REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2006 nr 5 poz. 15

ZARZĄDZENIE Nr 16 MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA1)

z dnia 5 kwietnia 2006 r.

w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 66) zarządza się, co następuje:

§ 1

Urzędowi Komunikacji Elektronicznej, zwanemu dalej „UKE”, nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, zarządzenia Prezesa UKE, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów statutu, obowiązują do czasu ich uchylenia albo upływu okresu na jaki zostały wydane.

2. Regulamin organizacyjny UKE, nadany UKE na podstawie statutu stanowiącego załącznik do zarządzenia, o którym mowa w § 3, pozostaje w mocy do dnia wejścia w życie regulaminu organizacyjnego nadanego na podstawie statutu, o którym mowa w § 1, jednak nie dłużej niż przez 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3

Traci moc zarządzenie nr 1 Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. MTiB Nr 2, poz. 3).

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia 2006 r.

 

Minister Transportu i Budownictwa

Jerzy Polaczek

 

 

1) Minister Transportu i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej – łączność na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Budownictwa (Dz. U. Nr 220, poz. 1900).

Załącznik 1. [STATUT URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ]

Załącznik do zarządzenia nr 16 Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 5 kwietnia 2006 r. (Dz. Urz. MTiB Nr 5, poz. 15)

STATUT URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

§ 1

Urząd Komunikacji Elektronicznej, zwany dalej „UKE”, jest urzędem administracji rządowej obsługującym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej „Prezesem”.

§ 2

1. Prezes wykonuje swoje ustawowe zadania przy pomocy zastępcy Prezesa, dyrektora generalnego oraz kierowników komórek organizacyjnych.

2. Prezes może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników UKE do podejmowania decyzji, w określonych sprawach, w jego imieniu.

§ 3

1. W skład UKE wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Prezesa;

2) Biuro Dyrektora Generalnego;

3) Departament Rynku Detalicznego Komunikacji Elektronicznej;

4) Departament Rynku Hurtowego Komunikacji Elektronicznej;

5) Departament Rynku Pocztowego;

6) Departament Zarządzania Zasobami Częstotliwości;

7) Departament Techniki;

8) Departament Kontroli i Egzekucji;

9) Departament Spraw Obronnych;

10) Departament Prawny;

11) Biuro Finansów i Budżetu;

12) Biuro Administracji i Kadr;

13) Biuro Informatyki;

14) Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

15) Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego;

16) zamiejscowe jednostki organizacyjne, o których mowa w § 4.

2. Organizację wewnętrzną, zakres zadań oraz tryb działania komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, określa regulamin organizacyjny UKE, nadany przez Prezesa na wniosek dyrektora generalnego.

§ 4

Zamiejscowe jednostki organizacyjne UKE Prezes utworzy w regulaminie, o którym mowa w § 3 ust. 2, określając ich siedziby, właściwość rzeczową oraz miejscową, z uwzględnieniem zasadniczego podziału terytorialnego państwa na 16 województw.

§ 5

Prezes może tworzyć i znosić komisje i zespoły, jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając ich nazwę, skład, zakres działania i tryb postępowania.

§ 6

Spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi UKE, o których mowa w § 3 ust. 1, rozstrzyga Prezes.

§ 7

1. Przy UKE działa Gospodarstwo Pomocnicze – Centralne Laboratorium Badań Technicznych jako jednostka wyodrębniona pod względem organizacyjnym i finansowym.

2. Nadzór nad Gospodarstwem Pomocniczym – Centralnym Laboratorium Badań Technicznych sprawuje dyrektor generalny.

3. Organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy Gospodarstwa Pomocniczego – Centralnego Laboratorium Badań Technicznych określają odrębne przepisy oraz regulamin organizacyjny Gospodarstwa Pomocniczego – Centralnego Laboratorium Badań Technicznych zatwierdzony przez dyrektora generalnego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-04-06
  • Data wejścia w życie: 2006-04-14
  • Data obowiązywania: 2006-04-14
  • Dokument traci ważność: 2007-05-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA