REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 27

ZARZĄDZENIE NR 24
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 30 marca 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznego Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 4 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 5, z 2017 r. poz. 43 oraz z 2018 r. poz. 36) w załączniku „STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie” wprowadza się następujące zmiany:

1) dotychczasową treść § 8 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Zakład, współpracując z podmiotami leczniczymi utworzonymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w szczególności może udostępniać wyroby medyczne.”;

2) w § 21 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) udzielanie pożyczek pieniężnych podmiotom leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. B. Poboży

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-30
  • Data wejścia w życie: 2020-03-30
  • Data obowiązywania: 2020-03-30
  • Dokument traci ważność: 2024-05-23

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA