| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 84
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 10 grudnia 2008 r.

w sprawie organizacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zlecenia zadań publicznych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa:

1) organizację zlecania organizacjom pozarządowym, podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651) oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym, zwanym dalej „podmiotami uprawnionymi”, zadań z zakresu administracji publicznej – w celu realizacji przepisów art. 11 ust. 2 i 4 oraz art. 12 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 131 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2));

2) tryb rozliczania udzielonych dotacji;

3) tryb kontroli realizacji zadań, o których mowa w pkt 1 oraz wykorzystania środków finansowych na ich realizację.

§ 2.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) Ministrze – rozumie się przez to Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;

2) Ministerstwie – rozumie się przez to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji;

3) komórce merytorycznej – rozumie się przez to komórkę organizacyjną Ministerstwa właściwą ze względu na zakres rzeczowy realizowanego zadania;

4) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3.

1. Komórki merytoryczne składają Ministrowi propozycje zadań publicznych, na które zaplanowane zostały środki budżetowe i których realizacja jest możliwa poprzez zlecenie ich podmiotom uprawnionym, wraz z uzasadnieniem i zakresem finansowo-rzeczowym poszczególnych zadań w terminie do dnia 30 listopada każdego roku.

2. Minister w terminie miesiąca od złożenia propozycji, o których mowa w ust. 1, wskazuje zadania do zlecenia podmiotom uprawnionym.

3. Biuro Ministra ogłasza otwarty konkurs ofert w terminie 7 dni od wskazania przez Ministra zadań do zlecenia podmiotom uprawnionym.

§ 4.

1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, na tablicy ogłoszeń Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa.

2. Oferty składa się w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor komórki merytorycznej może przedłużyć termin składania ofert, nie więcej jednak niż o 14 dni.

§ 5.

1. W terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert komórka merytoryczna sporządza opinie merytoryczne złożonych ofert.

2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor komórki merytorycznej może przedłużyć termin sporządzenia opinii merytorycznych, nie więcej jednak niż do 30 dni.

3. Dyrektor komórki merytorycznej może zwrócić się do podmiotu uprawnionego składającego ofertę o dostarczenie dodatkowych dokumentów, wyjaśnień lub informacji niezbędnych do sporządzenia opinii do oferty.

§ 6.

1. Komisję konkursową do oceny ofert powołuje dyrektor komórki merytorycznej, w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2. Komórka merytoryczna przekazuje komisji konkursowej oferty wraz z opiniami, o których mowa w § 5 ust. 1.

3. W skład komisji konkursowej wchodzi co najmniej trzech członków, w tym jako przewodniczący komisji dyrektor albo zastępca dyrektora komórki merytorycznej, która zgłosiła zadania do konkursu.

§ 7.

1. Komisja konkursowa dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty większością głosów w terminie 7 dni od dnia otrzymania ofert wraz z opiniami, o których mowa w § 5 ust. 1.

2. Członek komisji konkursowej nie może wstrzymać się od głosu.

3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 8.

1. Komisja konkursowa sporządza protokół z przeprowadzonej oceny w terminie 5 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. Protokół zawiera:

1) oznaczenie miejsca i czasu konkursu;

2) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej;

3) liczbę zgłoszonych ofert;

4) wskazanie ofert spełniających wszystkie wymogi konkursu;

5) wskazanie ofert nie spełniających wszystkich wymogów konkursu lub zgłoszonych po terminie – wraz z uzasadnieniem;

6) wskazanie najkorzystniejszej oferty lub najkorzystniejszych ofert dla zlecającego zadanie publiczne albo stwierdzenie, że żadna z ofert nie została przyjęta – wraz z uzasadnieniem;

7) podpisy członków komisji.

3. Przewodniczący komisji przekazuje protokół Ministrowi, nie później niż w następnym dniu roboczym po jego sporządzeniu.

§ 9.

Decyzję o zatwierdzeniu lub odrzuceniu wyników postępowania konkursowego podejmuje Minister w terminie 14 dni od dnia przedłożenia protokołu, o którym mowa w § 8 ust. 1.

§ 10.

1. Decyzję Ministra, o której mowa w § 9, komórka merytoryczna przekazuje w terminie 2 dni roboczych od dnia jej podjęcia do Biura Ministra w celu ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Ministerstwa.

2. Biuro Ministra ogłasza decyzję Ministra w terminie 2 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

§ 11.

1. W przypadku:

1) niezłożenia żadnej oferty w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 2 albo § 4 ust. 3;

2) nieprzyjęcia przez komisję konkursową żadnej ze złożonych ofert;

3) niewyczerpania środków budżetowych zaplanowanych na realizację zadania publicznego, komórki merytoryczne w porozumieniu z Departamentem Budżetu mogą złożyć Ministrowi propozycje nowych zadań publicznych, na które zaplanowane zostały środki budżetowe i których realizacja jest możliwa poprzez zlecenie ich podmiotom uprawnionym, wraz z uzasadnieniem i zakresem finansowo-rzeczowym poszczególnych zadań.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Minister wskazuje zadania do zlecenia podmiotom uprawnionym w terminie 14 dni od dnia złożenia propozycji. Przepis § 3 ust. 3 stosuje się.

§ 12.

1. W przypadku decyzji o zleceniu realizacji zadania publicznego, komórka merytoryczna sporządza i przekazuje Ministrowi do podpisu, zaopiniowane przez Departament Prawny, Departament Budżetu oraz Departament Kontroli, Skarg i Wniosków, projekt umowy zlecenia realizacji zadania publicznego uwzględniający postanowienia art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) oraz ramowy wzór umowy określony na podstawie art. 19 pkt 2 ustawy albo projekt pełnomocnictwa do podpisania umowy w imieniu Ministra.

2. W przypadku konieczności sporządzenia aneksów do umowy stosuje się przepis ust. 1.

3. Umowę wraz z aneksami sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

4. Oryginał podpisanej umowy i aneksów otrzymują: komórka merytoryczna, Departament Budżetu oraz podmiot uprawniony. Kopię podpisanej umowy i aneksów komórka merytoryczna przekazuje do Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków.

§ 13.

1. W przypadku decyzji o zleceniu realizacji zadania publicznego, w trybie o którym mowa w art. 11 ust. 2 i 4 ustawy, komórka merytoryczna dokonuje oceny celowości realizacji zadania.

2. Komórka merytoryczna sporządza projekt umowy realizacji zadania i przedkłada wraz z ofertą do zaopiniowania: Departamentowi Budżetu, Departamentowi Prawnemu oraz Departamentowi Kontroli, Skarg i Wniosków, w zakresie ich właściwości.

3. Dyrektor komórki merytorycznej przedstawia Ministrowi ofertę wraz z opinią własną oraz opiniami, o których mowa w ust. 2, w celu akceptacji przez Ministra oferty zlecenia zadania.

4. W przypadku podjęcia przez Ministra decyzji o zleceniu zadania, komórka merytoryczna przedkłada Ministrowi projekt umowy, uwzględniający postanowienia art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) oraz ramowy wzór umowy określony na podstawie art. 19 pkt 2 ustawy.

5. W przypadku konieczności sporządzenia aneksów do umowy stosuje się przepisy ust. 1–4.

6. Umowę wraz z aneksami sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

7. Oryginał podpisanej umowy i aneksów otrzymują: komórka merytoryczna. Departament Budżetu oraz podmiot uprawniony. Kopię podpisanej umowy i aneksów komórka merytoryczna przekazuje do Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków.

§ 14.

1. Oferty zgłoszone na podstawie art. 12 ustawy, przekazywane są komórce merytorycznej do dokonania oceny celowości realizacji zadania.

2. Dyrektor właściwej komórki merytorycznej przedstawia Ministrowi oferty wraz z opinią własną oraz opinią Departamentu Budżetu w zakresie zabezpieczenia w planie wydatków środków na realizację zadania, w celu podjęcia decyzji o zleceniu zadania.

3. W przypadku podjęcia przez Ministra decyzji o zleceniu zadania. Biuro Ministra ogłasza otwarty konkurs ofert stosując odpowiednio przepisy § 3 ust. 3–§ 12, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia.

§ 15.

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Dyrektor lub zastępca dyrektora komórki merytorycznej rozpatruje zasadność dokonania zmian treści umowy i przekazuje swoje stanowisko w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, z zachowaniem terminu realizacji umowy.

§ 16.

1. W terminie 30 dni po upływie terminu, na który została zawarta umowa, podmiot uprawniony realizujący zadanie przekazuje komórce merytorycznej sprawozdanie z wykonania zadania.

2. Komórka merytoryczna niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania sprawozdania przekazuje po jednym egzemplarzu kopii sprawozdania do Departamentu Budżetu i Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków.

3. Komórka merytoryczna ocenia wykonanie zadania pod względem merytorycznym w terminie 7 dni od daty otrzymania sprawozdania, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Komórka merytoryczna, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sprawozdaniu podejmuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania sprawozdania, działania zmierzające do ich wyjaśnienia, po czym w terminie 5 dni od otrzymania wyjaśnień ocenia wykonanie zadania pod względem merytorycznym.

§ 17.

1. Departament Budżetu ocenia wykonanie zadania pod względem finansowym i przekazuje opinię w sprawie sprawozdania do komórki merytorycznej w terminie 10 dni od dnia otrzymania sprawozdania, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Departament Budżetu, w przypadku stwierdzenia w sprawozdaniu nieprawidłowości, podejmuje niezwłocznie działania zmierzające do ich wyjaśnienia, po czym w terminie 7 dni od otrzymania wyjaśnień, przekazuje opinię w sprawie zweryfikowanego sprawozdania do komórki merytorycznej.

3. W przypadku braku możliwości wyjaśnienia lub usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości Departament Budżetu przekazuje niezwłocznie opinię, o której mowa w ust. 1, informując o tych okolicznościach komórkę merytoryczną.

§ 18.

1. Departament Kontroli, Skarg i Wniosków może przeprowadzić kontrolę wykonania jednego zadania lub kontrolę obejmującą kilka zadań u jednego lub wielu podmiotów:

1) na uzasadniony wniosek komórki merytorycznej

lub

2) z własnej inicjatywy.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, dokonywana jest w trybie określonym w postanowieniach umowy na realizację zadania, z uwzględnieniem przepisów dotyczących zasad i trybu kontroli, obowiązujących w Ministerstwie.

3. Departament Kontroli, Skarg i Wniosków po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, niezwłocznie przeprowadza kontrolę, a następnie, w terminie 18 dni od dnia otrzymania z komórki merytorycznej wspomnianego wniosku, przekazuje komórce merytorycznej informację o wynikach kontroli. Do wniosku komórka merytoryczna załącza wszelkie dokumenty, które mogą być pomocne w trakcie kontroli.

4. W przypadku kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 2, Departament Kontroli, Skarg i Wniosków po otrzymaniu sprawozdania, o którym mowa w § 16 ust. 1, niezwłocznie informuje komórkę merytoryczną o zamiarze przeprowadzenia kontroli, a po jej zakończeniu przekazuje komórce merytorycznej, w terminie 15 dni od dnia otrzymania z komórki merytorycznej wspomnianego sprawozdania, informację o wynikach kontroli. Po otrzymaniu informacji o zamiarze przeprowadzenia kontroli, komórka merytoryczna przekazuje, nie później niż w terminie 2 dni roboczych, do Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków wszelkie dokumenty, które mogą być pomocne w trakcie kontroli.

5. W przypadku kontroli prowadzonej w toku realizacji zadania Departament Kontroli, Skarg i Wniosków przekazuje niezwłocznie informację o wynikach kontroli do komórki merytorycznej i Departamentu Budżetu.

§ 19.

1. Komórka merytoryczna przedkłada Ministrowi informację dotyczącą realizacji zleconego zadania po otrzymaniu opinii, o której mowa w § 17 ust. 1, oraz informacji, o których mowa odpowiednio w § 18 ust. 3–5, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wspomnianych opinii i informacji, w celu zatwierdzenia rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym.

2. Częścią informacji dotyczącej realizacji zleconego zadania są w szczególności:

1) opinia, o której mowa w § 16 ust. 3;

2) opinia, o której mowa w § 17 ust. 1;

3) informacje, o których mowa odpowiednio w § 18 ust. 3–5.

3. Komórka merytoryczna, w terminie 5 dni od dnia zatwierdzenia rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym przez Ministra, przekazuje poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zatwierdzonej informacji, o której mowa w ust. 1, do Departamentu Budżetu i Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków.

§ 20.

Komórka merytoryczna przedkłada Departamentowi Prawnemu projekt obwieszczenia o udzielonych dotacjach w ubiegłym roku, w celu wykonania przez Ministra obowiązku wynikającego z art. 123 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

§ 21.

1. Traci moc zarządzenie Nr 35 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie organizacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zlecenia zadań publicznych (Dz. Urz. Min. Spraw. Wew. i Ad. Nr 13, poz. 45 oraz z 2006 r. Nr 9, poz. 40).

2. Kontrolę realizacji zadań zleconych w trybie określonym w zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1, Departament Kontroli, Skarg i Wniosków prowadzi na podstawie § 18 niniejszego zarządzenia.

§ 22.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: G. Schetyna

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1370.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »