REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2006 nr 5 poz. 18

KOMUNIKAT MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA

z dnia 20 marca 2006 r.

w sprawie opublikowania regulacji w sprawie postępowania z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 i Nr 267, poz. 2253) podaje się do publicznej wiadomości zarządzenie nr 7 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Transportu i Budownictwa z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie postępowania z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową, stanowiące załącznik do komunikatu.

 

Minister Transportu i Budownictwa

Jerzy Polaczek

Załącznik 1. [ZARZĄDZENIE Nr 7 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie postępowania z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową]

Załącznik do komunikatu Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 20 marca 2006 r. (Dz. Urz. MTiB Nr 5, poz. 18)

ZARZĄDZENIE Nr 7
DYREKTORA GENERALNEGO
MINISTERSTWA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA

z dnia 15 marca 2006 r.

w sprawie postępowania z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) zarządza się, co następuje:

§ 1

Zarządzenie określa szczegółowy sposób postępowania pracowników Ministerstwa Transportu i Budownictwa, zwanego dalej „Ministerstwem”, z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej, zwanymi dalej „podmiotami wykonującymi działalność lobbingową”, przy załatwianiu spraw przedstawianych przez te podmioty Ministrowi Transportu i Budownictwa, zwanemu dalej „Ministrem”.

§ 2

1. Pracownicy Ministerstwa podczas postępowania z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową są obowiązani do dokumentowania podejmowanych kontaktów. Kontakty podejmowane przez podmioty wykonujące działalność lobbingową mogą w szczególności dotyczyć przedkładania, w formie pisemnej lub ustnej, wniosków zmierzających do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności dokumentowanie kontaktów podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową związanych z przedłożeniem:

1) wniosku o podjęcie określonej inicjatywy legislacyjnej;

2) opinii na temat proponowanych rozwiązań prawnych, zawierającej symulacje skutków ich wdrożenia;

3) propozycji odbycia spotkania w celu omówienia określonej kwestii uregulowanej prawnie lub wymagającej takiej regulacji;

4) zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem aktu normatywnego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

3. Dokumentowanie kontaktów z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową, polega na sporządzeniu po każdym kontakcie, w szczególności po spotkaniu, pisemnej notatki, zawierającej przede wszystkim:

1) informację o określeniu sprawy, w której działalność lobbingowa była podejmowana;

2) wskazanie podmiotu lub osoby, która wykonywała działalność lobbingową;

3) określenie form podjętej zawodowej działalności lobbingowej, wraz ze wskazaniem, czy polegała ona na wspieraniu określonych projektów, czy też na występowaniu przeciwko tym projektom;

4) określenie wpływu, jaki wywarł podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa w danej sprawie.

§ 3

W przypadku gdy do Ministerstwa wpłynie wystąpienie od podmiotu wykonującego działalność lobbingową, właściwa merytorycznie ze względu na przedmiot wystąpienia komórka organizacyjna Ministerstwa:

1) rejestruje wystąpienie i datę jego wpływu;

2) sprawdza, czy podmiot od którego pochodzi wystąpienie został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, prowadzonego w wersji elektronicznej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji; o niestwierdzeniu wpisu informuje się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Administracji;

3) dokonuje weryfikacji wystąpienia z punktu widzenia zakresu właściwości Ministra, a w przypadku jej niestwierdzenia kieruje sprawę do organu właściwego;

4) dokonuje weryfikacji wystąpienia z punktu widzenia zakresu swojej właściwości, a w przypadku jej niestwierdzenia kieruje sprawę do właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej Ministerstwa lub do właściwej merytorycznie jednostki podległej lub nadzorowanej przez Ministra;

5) przesyła do Biura Informacji i Promocji informację o:

a) wystąpieniu, ze wskazaniem podmiotu, od którego ono pochodzi,

b) treści wystąpienia oraz podmiotach, na rzecz których jest ono realizowane

– celem umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej w przypadku, gdy wystąpienie dotyczy projektu aktu normatywnego ujętego w programie prac legislacyjnych Ministra lub projektu aktu normatywnego skierowanego do uzgodnień międzyresortowych.

§ 4

1. Właściwa merytorycznie komórka organizacyjna Ministerstwa udziela na piśmie odpowiedzi na wystąpienie podmiotu wykonującego działalność lobbingową.

2. W razie potrzeby właściwa merytorycznie komórka organizacyjna może wyznaczyć termin spotkania w celu omówienia zagadnień zawartych w wystąpieniu podmiotu wykonującego działalność lobbingową. Przebieg spotkania, o którym mowa w ust. 1, dokumentuje się w formie notatki służbowej, stosownie do wymagań określonych w § 2 ust. 3.

3. W przypadku zgłoszenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 4, właściwa merytorycznie komórka organizacyjna Ministerstwa może również ustosunkować się do propozycji w nim zawartych poprzez ich uwzględnienie w projekcie aktu normatywnego lub w razie ich nieprzyjęcia – poprzez wyjaśnienie przyczyn takiego stanowiska w odpowiedniej części uzasadnienia do tego projektu.

§ 5

1. Każda komórka organizacyjna Ministerstwa, w której podejmowane były kontakty, o których mowa w § 2, prowadzi odrębny rejestr tych wystąpień oraz dokumentacji kontaktów podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

2. W rejestrze, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się:

1) dane podmiotu, od którego pochodzi wystąpienie;

2) jego numer kolejny wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową – jeżeli został wpisany do tego rejestru;

3) datę wpływu wystąpienia do Ministerstwa;

4) określenie przedmiotu wystąpienia, w tym postulowanych w nim rozwiązań;

5) wskazanie podmiotów, na rzecz których działalność lobbingowa jest wykonywana;

6) opis sposobu załatwienia sprawy, ze wskazaniem jednostki właściwej.

3. Zbiorczy rejestr, na podstawie danych przekazywanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa, prowadzi Departament Kontroli, Skarg i Wniosków.

4. Komórki organizacyjne Ministerstwa obowiązane są do przekazywania danych z rejestru, o którym mowa w ust. 1, do Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków w terminie do końca stycznia za rok ubiegły.

5. Na podstawie otrzymanych informacji Departament Kontroli, Skarg i Wniosków opracowuje raz w roku, do końca lutego, informacje o działaniach podejmowanych wobec Ministra przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Generalny

p.o. Katarzyna Szarkowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-04-06
  • Data wejścia w życie: 2006-04-06
  • Data obowiązywania: 2006-04-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA