REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 35

ZARZĄDZENIE NR 24
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 5 lipca 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188, z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641 oraz z 2024 r. poz. 834) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 1 Ministra Infrastruktury z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury (Dz. Urz. Min. Inf. z 2023 r. poz. 36 i 44 oraz z 2024 r. poz. 3, 11 i 13) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w ust. 1 po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:

„17a) Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego;”;

2) w § 10 w ust. 4 uchyla się pkt 2 i dodaje pkt 3 w brzmieniu:

„3) sekretarza stanu - Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego - w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 545 i 834).”;

3) w § 21 w ust. 1 w pkt 7 w lit. e:

a) tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- funkcjonowania Semestru Europejskiego,”,

b) uchyla się tiret trzecie;

4) § 25 otrzymuje brzmienie:

„§ 25. 1. Departament Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (DGMiŻŚ) odpowiada za wykonywanie zadań w zakresie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności prowadzenie spraw z zakresu:

1) transportu morskiego, żeglugi morskiej i żeglugi śródlądowej, w tym:

a) tworzenie i wdrażanie polityki transportu morskiego, w tym w ramach transportu intermodalnego,

b) tworzenie i wdrażanie polityki żeglugi śródlądowej,

c) przewozu ładunku i osób statkami żeglugi morskiej i śródlądowej,

d) morskiego prawa pracy i pracy na statkach żeglugi śródlądowej,

e) bezpieczeństwa żeglugi statków morskich oraz ochrony żeglugi i portów,

f) ograniczania negatywnego oddziaływania transportu morskiego i żeglugi morskiej na środowisko morskie,

g) bezpieczeństwa żeglugi śródlądowej, w tym z zakresu przewozu żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych i sprawowania nadzoru nad ich realizacją,

h) wymagań technicznych i kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej,

i) nadzoru i współpracy nad wykonywaniem działań administracji morskiej przez upoważnione instytucje klasyfikacyjne,

j) działalności rynku żeglugi śródlądowej, w tym funkcjonowania Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowego,

k) współpracy z Transportowym Dozorem Technicznym w zakresie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej,

l) współpracy z Państwową Komisją Badania Wypadków Morskich w zakresie realizacji zaleceń zawartych w raportach badania wypadków morskich,

m) koordynacji, nadzoru i monitorowania realizacji programów i strategii rządowych związanych z transportem morskim,

n) cyfryzacji żeglugi morskiej i śródlądowej;

2) obszarów morskich, w tym planowania i zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich oraz prowadzenia konsultacji i uzgodnień transgranicznych w tym zakresie, a także lokalizacji przedsięwzięć w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960, 1688 i 2029 oraz z 2024 r. poz. 731 i 834), oraz wykonywania uprawnień właściciela wód morskich w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963 i 2029);

3) portów i przystani morskich, w tym gospodarki nieruchomościami w portach i przystaniach morskich w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2023 r. poz. 1796), a także w odniesieniu do trwałego zarządu urzędów morskich, w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, z późn. zm.2));

4) przemysłu stoczniowego;

5) ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami wskutek użytkowania morza, z wyłączeniem zadań realizowanych przez Departament Gospodarki Wodnej;

6) ochrony brzegu morskiego oraz zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza;

7) funkcjonowania oraz rozwoju śródlądowych dróg wodnych na potrzeby żeglugi śródlądowej;

8) promocji żeglugi śródlądowej;

9) zintegrowanej polityki morskiej, w tym:

a) prowadzenie spraw w zakresie krajowej polityki morskiej, w tym monitorowanie realizacji dokumentów rządowych związanych z realizacją polityki morskiej,

b) realizacja i koordynacja działań związanych ze zintegrowaną polityką morską UE,

c) prowadzenie spraw w zakresie współpracy bałtyckiej w regionie Morza Bałtyckiego związanych z realizacją polityki morskiej;

10) działań związanych z finansowaniem zadań z zakresu gospodarki morskiej, w tym w ramach wdrażania planu rozwojowego, o którym mowa w art. 5 pkt 7aa ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2024 r. poz. 324 i 862);

11) reprezentacji i prowadzenia spraw współpracy z:

a) Międzynarodową Organizacją Morską (IMO) w zakresie udziału w pracach komitetów IMO i podległych im podkomitetów,

b) Europejską Agencją Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA),

c) Komisją Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku (HELCOM),

d) Centralną Komisją Żeglugi na Renie (CCNR),

e) Europejską Komisją Gospodarczą ONZ w zakresie udziału w pracach Komitetu do spraw Transportu Lądowego (ITC UNECE ONZ),

f) Europejskim Komitetem do spraw Opracowania Norm w Żegludze Śródlądowej (CESNI),

g) Inland Navigation Europe (INE).

3. Departament prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad:

1) dyrektorami urzędów morskich;

2) izbami morskimi i delegatami Ministra przy izbach morskich;

3) Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni;

4) dyrektorami urzędów żeglugi śródlądowej.

4. Departament prowadzi obsługę:

1) Rady Żeglugi Śródlądowej;

2) Komitetu Sterującego do spraw Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych;

3) Sekretariatu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego;

4) Sekretariatu Trójstronnego Zespołu do spraw Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego;

5) Sekretariatu Trójstronnego Zespołu do spraw prowadzenia dialogu społecznego w sektorze portów morskich;

6) Krajowego Sekretariatu do spraw HELCOM.”;

5) w § 29:

a) w ust. 2:

- pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, w tym realizacja zadań związanych z systemem skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej i funkcji sieciowych oraz uczestnictwem Rzeczypospolitej Polskiej w funkcjonalnym bloku przestrzeni powietrznej;

4) nadzór nad realizacją „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku” w obszarze transportu lotniczego, „Polityką rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.)” oraz innych rządowych dokumentów strategicznych w zakresie cywilnego transportu lotniczego;”,

- w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Departament:

1) zapewnia obsługę Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego;

2) prowadzi sprawy związane z:

a) udziałem przedstawiciela Ministra w Komitecie Zarządzania Przestrzenią Powietrzną,

b) reprezentowaniem Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Komitetu Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej,

c) funkcjonowaniem Trójstronnego Zespołu Branżowego do Spraw Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej.”;

6) w § 32 w ust. 2:

a) uchyla się pkt 9,

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) koordynacja i nadzór nad funkcjonowaniem monitoringu projektów strategicznych;”;

7) po § 38 dodaje się § 38a w brzmieniu:

„§ 38a.1. Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego (BPCPK) odpowiada za:

1) obsługę Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz Ministra w zakresie zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym;

2) obsługę Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego w zakresie zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego (Dz. U. poz. 1846);

3) wykonywanie zadań w zakresie właściwości Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dotyczących uprawnień oraz obowiązków wynikających z posiadanych przez Skarb Państwa praw z udziałów w spółce Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.”.

§ 2.

1. W terminie 21 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia dyrektorzy: Departamentu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Departamentu Lotnictwa oraz Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego przedłożą dyrektorowi generalnemu Ministerstwa Infrastruktury do zatwierdzenia regulamin wewnętrzny kierowanej przez siebie komórki organizacyjnej uwzględniający zmiany wprowadzone w zarządzeniu zmienianym w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem.

2. Do czasu zatwierdzenia przez dyrektora generalnego regulaminów wewnętrznych Departamentu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Departamentu Lotnictwa, o których mowa w ust. 1, zachowują moc dotychczas obowiązujące regulaminy wewnętrzne komórek organizacyjnych - w zakresie, w jakim są zgodne z zarządzeniem.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1, 2 i 7, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2024 r.

Minister Infrastruktury: D. Klimczak


1) Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej: gospodarka morska, gospodarka wodna, transport i żegluga śródlądowa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury(Dz. U. poz. 2725).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906 i 2029.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-07-05
  • Data wejścia w życie: 2024-07-06
  • Data obowiązywania: 2024-07-06

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA