REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 33

ZARZĄDZENIE NR 23
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 4 lipca 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez ministra właściwego do spraw transportu, ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej i ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, 1234, 1586, 1672 i 2005) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 17 Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez ministra właściwego do spraw transportu, ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej i ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 29) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „wyróżniającą” zastępuje się wyrazami „bardzo dobrą lub wyróżniającą”;

2) w § 6 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Wnioski o przyznanie nagrody ministra dla nauczyciela, o którym mowa w § 5 ust 1, składa dyrektor szkoły, a wnioski o przyznanie nagrody ministra dla nauczyciela, o którym mowa w § 5 ust. 2, składa dyrektor DEM, w terminie od 1 września do 15 września danego roku.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: D. Klimczak


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, transport i żegluga śródlądowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1, 3 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA