REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2006 nr 3 poz. 4

ZARZĄDZENIE Nr 2 MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA

z dnia 14 stycznia 2006 r.

w sprawie powołania Komisji Nagród do oceny prac dyplomowych, doktorskich, habilitacyjnych i publikacji w dziedzinach architektury, budownictwa, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, mieszkaniowej i komunalnej oraz geodezji i kartografii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 238, poz. 2390 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Komisję Nagród, zwaną dalej „Komisją”, jako organ opiniodawczo-doradczy Ministra Transportu i Budownictwa, do oceny prac dyplomowych, doktorskich, habilitacyjnych i publikacji w dziedzinach architektury, budownictwa, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, mieszkaniowej i komunalnej oraz geodezji i kartografii.

2. W skład Komisji wchodzą:

1) Przewodniczący Komisji – prof. dr hab. Leszek Kałkowski;

2) Sekretarz Komisji – mgr Maria Thiel;

3) Zespoły:

a) Budowlano-Konstrukcyjny do spraw budownictwa w składzie:

– prof. dr hab. inż. Lech Czarnecki – Przewodniczący,

– prof. dr hab. Andrzej M. Brandt,

– prof. dr inż. Jan Bródka,

– prof. dr hab. inż. Grzegorz Chrabczyński,

– prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak,

– prof. dr hab. inż. Michał Knauff,

– prof. dr hab. inż. Stanisław Kuś,

– prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer,

– prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski,

– dr inż. Stefan Pyrak,

– doc. dr inż. Zdzisław Sulimowski,

– doc. dr inż. Stanisław Wierzbicki,

– prof. dr hab. inż. Jerzy Ziółko,

– prof. dr hab. inż. Wojciech Żółtowski,

b) Architektoniczno-Urbanistyczny do spraw architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego w składzie:

– prof. dr hab. inż. arch. Jadwiga Roguska – Przewodniczący,

– dr hab. inż. arch. Andrzej Buchner, prof. PW,

– prof. dr hab. inż. arch. Wanda Kononowicz,

– mgr inż. arch. Władysław Korzeniewski,

– prof. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz,

– dr hab. inż. arch. Maria Misiągiewicz, prof. PK,

– prof. dr hab. Andrzej Rottermund,

– prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Zabłocki,

– dr hab. inż. Zygmunt Ziobrowski, prof. IRM,

c) Geodezyjno-Kartograficzny do spraw geodezji, kartografii, gospodarki przestrzennej w składzie:

– dr hab. inż. Edward Nowak, prof. PW – Przewodniczący,

– prof. dr hab. Włodzimierz Baran,

– prof. dr hab. inż. Józef Beluch,

– prof. dr hab. Ewa Krzywicka-Blum,

– prof. dr hab. inż. Stefan Przewłocki,

d) Ekonomiki Budownictwa, Inwestycji i Nieruchomości do spraw organizacji i ekonomiki inwestycji, budownictwa i produkcji budowlanej oraz rynek nieruchomości w składzie:

– prof. dr hab. Henryk Gawron – Przewodniczący,

– prof. dr hab. Leszek Kałkowski, zwane dalej „Zespołami”.

§ 2

1. Do zadań Komisji należy:

1) dokonanie oceny zgłoszonych wniosków w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za prace dyplomowe, doktorskie, habilitacyjne i publikacje w dziedzinach architektury, budownictwa, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, mieszkaniowej i komunalnej oraz geodezji i kartografii;

2) przygotowanie – w wyniku oceny porównawczej – propozycji przyznania nagród i wyróżnień.

2. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej składu osobowego. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

3. Wyniki prac Komisji przedstawia jej Przewodniczący w formie wniosku do decyzji Ministra Transportu i Budownictwa.

4. Przewodniczący Komisji:

1) ustala harmonogram prac Komisji;

2) kieruje całokształtem prac Komisji;

3) informuje Ministra Transportu i Budownictwa o przebiegu prac Komisji;

4) reprezentuje Komisję na zewnątrz;

5) wykonuje inne zadania wynikające z zakresu działania Komisji.

§ 3

1. Do zadań Zespołów należy:

1) dokonanie oceny i wstępnej kwalifikacji zgłoszonych wniosków, w zakresie swojej właściwości;

2) przygotowanie merytorycznego uzasadnienia proponowanych do nagrodzenia i wyróżnienia prac.

2. Przewodniczący Zespołu:

1) kieruje całokształtem prac Zespołu;

2) zgłasza Przewodniczącemu Komisji potrzeby odnośnie zlecania oceny wniosków ekspertom niebędącym członkami Komisji oraz ich udziału w posiedzeniu Zespołu;

3) wykonuje inne zadania wynikające z zakresu działania Zespołu.

§ 4

1. Komisja może zlecić wykonanie oceny i kwalifikacji wniosków ekspertom niebędącym jej członkami.

2. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział eksperci niebędący jej członkami.

3. Komisja może, z przyczyn formalnych lub w przypadkach losowych, powołać osoby ze swojego składu do pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji, Przewodniczącego Zespołu oraz Sekretarza Komisji.

4. Członkowie Komisji, którzy są autorami lub współautorami publikacji zgłoszonych w danym roku do nagród, są wyłączeni – w tym roku – z oceny i kwalifikacji publikacji oraz z udziału w głosowaniu nad propozycjami przyznania nagród i wyróżnień w grupie publikacji.

§ 5

Obsługę Komisji zapewnia Departament Rynku Budowlanego Ministerstwa Transportu i Budownictwa.

§ 6

Traci moc zarządzenie nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie powołania Komisji Nagród przyznawanych za prace dyplomowe, doktorskie, habilitacyjne i publikacje w dziedzinie architektury, budownictwa urbanistyki, gospodarki przestrzennej, mieszkaniowej i komunalnej oraz geodezji i kartografii (Dz. Urz. Ml Nr 8, poz. 42, z 2003 r. Nr 2, poz. 2 i z 2005 r. Nr 2, poz. 7).

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Minister Transportu i Budownictwa

Jerzy Polaczek

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-03-03
  • Data wejścia w życie: 2006-03-03
  • Data obowiązywania: 2006-03-03
  • Dokument traci ważność: 2006-11-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA