REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 130

ZARZĄDZENIE NR 10
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

z dnia 26 lipca 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 3 ust. 2 statutu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7 Ministra Transportu z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. MT Nr 5, poz. 14, z późn. zm.1)) oraz art. 39 ust. 6 w związku z art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia nr 14 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. UKE Nr 16, poz. 40, z późn. zm.), zmienionego zarządzeniem nr 19 z dnia 29 września 2010 r., zarządzeniem nr 4 z dnia 7 lutego 2011 r., zarządzeniem nr 27 z dnia 10 sierpnia 2011 r., zarządzeniem nr 13 z dnia 12 kwietnia 2012 r., zarządzeniem nr 28 z dnia 8 listopada 2012 r., zarządzeniem nr 6 z dnia 2 kwietnia 2013 r., zarządzeniem nr 7 z dnia 26 marca 2014 r., zarządzeniem nr 15 z dnia 17 lipca 2014 r., zarządzeniem nr 14 z dnia 1 czerwca 2015 r., zarządzeniem nr 23 z dnia 2 października 2015 r., zarządzeniem nr 3 z dnia 21 stycznia 2016 r., zarządzeniem nr 9 z dnia 31 marca 2016 r., zarządzeniem nr 19 z dnia 4 października 2016 r., zarządzeniem nr 25 z dnia 6 grudnia 2016 r. zarządzeniem nr 4 z dnia 14 lutego 2017 r. oraz zarządzeniem nr 8 z dnia 5 czerwca 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 29 w ust. 2:

a) pkt 3–4 otrzymują brzmienie:

„3) Wydział Organizacji i Kontroli WOK;

4) Wydział Elektronizacji WE;”,

b) po pkt 4b dodaje się pkt 4c w brzmieniu:

„4c) Zespół Kancelaryjny ZK;”,

c) kropkę po pkt 8 zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

„8a) Samodzielne Stanowisko do spraw Składu i Archiwum SSA.”;

2) w § 34 w ust. 1 po pkt 14f dodaje się pkt 14g w brzmieniu:

„14g) naliczanie opłat za prawo do dysponowania częstotliwością dla sieci Radiokomunikacji Ruchomej Lądowej (RRL);”;

3) w § 36 w ust. 1 pkt 24 otrzymuje brzmienie:

„24) wykonywanie zadań wynikających z Porozumienia Trójstronnego w sprawie realizacji przez Urząd Komunikacji Elektronicznej niektórych zadań związanych z realizacją I osi priorytetowej Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020;”;

4) w § 40 w ust. 1 po pkt 11 dodaje się pkt 11a–11b w brzmieniu:

„11a) rozliczanie wyjazdów służbowych krajowych oraz obsługa finansowa wyjazdów krajowych i zagranicznych pracowników Urzędu;

11b) rozliczanie wpłat z tytułu kosztów zastępstwa procesowego;”.

§ 2.

1. Kierownicy komórek organizacyjnych, w których niniejsze zarządzenie wprowadza zmiany opracują regulaminy organizacyjne tych komórek w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych po opracowaniu regulaminów, o których mowa w ust. 1, uzgodnią ich treść z dyrektorem Biura Dyrektora Generalnego, który, po ich uzgodnieniu, przekaże je do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu.

3. W toku uzgodnień, o których mowa w ust. 2 kierownik komórki organizacyjnej uwzględnia uwagi zgłoszone przez dyrektora Biura Dyrektora Generalnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Marcin Cichy

 

 

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MI z 2009 r. Nr 10, poz. 42, z 2010 r. Nr 11, poz. 33, Dz. Urz. MAiC z 2012 r. poz. 17, z 2015 r. poz. 38 oraz z 2016 r. poz. 49

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-07-27
  • Data wejścia w życie: 2017-07-27
  • Data obowiązywania: 2017-07-27
  • Dokument traci ważność: 2020-01-03

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA