REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 43

ZARZĄDZENIE NR 28
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 2 czerwca 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260) zarządza, się, co następuje:

§ 1.

 W zarządzeniu nr 4 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 5) w załączniku „STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie” wprowadza się następujące zmiany:

1) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Strukturę organizacyjną Zakładu stanowi:

1) Szpital MSWiA, realizujący świadczenia zdrowotne, o których mowa § 7 pkt 1;

2) Przychodnia MSWiA, realizująca świadczenia zdrowotne, o których mowa w § 7 pkt 2;

3) Apteka;

4) komórki administracyjno-gospodarcze.”;

2) § 18 i 19 otrzymują brzmienie:

„§ 18. Zakład prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

§ 19. 1. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest plan finansowy ustalany przez kierownika.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych zatwierdza sprawozdanie finansowe.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych zatwierdza propozycję kierownika dotyczącą podziału zysku oraz sposobu pokrycia straty.

5. Zakład pokrywa we własnym zakresie stratę netto”.;

3) w § 21 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zakup lub przyjęcie darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego powyżej jednostkowej wartości początkowej wynoszącej 50 000 zł”.

§ 2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-06-05
  • Data wejścia w życie: 2017-06-05
  • Data obowiązywania: 2017-06-05
  • Dokument traci ważność: 2024-05-23

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA