REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2006 nr 5 poz. 13

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA1)

z dnia 13 marca 2006 r.

w sprawie powołania Komisji Nagród do oceny wybitnych osiągnięć twórczych w dziedzinach architektury, budownictwa, planowania przestrzennego, urbanistyki oraz geodezji i kartografii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 238, poz. 2390 oraz z 2005 r. Nr 169, poz.1414 i Nr 249, poz. 2104) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Komisję Nagród do oceny wybitnych osiągnięć twórczych w dziedzinach architektury, budownictwa, planowania przestrzennego, urbanistyki oraz geodezji i kartografii, zwaną dalej „Komisją”, jako organ opiniodawczo-doradczy Ministra Transportu i Budownictwa, zwanego dalej „Ministrem”.

2. W skład Komisji wchodzą:

1) Przewodniczący Komisji – prof. dr hab. inż. Adam Z. Pawłowski;

2) Sekretarz Komisji – prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Wysocka;

3) Prezydium Komisji w składzie:

a) prof. dr hab. inż. Marcin Barlik,

b) dr inż arch. Szczepan Baum, prof. Politechniki Gdańskiej,

c) prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm,

d) prof. dr hab. inż. Andrzej M. Brandt,

e) prof. dr hab. inż. arch. Jan M. Chmielewski,

f) dr hab. inż. arch. Marian Fikus, prof. Politechniki Poznańskiej,

g) prof. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell,

h) prof. dr hab. inż. Wojciech Janusz,

i) prof. dr hab. Leszek Kałkowski,

j) prof. dr hab. inż. arch. Wanda Kononowicz,

k) dr inż. arch. Andrzej Kiciński, prof. Politechniki Warszawskiej,

I) dr inż. arch. Romuald Loegler,

ł) prof. dr hab. inż. Andrzej Makowski,

m) mgr inż. arch. Maciej Miłobędzki,

n) mgr inż. arch. Tadeusz Mrówczyński,

o) dr inż. arch. Stanisław Niewiadomski, prof. Politechniki Warszawskiej,

p) prof. dr hab. inż. arch. Maria Stawicka-Wałkowska,

r) doc. dr inż. Stanisław Wierzbicki,

s) prof. dr hab. inż. Witold Wołowicki,

t) prof. dr hab. inż. arch. Stefan Wrona,

u) dr hab. inż. arch. Zygmunt Ziobrowski, prof. Instytutu Rozwoju Miast;

4) Sekcje:

a) Architektury i Budownictwa w składzie:

– mgr inż. arch. Tadeusz Mrówczyński – Przewodniczący,

– dr inż. Wiesław Rokicki – Sekretarz,

– mgr inż. Tadeusz Cielenkiewicz,

– mgr inż. arch. Stanisław Fijałkowski,

– mgr inż. arch. Andrzej Kaliszewski,

– prof. dr hab. inż. arch. Lech Kłosiewicz,

– mgr inż. arch. Kazimierz A. Kobylecki,

– mgr inż. arch. Andrzej Miklaszewski,

– mgr inż. arch. Michał Owadowicz,

– mgr inż. arch. Zbigniew Pawelski,

– dr inż. Tadeusz Perzyński,

– prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski,

– mgr inż. arch. Stanisław Stefanowicz,

– prof. dr hab. Witold Werner,

– prof. dr hab. inż. Witold Wołowicki,

– dr inż. Jerzy Zieliński, prof. Instytutu Techniki Budowlanej;

b) Planowania Przestrzennego i Urbanistyki w składzie:

– prof. dr hab. inż arch. Sławomir Gzell – Przewodniczący,

– mgr inż. arch. Grzegorz Buczek – Sekretarz,

– prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm,

– dr Zdzisław Cichocki,

– mgr inż. arch. Grzegorz Chodkowski,

– mgr inż. arch. Piotr Franta,

– mgr inż. arch. Janusz Korzeń,

– dr inż. arch. Piotr Lorens,

– mgr inż. arch. Alicja Maria Mieszkowska,

– prof. dr inż. Wojciech Suchorzewski,

– prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Wysocka,

– dr hab. inż. arch. Zygmunt Ziobrowski, prof. Instytutu Rozwoju Miast,

– prof. dr hab. Tadeusz Zipser;

c) Geodezji i Kartografii w składzie:

– prof. dr hab. inż. Wojciech Janusz – Przewodniczący,

– mgr inż. Stanisław Czarnecki – Sekretarz,

– prof. dr hab. inż. Marcin Barlik,

– prof. dr hab. inż. Stanisław Białousz,

– dr inż. Lech Brokman,

– prof. dr hab. inż. Wojciech Bychawski,

– dr hab. inż. Ryszard Hycner, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej,

– prof. dr hab. inż. Roman Kadaj,

– inż. Stanisław Kluska,

– prof. dr hab. inż. Ewa Krzywicka-Blum,

– dr inż. Bogdan Szczechowski,

– prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek,

– prof. dr hab. inż. Mirosław Żak,

zwane dalej „Sekcjami”. 

§ 2

1. Do zadań Komisji należy:

1) dokonywanie oceny zgłoszonych wniosków w sprawie przyznania nagród za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury, budownictwa, planowania przestrzennego, urbanistyki oraz geodezji i kartografii, zwanych dalej „wnioskami”;

2) przygotowanie – w wyniku oceny porównawczej – propozycji:

a) przyznania nagród z określeniem stopni nagród,

b) niezakwalifikowania wniosków do nagrody,

c) w uzasadnionych przypadkach – wyznaczenia wniosków do ponownego rozpatrzenia w latach następnych, z podaniem warunków ponownego zgłoszenia wniosku.

2. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej składu osobowego. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

3. Wyniki prac Komisji przedstawia jej Przewodniczący pisemnie do decyzji Ministra.

4. Przewodniczący Komisji:

1) kieruje całokształtem prac Komisji;

2) informuje Ministra o przebiegu prac Komisji;

3) reprezentuje Komisję na zewnątrz;

4) wykonuje inne zadania wynikające z zakresu działania Komisji.

5. Prezydium Komisji:

1) dokonuje ostatecznej kwalifikacji wniosków;

2) ustala harmonogram prac Komisji;

3) wykonuje inne zadania wynikające z zakresu działania Komisji.

§ 3

1. Do zadań Sekcji należy:

1) dokonanie oceny i wstępnej kwalifikacji wniosków, w zakresie swojej właściwości;

2) przygotowanie merytorycznego uzasadnienia proponowanych do nagrodzenia prac.

2. Przewodniczący Sekcji:

1) kieruje całokształtem prac Sekcji;

2) zgłasza Przewodniczącemu Komisji potrzeby odnośnie zlecania oceny wniosków ekspertom niebędącym członkami Komisji oraz ich udziału w posiedzeniu Sekcji;

3) wykonuje inne zadania wynikające z zakresu działania Sekcji.

§ 4

1. Komisja może zlecić wykonanie oceny i kwalifikacji wniosków ekspertom niebędącym jej członkami.

2. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział eksperci niebędący jej członkami.

3. W pracach Prezydium uczestniczą – z głosem doradczym – Sekretarze Sekcji.

4. Komisja, w szczególnie uzasadnionych sytuacjach wynikających z przyczyn formalnych lub przypadków losowych, może powołać osoby ze swojego składu do tymczasowego pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji, Przewodniczącego Sekcji, Sekretarza Komisji lub Sekretarza Sekcji. Uchwała Komisji w tej sprawie powinna określać w szczególności termin, w którym powołane osoby pełnią daną funkcję.

5. Uchwała, o której mowa w ust. 4, wymaga dla swej ważności akceptacji Ministra.

6. Członkowie Komisji, którzy są autorami lub współautorami prac zgłoszonych w danym roku do nagród, są wyłączeni – w tym roku – z udziału w pracach Komisji.

§ 5

Obsługę Komisji zapewnia Departament Rynku Budowlanego Ministerstwa Transportu i Budownictwa.

§ 6

Traci moc zarządzenie nr 10 Ministra Infrastruktury z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie powołania Komisji Nagród do oceny wybitnych osiągnięć twórczych w dziedzinach architektury, budownictwa, planowania przestrzennego, urbanistyki oraz geodezji i kartografii (Dz. Urz. Ml Nr 7, poz. 29, z 2003 r. Nr 5, poz. 9 oraz z 2005 r. Nr 2, poz. 6 i Nr 12, poz. 73).

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Minister Transportu i Budownictwa

Jerzy Polaczek

 

 

1) Minister Transportu i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Budownictwa (Dz. U. Nr 220, poz. 1900).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-04-06
  • Data wejścia w życie: 2006-04-06
  • Data obowiązywania: 2006-04-06
  • Dokument traci ważność: 2006-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA