REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 16 poz. 40

ZARZĄDZENIE Nr 14 PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

z dnia 16 lipca 2010 r.

w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 3 ust. 2 statutu Urzędu Komunikacji Elektronicznej stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7 Ministra Transportu z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. MT Nr 5, poz. 14, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 6 w związku z art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Urzędowi Komunikacji Elektronicznej, zwanemu dalej „Urzędem”, nadaje się regulamin organizacyjny, określający organizację wewnętrzną, tryb działania Urzędu, zasady opracowywania normatywnych aktów prawnych oraz zadania i strukturę komórek organizacyjnych, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

1. Kierownicy komórek organizacyjnych, w których zarządzenie wprowadza zmiany organizacyjne, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia opracują regulaminy organizacyjne, obejmujące w szczególności zakres zadań wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy. Wzór regulaminu organizacyjnego komórki organizacyjnej stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych po opracowaniu regulaminów, o których mowa w ust. 1, uzgodnią ich treść pod względem formalno-prawnym z Departamentem Prawnym, a następnie przekażą, za pośrednictwem dyrektora Biura Dyrektora Generalnego, do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu.

3. Regulaminy, o których mowa w ust. 1:

1) obowiązują od dnia ich zatwierdzenia przez Dyrektora Generalnego;

2) sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym odpowiednio dla danej komórki organizacyjnej oraz dla Biura Dyrektora Generalnego.

§ 3

Przy Prezesie Urzędu działają na podstawie odrębnych przepisów stałe polubowne sądy konsumenckie.

§ 4

W Urzędzie działa na podstawie odrębnych przepisów:

1) Rzecznik Dyscyplinarny;

2) Komisja Dyscyplinarna;

3) Zakładowa Komisja Socjalna.

§ 5

Przy Urzędzie działa na podstawie odrębnych przepisów Gospodarstwo Pomocnicze – Centralne Laboratorium Badań Technicznych.

§ 6

Kierownicy komórek organizacyjnych są obowiązani do zapoznania podległych pracowników z treścią regulaminu organizacyjnego.

§ 7

Traci moc zarządzenie nr 21 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. UKE Nr 5, poz. 12), zmienione zarządzeniem nr 43 z dnia 7 maja 2009 r., zarządzeniem nr 51 z dnia 23 lipca 2009 r., zarządzeniem nr 65 z dnia 16 listopada 2009 r. oraz zarządzeniem nr 7 z dnia 16 lutego 2010 r.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Anna Streżyńska

 

Załącznik 1. [Regulamin organizacyjny Urzędu Komunikacji Elektronicznej]

Załączniki do zarządzenia nr 14 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
z dnia 16 lipca 2010 r. (poz. 40)

Załącznik nr 1

Regulamin organizacyjny
Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Dział I

Przepisy ogólne

§ 1

Urząd Komunikacji Elektronicznej, zwany dalej „Urzędem”, jest urzędem administracji rządowej obsługującym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej „Prezesem”.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) Kierownictwie Urzędu – rozumie się przez to Prezesa, Zastępcę Prezesa oraz Dyrektora Generalnego;

2) kierowniku komórki organizacyjnej – rozumie się przez to dyrektora biura, dyrektora departamentu, dyrektora Gabinetu Prezesa, a w przypadku nieobsadzenia tego stanowiska:

a) pracownika kierującego pracą komórki organizacyjnej na podstawie pisemnego upoważnienia Dyrektora Generalnego, albo

b) w razie braku upoważnienia Dyrektora Generalnego – członka Kierownictwa Urzędu wykonującego czynności kierownictwa wobec komórki organizacyjnej,

a także dyrektora delegatury.

Dział II

Organizacja wewnętrzna

§ 3

1. Tworzy się następujące zamiejscowe jednostki organizacyjne Urzędu:

1) zamiejscową jednostkę organizacyjną z siedzibą we Wrocławiu pod nazwą „Delegatura we Wrocławiu” dla województwa dolnośląskiego OWR;

2) zamiejscową jednostkę organizacyjną z siedzibą w Bydgoszczy pod nazwą „Delegatura w Bydgoszczy” – dla województwa kujawsko-pomorskiego OBY;

3) zamiejscową jednostkę organizacyjną z siedzibą w Lublinie pod nazwą „Delegatura w Lublinie” – dla województwa lubelskiego OLU;

4) zamiejscową jednostkę organizacyjną z siedzibą w Zielonej Górze pod nazwą „Delegatura w Zielonej Górze” – dla województwa lubuskiego OZG;

5) zamiejscową jednostkę organizacyjną z siedzibą w Łodzi pod nazwą „Delegatura w Łodzi” – dla województwa łódzkiego OLD;

6) zamiejscową jednostkę organizacyjną z siedzibą w Krakowie pod nazwą „Delegatura w Krakowie” – dla województwa małopolskiego OKR;

7) zamiejscową jednostkę organizacyjną z siedzibą w Warszawie pod nazwą „Delegatura w Warszawie” – dla województwa mazowieckiego OWA;

8) zamiejscową jednostkę organizacyjną z siedzibą w Opolu pod nazwą „Delegatura w Opolu” – dla województwa opolskiego OOP;

9) zamiejscową jednostkę organizacyjną z siedzibą w Rzeszowie pod nazwą „Delegatura w Rzeszowie” – dla województwa podkarpackiego ORZ;

10) zamiejscową jednostkę organizacyjną z siedzibą w Białymstoku pod nazwą „Delegatura w Białymstoku” – dla województwa podlaskiego OBI;

11) zamiejscową jednostkę organizacyjną z siedzibą w Gdyni pod nazwą „Delegatura w Gdyni” – dla województwa pomorskiego OGD;

12) zamiejscową jednostkę organizacyjną z siedzibą w Siemianowicach Śląskich pod nazwą „Delegatura w Siemianowicach Śląskich” – dla województwa śląskiego OSS;

13) zamiejscową jednostkę organizacyjną z siedzibą w Kielcach pod nazwą „Delegatura w Kielcach” – dla województwa świętokrzyskiego OKI;

14) zamiejscową jednostkę organizacyjną z siedzibą w Olsztynie pod nazwą „Delegatura w Olsztynie” – dla województwa warmińsko-mazurskiego OOL;

15) zamiejscową jednostkę organizacyjną z siedzibą w Poznaniu pod nazwą „Delegatura w Poznaniu” – dla województwa wielkopolskiego OPO;

16) zamiejscową jednostkę organizacyjną z siedzibą w Szczecinie pod nazwą „Delegatura w Szczecinie” – dla województwa zachodniopomorskiego OSZ

– zwane dalej „delegaturami”.

2. Do właściwości rzeczowej delegatur należy realizowanie zadań, o których mowa w § 43 ust. 1.

§ 4

W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Prezesa GP;

2) Biuro Dyrektora Generalnego BDG;

3) Departament Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego DDRT;

4) Departament Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego DHRT;

5) Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego DART;

6) Departament Rynku Pocztowego DRP;

7) Departament Zarządzania Zasobami Częstotliwości DZC;

8) Departament Techniki DT;

9) Departament Kontroli i Egzekucji DKE;

10) Departament Spraw Obronnych DSO;

11) Departament Prawny DP;

12) Departament Rozwoju Infrastruktury DRI;

13) Biuro Finansów i Budżetu BFB;

14) Biuro Administracji i Kadr BAK;

15) Biuro Informatyki BI;

16) delegatury.

§ 5

1. Komórki organizacyjne wykonują zadania wynikające z zakresu działania Prezesa oraz z rocznego planu pracy.

2. Projekt rocznego planu pracy Urzędu przygotowuje dyrektor Biura Dyrektora Generalnego, w terminie do dnia 30 listopada każdego roku, zgodnie z projektami rocznych planów pracy komórek organizacyjnych i przedstawia Dyrektorowi Generalnemu do akceptacji.

3. Zaakceptowany projekt rocznego planu pracy Urzędu Dyrektor Generalny przedstawia Prezesowi do zatwierdzenia.

4. Projekt rocznego planu pracy komórki organizacyjnej ustala jej kierownik, uwzględniając:

1) zadania Prezesa;

2) zatwierdzone przez Prezesa strategie regulacyjne;

3) cele polityki jakości, związane z systemem zarządzania jakością;

4) zobowiązania Prezesa wynikające ze współpracy międzynarodowej;

5) możliwości finansowo-organizacyjne.

5. Na polecenie Prezesa, Zastępcy Prezesa lub Dyrektora Generalnego komórki organizacyjne wykonują również inne zadania niż określone w rocznym planie pracy oraz w niniejszym regulaminie.

§ 6

1. Do podstawowych zadań komórki organizacyjnej należy w szczególności:

1) realizowanie zadań i koordynowanie prac, dla których komórka została wyznaczona w trybie, o którym mowa w § 17, jako komórka wiodąca;

2) opracowywanie programów, analiz, strategii, opinii i innych materiałów, wynikających z zadań tej komórki;

3) uczestniczenie w pracach nad projektami normatywnych aktów prawnych, o których mowa w § 19–27;

4) opracowywanie materiałów do corocznego sprawozdania z działalności Prezesa dla ministra właściwego do spraw łączności w zakresie właściwości komórki i ich przekazywanie, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, do Gabinetu Prezesa;

5) współpraca z Departamentem Prawnym w zakresie wykonywania zastępstwa procesowego Prezesa przed sądami powszechnymi, organami administracji, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz innymi uprawnionymi organami w zakresie właściwości komórki;

6) przekazywanie do Gabinetu Prezesa materiałów do publikacji w Biuletynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanym dalej „Biuletynem UKE”, w terminach zgodnych z harmonogramem wydawania Biuletynu UKE;

7) przekazywanie do Departamentu Prawnego oryginałów dokumentów wraz z ich formą elektroniczną na adres redakcjadzurz@uke.gov.pl do publikacji w Dzienniku Urzędowym Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanym dalej „Dziennikiem Urzędowym UKE”, w terminie 7 dni przed planowaną datą ogłoszenia;

8) zamieszczanie informacji publicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz udzielanie informacji na wniosek, zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej;

9) analizowanie regulacji prawnych instytucji Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych oraz ich zmian, a także orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich – w zakresie właściwości komórki.

2. Kierownik komórki organizacyjnej może występować do ministerstw, urzędów, instytucji i organizacji o udostępnienie informacji, materiałów lub opinii niezbędnych do wykonania określonych zadań, z wyłączeniem spraw właściwych dla Departamentu Prawnego.

§ 7

1. Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych podlega bezpośrednio Prezesowi.

2. Kancelaria Tajna podlega bezpośrednio Pełnomocnikowi do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 8

Wydział Prasowy w Gabinecie Prezesa podlega bezpośrednio Prezesowi.

§ 9

1. Kierownik Wydziału Audytu Wewnętrznego w Biurze Dyrektora Generalnego podlega bezpośrednio Prezesowi.

2. Wydział Audytu Wewnętrznego podlega bezpośrednio kierownikowi Wydziału Audytu Wewnętrznego.

§ 10

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, w skład komórek organizacyjnych wchodzą: wydziały, samodzielne stanowiska pracy i sekretariaty.

2. W ramach Biura Finansów i Budżetu działa Główny Księgowy Urzędu.

§ 11

1. Pracą komórki organizacyjnej kieruje kierownik komórki organizacyjnej, który odpowiada za jej organizację, przebieg pracy oraz za terminową i zgodną z limitem wydatków ustalonym w planie finansowym realizację zadań należących do właściwości tej komórki.

2. W zakresie powierzonym przez kierownika komórki organizacyjnej czynności związane z kierowaniem pracą komórki organizacyjnej wykonuje zastępca kierownika komórki organizacyjnej.

§ 12

Wydziałem kieruje bezpośrednio zastępca kierownika komórki organizacyjnej, naczelnik wydziału albo inny pracownik, wyznaczony przez Dyrektora Generalnego na wniosek kierownika komórki organizacyjnej, a Wydziałem Audytu Wewnętrznego w Biurze Dyrektora Generalnego – jego kierownik, zwani dalej „naczelnikiem wydziału”.

§ 13

Do zadań sekretariatów należy obsługa kancelaryjna Prezesa, Zastępcy Prezesa, Dyrektora Generalnego, kierownika komórki organizacyjnej, zastępcy kierownika komórki organizacyjnej, wydziałów oraz samodzielnych stanowisk pracy, w tym:

1) przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji kierowanej do komórki organizacyjnej, nadzorowanie jej obiegu oraz prowadzenie kontroli spraw terminowych;

2) wystawianie delegacji służbowych;

3) zapewnianie właściwego wyposażenia komórki organizacyjnej w materiały biurowe;

4) organizowanie pracy przełożonego (m.in. przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych, obsługa poczty elektronicznej, systemu obiegu dokumentów, prowadzenie kalendarza spotkań);

5) załatwianie biurowych spraw technicznych w komórce organizacyjnej, w tym powielanie oraz przepisywanie tekstów.

Dział III

Tryb działania Urzędu

§ 14

Podział zadań w Kierownictwie Urzędu określa odrębne zarządzenie.

§ 15

1. Kierownik komórki organizacyjnej działa w zakresie określonym w niniejszym regulaminie oraz w granicach udzielonych przez Prezesa lub Dyrektora Generalnego upoważnień lub pełnomocnictw.

2. Jeżeli upoważnienie, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. a, nie stanowi inaczej, do obowiązków kierownika komórki organizacyjnej należy w szczególności:

1) zapewnienie efektywnego funkcjonowania podległej mu komórki, w tym zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej w komórce;

2) opracowywanie projektu budżetu i projektu planu pracy w zakresie odnoszącym się do kierowanej komórki;

3) współuczestniczenie w przygotowaniu planu finansowego kierowanej komórki oraz nadzorowanie jego wykonania;

4) przygotowywanie sprawozdania rocznego z działalności komórki i wykonania zadań określonych w rocznym planie pracy Urzędu – do dnia 31 stycznia następnego roku oraz innych sprawozdań na polecenie Kierownictwa Urzędu;

5) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań związanych z udziałem Urzędu w pracach instytucji Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych w zakresie właściwości komórki organizacyjnej;

6) zapewnianie właściwej współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi;

7) dbanie o efektywne wykorzystanie czasu pracy przez pracowników, właściwe wykorzystanie kwalifikacji i umiejętności zatrudnionych pracowników oraz wspieranie ich w dążeniu do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

8) dokonywanie okresowej oceny bezpośrednio podległych mu pracowników oraz przedstawianie wniosków Dyrektorowi Generalnemu;

9) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie informacji niejawnych, ochronie danych osobowych i tajemnic prawnie chronionych w zakresie spraw prowadzonych przez komórkę organizacyjną;

10) ustalanie zastępstwa na czas swojej nieobecności;

11) umożliwianie stronom postępowania administracyjnego czynnego udziału w każdym stadium postępowania, przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów;

12) sporządzanie opisów stanowisk pracy naczelników wydziałów oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy i przedkładanie ich do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu.

3. Jeżeli upoważnienie, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. a, nie stanowi inaczej, do uprawnień kierownika komórki organizacyjnej należy w szczególności:

1) ustalanie zadań dla poszczególnych wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy;

2) dokonywanie przydziału spraw poszczególnym wydziałom i samodzielnym stanowiskom pracy;

3) ocena prac wykonywanych przez pracowników oraz zatwierdzanie wniosków dotyczących awansowania i nagradzania pracowników;

4) zajmowanie stanowiska w sprawach należących do właściwości komórki organizacyjnej.

4. Obowiązki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 6–10, wobec Wydziału Audytu Wewnętrznego w Biurze Dyrektora Generalnego realizuje jego kierownik.

5. Obowiązki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 6–12, wobec Wydziału Prasowego w Gabinecie Prezesa realizuje Prezes.

6. Uprawnienia, o których mowa w ust. 3, wobec Wydziału Audytu Wewnętrznego w Biurze Dyrektora Generalnego, przysługują Prezesowi.

7. Uprawnienia, o których mowa w ust. 3, wobec Wydziału Prasowego w Gabinecie Prezesa przysługują Prezesowi.

8. Kierownik komórki organizacyjnej ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa, w szczególności dotyczących zamówień publicznych, finansów publicznych, dostępu do informacji publicznej, ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych i innych tajemnic prawnie chronionych, porządku i dyscypliny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również zasad w zakresie polityki bezpieczeństwa informacji w Urzędzie.

§ 16

1. Do obowiązków naczelnika wydziału należy w szczególności:

1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania wydziału;

2) nadzorowanie efektywnego, terminowego i zgodnego z prawem wykonywania przez podległych pracowników powierzonych im zadań i obowiązków;

3) dbanie o właściwe wykorzystanie umiejętności i wiedzy podległych pracowników;

4) sporządzanie okresowej oceny podległych pracowników;

5) sporządzanie opisów stanowisk pracy podległych pracowników i przedkładanie ich do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu;

6) omawianie z pracownikami aktualnych zagadnień i przepisów z zakresu problematyki wydziału oraz wytycznych Kierownictwa Urzędu, a także poleceń kierownika komórki organizacyjnej;

7) przekazywanie pracownikom informacji niezbędnych do wykonywania zleconych zadań i organizowanie obiegu informacji;

8) sprawowanie nadzoru nad racjonalnym wykorzystywaniem przez pracowników czasu pracy oraz nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy i przepisów prawa, o których mowa w § 15 ust. 8;

9) dbanie o warunki pracy odpowiadające przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy.

2. Do uprawnień naczelnika wydziału należy:

1) ustalanie organizacji pracy wydziału;

2) dokonywanie przydziału spraw poszczególnym pracownikom;

3) ocena prac wykonywanych przez pracowników oraz przedstawianie kierownikowi komórki organizacyjnej wniosków dotyczących awansowania i nagradzania pracowników;

4) zajmowanie stanowiska z zakresu problematyki wydziału w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji kierownika komórki organizacyjnej.

§ 17

1. Przy wykonywaniu swoich zadań komórka organizacyjna jest obowiązana do współdziałania w drodze uzgodnień roboczych, opiniowania, udostępniania materiałów oraz prowadzenia wspólnych prac z innymi komórkami organizacyjnymi lub Gospodarstwem Pomocniczym – Centralnym Laboratorium Badań Technicznych. W przypadku zadań wymagających współdziałania kilku komórek organizacyjnych wiodącą komórkę organizacyjną wyznacza właściwy członek Kierownictwa Urzędu.

2. Wyznaczona wiodąca komórka organizacyjna może występować do komórki współdziałającej lub Gospodarstwa Pomocniczego – Centralnego Laboratorium Badań Technicznych o przedstawienie, w wyznaczonym terminie, informacji, wyjaśnień i opinii, niezbędnych do opracowania materiału lub załatwienia sprawy oraz zwoływać naradę przedstawicieli tej komórki organizacyjnej, w celu uzgodnienia ewentualnych rozbieżności lub wypracowania wspólnego stanowiska.

§ 18

1. Prezes podpisuje w szczególności:

1) zarządzenia;

2) pisma kierowane do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków Sejmu i Senatu, Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Przewodniczącego Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, ministrów, kierowników centralnych urzędów administracji rządowej oraz Przewodniczącego Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także w sprawach zastrzeżonych do jego kompetencji;

3) odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłaszane przez posłów i senatorów;

4) imienne upoważnienia lub pełnomocnictwa do:

a) wydawania decyzji i postanowień w określonych sprawach,

b) zaciągania zobowiązań i przyjmowania należności w imieniu Prezesa,

c) przeprowadzania przetargów na rezerwację częstotliwości i numeracji,

d) przeprowadzenia kontroli – dla pracowników Urzędu;

5) wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych.

2. Zastępca Prezesa podpisuje w szczególności:

1) w zakresie swoich kompetencji pisma niezastrzeżone do podpisu Prezesa i Dyrektora Generalnego;

2) w czasie nieobecności Prezesa, pisma w zakresie udzielonych upoważnień.

3. Dyrektor Generalny podpisuje w szczególności:

1) zarządzenia;

2) pisma w sprawach związanych z realizacją zadań dyrektora generalnego urzędu wynikających z odrębnych przepisów;

3) imienne upoważnienia i pełnomocnictwa do podejmowania decyzji w sprawach tam określonych oraz do zaciągania zobowiązań i przyjmowania należności w imieniu Dyrektora Generalnego;

4) krajowe polecenia wyjazdu służbowego dla pracowników Wydziału Audytu Wewnętrznego w Biurze Dyrektora Generalnego;

5) w czasie nieobecności Prezesa i Zastępcy Prezesa, pisma w zakresie udzielonych upoważnień.

4. Jeżeli upoważnienie, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. a, nie stanowi inaczej, kierownik komórki organizacyjnej podpisuje:

1) pisma kierowane do Prezesa, Zastępcy Prezesa, Dyrektora Generalnego, kierowników innych komórek organizacyjnych;

2) pisma kierowane na zewnątrz Urzędu w sprawach należących do zakresu działania tej komórki, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 2;

3) wnioski w sprawach personalnych pracowników komórki;

4) krajowe polecenia wyjazdu służbowego podległym pracownikom, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4 i ust. 7;

5) imienne upoważnienia do podpisywania pism w zakresie właściwości komórki organizacyjnej dla podległych pracowników.

5. Dyrektor delegatury podpisuje ponadto upoważnienia dla pracowników delegatury do przeprowadzenia kontroli.

6. Pracownik komórki organizacyjnej podpisuje pisma w zakresie, w jakim został upoważniony przez kierownika komórki organizacyjnej.

7. Naczelnik wydziału w delegaturze podpisuje krajowe polecenia wyjazdu służbowego podległym pracownikom.

Dział IV

Zasady opracowywania projektów aktów prawnych w Urzędzie

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 19

1. Przez własne projekty aktów prawnych rozumie się opracowywanie projektów aktów prawnych:

1) wskazanych przez ministra właściwego do spraw łączności zgodnie z art. 192 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), zwanej dalej „Prawem telekomunikacyjnym”;

2) z upoważnienia – zgodnie z § 6 ust. 3 uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.) – ministra właściwego do spraw łączności dla Prezesa do opracowania i uzgodnienia projektu aktu prawnego;

3) zarządzeń Prezesa, z wyłączeniem aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym.

2. Przez akty normatywne o charakterze wewnętrznym rozumie się zarządzenia Prezesa oraz zarządzenia Dyrektora Generalnego wydawane na podstawie przepisu prawnego:

1) upoważniającego Prezesa albo Dyrektora Generalnego do uregulowania określonego zakresu spraw;

2) wyznaczającego zadania i kompetencje Prezesa albo Dyrektora Generalnego.

§ 20

Przez zewnętrzne projekty aktów prawnych rozumie się projekty wpływające do Urzędu, w szczególności projekty ustaw, rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, ministrów, uchwał Rady Ministrów, zarządzeń Prezesa Rady Ministrów i ministrów, a także sprawozdania, programy, harmonogramy, strategie, informacje, w tym projekty aktów normatywnych Unii Europejskiej.

§ 21

Zasady opracowywania projektów aktów prawnych w Urzędzie stosuje się do Gospodarstwa Pomocniczego – Centralnego Laboratorium Badań Technicznych.

§ 22

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, koordynację prac związanych z opracowywaniem projektów aktów prawnych i nadzór nad ich przebiegiem sprawuje dyrektor Departamentu Prawnego.

2. Koordynację prac związanych z opracowywaniem projektów aktów prawnych o charakterze wewnętrznym i nadzór nad ich przebiegiem sprawuje dyrektor Biura Dyrektora Generalnego.

Rozdział 2

Własne projekty aktów prawnych

§ 23

1. Projekt aktu prawnego wraz z uzasadnieniem opracowuje właściwa merytorycznie komórka organizacyjna, zwana dalej „komórką merytoryczną”.

2. Departament Prawny przekazuje komórce merytorycznej wytyczne dotyczące:

1) podstawy i formy prawnej aktu;

2) zakresu upoważnienia zawartego w podstawie prawnej;

3) formy współpracy przy opracowywaniu projektu aktu.

§ 24

1. Opracowany projekt aktu prawnego komórka merytoryczna uzgadnia z właściwymi komórkami organizacyjnymi, w tym z Departamentem Prawnym (uzgodnienia wewnętrzne).

2. W przypadku projektu aktu, o którym mowa w § 19 ust. 1 pkt 2, uzgodniony projekt przesyła się także do komórek organizacyjnych ministra właściwego do spraw łączności oraz organów lub jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw łączności, jak również do Departamentu Prawnego w celu zaopiniowania (uzgodnienia wewnętrzne).

3. Przy przesłanym do uzgodnienia projekcie należy określić termin do zajęcia stanowiska. Termin do zajęcia stanowiska wobec projektów o skomplikowanym lub szerszym zakresie normowanych spraw powinien wynosić co najmniej 14 dni, a wobec innych projektów – 7 dni. Wyznaczanie terminów krótszych może być stosowane tylko w przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami.

4. Rozbieżności wynikłe w toku uzgodnień wewnętrznych komórka merytoryczna wyjaśnia na spotkaniu uzgadniającym z udziałem zainteresowanych komórek organizacyjnych, a w przypadku projektów aktów, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 2, na spotkaniu z udziałem przedstawicieli:

1) komórek organizacyjnych ministra właściwego do spraw łączności;

2) organów lub jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw łączności;

3) Departamentu Prawnego.

5. Po zakończeniu spotkania uzgadniającego komórka merytoryczna sporządza nową wersję projektu aktu prawnego i, w miarę potrzeby, protokół rozbieżności. Rozbieżności, których nie dało się usunąć, komórka merytoryczna przedkłada do rozstrzygnięcia właściwemu w sprawie członkowi Kierownictwa Urzędu.

6. Uzgodniony wewnętrznie i parafowany przez kierownika komórki merytorycznej projekt aktu prawnego komórka merytoryczna przekazuje do Departamentu Prawnego w celu kontynuowania prac związanych z jego opracowaniem.

§ 25

1. Projekt, o którym mowa w § 19 ust. 1 pkt 1 – po uzyskaniu akceptacji właściwego członka Kierownictwa Urzędu – Departament Prawny kieruje do Prezesa, w celu przekazania do ministra właściwego do spraw łączności.

2. Opracowany projekt aktu, o którym mowa w § 19 ust. 1 pkt 2, Departament Prawny przekazuje do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji środowiskowych. W przypadku zgłoszenia uwag o charakterze merytorycznym, Departament Prawny organizuje konferencję uzgodnieniową, którą prowadzi przedstawiciel właściwej komórki merytorycznej; uzgodniony projekt aktu Departament Prawny kieruje do Prezesa, w celu przekazania do ministra właściwego do spraw łączności.

3. Wysłuchanie publiczne dotyczące projektu aktu, o którym mowa w § 19 ust. 1 pkt 2, przeprowadza, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), dyrektor Departamentu Prawnego z upoważnienia Prezesa.

4. Projekt zarządzenia, o którym mowa w § 19 ust. 1 pkt 3, Departament Prawny przekazuje do podpisu Prezesa.

Rozdział 3

Zewnętrzne projekty aktów prawnych

§ 26

1. Departament Prawny:

1) rejestruje projekty aktów prawnych wpływających do Urzędu do zaopiniowania;

2) dokonuje analizy formalnoprawnej projektów;

3) przesyła projekty w celu zaopiniowania do właściwych komórek merytorycznych oraz ustala terminy przedstawienia opinii.

2. Komórka organizacyjna dokonuje merytorycznej analizy treści projektu oraz zgłasza teksty proponowanych poprawek wraz z ich uzasadnieniem.

3. Teksty, o których mowa w ust. 2, przesyła się do Departamentu Prawnego w formie pisemnej oraz pocztą elektroniczną na adres legislacja@uke.gov.pl.

4. Departament Prawny sporządza zestawienie zgłoszonych poprawek oraz dokonuje ich formalnoprawnej analizy.

5. Kierownicy komórek organizacyjnych, którzy zgłosili uwagi do projektu zapewniają udział przedstawicieli tych komórek w konferencji uzgodnieniowej lub w Komisji Prawniczej w Rządowym Centrum Legislacji. Skoordynowane stanowisko Urzędu prezentuje przedstawiciel Departamentu Prawnego.

§ 27

W uzasadnionych przypadkach przepisy § 26 stosuje się również do aktów, o których mowa w § 19.

Dział V

Zadania i struktura komórek organizacyjnych

Rozdział 1

Gabinet Prezesa

§ 28

1. Do zadań Gabinetu Prezesa należy:

1) nadzorowanie prowadzenia rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych;

2) nadzorowanie prowadzenia rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji;

3) nadzorowanie przestrzegania przepisów o dostępie do informacji publicznej;

4) zapewnienie przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dostępu do informacji dotyczących działalności Prezesa i Urzędu;

5) udzielanie przedsiębiorcom informacji i wyjaśnień niezbędnych do uzyskania przez nich wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych;

6) umieszczanie informacji o podjęciu działalności w zakresie telekomunikacji przez jednostki samorządu terytorialnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu;

7) opracowywanie we współpracy z Departamentem Analiz Rynku Telekomunikacyjnego projektu strategii regulacyjnej Prezesa oraz jej realizacja, w zakresie właściwości Gabinetu Prezesa;

8) koordynowanie udzielania przez komórki organizacyjne odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Urzędu za pomocą poczty elektronicznej oraz na wnioski o udostępnienie informacji publicznej wpływające na adres uke@uke.gov.pl;

9) kreowanie pozytywnego wizerunku Urzędu w stosunkach z innymi podmiotami;

10) organizowanie kontaktów z mediami i kształtowanie wizerunku Urzędu w mediach;

11) sporządzanie codziennych przeglądów prasy i mediów elektronicznych;

12) redagowanie serwisu internetowego Urzędu;

13) zapewnienie obsługi kancelaryjnej Prezesa, Zastępcy Prezesa i Doradców Prezesa;

14) zapewnianie obsługi narad i posiedzeń Kierownictwa Urzędu;

15) przygotowanie sprawozdania, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4, we współpracy z komórkami organizacyjnymi;

16) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem Biuletynu UKE we współpracy z komórkami organizacyjnymi, w tym opracowywanie oraz przekazywanie kierownikom komórek organizacyjnych harmonogramu wydawania Biuletynu UKE;

17) reprezentowanie Prezesa na arenie międzynarodowej;

18) prowadzenie postępowań konsolidacyjnych w zakresie określonym w Prawie telekomunikacyjnym na wniosek i we współpracy z komórkami merytorycznymi;

19) realizowanie zadań w zakresie współpracy Prezesa z instytucjami Unii Europejskiej oraz międzynarodowymi organizacjami telekomunikacyjnymi i pocztowymi;

20) planowanie, koordynowanie i monitorowanie realizacji projektów i programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz zapewnianie obsługi administracyjnej tych projektów;

21) organizowanie i koordynowanie współpracy Urzędu z zagranicznymi urzędami regulacyjnymi;

22) współpraca z ministrem właściwym do spraw łączności oraz innymi organami administracji publicznej i instytucjami w zakresie współpracy międzynarodowej, w szczególności wynikającej z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;

23) upowszechnianie w komórkach organizacyjnych informacji z zakresu współpracy międzynarodowej mających istotne znaczenie dla pracy Urzędu;

24) zapewnianie obsługi protokolarnej Kierownictwa Urzędu w czasie spotkań z delegacjami zagranicznymi;

25) koordynowanie i organizowanie tłumaczeń dokumentów i opracowań, w tym tłumaczeń przepisów prawa międzynarodowego obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie kompetencji Prezesa;

26) koordynowanie i organizowanie zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników Urzędu;

27) koordynowanie współpracy Prezesa z Kancelariami Sejmu RP, Senatu RP, Prezydenta RP, centralnymi i terenowymi urzędami administracji rządowej oraz urzędami samorządu terytorialnego, a także organizacjami pozarządowymi w zakresie jego kompetencji;

28) umieszczanie, na podstawie informacji przekazanych przez Departament Rozwoju Infrastruktury, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu informacji o ogłoszeniu zamiaru udostępnienia kanału technologicznego przez zarządcę drogi wraz z odesłaniem do strony Biuletynu Informacji Publicznej, na której informacja została opublikowana;

29) realizowanie, we współpracy z Departamentem Spraw Obronnych, zadań obronnych wynikających z „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Urzędu Komunikacji Elektronicznej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.

2. W skład Gabinetu Prezesa wchodzą:

1) Wydział Prasowy WP;

2) Wydział Prezydialny WPR;

3) Wydział Programów Pomocowych WPP;

4) Wydział Współpracy Międzynarodowej i Spraw Europejskich WWME;

5) Samodzielne Stanowisko do spraw Międzynarodowych SSM;

6) Samodzielne Stanowisko do spraw Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych SPT.

Rozdział 2

Biuro Dyrektora Generalnego

§ 29

1. Do zadań Biura Dyrektora Generalnego należy:

1) opracowywanie projektów zarządzeń Prezesa i zarządzeń Dyrektora Generalnego oraz prowadzenie ich ewidencji;

2) organizowanie i prowadzenie prac w zakresie utrzymania w komórkach organizacyjnych systemu zarządzania jakością;

3) koordynowanie działań komórek organizacyjnych w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o finansach publicznych, związanych z zarządzaniem ryzykiem oraz prowadzeniem kontroli zarządczej w Urzędzie, w szczególności:

a) ocena adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej,

b) przygotowywanie zbiorczych informacji o istotnych ryzykach i słabościach kontroli zarządczej oraz proponowanych usprawnieniach kontroli zarządczej;

4) inicjowanie działań zmierzających do zwiększania skuteczności funkcjonowania Urzędu;

5) opracowywanie i wdrażanie procedur w zakresie organizacji pracy w Urzędzie;

6) przygotowywanie imiennych upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Prezesa i Dyrektora Generalnego oraz prowadzenie ich ewidencji;

7) przygotowywanie projektu rocznego planu pracy Urzędu na podstawie projektów przedkładanych przez kierowników komórek organizacyjnych;

8) opracowywanie, we współpracy z Departamentem Kontroli i Egzekucji, Departamentem Rynku Pocztowego oraz Departamentem Spraw Obronnych, rocznych planów kontroli przeprowadzanych przez delegatury;

9) koordynowanie współpracy między komórkami organizacyjnymi w zakresie wynikającym z prowadzonych spraw;

10) prowadzenie, we współpracy z Departamentem Kontroli i Egzekucji, rejestru czasu kontroli prowadzonych u przedsiębiorców przez komórki organizacyjne;

11) inicjowanie i koordynowanie działań Urzędu w zakresie przeciwdziałania i zwalczania korupcji;

12) opracowywanie informacji i sprawozdań dotyczących funkcjonowania Urzędu, z wyłączeniem informacji i sprawozdań opracowywanych przez właściwe komórki organizacyjne;

13) ewidencjonowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania komórek organizacyjnych, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi;

14) przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania i interpelacje poselskie dotyczące pracy Urzędu;

15) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych w zakresie opracowywania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz współpraca z nimi w tym zakresie;

16) przeprowadzanie planowej i doraźnej kontroli wewnętrznej w Urzędzie;

17) obsługa kontroli prowadzonych w Urzędzie przez uprawnione organy oraz współpraca z audytorami zewnętrznymi oraz kontrolerami zewnętrznymi w zakresie właściwości biura;

18) sprawowanie nadzoru nad sposobem postępowania pracowników Urzędu z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej, w szczególności sprawowanie nadzoru nad sposobem dokumentowania podejmowanych kontaktów;

19) przygotowywanie projektów informacji Prezesa dla ministra właściwego do spraw administracji publicznej, dotyczącej wykonywania czynności wchodzących w zakres zawodowej działalności lobbingowej przez podmiot nie wpisany do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową;

20) przygotowywanie corocznie projektów informacji o działaniach podejmowanych wobec Prezesa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową;

21) zapewnianie w Urzędzie warunków pracy zgodnych z obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej i przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz kontrola tych warunków;

22) przeprowadzanie czynności audytowych oraz doradczych w komórkach organizacyjnych i Gospodarstwie Pomocniczym – Centralnym Laboratorium Badań Technicznych;

23) prowadzenie spraw związanych z umarzaniem, rozkładaniem na raty oraz odraczaniem terminów płatności należności pobieranych przez Urząd zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

24) prowadzenie spraw w zakresie postępowań w stosunku do dłużników, wobec których egzekucja okazała się bezskuteczna;

25) współpraca z delegaturami w sprawach dotyczących prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym;

26) monitorowanie realizacji zamówień publicznych realizowanych przez komórki organizacyjne;

27) obsługa Komisji Dyscyplinarnej Urzędu.

2. W skład Biura Dyrektora Generalnego wchodzą:

1) Wydział Audytu Wewnętrznego SAW;

2) Wydział Egzekucji Należności WEG;

3) Wydział Kontroli Wewnętrznej WKW;

4) Wydział Organizacji i Koordynacji WOK;

5) Samodzielne Stanowisko do spraw bhp i ppoż. PH.

Rozdział 3

Departament Detalicznego
Rynku Telekomunikacyjnego

§ 30

1. Do zadań Departamentu Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego należy:

1) opracowywanie we współpracy z Departamentem Analiz Rynku Telekomunikacyjnego projektu strategii regulacyjnej Prezesa oraz jej realizacja, w zakresie rynku detalicznego usług telekomunikacyjnych;

2) prowadzenie spraw związanych z wyznaczeniem przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązanych do świadczenia usługi powszechnej oraz określeniem warunków świadczenia usługi powszechnej i innych obowiązków przedsiębiorcy wyznaczonego;

3) analizowanie projektów cenników usługi powszechnej w zakresie specjalnego pakietu cenowego i podstawowego pakietu cenowego oraz regulaminów świadczenia usługi powszechnej albo poszczególnych usług wchodzących w jej skład a także prowadzenie postępowań w tych sprawach, w tym przygotowywanie projektów decyzji zgłaszających sprzeciw do projektów cenników lub regulaminów, w całości lub w części;

4) prowadzenie postępowań, o których mowa w art. 98 Prawa telekomunikacyjnego, w sprawie ustalenia przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązanych do pokrycia dopłaty i wysokości ich udziału w dopłacie;

5) opracowywanie corocznego sprawozdania, o którym mowa w art. 99 ust. 5 Prawa telekomunikacyjnego, w części obejmującej końcowe wyniki ustaleń dotyczących udziałów przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązanych do pokrycia dopłaty do kosztów usług wchodzących w skład usługi powszechnej świadczonych przez przedsiębiorcę wyznaczonego;

6) analizowanie cenników usług detalicznych i regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych przedkładanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych o znaczącej pozycji rynkowej oraz prowadzenie postępowań w tych sprawach, w tym przygotowywanie projektów decyzji zgłaszających sprzeciw;

7) kształtowanie polityki konsumenckiej, w tym prowadzenie działań informacyjnych dla użytkowników końcowych, o których mowa w art. 62 Prawa telekomunikacyjnego;

8) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem przez delegatury postępowań mediacyjnych w sprawach sporów cywilnoprawnych między konsumentem a dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach prowadzenie tych postępowań;

9) podejmowanie na wniosek abonentów i użytkowników końcowych interwencji dotyczących naruszenia ich uprawnień wynikających z art. 69–72 Prawa telekomunikacyjnego;

10) analizowanie zagrożeń dla użytkowników końcowych powstających w związku z korzystaniem z publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych i podejmowanie interwencji z urzędu w tych sprawach;

11) zapewnianie obsługi administracyjnej stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Prezesie;

12) prowadzenie postępowań o prawa majątkowe wynikłe z umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zawartych pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi;

13) prowadzenie postępowań o prawa majątkowe wynikłe z umów o świadczenie usług pocztowych;

14) prowadzenie postępowań w sprawie:

a) uchylenia zastrzeżenia przedsiębiorcy telekomunikacyjnego dotyczącego informacji, dokumentów lub ich części zawierających tajemnice przedsiębiorstwa, dostarczanych na żądanie Prezesa lub na podstawie Prawa telekomunikacyjnego,

b) ograniczenia pozostałym stronom wglądu do materiału dowodowego, jeżeli udostępnienie tego materiału grozi ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych tajemnic prawnie chronionych,

w zakresie właściwości departamentu;

15) prowadzenie postępowań konsultacyjnych w sprawach określonych w Prawie telekomunikacyjnym w zakresie właściwości departamentu;

16) informowanie Departamentu Kontroli i Egzekucji o zaistnieniu sytuacji wymagających przeprowadzenia kontroli u przedsiębiorców telekomunikacyjnych lub nałożenia kar pieniężnych przewidzianych w Prawie telekomunikacyjnym w zakresie właściwości departamentu;

17) współpraca z Departamentem Kontroli i Egzekucji w zakresie przygotowywania analiz wyników postępowań kontrolnych oraz przygotowywania projektów rozstrzygnięć w sprawach nakładania kar pieniężnych przewidzianych w Prawie telekomunikacyjnym;

18) informowanie Delegatury w Rzeszowie o konieczności przeprowadzenia administracyjnej egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym, w zakresie właściwości departamentu;

19) współpraca z Departamentem Techniki w zakresie zawieszania lub ograniczania zakresu realizacji uprawnień abonentów i użytkowników końcowych oraz obowiązków przedsiębiorców telekomunikacyjnych;

20) współpraca z Departamentem Analiz Rynku Telekomunikacyjnego w zakresie:

a) analizy detalicznych rynków telekomunikacyjnych,

b) nakładania, utrzymania, zmiany lub zniesienia obowiązków regulacyjnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych o znaczącej pozycji rynkowej lub nieposiadających takiej pozycji na detalicznych rynkach telekomunikacyjnych,

c) doprecyzowania obowiązków regulacyjnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych o znaczącej pozycji rynkowej w przypadku decyzji dotyczących detalicznych rynków telekomunikacyjnych,

d) analizy sytuacji na lokalnym rynku usług, które mają być świadczone przez jednostkę samorządu terytorialnego;

21) opracowywanie we współpracy z Departamentem Analiz Rynku Telekomunikacyjnego projektów decyzji zezwalających jednostkom samorządu terytorialnego na świadczenie usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłaty lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa;

22) współpraca z Departamentem Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego w zakresie:

a) analizy cenników świadczenia usług telekomunikacyjnych na rynku detalicznym, w tym cenników usługi powszechnej, w szczególności w zakresie kosztów świadczenia tych usług,

b) weryfikacji kosztu netto usługi wchodzącej w skład usługi powszechnej;

23) współpraca z Biurem Dyrektora Generalnego w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków w zakresie właściwości departamentu;

24) współpraca z Gabinetem Prezesa w zakresie:

a) przeprowadzania postępowania konsolidacyjnego w sprawach określonych w Prawie telekomunikacyjnym,

b) przeprowadzania postępowania notyfikacyjnego,

c) realizacji obowiązków Prezesa, wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz przynależności do międzynarodowych organizacji i instytucji telekomunikacyjnych,

d) udzielania odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Urzędu za pomocą poczty elektronicznej;

25) współpraca z:

a) organami administracji publicznej,

b) Powiatowymi Rzecznikami Konsumentów,

c) stowarzyszeniami konsumentów,

d) gremiami międzynarodowymi.

2. W skład Departamentu Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego wchodzą:

1) Wydział Polityki Konsumenckiej WPK;

2) Wydział Usług Detalicznych WUD;

3) Samodzielne Stanowisko do spraw Sporów Konsumenckich SP.

Rozdział 4

Departament Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego

§ 31

1. Do zadań Departamentu Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego należy:

1) opracowywanie we współpracy z Departamentem Analiz Rynku Telekomunikacyjnego projektu strategii regulacyjnej Prezesa oraz jej realizacja, w zakresie rynku hurtowego usług telekomunikacyjnych;

2) prowadzenie postępowań w zakresie ofert ramowych;

3) prowadzenie postępowań dotyczących rozstrzygania sporów między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w zakresie dostępu telekomunikacyjnego;

4) prowadzenie spraw w zakresie kalkulacji kosztów usług telekomunikacyjnych oraz prowadzenia rachunkowości regulacyjnej;

5) prowadzenie postępowań w sprawie określenia wskaźnika zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału, o którym mowa w art. 53 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego;

6) prowadzenie postępowań w sprawach przedkładanych przez operatorów umów o dostępie telekomunikacyjnym oraz gromadzenie dokumentacji w tym zakresie, jej analiza oraz udostępnianie;

7) prowadzenie postępowań w zakresie oceny prawidłowości opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego stosowanych przez operatora o znaczącej pozycji rynkowej oraz ich dostosowania do poziomu wskazanego w decyzji, o której mowa w art. 40 Prawa telekomunikacyjnego;

8) udostępnianie decyzji Prezesa w zakresie dostępu telekomunikacyjnego;

9) prowadzenie postępowań we współpracy z Departamentem Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego dotyczących ustalenia dopłaty do kosztów usług wchodzących w skład usługi powszechnej w wysokości kosztu netto świadczenia tej usługi;

10) opracowanie sprawozdania rocznego, o którym mowa w art. 99 ust. 5 Prawa telekomunikacyjnego, w zakresie kosztów netto świadczenia usługi powszechnej, badania dokumentacji, a także wyceny korzyści niematerialnych dla przedsiębiorców wyznaczonych, wynikających ze świadczenia usługi powszechnej;

11) prowadzenie postępowań konsultacyjnych w sprawach określonych w Prawie telekomunikacyjnym w zakresie właściwości departamentu;

12) opracowywanie projektów decyzji mających na celu zapewnienie dostępu telekomunikacyjnego jednostkom samorządu terytorialnego przez operatorów publicznych sieci telekomunikacyjnych;

13) opracowywanie projektów decyzji mających na celu zapewnienie dostępu telekomunikacyjnego przedsiębiorcom telekomunikacyjnym przez jednostki samorządu terytorialnego;

14) opracowywanie projektów decyzji o udostępnieniu przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu:

a) kanalizacji kablowej usytuowanej na nieruchomości lub w budynku,

b) całości lub części kabla telekomunikacyjnego doprowadzonego do budynku lub rozprowadzonego w budynku;

15) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących współkorzystania z infrastruktury telekomunikacyjnej;

16) ewidencjonowanie umów o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie dostępu do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej;

17) opracowywanie projektów decyzji w zakresie dostępu do budynku, miejsc w budynku, w którym zbiegają się kable doprowadzone do lokalu, w tym budynku, oraz infrastruktury telekomunikacyjnej;

18) ewidencjonowanie decyzji w zakresie dostępu do budynku, miejsc w budynku, w którym zbiegają się kable doprowadzone do lokalu w tym budynku, oraz infrastruktury telekomunikacyjnej;

19) prowadzenie postępowań w sprawie:

a) uchylenia zastrzeżenia przedsiębiorcy telekomunikacyjnego dotyczącego informacji, dokumentów lub ich części zawierających tajemnice przedsiębiorstwa, dostarczanych na żądanie Prezesa lub na podstawie Prawa telekomunikacyjnego,

b) ograniczenia pozostałym stronom wglądu do materiału dowodowego, jeżeli udostępnienie tego materiału grozi ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych tajemnic prawnie chronionych, w zakresie właściwości departamentu;

20) informowanie Departamentu Kontroli i Egzekucji o zaistnieniu sytuacji wymagających przeprowadzenia kontroli u przedsiębiorców telekomunikacyjnych lub nałożenia kar pieniężnych przewidzianych w Prawie telekomunikacyjnym w zakresie właściwości departamentu;

21) informowanie Delegatury w Rzeszowie o konieczności przeprowadzenia administracyjnej egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym, w zakresie właściwości departamentu;

22) współpraca z Departamentem Kontroli i Egzekucji w zakresie przygotowywania analiz wyników postępowań kontrolnych oraz przygotowywania projektów rozstrzygnięć w sprawach nakładania kar pieniężnych przewidzianych w Prawie telekomunikacyjnym;

23) współpraca z Departamentem Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego w zakresie kosztów świadczenia usług telekomunikacyjnych na rynku detalicznym w związku z analizą cenników, w tym w szczególności cenników usług wchodzących w skład usługi powszechnej;

24) współpraca z Departamentem Analiz Rynku Telekomunikacyjnego w zakresie:

a) analizy rynków właściwych,

b) nakładania, utrzymania, zmiany lub zniesienia obowiązków regulacyjnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych o znaczącej pozycji rynkowej lub nieposiadających takiej pozycji,

c) doprecyzowania obowiązków regulacyjnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych o znaczącej pozycji rynkowej w przypadku decyzji dotyczących ofert ramowych, sporów międzyoperatorskich oraz rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów;

25) współpraca z Biurem Dyrektora Generalnego w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków w sprawach należących do właściwości departamentu;

26) współpraca z Departamentem Techniki w zakresie sporządzania sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego;

27) współpraca z Gabinetem Prezesa w zakresie:

a) przeprowadzania postępowania konsolidacyjnego w sprawach określonych w Prawie telekomunikacyjnym,

b) przeprowadzania postępowania notyfikacyjnego,

c) realizacji obowiązków Prezesa wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz przynależności do międzynarodowych organizacji i instytucji telekomunikacyjnych;

28) współpraca z:

a) organami administracji publicznej,

b) gremiami międzynarodowymi.

2. W skład Departamentu Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego wchodzą:

1) Wydział Ofert Ramowych i Kosztów WORK;

2) Wydział Współpracy Międzyoperatorskiej WWM.

Rozdział 5

Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego

§ 32.

1. Do zadań Departamentu Analiz Rynku Telekomunikacyjnego należy:

1) zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, usuwanie i analiza danych i informacji przekazywanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych;

2) opracowywanie raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego za rok ubiegły;

3) opracowywanie analiz w zakresie funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem rynków innych państw członkowskich Unii Europejskiej;

4) opracowywanie projektu strategii regulacyjnej Prezesa w zakresie rynku usług telekomunikacyjnych oraz aktualizowanie tej strategii i monitorowanie jej realizacji;

5) opracowywanie analiz rynkowych w celu określenia rynków właściwych wymagających regulacji ex-ante oraz analiz konkurencyjności poszczególnych dziedzin rynku telekomunikacyjnego, w tym w zakresie świadczenia usługi transmisji programów radiofonicznych lub telewizyjnych w celu dostarczania treści radiofonicznych lub telewizyjnych użytkownikom końcowym, we współpracy z Departamentem Zarządzania Zasobami Częstotliwości;

6) prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia, czy na rynku właściwym występuje skuteczna konkurencja oraz wyznaczenia przedsiębiorców telekomunikacyjnych o znaczącej pozycji na rynku właściwym, a także nakładania, utrzymania, zmiany lub zniesienia obowiązków regulacyjnych w stosunku do przedsiębiorcy telekomunikacyjnego o znaczącej pozycji rynkowej lub nieposiadającego takiej pozycji;

7) prowadzenie postępowań konsultacyjnych w sprawach określonych w Prawie telekomunikacyjnym, w zakresie właściwości departamentu;

8) prowadzenie postępowań konsolidacyjnych w sprawach określonych w Prawie telekomunikacyjnym, w zakresie właściwości departamentu;

9) prowadzenie postępowań w sprawie:

a) uchylenia zastrzeżenia przedsiębiorcy telekomunikacyjnego dotyczącego informacji, dokumentów lub ich części zawierających tajemnice przedsiębiorstwa, dostarczanych na żądanie Prezesa lub na podstawie Prawa telekomunikacyjnego,

b) ograniczenia pozostałym stronom wglądu do materiału dowodowego, jeżeli udostępnienie tego materiału grozi ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych tajemnic prawnie chronionych,

w zakresie właściwości departamentu;

10) przygotowywanie, we współpracy z Departamentem Rozwoju Infrastruktury, raportu dotyczącego stanu sieci szerokopasmowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz działań przedsiębiorców telekomunikacyjnych, organów państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju infrastruktury;

11) informowanie Departamentu Kontroli i Egzekucji o zaistnieniu sytuacji wymagających przeprowadzenia kontroli u przedsiębiorców telekomunikacyjnych lub nałożenia kar pieniężnych przewidzianych w Prawie telekomunikacyjnym w zakresie właściwości departamentu;

12) informowanie Delegatury w Rzeszowie o konieczności przeprowadzenia administracyjnej egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym, w zakresie właściwości departamentu;

13) współpraca z Departamentem Rozwoju Infrastruktury przy uzyskiwaniu od operatorów publicznej sieci telekomunikacyjnej informacji, o których mowa w art. 6a i 6b Prawa telekomunikacyjnego;

14) współpraca z Departamentem Kontroli i Egzekucji w zakresie przygotowywania analiz wyników postępowań kontrolnych oraz przygotowywania projektów rozstrzygnięć w sprawach nakładania kar pieniężnych przewidzianych w Prawie telekomunikacyjnym;

15) współpraca z Departamentem Techniki w zakresie udostępniania danych do sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego;

16) współpraca z Departamentem Zarządzani Zasobami Częstotliwości w zakresie opracowywania analiz dotyczących polskiego rynku telekomunikacyjnego w zakresie radiokomunikacji;

17) współpraca z Departamentem Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego w zakresie:

a) analizy detalicznych rynków telekomunikacyjnych,

b) nakładania, utrzymania, zmiany lub zniesienia obowiązków regulacyjnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych o znaczącej pozycji rynkowej lub nieposiadających takiej pozycji na detalicznych rynkach telekomunikacyjnych,

c) doprecyzowania obowiązków regulacyjnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych o znaczącej pozycji rynkowej w przypadku decyzji dotyczących detalicznych rynków telekomunikacyjnych,

d) analizy sytuacji na lokalnym rynku usług, które mają być świadczone przez jednostkę samorządu terytorialnego,

e) opracowywania projektów decyzji zezwalających jednostkom samorządu terytorialnego na świadczenie usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłaty lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa;

18) współpraca z Departamentem Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego w zakresie:

a) nakładania, utrzymania, zmiany lub zniesienia obowiązków przedsiębiorców telekomunikacyjnych o znaczącej pozycji rynkowej lub nieposiadających takiej pozycji,

b) analizy rynków właściwych,

c) doprecyzowania obowiązków przedsiębiorców telekomunikacyjnych o znaczącej pozycji rynkowej w przypadku decyzji dotyczących ofert ramowych, sporów międzyoperatorskich i kalkulacji kosztów;

19) współpraca z Biurem Dyrektora Generalnego w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków w zakresie właściwości departamentu;

20) współpraca z Gabinetem Prezesa w zakresie:

a) realizacji obowiązków Prezesa, wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz przynależności do międzynarodowych organizacji i instytucji telekomunikacyjnych,

b) udzielania odpowiedzi na zapytania i korespondencję kierowaną za pomocą poczty elektronicznej na adres uke@uke.gov.pl;

21) podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego w zakresie właściwości departamentu;

22) przygotowywanie zestawień danych dotyczących polskiego rynku telekomunikacyjnego i przekazywanie ich Komisji Europejskiej (w tym na potrzeby corocznych raportów implementacyjnych), organom regulacyjnym państw Unii Europejskiej oraz innym międzynarodowym organizacjom;

23) współpraca z Departamentem Spraw Obronnych w zakresie opracowywania informacji, analiz i sprawozdań dotyczących realizacji przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego;

24) współpraca z:

a) organami administracji publicznej,

b) gremiami międzynarodowymi.

2. W skład Departamentu Analiz Rynku Telekomunikacyjnego wchodzą:

1) Wydział Analiz i Strategii WAS;

2) Wydział Danych Operatorów WDO;

3) Wydział Obowiązków Regulacyjnych SMP;

4) Samodzielne Stanowisko do spraw Telefonii Ruchomej STR.

Rozdział 6

Departament Rynku Pocztowego

§ 33

1. Do zadań Departamentu Rynku Pocztowego należy:

1) podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących funkcjonowania rynku usług pocztowych z urzędu lub na wniosek operatorów świadczących usługi pocztowe lub użytkowników korzystających z tych usług;

2) monitorowanie:

a) kosztów, cen i taryf powszechnych usług pocztowych,

b) metodologii kalkulacji kosztów w zakresie powszechnych usług pocztowych,

c) zmian standardów jakości świadczenia powszechnych usług pocztowych;

3) opiniowanie:

a) regulaminów świadczenia usług pocztowych,

b) zasadności uruchomienia subsydiowania powszechnych usług pocztowych niebędących usługami zastrzeżonymi z przychodów z usług zastrzeżonych;

4) opiniowanie pod względem merytorycznym projektów decyzji opracowanych przez delegatury w wyniku rozpatrywania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy z zakresu właściwości delegatur w dziedzinie poczty, we współpracy z Departamentem Prawnym;

5) analiza projektów cenników powszechnych usług pocztowych i projektów zmian do obowiązujących cenników oraz przygotowywanie projektów decyzji w tym zakresie;

6) analiza projektów regulaminów świadczenia powszechnych usług pocztowych i projektów zmian do obowiązujących regulaminów oraz przygotowywanie projektów decyzji w tym zakresie;

7) prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym opracowywanie projektów decyzji, w sprawie:

a) wydania, odmowy wydania, zmiany oraz cofania zezwoleń na wykonywanie działalności pocztowej,

b) odmowy wpisu do rejestru operatorów pocztowych,

c) zakazu wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru operatorów pocztowych,

d) odmowy umieszczenia znaków opłaty pocztowej w wykazie tych znaków,

e) nakładania kar pieniężnych w zakresie działalności pocztowej;

8) koordynowanie kontroli działalności pocztowej prowadzonych przez delegatury i sprawowanie nadzoru nad ich wykonywaniem oraz, w razie potrzeby, przeprowadzanie kontroli i postępowań pokontrolnych w zakresie:

a) jakości świadczenia usług przez państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej „Poczta Polska”, zwane dalej „Pocztą Polską” (terminowość, dostępność, bezpieczeństwo obrotu, w tym: ilość i rodzaje reklamacji oraz sposób ich załatwienia, a także przestrzeganie tajemnicy pocztowej),

b) zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do powszechnych usług pocztowych przez operatora świadczącego te usługi,

c) naruszania przez innych przedsiębiorców uprawnień zastrzeżonych dla Poczty Polskiej,

d) działalności pocztowej wykonywanej na podstawie zezwolenia lub wpisu do rejestru operatorów pocztowych,

e) zgodności wykonywania działalności pocztowej z warunkami określonymi w zezwoleniu lub wymaganymi dla wykonywania działalności pocztowej na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych,

f) wykrywania działalności pocztowej prowadzonej bez wymaganego zezwolenia lub wpisu do rejestru operatorów pocztowych;

9) przeprowadzanie kontroli posiadania planów działania w sytuacjach szczególnych zagrożeń przez operatorów świadczących usługi pocztowe;

10) przeprowadzanie weryfikacji realizacji przez operatorów świadczących powszechne usługi pocztowe wymagań dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych i rachunku kosztów w sposób określony w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.), zwanej dalej „Prawem pocztowym”;

11) prowadzenie rejestru operatorów pocztowych;

12) przyjmowanie wniosków o wpis do rejestru operatorów pocztowych wraz z oświadczeniem oraz wydawanie z urzędu zaświadczeń o wpisie do rejestru;

13) prowadzenie wykazu znaków opłaty pocztowej;

14) gromadzenie przekazywanych przez operatorów świadczących usługi pocztowe danych i informacji, w szczególności w postaci rocznych sprawozdań z działalności pocztowej oraz tworzenie baz danych dotyczących rynku pocztowego krajowego i europejskiego;

15) opracowywanie oceny funkcjonowania rynku usług pocztowych łącznie z wynikami kontroli działalności pocztowej za dany rok, w celu przedłożenia ministrowi właściwemu do spraw łączności;

16) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem przez delegatury postępowań mediacyjnych w sprawach sporów cywilnoprawnych między konsumentem a operatorem świadczącym usługi pocztowe, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach prowadzenie tych postępowań;

17) przygotowywanie analiz i opracowań na potrzeby Urzędu oraz innych organów administracji publicznej;

18) współpraca z Departamentem Spraw Obronnych w zakresie opracowywania projektów decyzji w sprawach odroczenia wykonywania przez operatora świadczącego usługi pocztowe zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;

19) współpraca z Departamentem Kontroli i Egzekucji oraz delegaturami w zakresie prowadzonych kontroli i badań jakości powszechnych usług pocztowych;

20) współpraca z Departamentem Techniki w zakresie sporządzania sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego;

21) współpraca z Biurem Dyrektora Generalnego w zakresie:

a) opracowywania rocznych planów kontroli przeprowadzanych przez delegatury,

b) rozpatrywania skarg i wniosków w zakresie właściwości departamentu;

22) współpraca z:

a) organami administracji publicznej,

b) organizacjami reprezentującymi operatorów świadczących usługi pocztowe oraz innymi organizacjami pozarządowymi,

c) organizacjami międzynarodowymi działającymi na rynku pocztowym;

23) uczestniczenie w pracach grup roboczych Komisji Europejskiej, Europejskiego Komitetu ds. Regulacji Pocztowych, Światowego Związku Pocztowego, Post Europ.

2. W skład Departamentu Rynku Pocztowego wchodzą:

1) Wydział Analiz i Sprawozdawczości WAS;

2) Wydział Kontroli Pocztowej WKP;

3) Samodzielne Stanowisko do spraw Zezwoleń i Rejestru SZR.

Rozdział 7

Departament Zarządzania Zasobami Częstotliwości

§ 34

1. Do zadań Departamentu Zarządzania Zasobami Częstotliwości należy:

1) gospodarka i koordynacja wykorzystania zasobów widma częstotliwości fal radiowych, w tym przygotowywanie propozycji zmian w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości oraz współudział w pracach związanych z jej opracowywaniem;

2) krajowa i międzynarodowa koordynacja częstotliwości;

3) opracowywanie planów zagospodarowania częstotliwości oraz prowadzenie wszelkich spraw z tym związanych;

4) analiza stanu wykorzystania częstotliwości;

5) tworzenie warunków dla rozwoju krajowych służb radiokomunikacyjnych przez zapewnianie Rzeczypospolitej Polskiej niezbędnych przydziałów częstotliwości oraz dostępu do zasobów orbitalnych;

6) kształtowanie strategii rozwoju służb radiodyfuzyjnych (radiofonia i telewizja rozsiewcza, radiodyfuzja satelitarna) ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju technologii cyfrowej;

7) opracowywanie we współpracy z Departamentem Analiz Rynku Telekomunikacyjnego projektu strategii regulacyjnej Prezesa oraz jej realizacja, w zakresie właściwości departamentu;

8) prowadzenie spraw dotyczących:

a) rezerwacji częstotliwości i zasobów orbitalnych,

b) wydawania, odmowy wydania, zmiany oraz cofania pozwoleń radiowych, z zastrzeżeniem § 43 ust. 1 pkt 5 i ust. 4,

c) wydawania świadectw operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, lotniczej, morskiej i żeglugi śródlądowej oraz prowadzenia obsługi komisji egzaminacyjnych do spraw wydawania tych świadectw;

9) koordynowanie prac związanych z prowadzeniem:

a) postępowań konsultacyjnych w sprawach określonych w Prawie telekomunikacyjnym w zakresie właściwości departamentu,

b) przetargów na rezerwacje częstotliwości,

c) konkursów dotyczących rezerwacji częstotliwości;

10) prowadzenie ewidencji wydanych pozwoleń radiowych, rezerwacji częstotliwości oraz rezerwacji zasobów orbitalnych;

11) przyjmowanie zawiadomień o zamiarze wprowadzenia urządzenia radiowego do obrotu;

12) udzielanie zainteresowanym podmiotom informacji o możliwości wykorzystania częstotliwości;

13) opracowywanie projektów decyzji, o których mowa w art. 122a Prawa telekomunikacyjnego;

14) prowadzenie postępowań w sprawie:

a) uchylenia zastrzeżenia przedsiębiorcy telekomunikacyjnego dotyczącego informacji, dokumentów lub ich części zawierających tajemnice przedsiębiorstwa, dostarczanych na żądanie Prezesa lub na podstawie Prawa telekomunikacyjnego,

b) ograniczenia pozostałym stronom wglądu do materiału dowodowego, jeżeli udostępnienie tego materiału grozi ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych tajemnic prawnie chronionych,

w zakresie właściwości departamentu;

15) organizowanie i koordynowanie prac międzyresortowych zespołów przygotowujących opinie i stanowiska na konferencje międzynarodowe w sprawach należących do kompetencji Prezesa w zakresie właściwości departamentu;

16) współpraca z Departamentem Analiz Rynku Telekomunikacyjnego w zakresie opracowywania analiz dotyczących polskiego rynku telekomunikacyjnego w zakresie radiokomunikacji;

17) współpraca z Biurem Dyrektora Generalnego w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków w zakresie właściwości departamentu;

18) współpraca z Biurem Finansów i Budżetu w zakresie pobierania opłat w zakresie właściwości departamentu;

19) współpraca z Departamentem Techniki w zakresie sporządzania sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego;

20) współpraca z Departamentem Kontroli i Egzekucji w zakresie przygotowywania analiz wyników postępowań kontrolnych oraz przygotowywania projektów rozstrzygnięć w sprawach nakładania kar pieniężnych przewidzianych w Prawie telekomunikacyjnym;

21) współpraca z Delegaturą w Gdyni i Delegaturą w Szczecinie w zakresie zapewnienia obsługi komisji egzaminacyjnej do spraw świadectw operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej;

22) współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie eliminacji zakłóceń elektromagnetycznych;

23) inicjowanie prac badawczych dotyczących problematyki gospodarowania częstotliwościami;

24) monitoring ogólnoświatowych trendów w zakresie właściwości departamentu oraz uczestnictwo w pracach organizacji i instytucji międzynarodowych, w szczególności ITU – R, CEPT i UE;

25) przygotowywanie opinii Prezesa dotyczących projektów ogłoszeń Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o możliwości uzyskania/rozszerzenia koncesji na cele rozpowszechniania i rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych;

26) współpraca z:

a) organami administracji publicznej,

b) krajowymi i międzynarodowymi organizacjami telekomunikacyjnymi oraz właściwymi urzędami innych państw.

2. W skład Departamentu Zarządzania Zasobami Częstotliwości wchodzą:

1) Wydział Obsługi Administracyjno-Prawnej WAP;

2) Wydział Planowania i Inżynierii Widma WIP;

3) Wydział Radiofonii WRF;

4) Wydział Radiokomunikacji Morskiej, Lotniczej i Amatorskiej WML;

5) Wydział Radiokomunikacji Ruchomej Lądowej i Satelitarnej WRL;

6) Wydział Służb Stałych Ziemskich i Satelitarnych WSZ;

7) Wydział Telewizji WTV.

Rozdział 8

Departament Techniki

§ 35

1. Do zadań Departamentu Techniki należy:

1) gospodarowanie zasobami numeracji, w tym prowadzenie przetargów we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi;

2) opracowywanie projektów decyzji dotyczących przydziału, odmowy przydziału lub cofnięcia przydziału numeracji;

3) opracowywanie Tablic Zagospodarowania Numeracji;

4) opracowywanie we współpracy z Departamentem Analiz Rynku Telekomunikacyjnego projektu strategii regulacyjnej Prezesa oraz jej realizacja, w zakresie właściwości departamentu;

5) prowadzenie postępowań konsultacyjnych w sprawach określonych w Prawie telekomunikacyjnym w zakresie właściwości departamentu;

6) prowadzenie:

a) rejestru numerów wykorzystywanych przez dostawców usług o podwyższonej opłacie,

b) ewidencji specyfikacji technicznych zakończeń sieci telekomunikacyjnych stosowanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych;

7) realizowanie zadań w zakresie uzgodnienia przez Prezesa projektów decyzji w sprawie zezwoleń, o których mowa w art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), w zakresie urządzeń łączności publicznej;

8) prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji w sprawach dotyczących zawieszania lub ograniczania zakresu realizacji uprawnień abonentów i użytkowników końcowych oraz obowiązków przedsiębiorców telekomunikacyjnych;

9) prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem systemu, o którym mowa w art. 78 ust. 4 Prawa telekomunikacyjnego oraz bazy danych, o której mowa w art. 71 ust. 4 Prawa telekomunikacyjnego;

10) prowadzenie Laboratorium do spraw Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych w Boruczy;

11) prowadzenie Laboratorium do spraw Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych w Siemianowicach Śląskich;

12) prowadzenie postępowań w sprawie:

a) uchylenia zastrzeżenia przedsiębiorcy telekomunikacyjnego dotyczącego informacji, dokumentów lub ich części zawierających tajemnice przedsiębiorstwa, dostarczanych na żądanie Prezesa lub na podstawie Prawa telekomunikacyjnego,

b) ograniczenia pozostałym stronom wglądu do materiału dowodowego, jeżeli udostępnienie tego materiału grozi ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych tajemnic prawnie chronionych,

w zakresie właściwości departamentu;

13) prowadzenie spraw związanych ze standardami i rozwiązaniami technicznymi związanymi z mediami cyfrowymi (radio i telewizja);

14) zbieranie i analizowanie informacji o:

a) specyfikacjach technicznych stosowanych zakończeń sieci,

b) charakterystykach technicznych interfejsów międzysieciowych stosowanych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych;

15) przygotowywanie propozycji rozwiązań technicznych w celu usunięcia zagrożeń interoperacyjności usług telekomunikacyjnych;

16) koordynowanie przygotowywania stanowiska Prezesa w ramach systemu notyfikacji aktów prawnych zawierających przepisy techniczne;

17) informowanie Departamentu Kontroli i Egzekucji o zaistnieniu sytuacji powodującej konieczność nałożenia kar pieniężnych przewidzianych w Prawie telekomunikacyjnym w zakresie właściwości departamentu;

18) informowanie Delegatury w Rzeszowie o konieczności przeprowadzenia administracyjnej egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym, w zakresie właściwości departamentu;

19) realizowanie, we współpracy z Departamentem Spraw Obronnych, zadań obronnych wynikających z „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Urzędu Komunikacji Elektronicznej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”;

20) współpraca z Departamentem Kontroli i Egzekucji w zakresie przygotowywania analiz wyników postępowań kontrolnych oraz przygotowywania projektów rozstrzygnięć w sprawach nakładania kar pieniężnych przewidzianych w Prawie telekomunikacyjnym;

21) sporządzanie – we współpracy z Departamentem Zarządzania Zasobami Częstotliwości, Departamentem Analiz Rynku Telekomunikacyjnego, Departamentem Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego i Departamentem Rynku Pocztowego – sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego;

22) współpraca z Departamentem Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego w zakresie zawieszania lub ograniczania zakresu realizacji uprawnień abonentów i użytkowników końcowych oraz obowiązków przedsiębiorców telekomunikacyjnych;

23) współpraca z Gabinetem Prezesa w zakresie przeprowadzania postępowania notyfikacyjnego w zakresie właściwości departamentu;

24) współpraca z Biurem Dyrektora Generalnego w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków w zakresie właściwości departamentu;

25) współpraca z Biurem Finansów i Budżetu w zakresie pobierania opłat w zakresie właściwości departamentu.

2. W skład Departamentu Techniki wchodzą:

1) Wydział do spraw Ogólnotechnicznych WOT;

2) Wydział do spraw Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych CBD;

3) Wydział Gospodarki Numeracją WGN.

Rozdział 9

Departament Kontroli i Egzekucji

§ 36

1. Do zadań Departamentu Kontroli i Egzekucji należy:

1) prowadzenie postępowania kontrolnego oraz pokontrolnego w zakresie przestrzegania przepisów, decyzji oraz postanowień z zakresu telekomunikacji, gospodarki częstotliwościami, spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej oraz ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675), zwanej dalej „ustawą o wspieraniu rozwoju usług”, z wyłączeniem spraw właściwych dla Departamentu Spraw Obronnych;

2) zlecanie i koordynacja przeprowadzania przez delegatury postępowań kontrolnych w zakresie określonym w pkt 1;

3) badanie, za pomocą systemów zdalnej kontroli, spełniania przez przedsiębiorców wyznaczonych wskaźników dostępności i jakości usługi powszechnej oraz weryfikowanie, na podstawie wyników przeprowadzonych badań, informacji o jakości usługi powszechnej przekazywanych Prezesowi przez przedsiębiorców wyznaczonych;

4) wypracowywanie założeń kontroli znajdującej się w obrocie lub oddanej do użytku aparatury, w tym telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych, oraz instalacji stacjonarnej, instalacji ruchomej i komponentu;

5) planowanie i koordynowanie postępowań kontrolnych w zakresie zadań Prezesa jako organu wyspecjalizowanego, w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.);

6) opracowywanie we współpracy z Departamentem Analiz Rynku Telekomunikacyjnego projektu strategii regulacyjnej Prezesa oraz jej realizacja, w zakresie właściwości departamentu;

7) zlecanie zadań delegaturom oraz Gospodarstwu Pomocniczemu – Centralnemu Laboratorium Badań Technicznych w zakresie kontroli znajdującej się w obrocie lub oddanej do użytku aparatury, w tym telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych, oraz instalacji stacjonarnej, instalacji ruchomej i komponentu;

8) wykonywanie, powierzonych Prezesowi przez ministra właściwego do spraw łączności, czynności kontrolnych dotyczących rodzaju i zakresu nakładów inwestycyjnych realizowanych przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego lub podmiot powiązany;

9) koordynowanie działalności delegatur w zakresie:

a) wykrywania i eliminowania zakłóceń elektromagnetycznych,

b) eliminowania możliwości wystąpienia zakłóceń elektromagnetycznych i współpraca z delegaturami w tym zakresie oraz informowanie Komisji Europejskiej i państw członkowskich Unii Europejskiej o podjętych działaniach;

10) prowadzenie rejestru liczby kontroli przeprowadzonych u przedsiębiorców przez departament oraz delegatury, z uwzględnieniem czasu trwania tych kontroli;

11) opracowywanie sprawozdań i analiz w zakresie przeprowadzonych kontroli;

12) prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w sprawach:

a) nakładania grzywny w celu przymuszenia na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji”, w sprawach prowadzonych przez departament,

b) naruszeń przepisów, decyzji lub postanowień z zakresu telekomunikacji,

c) nakładania kar pieniężnych przewidzianych w Prawie telekomunikacyjnym,

d) z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy z zakresu kontroli wprowadzonej do obrotu lub oddanej do użytku aparatury, w tym telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych, oraz instalacji stacjonarnej, instalacji ruchomej i komponentu;

13) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych w zakresie stosowania środków egzekucyjnych;

14) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych w zakresie realizacji postanowień Porozumienia z dnia 22 października 2009 r. zawartego pomiędzy Prezesem a Telekomunikacją Polską S.A.;

15) prowadzenie postępowań w sprawie:

a) uchylenia zastrzeżenia przedsiębiorcy telekomunikacyjnego dotyczącego informacji, dokumentów lub ich części zawierających tajemnice przedsiębiorstwa, dostarczanych na żądanie Prezesa lub na podstawie Prawa telekomunikacyjnego,

b) ograniczenia pozostałym stronom wglądu do materiału dowodowego, jeżeli udostępnienie tego materiału grozi ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych tajemnic prawnie chronionych,

w zakresie właściwości departamentu;

16) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie przygotowywania analiz wyników postępowań kontrolnych oraz przygotowywania projektów rozstrzygnięć w sprawach nakładania kar pieniężnych przewidzianych w Prawie telekomunikacyjnym;

17) współpraca z Biurem Dyrektora Generalnego w zakresie:

a) opracowywania rocznych planów kontroli przeprowadzanych przez delegatury,

b) rozpatrywania skarg i wniosków w zakresie właściwości departamentu;

18) współpraca z organami administracji publicznej, w szczególności z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami celnymi oraz innymi instytucjami w zakresie kontroli wprowadzonej do obrotu lub oddanej do użytku aparatury.

2. W skład Departamentu Kontroli i Egzekucji wchodzą:

1) Wydział Kontroli Jakości Usług WKJU;

2) Wydział Kontroli Radiokomunikacji i Centralna Stacja Kontroli Emisji Radiowych WKR;

3) Wydział Kontroli Telekomunikacji WKT;

4) Wydział Nadzoru Rynku Wyrobów WNR;

5) Wydział Postępowań Pokontrolnych WPP.

Rozdział 10

Departament Spraw Obronnych

§ 37

1. Do zadań Departamentu Spraw Obronnych należy:

1) realizowanie zadań wynikających z „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Urzędu Komunikacji Elektronicznej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”, we współpracy z Gabinetem Prezesa, Departamentem Techniki, Biurem Finansów i Budżetu, Biurem Administracji i Kadr oraz Biurem Informatyki;

2) przygotowanie stanowisk kierowania Prezesa;

3) udział w pracach nad opracowaniem i realizowaniem zadań wynikających z „Planu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych”;

4) koordynacja prac planistyczno-organizacyjnych w zakresie przygotowania Urzędu do militaryzacji;

5) uzgadnianie planów działań przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów świadczących usługi pocztowe w sytuacjach szczególnych zagrożeń oraz monitorowanie przygotowań do podjęcia tych działań;

6) przeprowadzanie kontroli oraz postępowań pokontrolnych w zakresie realizacji przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów świadczących usługi pocztowe zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego;

7) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zawieszenia obowiązku zapewnienia przez przedsiębiorców warunków dostępu i utrwalania treści przekazów telekomunikacyjnych i danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną, we współpracy z uprawnionymi podmiotami;

8) prowadzenie prac związanych z realizacją zadań w zakresie wsparcia państwa gospodarza oraz innych uzgodnionych Celów Sił Zbrojnych NATO;

9) współpraca z Departamentem Analiz Rynku Telekomunikacyjnego w zakresie opracowywania informacji, analiz i sprawozdań dotyczących realizacji przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego;

10) planowanie i realizacja wydatków budżetowych w zakresie obronności;

11) koordynacja współpracy wojskowo-cywilnej Urzędu;

12) prowadzenie spraw kadrowych żołnierzy zawodowych oddelegowanych do pełnienia służby w Urzędzie;

13) uczestniczenie w pracach Komitetu Planowania Łączności Cywilnej NATO oraz implementacja przyjętych rozwiązań i zaleceń;

14) planowanie i organizowanie szkoleń w zakresie obronności dla pracowników i Kierownictwa Urzędu;

15) uczestniczenie w zapewnieniu połączenia wewnętrznej sieci telekomunikacyjnej stanowisk kierowania wchodzących w skład Systemu Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym z sieciami przedsiębiorców telekomunikacyjnych;

16) współpraca z podmiotami, o których mowa w art. 179 ust. 3 pkt 1 lit. a Prawa telekomunikacyjnego, oraz sądami i prokuratorami w zakresie wykonywania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego;

17) współpraca z podmiotami, o których mowa w art. 41 ust. 2 Prawa pocztowego, oraz sądami i prokuratorami w zakresie wykonywania przez operatorów świadczących usługi pocztowe zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego;

18) uczestniczenie w realizacji przedsięwzięć związanych z dostosowaniem obiektów i infrastruktury telekomunikacyjnej przedsiębiorców telekomunikacyjnych do współpracy z ruchomymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, zgodnie z potrzebami określonymi przez Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

19) przygotowanie i aktualizowanie bazy danych o przedsiębiorcach telekomunikacyjnych i operatorach pocztowych, niezbędnej do przygotowania i wykorzystania obronnych systemów łączności;

20) przygotowywanie analiz dotyczących możliwości przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów świadczących usługi pocztowe w zakresie ich wykorzystania na potrzeby obronne państwa;

21) reklamowanie pracowników Urzędu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

22) współpraca z Biurem Dyrektora Generalnego w zakresie opracowywania rocznych planów kontroli przeprowadzanych przez delegatury;

23) współpraca z Departamentem Zarządzania Zasobami Częstotliwości, Departamentem Kontroli i Egzekucji oraz Wojskowym Biurem Zarządzania Częstotliwościami w zakresie wykorzystania częstotliwości na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz eliminacji zakłóceń elektromagnetycznych;

24) koordynowanie realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w Urzędzie, wynikających z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.), oraz realizowanie zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem stałego dyżuru Prezesa;

25) zarządzanie systemem łączności w Urzędzie, w tym planowanie, organizowanie oraz nadzór nad jego eksploatacją;

26) zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie;

27) nadzór nad realizacją w Urzędzie zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.), w szczególności w zakresie:

a) okresowych kontroli ewidencji materiałów i obiegu dokumentów niejawnych,

b) postępowań wyjaśniających dotyczących okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych,

c) udostępniania informacji niejawnych,

d) zapewnienia ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane informacje niejawne oraz inne informacje prawnie chronione;

28) prowadzenie postępowań sprawdzających;

29) prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych;

30) prowadzenie Kancelarii Tajnej;

31) zapewnienie ochrony danych osobowych w Urzędzie;

32) opracowanie i aktualizowanie planu ochrony obiektów Urzędu podlegających obowiązkowej ochronie oraz sprawowanie nadzoru nad ochroną fizyczną obiektów zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.);

33) prowadzenie ewidencji oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu oraz przedstawianie Dyrektorowi Generalnemu tych oświadczeń celem dokonania analizy zawartych w nich danych.

2. W skład Departamentu Spraw Obronnych wchodzą:

1) Wydział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych WOIN;

2) Wydział Inwestycji Obronnych WIO;

3) Wydział Operacyjny i Planowania Obronnego WOP.

Rozdział 11

Departament Prawny

§ 38

1. Do zadań Departamentu Prawnego należy wykonywanie obsługi prawnej Prezesa i Urzędu polegającej na:

1) opiniowaniu pod względem prawnym spraw zastrzeżonych do kompetencji Prezesa prowadzonych przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne;

2) udzielaniu opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa na żądanie członków Kierownictwa Urzędu oraz kierowników komórek organizacyjnych;

3) wykonywaniu, przy współudziale właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych, zastępstwa procesowego Prezesa przed sądami powszechnymi, organami administracji, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz innymi uprawnionymi organami;

4) wykonywaniu zastępstwa procesowego Dyrektora Generalnego przed sądami pracy oraz reprezentowaniu Skarbu Państwa w sprawach cywilnych;

5) redagowaniu Dziennika Urzędowego UKE zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz prowadzenie zbiorów Dziennika;

6) prowadzeniu spraw związanych z rejestrowaniem oraz ogłaszaniem aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w Dzienniku Urzędowym UKE;

7) informowaniu pracowników Urzędu za pomocą poczty elektronicznej o zmianach w przepisach prawa polskiego dotyczących telekomunikacji, radiokomunikacji, poczty, systemu oceny zgodności i innych spraw należących do kompetencji Prezesa;

8) analizowaniu zmian w przepisach Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych w zakresie dotyczącym telekomunikacji, radiokomunikacji, poczty, systemu oceny zgodności i innych spraw należących do kompetencji Prezesa z punktu widzenia ich wpływu na prawo polskie;

9) przygotowywaniu opinii i stanowisk do projektów wspólnotowych aktów prawnych kierowanych w celu uzgodnienia z Prezesem przez inne organy administracji rządowej i organy Unii Europejskiej oraz współpracy w tym zakresie w ramach Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC);

10) analizowaniu polskiego prawa z punktu widzenia implementacji i stosowania prawa wspólnotowego;

11) uczestniczeniu w pracach nad przepisami prawa wspólnotowego i organizacji międzynarodowych oraz implementacją tych przepisów;

12) opiniowaniu projektów aktów prawnych oraz koordynowaniu prac związanych z opiniowaniem tych projektów przez komórki merytoryczne;

13) koordynowaniu działań Urzędu w związku z postępowaniami o naruszenie zobowiązań traktatowych oraz innymi postępowaniami prowadzonymi przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, w zakresie właściwości Prezesa;

14) monitorowaniu przebiegu prac w Urzędzie nad projektami rozporządzeń do Prawa telekomunikacyjnego;

15) opiniowaniu aktów prawnych podlegających procedurze notyfikacji;

16) koordynacji współpracy Urzędu z innymi podmiotami w zakresie przygotowywania projektów ustaw i przepisów wykonawczych;

17) opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych, o których mowa w § 19 ust. 1.

2. W skład Departamentu Prawnego wchodzą:

1) Wydział Legislacji i Prawa Unijnego WL;

2) Wydział Obsługi Postępowań Sądowych WOS;

3) I Wydział Obsługi Prawnej WOP1;

4) II Wydział Obsługi Prawnej WOP2.

Rozdział 12

Departament Rozwoju Infrastruktury

§ 39

1. Do zadań Departamentu Rozwoju Infrastruktury należy:

1) prowadzenie spraw związanych z rozwojem infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce, w tym polegających na finansowaniu inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, a w szczególności:

a) realizowanie zadań wynikających z europejskich lub krajowych programów,

b) koordynowanie i nadzorowanie pracy delegatur w ramach spraw będących we właściwości departamentu, a przekazanych do realizacji przez delegatury,

c) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego,

d) współpraca z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi i innymi przedsiębiorcami,

e) współpraca z organizacjami pozarządowymi,

f) współpraca z Komisją Europejską, organami innych krajów oraz organizacjami międzynarodowymi,

g) współpraca z organami administracji publicznej;

2) utworzenie i redagowanie portalu internetowego www.forumszerokopasmowe.pl;

3) prowadzenie Krajowego Forum Szerokopasmowego;

4) wydawanie, na wniosek jednostek samorządu terytorialnego, opinii, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług;

5) opracowywanie projektów decyzji o dostępie telekomunikacyjnym oraz o dostępie do infrastruktury technicznej, których stroną nie jest przedsiębiorca telekomunikacyjny;

6) opracowywanie projektów decyzji o zmianie treści umowy o współkorzystaniu lub o dostępie do infrastruktury technicznej, której stronami są podmiot wykonujący zadania z zakresu użyteczności publicznej i przedsiębiorca telekomunikacyjny, a także projektów decyzji zobowiązujących strony tej umowy do jej zmiany;

7) opracowywanie projektów decyzji w sprawie zapewnienia przedsiębiorcom telekomunikacyjnym współkorzystania lub dostępu do infrastruktury technicznej podmiotu wykonującego zadania z zakresu użyteczności publicznej;

8) sporządzenie, dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w formie elektronicznej, inwentaryzacji przedstawiającej pokrycie kraju istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi, zapewniającymi lub umożliwiającymi zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu;

9) opracowywanie projektów opinii dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

10) reprezentowanie Prezesa w postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej;

11) dokonywanie analiz związanych z określeniem wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla sieci telekomunikacyjnych w celu zapewnienia wzajemnej kompatybilności i połączalności tych sieci;

12) opracowywanie projektów decyzji w sprawie współkorzystania lub dostępu do infrastruktury oraz sieci wydawanych w celu zapewnienia przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dostępu do sieci lub infrastruktury podmiotu, który wykorzystał środki publiczne do budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej wykorzystywanej do świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych lub publicznej sieci telekomunikacyjnej lub nabył prawa do takiej infrastruktury lub sieci;

13) przygotowywanie projektów skarg Prezesa na uchwały w sprawie uchwalenia planu miejscowego, w zakresie telekomunikacji;

14) opracowywanie projektów decyzji, o których mowa w art. 77 ust. 3 ustawy o wspieraniu rozwoju usług;

15) gromadzenie i przekazywanie do Gabinetu Prezesa informacji o ogłoszeniu zamiaru udostępnienia kanału technologicznego przez zarządcę drogi wraz z odesłaniem do strony Biuletynu Informacji Publicznej UKE, na której informacja została opublikowana;

16) występowanie do zarządcy drogi o udzielenie informacji o kanałach technologicznych zlokalizowanych w pasie drogowym na obszarze jego właściwości;

17) opracowywanie wkładu do raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego za rok ubiegły, w zakresie pokrycia terytorium kraju zasięgiem stacjonarnych i ruchomych publicznych sieci telefonicznych oraz prognoz inwestycyjnych dotyczących rozwoju tych sieci;

18) współpraca z Departamentem Analiz Rynku Telekomunikacyjnego przy przygotowaniu raportu dotyczącego stanu sieci szerokopasmowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz działań przedsiębiorców telekomunikacyjnych, organów państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju infrastruktury;

19) współpraca z Departamentem Analiz Rynku Telekomunikacyjnego przy uzyskiwaniu od operatorów publicznej sieci telekomunikacyjnej informacji, o których mowa w art. 6a i 6b Prawa telekomunikacyjnego.

2. W skład Departamentu Rozwoju Infrastruktury wchodzą:

1) Wydział do spraw Inwentaryzacji Sieci Telekomunikacyjnej WIS;

2) Wydział Koordynacji Projektów i Krajowego Forum Szerokopasmowego WKP;

3) Wydział Organizacji Współpracy Zewnętrznej WWZ;

4) Wydział Obsługi Prawnej Projektów WOPP.

Rozdział 13

Biuro Finansów i Budżetu

§ 40

1. Do zadań Biura Finansów i Budżetu należy:

1) prowadzenie rachunkowości Urzędu zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa;

2) sprawowanie nadzoru nad gospodarowaniem środkami budżetowymi, wykonaniem budżetu, realizacją harmonogramu zasileń zgodnie z ustawą o finansach publicznych;

3) opracowanie projektu budżetu Urzędu przy współpracy innych komórek organizacyjnych;

4) sporządzanie planu finansowego dotyczącego działalności budżetowej Urzędu na podstawie planów rzeczowych sporządzonych przez komórki organizacyjne;

5) przyjmowanie, opracowywanie, analizowanie oraz weryfikowanie planów i sprawozdań finansowych komórek organizacyjnych (miesięcznych, kwartalnych, rocznych) w zakresie i terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa;

6) miesięczne monitorowanie wykonania budżetu Urzędu i harmonogramu planu finansowo-rzeczowego;

7) sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych Urzędu (kwartalnych, półrocznych, rocznych) wraz z częścią opisową;

8) prowadzenie zestawienia kosztów związanych z wykonywaniem zadań Prezesa w zakresie telekomunikacji;

9) prowadzenie rozliczeń z Ministerstwem Finansów;

10) gromadzenie i kompletowanie dokumentacji stanowiącej podstawę do naliczania opłat pobieranych przez Urząd, wystawiania not obciążeniowych i wezwań do zapłaty, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

11) monitorowanie należności i wpływów z opłaty telekomunikacyjnej;

12) monitorowanie należności i wpływów z opłat za przydział i prawo do wykorzystywania zasobów numeracji (w porozumieniu z komórkami merytorycznymi);

13) monitorowanie opłat za prawo do wykorzystywania częstotliwości i opłat z tytułu dysponowania częstotliwością;

14) monitorowanie opłat za wydawanie przez Prezesa opinii w sprawie wykonywania przez jednostkę samorządu terytorialnego działalności, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług;

15) monitorowanie poziomu kosztów ponoszonych przez Urząd z tytułu dokonywania opinii, o których mowa w pkt 14;

16) pobieranie kar pieniężnych przewidzianych w Prawie telekomunikacyjnym i Prawie pocztowym;

17) wystawianie tytułów wykonawczych i kierowanie ich do właściwych organów egzekucyjnych w rozumieniu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

18) przygotowywanie, na podstawie danych otrzymanych z właściwych komórek organizacyjnych, zbiorczej informacji o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej, i przekazywanie tej informacji co miesiąc organowi podatkowemu właściwemu w sprawach opłaty skarbowej;

19) ewidencjonowanie umów powodujących skutki finansowe dla Urzędu;

20) prowadzenie rozliczeń i dokumentacji związanej z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów i usług;

21) naliczanie wynagrodzeń pracowników Urzędu i sporządzanie list płac na podstawie danych przekazanych przez Biuro Administracji i Kadr;

22) rozliczanie umów cywilno-prawnych;

23) rozliczanie zwolnień lekarskich, naliczanie oraz wypłata zasiłków i świadczeń rodzinnych z ubezpieczenia społecznego, chorobowego i wypadkowego;

24) odprowadzanie należności publiczno-prawnych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

25) sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

26) współpraca z Biurem Dyrektora Generalnego w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 29 ust. 1 pkt 23 i 24, w tym przekazywanie informacji niezbędnych do realizacji tych zadań;

27) realizowanie, we współpracy z Departamentem Spraw Obronnych, zadań obronnych wynikających z „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Urzędu Komunikacji Elektronicznej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.

2. W skład Biura Finansów i Budżetu wchodzą:

1) Główny Księgowy GK;

2) Wydział Ekonomiczny WE;

3) Wydział Księgowości, Planowania i Realizacji Budżetu WKB;

4) Wydział Rachuby Płac WRP;

5) Samodzielne Stanowisko do spraw Windykacji Dochodów Skarbu Państwa SWD.

Rozdział 14

Biuro Administracji i Kadr

§ 41

1. Do zadań Biura Administracji i Kadr należy:

1) prowadzenie Kancelarii Głównej;

2) organizacja prenumeraty prasy;

3) prowadzenie archiwum zakładowego;

4) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej i instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego i składnic akt w zakresie przekazywania korespondencji do Kancelarii Głównej i archiwum zakładowego;

5) wykonywanie zadań w zakresie zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), w tym współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w przygotowaniu dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

6) prowadzenie rejestru zamówień publicznych udzielanych przez Urząd, przekraczających kwotę 14 000 EURO;

7) organizowanie zakupów według zgłoszonych zapotrzebowań komórek organizacyjnych;

8) zaopatrywanie komórek organizacyjnych w materiały i sprzęt biurowy oraz zapewnianie obsługi techniczno-gospodarczej Urzędu;

9) przygotowywanie projektów umów cywilno-prawnych dotyczących majątku Urzędu;

10) opracowywanie zasad oszczędnego i celowościowego gospodarowania przez pracowników powierzonym mieniem Urzędu;

11) sporządzanie planów zadań inwestycyjnych, planu remontów i planu zakupów materiałów eksploatacyjnych oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją tych planów;

12) prowadzenie remontów, konserwacji i napraw (bieżących i serwisowych) oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłowością działania urządzeń technicznych i sprzętu użytkowanego przez komórki organizacyjne;

13) administrowanie terenem i obiektami będącymi w dyspozycji Urzędu w miejscowości Borucza;

14) sprawowanie nadzoru nad eksploatacją środków transportowych Urzędu oraz prowadzenie ich ewidencji;

15) prowadzenie ewidencji mienia Urzędu;

16) techniczne i organizacyjne przygotowywanie oraz przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji majątku Urzędu;

17) prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem kosztów usług telekomunikacyjnych ponoszonych przez Urząd;

18) przekazywanie kwartalnych zestawień ponoszonych przez Urząd kosztów usług telekomunikacyjnych do Departamentu Spraw Obronnych;

19) prowadzenie spraw związanych z wypełnianiem ustawowych obowiązków w zakresie planowania i realizacji zadań obrony cywilnej w Urzędzie;

20) realizacja polityki zarządzania zasobami osobowymi Urzędu;

21) analiza potrzeb rozwoju zawodowego pracowników Urzędu oraz planowanie i realizacja szkoleń i dokształcania;

22) organizacja opieki medycznej dla pracowników Urzędu;

23) obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

24) realizowanie, we współpracy z Departamentem Spraw Obronnych, zadań obronnych wynikających z „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Urzędu Komunikacji Elektronicznej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

2. W skład Biura Administracji i Kadr wchodzą:

1) Wydział Administracyjno-Gospodarczy WAG;

2) Wydział Kadr WKS;

3) Wydział Kancelaryjno-Archiwalny WKA;

4) Wydział Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego WRZ;

5) Wydział Zamówień Publicznych WZP.

Rozdział 15

Biuro Informatyki

§ 42

1. Do zadań Biura Informatyki należy:

1) utrzymywanie systemów informatycznych Urzędu i zapewnienie pracownikom Urzędu wsparcia informatycznego i technicznego w codziennej pracy;

2) współudział w pracach planistycznych i badawczo-rozwojowych dotyczących systemów informatycznych Urzędu;

3) współudział w opracowaniu koncepcji systemu informatycznego Urzędu;

4) udział w budowie systemów informatycznych oraz we wdrażaniu tych systemów;

5) zarządzanie zasobami informacyjnymi Urzędu zgodnie z wymogami polityki bezpieczeństwa oraz innymi zasadami ustanowionymi przez Kierownictwo Urzędu, w tym sprawowanie nadzoru nad pracownikami zajmującymi się administracją systemów informatycznych w delegaturach;

6) kontrola wykorzystania środków informatycznych w komórkach organizacyjnych;

7) opiniowanie projektów przepisów prawa pod względem możliwości algorytmizacji i automatyzacji procedur przetwarzania, udostępniania i wymiany informacji;

8) współpraca z podmiotami świadczącymi usługi wsparcia technicznego na rzecz Urzędu w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z funkcjonowania systemów;

9) współpraca z przedstawicielami serwisu w zakresie napraw, rozbudowy lub wymiany sprzętu informatycznego oraz oprogramowania;

10) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie prowadzonych prac informatycznych;

11) realizowanie, we współpracy z Departamentem Spraw Obronnych, zadań obronnych wynikających z „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Urzędu Komunikacji Elektronicznej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

2. W skład Biura Informatyki wchodzą:

1) Wydział Informatyzacji Procesów WIP;

2) Wydział Utrzymania Systemów WUS;

3) Wydział Wsparcia Technicznego WWT.

Rozdział 16

Delegatury

§ 43

1. Do zadań delegatury należy:

1) prowadzenie we współpracy z Departamentem Kontroli i Egzekucji postępowań kontrolnych i pokontrolnych dotyczących przestrzegania przepisów, decyzji oraz postanowień z zakresu:

a) telekomunikacji,

b) radiokomunikacji,

c) poczty, z zastrzeżeniem § 33 ust. 1 pkt 8 i 9,

d) przepisów ustawy o wspieraniu rozwoju usług;

2) prowadzenie postępowań kontrolnych i pokontrolnych w zakresie kontroli znajdującej się w obrocie lub oddanej do użytku aparatury, w tym telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych, oraz instalacji stacjonarnej, instalacji ruchomej i komponentu – zgodnie z rocznym planem kontroli;

3) wykonywanie zadań w zakresie kontroli eksponowania na targach, wystawach i pokazach aparatury, w tym telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych, oraz instalacji stacjonarnej, instalacji ruchomej i komponentu;

4) współpraca z innymi delegaturami w zakresie przeprowadzanych postępowań kontrolnych i pokontrolnych, a w razie potrzeby dokonania czynności na obszarze działania innej delegatury, udzielanie pomocy w tym zakresie;

5) opracowywanie projektów decyzji w zakresie wydawania, zmiany oraz cofania pozwoleń radiowych, z wyłączeniem pozwoleń dotyczących urządzeń radiowych:

a) o zasięgu ogólnopolskim,

b) przeznaczonych do:

– świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieciach o zasięgu większym niż dwie strefy numeracyjne, określone w planie numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych,

– rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych,

c) używanych w służbie radiokomunikacji ruchomej lądowej w zakresie:

– ruchomej publicznej sieci telefonicznej zgodnie ze standardami NMT 450, GSM 900 i GSM 1800 dla operatorów tych sieci,

– dyspozytorskiej sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej służby zdrowia działającej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie 168 MHz;

6) prowadzenie rejestru liczby kontroli przeprowadzonych u przedsiębiorców, z uwzględnieniem czasu trwania tych kontroli;

7) przyjmowanie wniosków o wpis do rejestru:

a) przedsiębiorców telekomunikacyjnych;

b) jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji;

8) wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestrów, o których mowa w pkt 7;

9) prowadzenie postępowań mediacyjnych w sprawach sporów cywilnoprawnych między konsumentem a:

a) dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych,

b) operatorem świadczącym usługi pocztowe, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, z zastrzeżeniem § 30 ust. 1 pkt 8 oraz § 33 ust. 1 pkt 16;

10) prowadzenie we współpracy z Departamentem Rozwoju Infrastruktury spraw w zakresie:

a) rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce;

b) wydawania na wniosek jednostek samorządu terytorialnego opinii, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług,

c) wydawania opinii dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

d) reprezentowania Prezesa UKE w postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej;

11) współpraca z Departamentem Techniki w zakresie uzgadniania przez Prezesa UKE projektów decyzji w sprawie zezwoleń, o których mowa w art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w zakresie urządzeń łączności publicznej;

12) zapewnianie obsługi administracyjnej stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Prezesie;

13) rozpatrywanie skarg:

a) wnoszonych na podstawie art. 101 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego,

b) dotyczących zakłóceń w odbiorze radiowym i telewizyjnym oraz zakłóceń pracy urządzeń i sieci telekomunikacyjnych,

c) dotyczących dostarczania lub świadczenia usług telekomunikacyjnych i pocztowych, kierowanych przez odbiorców tych usług;

14) wszczynanie postępowań administracyjnych w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym;

15) prowadzenie postępowań w sprawie:

a) uchylenia zastrzeżenia przedsiębiorcy telekomunikacyjnego dotyczącego informacji, dokumentów lub ich części zawierających tajemnice przedsiębiorstwa, dostarczanych na żądanie Prezesa lub na podstawie Prawa telekomunikacyjnego,

b) ograniczenia pozostałym stronom wglądu do materiału dowodowego, jeżeli udostępnienie tego materiału grozi ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych tajemnic prawnie chronionych, w zakresie właściwości delegatury;

16) nakładanie kar pieniężnych przewidzianych w Prawie telekomunikacyjnym zgodnie z udzielonym przez Prezesa upoważnieniem;

17) opracowywanie sprawozdań i analiz z przeprowadzonych kontroli;

18) współpraca z delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

19) współpraca z organami ścigania i opracowywanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na podstawie ustaleń dokonanych podczas postępowań kontrolnych i pokontrolnych, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz skarg i interwencji kierowanych do delegatury przez odbiorców usług telekomunikacyjnych i pocztowych;

20) realizowanie zadań związanych z obronnością, bezpieczeństwem państwa oraz bezpieczeństwem i porządkiem publicznym we współpracy z Departamentem Spraw Obronnych;

21) zapewnienie ochrony informacji niejawnych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz wytycznymi i zaleceniami Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, w zakresie właściwości delegatury;

22) wykonywanie innych czynności zleconych przez Prezesa lub Dyrektora Generalnego w zakresie ich ustawowych uprawnień.

2. Do zadań Delegatury w Gdyni i Delegatury w Szczecinie należy współpraca z Departamentem Zarządzania Zasobami Częstotliwości w zakresie zapewnienia obsługi komisji egzaminacyjnej do spraw świadectw operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej.

3. Do zadań Delegatury w Rzeszowie należy:

1) prowadzenie postępowań egzekucyjnych w administracji w zakresie wykonania zastępczego;

2) udzielanie wsparcia merytorycznego komórkom organizacyjnym w przypadku nakładania na zobowiązanego grzywny w celu przymuszenia;

3) udzielanie wsparcia merytorycznego komórkom organizacyjnym przy wydawaniu zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia podstaw do nałożenia kar przewidzianych w Prawie telekomunikacyjnym.

4. Do zadań Delegatury w Warszawie należy prowadzenie spraw dotyczących wydawania, odmowy wydania, zmiany oraz cofania pozwoleń radiowych na używanie urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacji ruchomej lądowej w zakresie:

1) ruchomej publicznej sieci telefonicznej zgodnie ze standardami NMT 450, GSM 900 i GSM 1800 dla operatorów tych sieci;

2) dyspozytorskiej sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej służby zdrowia działającej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie 168 MHz.

5. W skład delegatury wchodzą:

1) Wydział Kontroli Radiowej i Zwalczania Zakłóceń WKR;

2) Wydział Kontroli Telekomunikacyjnej i Pocztowej WKT;

3) Samodzielne Stanowisko do spraw finansowo-księgowych SFK.

6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmiany w ramach struktury delegatury w zależności od specyfiki warunków pracy delegatury.

7. Dyrektor Generalny dokonuje zmian, o których mowa w ust. 6, na wniosek dyrektora delegatury.

8. Obsługę prawną delegatur zapewniają ich dyrektorzy zgodnie z zasadami ustalonymi przez Departament Prawny i zatwierdzonymi przez Dyrektora Generalnego.

Załącznik 2. [Regulamin organizacyjny komórki organizacyjnej]

Załącznik nr 2

Regulamin organizacyjny komórki organizacyjnej

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-26
  • Data wejścia w życie: 2010-07-26
  • Data obowiązywania: 2020-01-01
  • Dokument traci ważność: 2020-01-03
Jest zmieniany przez:
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA