pedagogiczna lub opiekun, jeżeli nauczyciel nie jest zdolny do osobistego podejmowania czynności w tym zakresie.

7. Wnioski, do których nie zostały dołączone wszystkie wymagane dokumenty nie są rozpatrywane.

8. Wzór wniosku określa załącznik do zarządzenia.

§ 6.

1. Decyzję o przyznaniu świadczenia pieniężnego podejmuje dyrektor szkoły w granicach zabezpieczonych na ten cel środków finansowych. W przypadku wniosku złożonego przez dyrektora szkoły decyzję o przyznaniu świadczenia pieniężnego podejmuje Minister w granicach zabezpieczonych na ten cel środków finansowych.

2. Wnioski i decyzje dyrektora oraz Ministra są ewidencjonowane.

3. Wypłaty świadczenia pieniężnego dokonuje szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony lub objęty opieką socjalną.

4. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 2, wypłata następuje we wskazanej przez nauczyciela szkole.

§ 7.

1. W szkole działa Komisja do weryfikowania i opiniowania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną, zwana dalej „Komisją”.

2. Do zadań Komisji należy weryfikowanie i opiniowanie wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej.

3. W skład Komisji wchodzą:

1) wyznaczony przez dyrektora szkoły przedstawiciel rady pedagogicznej jako jej przewodniczący;

2) przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych działających na terenie szkoły;

3) wybrani przez radę pedagogiczną przedstawiciele - w liczbie do 3 osób, w tym wiceprzewodniczący i sekretarz.

4. Przewodniczący Komisji kieruje pracami komisji i reprezentuje ją, w szczególności:

1) zwołuje posiedzenia Komisji;

2) prowadzi posiedzenia Komisji;

3) określa porządek obrad Komisji.

5. W przypadku nieobecności przewodniczącego Komisji zadania przewodniczącego komisji wykonuje wiceprzewodniczący Komisji.

6. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej raz na kwartał.

7. Członkowie Komisji obowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji, które pozyskali w związku z uczestniczeniem w pracach Komisji.

8. Sekretarz Komisji wykonuje wyznaczone przez przewodniczącego Komisji zadania związane z obsługą prac Komisji. W przypadku nieobecności sekretarza Komisji jego obowiązki wykonuje osoba go zastępująca, wyznaczona przez przewodniczącego Komisji.

9. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy liczby członków Komisji. Każdemu członkowi Komisji przysługuje jeden głos. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji.

10. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który wraz z zaopiniowanymi wnioskami przewodniczący Komisji niezwłocznie przekazuje dyrektorowi. Protokół posiedzenia Komisji sporządza sekretarz Komisji. Protokół podpisują przewodniczący Komisji oraz sekretarz Komisji.

11. Protokół zawiera w szczególności:

1) numer porządkowy;

2) datę i miejsce posiedzenia;

3) imiona i nazwiska obecnych członków Komisji;

4) porządek obrad;

5) w przypadku podjęcia uchwały:

a) informację o treści uchwały,

b) informację o trybie podjęcia uchwały,

c) informację o wyniku głosowania;

6) informację o istotnych zdarzeniach z przebiegu obrad oraz o treści składanych wniosków;

7) podpis przewodniczącego Komisji oraz podpis sekretarza Komisji.

12. W terminie 7 dni od dnia posiedzenia Komisji, dyrektor szkoły przekazuje głównemu księgowemu listę osób, którym zostały przyznane świadczenia pieniężne oraz informuje na piśmie zainteresowane osoby o wysokości przyznanego świadczenia albo o odmowie jego przyznania - wraz z uzasadnieniem.

§ 8.

Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną niewykorzystane do dnia 30 listopada danego roku mogą być przeznaczone na sfinansowanie innych zadań oświatowych szkoły.

§ 9.

Po zakończeniu roku budżetowego i zweryfikowaniu sprawozdania finansowego, dyrektor szkoły w terminie do dnia 15 lutego każdego roku, przekaże radzie pedagogicznej oraz Ministrowi informację o gospodarowaniu środkami finansowymi z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną.

§ 10

. Obsługę finansową świadczeń przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej prowadzi główny księgowy szkoły.

§ 11.

W przypadku uzyskania przez nauczyciela świadczenia pomocy zdrowotnej na podstawie nieprawdziwych informacji lub podrobionych lub przerobionych dokumentów, nauczyciel jest obowiązany do jej zwrotu w terminie wskazanym przez dyrektora, nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania dyrektora.

§ 12.

Do wniosków o przyznanie nauczycielowi świadczenia pieniężnego złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 13.

Traci moc zarządzenie Nr 31 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie rodzajów świadczeń na pomoc zdrowotną oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej i ministra właściwego do spraw rybołówstwa (Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 32).

§ 14.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: D. Klimczak


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, transport i żegluga śródlądowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1, 3 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2023 r. poz. 2725).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1234, 1586, 1672, 1730 i 2005.

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY ZDROWOTNEJ]

Załącznik do zarządzenia Nr 17 Ministra Infrastruktury
z dnia 21 maja 2024 r. (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 25)

WZÓR - WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY ZDROWOTNEJ

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-28
  • Data wejścia w życie: 2024-06-12
  • Data obowiązywania: 2024-06-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA