REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 2

ZARZĄDZENIE NR 34
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie podziału zadań w Kierownictwie Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 ust. 1 statutu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7 Ministra Transportu z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. MT Nr 5, poz. 14, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Pracą Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej "UKE", kieruje Prezes UKE przy pomocy Zastępców Prezesa UKE i Dyrektora Generalnego UKE.

2. Zastępcy Prezesa UKE są odpowiedzialni za realizację zadań powierzonych przez Prezesa UKE, w tym prowadzenie spraw zgodnie z udzielonymi upoważnieniami.

3. Zastępcy Prezesa UKE współdziałają w realizacji zadań poprzez uzgadnianie podejmowanych inicjatyw oraz wymianę informacji o istotnych zagadnieniach z zakresu nadzorowanych spraw.

4. Zastępcy Prezesa UKE wykonują powierzone im zadania we współpracy z Dyrektorem Generalnym UKE oraz przy pomocy kierowników komórek organizacyjnych UKE.

§ 2.

1. Prezes UKE, Marcin Cichy, kieruje działalnością UKE oraz ustala kierunki jego polityki.

2. Prezes UKE określa w szczególności kierunki pracy związane z:

1) regulacją i rozwojem rynku telekomunikacyjnego i nowych technologii, w tym infrastruktury telekomunikacyjnej i usług;

2) kształtowaniem polityki konsumenckiej, w tym działań mających na celu ochronę interesów konsumentów;

3) współpracą z instytucjami Unii Europejskiej oraz międzynarodowymi organizacjami telekomunikacyjnymi i pocztowymi oraz koordynowaniem wdrażania przepisów międzynarodowych;

4) tworzeniem warunków dla rozwoju krajowych służb radiokomunikacyjnych przez zapewnienie niezbędnych przydziałów częstotliwości oraz dostępu do zasobów orbitalnych;

5) wykonywaniem czynności kontrolnych, w tym planowaniem i koordynacją postępowań kontrolnych w zakresie telekomunikacji.

3. Prezes UKE określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę:

1) Departamentu Strategii i Analiz;

2) Departamentu Polityki Konsumenckiej;

3) Departamentu Regulacji;

4) Departamentu Spraw Zagranicznych;

5) Departamentu Prawnego;

6) Departamentu Częstotliwości;

7) Departamentu Kontroli, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 pkt 3-5;

8) Wydziału Komunikacji w Biurze Dyrektora Generalnego;

9) Wydziału Wsparcia Departamentów i Biur w Biurze Administracji.

4. Prezes UKE, w formie wymaganej przepisami prawa, może upoważnić Zastępców Prezesa UKE, Dyrektora Generalnego UKE oraz pracowników UKE do wydawania, z upoważnienia Prezesa UKE, decyzji i innych aktów administracyjnych oraz wykonywania czynności i podpisywania dokumentów, w określonych w tych upoważnieniach sprawach.

5. Prezes UKE podpisuje:

1) zarządzenia;

2) pisma kierowane do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków Sejmu i Senatu, Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Przewodniczącego Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, ministrów, kierowników centralnych urzędów administracji rządowej oraz Przewodniczącego Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

3) odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłaszane przez posłów i senatorów;

4) upoważnienia i pełnomocnictwa;

5) wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych.

§ 3.

1. Zastępca Prezesa UKE, Krzysztof Dyl, określa w szczególności kierunki pracy związane z:

1) gospodarowaniem zasobami numeracji oraz znakami identyfikującymi abonenta;

2) zarządzaniem Platformą Lokalizacyjno-lnformacyjną z Centralną Bazą Danych;

3) obronnością kraju i bezpieczeństwem oraz zarządzaniem kryzysowym, w tym koordynowaniem działań związanych z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania UKE w sytuacjach szczególnych zagrożeń;

4) realizacją zadań w zakresie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

2. Zastępca Prezesa UKE, Krzysztof Dyl, określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę:

1) Departamentu Techniki;

2) Departamentu Bezpieczeństwa;

3) Wydziału Obsługi POPC w Departamencie Kontroli;

4) I Wydziału Oceny i Kontroli POPC w Departamencie Kontroli;

5) II Wydziału Oceny i Kontroli POPC w Departamencie Kontroli.

§ 4.

1. Zastępca Prezesa UKE, Karol Krzywicki, określa w szczególności kierunki pracy związane z:

1) zapewnieniem prawidłowości funkcjonowania rynku pocztowego;

2) zadaniami krajowego organu regulacyjnego określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/644 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek (Dz. Urz. UE L 112 z 02.05.2018, str. 19);

3) ochroną interesów konsumentów w tym prowadzeniem kampanii informacyjno-edukacyjnych w zakresie działalności pocztowej.

2. Zastępca Prezesa UKE, Karol Krzywicki, wykonuje czynności kierownictwa wobec Departamentu Rynku Pocztowego.

§ 5.

Zastępca Prezesa UKE podpisuje w szczególności:

1) decyzje, postanowienia oraz inne pisma kierowane na zewnątrz UKE, zgodnie z podziałem zadań określonym w niniejszym zarządzeniu;

2) dokumenty określone w § 2 ust. 5 w czasie nieobecności Prezesa

- w ramach udzielonych upoważnień.

§ 6.

1. Dyrektor Generalny UKE, Mariusz Czyżak, podlega bezpośrednio Prezesowi UKE i jest odpowiedzialny za realizację zadań należących do właściwości dyrektora generalnego urzędu, określonych w przepisach ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 oraz z 2019 r. poz. 730 i 2020), zwanej dalej "ustawą o służbie cywilnej".

2. Dyrektor Generalny UKE określa kierunki pracy, wyznacza i nadzoruje zadania w sprawach prowadzonych przez:

1) Biuro Dyrektora Generalnego, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 pkt 8;

2) Biuro Finansów;

3) Biuro Administracji, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 pkt 9;

4) Biuro Informatyki;

5) delegatury UKE.

3. Dyrektor Generalny UKE koordynuje zadania wynikające ze standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

4. Dyrektor Generalny UKE podpisuje w szczególności:

1) zarządzenia, pisma i inne dokumenty w sprawach związanych z realizacją zadań dyrektora generalnego urzędu wynikających z odrębnych przepisów;

2) w ramach udzielonych upoważnień:

a) decyzje, postanowienia oraz inne pisma kierowane na zewnątrz UKE, zgodnie z podziałem zadań w Kierownictwie UKE,

b) dokumenty określone w § 2 ust. 5 w czasie nieobecności Prezesa.

5. Dyrektora Generalnego UKE zastępuje kierownik komórki organizacyjnej wyznaczony zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy o służbie cywilnej.

§ 7.

Czynności kierownictwa, w zakresie nadzorowanych komórek organizacyjnych, o których mowa w § 2-6, obejmują w szczególności:

1) okresową ocenę realizacji zadań;

2) akceptację i kontrolę bieżących działań podejmowanych przez kierowników komórek organizacyjnych oraz przewodniczących właściwych zespołów i komisji powołanych przez Prezesa UKE i Dyrektora Generalnego UKE;

3) podpisywanie wszelkiego rodzaju pism, postanowień i decyzji w sprawach prowadzonych przez nadzorowane komórki organizacyjne.

§ 8.

Schemat organizacyjny UKE przedstawiający podporządkowanie komórek organizacyjnych członkom Kierownictwa UKE stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 9.

Traci moc zarządzenie nr 18 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału zadań w Kierownictwie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Prezes

Marcin Cichy

 

 

1 Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Ml z 2009 r. Nr 10, poz. 42, z 2010 r. Nr 11, poz. 33, Dz. Urz. MAiC z 2012 r. poz. 17, z 2015 r. poz. 38, Dz. Urz. MC z 2016 r. poz. 49 oraz z 2018 r. poz. 24.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-02
  • Data wejścia w życie: 2020-01-03
  • Data obowiązywania: 2020-01-03
  • Dokument traci ważność: 2020-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA