REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2006 nr 6 poz. 21

ZARZĄDZENIE Nr 22 MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA1)

z dnia 26 kwietnia 2006 r.

w sprawie powołania Zespołu Programowego do spraw Eksploatacji i Modernizacji systemu POJAZD oraz systemu KIEROWCA

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Zespół Programowy do spraw Eksploatacji i Modernizacji systemu POJAZD oraz systemu KIEROWCA, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Transportu i Budownictwa.

§ 2

1. Do zadań Zespołu należy formułowanie kierunków rozwoju systemu POJAZD służącego do obsługi procesu rejestracji pojazdów oraz systemu KIEROWCA służącego do obsługi procesu wydawania praw jazdy, a w szczególności:

1) zgłaszanie wniosków o zmiany w systemie POJAZD i w systemie KIEROWCA;

2) opiniowanie zmian w systemie POJAZD i w systemie KIEROWCA w związku z wejściem w życie nowych przepisów związanych z rejestracją pojazdów lub wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami;

3) współudział w wypracowywaniu i opiniowanie zmian w systemie POJAZD i w systemie KIEROWCA uwzględniających potrzeby organów rejestrujących i wydających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz usprawnienie pracy tych organów;

4) ocena i weryfikacja postulatów organów rejestrujących i wydających uprawnienia do kierowania pojazdami, dotyczących systemu POJAZD i systemu KIEROWCA;

5) wypracowywanie rozwiązań w sprawie wniosków użytkowników, dotyczących zmian w systemie POJAZD i w systemie KIEROWCA.

2. Zespół realizując zadania, o których mowa w ust. 1, kieruje się obowiązującymi przepisami o rejestracji i oznaczaniu pojazdów, przepisami o wydawaniu uprawnień do kierowania pojazdami oraz odrębnymi przepisami.

§ 3

W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący – przedstawiciel Ministra Transportu i Budownictwa;

2) I zastępca przewodniczącego – przedstawiciel Ministra Transportu i Budownictwa;

3) II zastępca przewodniczącego – przedstawiciel Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.;

4) Sekretarz – przedstawiciel Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.;

5) Członkowie:

a) przedstawiciel Instytutu Transportu Samochodowego,

b) przedstawiciel Starosty Powiatowego w Poznaniu,

c) przedstawiciel Prezydenta Miasta we Wrocławiu,

d) przedstawiciel Starosty Powiatowego w Suwałkach,

e) przedstawiciel Starosty Powiatowego w Chojnicach,

f) przedstawiciel Starosty Powiatowego w Mielcu.

§ 4

1. Przewodniczący:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu;

2) przewodniczy posiedzeniom;

3) wyznacza osobę prowadzącą posiedzenia Zespołu, w przypadku swojej nieobecności.

2. W pracach Zespołu mogą brać udział osoby nie będące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego, w szczególności przedstawiciele innych organów administracji publicznej właściwych w sprawach omawianych w ramach prac Zespołu oraz eksperci z dziedzin omawianych w ramach prac Zespołu.

3. Przewodniczący Zespołu zatwierdza protokół z każdego posiedzeniu Zespołu, sporządzony przez sekretarza Zespołu, w terminie 30 dni od dnia odbycia posiedzenia Zespołu.

4. Przewodniczący Zespołu składa Ministrowi Transportu i Budownictwa półroczne sprawozdania z działalności Zespołu w terminie do dnia 31 marca i 30 września każdego roku.

§ 5

Obsługę techniczno-organizacyjną posiedzeń Zespołu zapewnia Departament Dróg i Transportu Drogowego w Ministerstwie Transportu i Budownictwa.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Minister Transportu i Budownictwa

Jerzy Polaczek

 

 

1) Minister Transportu i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Budownictwa (Dz. U. Nr 220, poz. 1900).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-05-04
  • Data wejścia w życie: 2006-05-04
  • Data obowiązywania: 2006-05-04
  • Dokument traci ważność: 2010-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA