REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 34

ZARZĄDZENIE NR 25
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 5 lipca 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188, z 2023 r. poz. 1195, 1234, 1641 oraz z 2024 r. poz. 834) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 1 Ministra Infrastruktury z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 4 i 17) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) uchyla się pkt 2,

b) w pkt 3 uchyla się lit. d;

2) użyte w § 2 w ust. 3, 5, 7 i 10, w § 3, w § 10 w ust. 9, w § 11 oraz w § 12, w różnym przypadku, wyrazy „Sekretarz Stanu” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Sekretarze Stanu”;

3) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

㤠3a. Sekretarz Stanu Maciej Lasek (MML):

1) z upoważnienia Ministra podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach lotnictwa;

2) wykonuje zadania Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, określone w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 545 i 834) oraz w ustawie z dnia 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego (Dz. U. poz. 1846);

3) jako Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego:

a) wykonuje zadania dotyczące uprawnień oraz obowiązków wynikających z posiadanych przez Skarb Państwa praw z udziałów w spółce Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.,

b) może, w porozumieniu z Ministrem, przedstawiać Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego działania;

4) w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad:

a) Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego,

b) Polską Agencją Żeglugi Powietrznej;

5) wykonuje zadania Ministra w stosunku do Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych;

6) sprawuje merytoryczny nadzór nad realizacją zadań przez:

a) Departament Lotnictwa (DL),

b) Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego (BPCPK).”;

4) w § 10 ust. 1-5 otrzymują brzmienie:

„§ 10. 1. Ministra w czasie nieobecności zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust. 1, Sekretarz Stanu Arkadiusz Marchewka.

2. W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra oraz Sekretarza Stanu Arkadiusza Marchewki, Ministra zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust. 1, Sekretarz Stanu Maciej Lasek.

3. W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra oraz Sekretarza Stanu Arkadiusza Marchewki i Sekretarza Stanu Macieja Laska, Ministra zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust. 1, Podsekretarz Stanu Piotr Malepszak.

4. W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra oraz Sekretarza Stanu Arkadiusza Marchewki, Sekretarza Stanu Macieja Laska oraz Podsekretarza Stanu Piotra Malepszaka, Ministra zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust. 1, Podsekretarz Stanu Przemysław Koperski.

5. W przypadkach nieobecności Sekretarzy Stanu i Podsekretarzy Stanu zastępstwa odbywają się według następujących zasad:

1) Sekretarza Stanu Arkadiusza Marchewkę w czasie nieobecności zastępuje Sekretarz Stanu Maciej Lasek;

2) Sekretarza Stanu Macieja Laska w czasie nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Piotr Malepszak;

3) Podsekretarza Stanu Piotra Malepszaka w czasie nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Przemysław Koperski;

4) Podsekretarza Stanu Przemysława Koperskiego w czasie nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Piotr Malepszak.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: D. Klimczak


1) Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej gospodarka morska, gospodarka wodna, transport i żegluga śródlądowa na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-07-05
  • Data wejścia w życie: 2024-07-06
  • Data obowiązywania: 2024-07-06

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA