REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2006 nr 3 poz. 6

ZARZĄDZENIE Nr 10 MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA

z dnia 1 marca 2006 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18a ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1420, Nr 172, poz. 1440 i 1441, Nr 179, poz. 1486) zarządza się, co następuje:

§ 1

W statucie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 5 Ministra Infrastruktury z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 3, poz. 8 i Nr 7, poz. 28) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Generalny Dyrektor może udzielać pełnomocnictw osobom prawnym lub fizycznym do dokonywania określonych czynności cywilnoprawnych i faktycznych w zakresie jego właściwości.”;

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład GDDKiA wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro Studiów;

2) Biuro Planowania;

3) Biuro Przygotowania Inwestycji;

4) Biuro Projektów Priorytetowych;

5) Biuro Projektów Unijnych i Realizacji Inwestycji;

6) Biuro do spraw Partnerstwa Publiczno-Prywatnego i Współpracy z Podmiotami Zewnętrznymi;

7) Biuro Zarządzania Drogami i Mostami;

8) Biuro Spraw Obronnych;

9) Biuro Prawno-Organizacyjne;

10) Biuro Systemów Realizacji Inwestycji;

11) Biuro Administracyjne;

12) Biuro Ekonomiki i Finansów;

13) Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

14) Zespół do spraw Audytu Wewnętrznego.”;

3) dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. 1. Obsługę zadań Generalnego Dyrektora zapewniają w szczególności:

1) pion planowania i przygotowania inwestycji, w którego skład wchodzą następujące komórki organizacyjne:

a) Biuro Studiów,

b) Biuro Planowania,

c) Biuro Przygotowania Inwestycji,

d) Biuro Projektów Priorytetowych.

2) pion realizacji inwestycji, w którego skład wchodzą następujące komórki organizacyjne:

a) Biuro Projektów Unijnych i Realizacji Inwestycji,

b) Biuro do spraw Partnerstwa Publiczno-Prywatnego i Współpracy z Podmiotami Zewnętrznymi.

3) pion zarządzania drogami i mostami, w którego skład wchodzą następujące komórki organizacyjne:

a) Biuro Zarządzania Drogami i Mostami,

b) Biuro Spraw Obronnych,

c) Biuro Prawno-Organizacyjne.”

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych GDDKiA wchodzących w skład pionów, o których mowa w § 3a, zakres zadań komórek organizacyjnych GDDKiA, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 10-14, organizację oddziałów, o których mowa w § 3 ust. 2, zakres zadań komórek wchodzących w skład oddziałów określa regulamin nadany przez Generalnego Dyrektora na wniosek dyrektora generalnego urzędu.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Minister Transportu i Budownictwa

Jerzy Polaczek

 

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA