REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2006 nr 3 poz. 5

ZARZĄDZENIE Nr 8 MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA

z dnia 1 marca 2006 r.

w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w jednostkach nadzorowanych przez Ministra Transportu i Budownictwa

Tekst pierwotny

W związku z art. 46 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), zwanej dalej „ustawą”, ustala się, co następuje:

§ 1

Kontrola przeprowadzana jest w imieniu organu sprawującego nadzór nad jednostką sektora finansów publicznych i dotyczy przestrzegania przez kontrolowaną jednostkę realizacji procedur kontroli finansowej, o której mowa w art. 47 ustawy.

§ 2

1. Kontrola, o której mowa w § 1, przeprowadzana jest przez Departament Budżetu i Finansowania Ministerstwa Transportu i Budownictwa, zwany dalej „Departamentem”.

2. Upoważnionym przez Ministra Transportu i Budownictwa do przeprowadzania kontroli jest Dyrektor Departamentu lub upoważnieni przez Dyrektora Departamentu pracownicy Departamentu.

3. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera:

1) imię i nazwisko upoważnionego pracownika Departamentu;

2) wskazanie jednostki, w której dokonuje się kontroli;

3) zakres kontroli;

4) termin przeprowadzenia kontroli.

4. Jeżeli kontrolę przeprowadza upoważniony pracownik Departamentu, obowiązany jest okazać Kontrolowanemu upoważnienie oraz legitymację służbową.

§ 3

Kontrola, o której mowa w § 1, obejmuje w każdym roku co najmniej 5% wydatków kontrolowanej jednostki.

§ 4

Obowiązkiem kontrolującego jest:

1) sprawdzanie czy zostały ustalone, w formie pisemnej przez kierownika kontrolowanej jednostki, procedury, o których mowa w art. 47 ust. 2 ustawy, zgodne z powszechnie uznawanymi standardami;

2) dokonywanie oceny przestrzegania realizacji procedur, o których mowa w pkt 1, na podstawie losowo wybranej próby co najmniej 5% wydatków poniesionych w danym roku przez kontrolowaną jednostkę;

3) badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym procesów zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych oraz udzielania zamówień publicznych w ramach wybranej próby;

4) sprawdzanie czy procesy, o których mowa w pkt 3, są dokonywane zgodnie z zasadami efektywnego gospodarowania, tj. oszczędnie, wydajnie i skutecznie, oraz zgodnie z:

a) planem finansowym kontrolowanej jednostki,

b) terminowością realizacji zadań,

c) przepisami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych;

5) opracowywanie protokołów z kontroli i przedkładanie ich Dyrektorowi Departamentu;

6) przygotowywanie zaleceń pokontrolnych i przedkładanie ich Dyrektorowi Departamentu do akceptacji;

7) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji kontroli finansowej;

8) kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych.

§ 5

Kontrolujący ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów, w tym ksiąg, rachunków, umów, korespondencji i sprawozdań sporządzonych przez kontrolowaną jednostkę w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów.

§ 6

1. Kontrolę przeprowadza się na podstawie rocznego planu kontroli, zatwierdzonego przez Ministra.

2. Kierownik jednostki, w której przeprowadzana jest kontrola, zapewnia kontrolującemu warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzania kontroli. Dotyczy to w szczególności niezwłocznego przedstawiania kontrolującemu żądanych dokumentów i materiałów oraz terminowego udzielania wyjaśnień przez pracowników kontrolowanej jednostki.

§ 7

1. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.

2. Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli działalności kontrolowanej jednostki, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn ich powstania, zakresu i skutków tych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych.

3. Ponadto protokół kontroli powinien zawierać:

1) nazwę kontrolowanej jednostki w pełnym brzmieniu i adres, imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej oraz datę objęcia przez niego stanowiska;

2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli z wymienieniem przerw w kontroli;

3) imię i nazwisko kontrolującego;

4) określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą;

5) opis załączników stanowiących część składową protokołu kontroli;

6) wzmiankę o poinformowaniu kierownika kontrolowanej jednostki o prawie zgłoszenia zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu.

§ 8

1. Protokół kontroli podpisuje kontrolujący i kierownik kontrolowanej jednostki, a w razie jego nieobecności osoba pełniąca obowiązki kierownika kontrolowanej jednostki.

2. Kierownikowi kontrolowanej jednostki albo osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole.

3. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

5. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kontrolujący przekazuje na piśmie stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.

6. Kierownikowi kontrolowanej jednostki albo osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo złożenia wyjaśnień co do przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości opisanych w protokole kontroli w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

§ 9

1. Kierownik kontrolowanej jednostki albo osoba pełniąca jego obowiązki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienia w sprawie przyczyn tej odmowy.

2. O odmowie podpisania protokołu i złożeniu wyjaśnień kontrolujący czyni wzmiankę w protokole kontroli.

3. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i realizacji ustaleń kontroli.

§ 10

1. W uzasadnionych okolicznościach kontrolujący może wnioskować o zwołanie narady pokontrolnej z pracownikami kontrolowanej jednostki dla omówienia kwestii związanych z przeprowadzoną kontrolą.

2. Naradę zarządza kierownik kontrolowanej jednostki albo osoba pełniąca jego obowiązki.

§ 11

1. Kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne, które podpisuje Minister albo osoba przez niego upoważniona.

2. Wystąpienie pokontrolne zawiera ocenę kontrolowanej działalności, wynikającą z ustaleń opisanych w protokole kontroli, a także uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

3. Kierownik jednostki kontrolowanej albo osoba pełniąca jego obowiązki zobowiązany jest w terminie wyznaczonym w wystąpieniu pokontrolnym do złożenia informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

§ 12

1. Kierownik kontrolowanej jednostki w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego może odwołać się do Ministra od zawartych w wystąpieniu pokontrolnym ocen, uwag i wniosków.

2. Odwołanie rozpatruje Minister bądź osoba przez niego upoważniona w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

3. Stanowisko Ministra bądź osoby przez niego upoważnionej wraz z uzasadnieniem doręczane jest kierownikowi kontrolowanej jednostki.

§ 13

1. Kontrolujący może przeprowadzić kontrolę sprawdzającą, w celu oceny realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

2. Ustalenia poczynione w trakcie kontroli sprawdzającej kontrolujący zamieszcza w notatce informacyjnej.

3. Notatkę informacyjną, o której mowa w ust. 2, kontrolujący przekazuje Ministrowi albo osobie przez niego upoważnionej oraz kierownikowi jednostki, w której była przeprowadzana kontrola.

§ 14

Traci moc decyzja nr 5 z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania kontroli finansowej w jednostkach nadzorowanych i podległych Ministrowi Infrastruktury.

§ 15

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Minister Transportu i Budownictwa

Jerzy Polaczek

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-03-03
  • Data wejścia w życie: 2006-03-03
  • Data obowiązywania: 2006-03-03
  • Dokument traci ważność: 2010-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA