REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 4

ZARZĄDZENIE NR 2
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 23 lutego 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991, 1675 i 1972) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 4 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 5, z 2017 r. poz. 43, z 2018 r. poz. 36 oraz z 2020 r. poz. 27 i 99) w załączniku „STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie” w § 10 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jeżeli nieobecność kierownika, w szczególności spowodowana przebywaniem na urlopie bezpłatnym, trwa nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, zastępuje go wyznaczony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zastępca kierownika.”;

2) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. W przypadku jednoczesnej nieobecności kierownika oraz nieobecności lub nieobsadzenia stanowisk zastępcy kierownika minister właściwy do spraw wewnętrznych może wyznaczyć pracownika Zakładu pełniącego obowiązki kierownika.”;

3) uchyla się ust. 6.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. W. Szczepański


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2708).

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA