REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 36

ZARZĄDZENIE NR 24
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 28 maja 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, 138 i 650) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 4 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 5 oraz z 2017 r. poz. 43) w załączniku „STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie” wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) prowadzenie apteki szpitalnej oraz zaopatrywanie komórek organizacyjnych Zakładu w leki, materiały i sprzęt medyczny;”;

2) w § 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zastępcy kierownika działają w granicach ich umocowania. Zakres umocowania określa kierownik.”;

3) w § 17 uchyla się pkt 3;

4) w § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonuje wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.”;

5) w § 22 uchyla się pkt 3.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: z up. K. Kozłowski

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-29
  • Data wejścia w życie: 2018-05-29
  • Data obowiązywania: 2018-05-29
  • Dokument traci ważność: 2024-05-23

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA