| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 2 MINISTRA TRANSPORTU

z dnia 11 maja 2006 r.

w sprawie funkcjonowania Gospodarstwa Pomocniczego Ministerstwa Transportu

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) w związku z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Transportu oraz zniesienia Ministerstwa Transportu i Budownictwa (Dz. U. Nr 76, poz. 534) ustala się, co następuje:

§ 1

Przy Ministerstwie Transportu w Warszawie ul. Chałubińskiego 4/6 funkcjonuje Gospodarstwo Pomocnicze, zwane dalej „Gospodarstwem”.

§ 2

Siedzibą Gospodarstwa jest Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6.

§ 3

Przedmiotem działalności Gospodarstwa jest:

1) obsługa Ministerstwa Transportu, zwanego dalej „Ministerstwem”, w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych, a w szczególności:

a) prowadzenie kancelarii głównej i obsługi kancelaryjnej komórek organizacyjnych Ministerstwa,

b) obsługa komórek organizacyjnych Ministerstwa w zakresie maszynopisania i usług poligraficznych,

c) zaopatrzenie w materiały, przedmioty nietrwałe i środki trwałe, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ministerstwa,

d) prowadzenie gospodarki magazynowej dla potrzeb Ministerstwa,

e) obsługa w zakresie łączności wewnętrznej i zewnętrznej,

f) obsługa transportowa Ministerstwa,

g) prowadzenie Archiwum Zakładowego Ministerstwa;

2) prowadzenie administracji nieruchomości, będących w trwałym zarządzie Ministerstwa, w zakresie:

a) planowania zadań remontowych i inwestycyjnych oraz realizacji zadań remontowych w budynkach Ministerstwa,

b) zapewnienia sprawnego funkcjonowania urządzeń w budynkach Ministerstwa,

c) zapewnienia ochrony fizycznej budynków,

d) utrzymania porządku i czystości,

e) zapewnienia ochrony przeciwpożarowej,

f) zapewnienia nadzoru nad przestrzeganiem ochrony przeciwpożarowej przez jednostki organizacyjne mające siedziby w administrowanych budynkach i inne osoby korzystające z pomieszczeń w tych budynkach;

3) świadczenie usług na rzecz innych jednostek, m.in. w zakresie:

a) wynajmu powierzchni biurowej, pomocniczej i garażowej, sal konferencyjnych,

b) łączności wewnętrznej i zewnętrznej,

c) obsługi kancelaryjnej,

d) obsługi administracyjnej oraz administracyjno-gospodarczej.

§ 4

Szczegółowy zakres i warunki świadczenia usług na rzecz innych jednostek, o których mowa w § 3 pkt 3, określają umowy zawarte przez Gospodarstwo z tymi jednostkami.

§ 5

Przychody Gospodarstwa uzyskiwane są ze sprzedaży usług na rzecz:

1) Ministerstwa – według kosztów własnych,

2) innych jednostek – według cen umownych.

§ 6

Gospodarstwo, prowadząc działalność, wykorzystuje składniki majątkowe przekazane w dniu utworzenia oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie swojej działalności.

§ 7

1. Gospodarka finansowa Gospodarstwa prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i aktach wykonawczych do ustawy, a także w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.1)).

2. Gospodarstwo pokrywa koszty swojej działalności z uzyskiwanych przychodów własnych.

3. Gospodarstwo posiada odrębny rachunek bankowy.

§ 8

Gospodarstwem kieruje Dyrektor Gospodarstwa Pomocniczego.

§ 9

Organizację wewnętrzną Gospodarstwa i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Gospodarstwa, zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa.

§ 10

Traci moc decyzja nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury z dnia 3 marca 2002 r. w sprawie Gospodarstwa Pomocniczego Ministerstwa Transportu i Budownictwa, zmieniona decyzją nr 18 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Transportu i Budownictwa z dnia 2 listopada 2005 r.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 5 maja 2006 r.

 

Minister Transportu

Jerzy Polaczek

 

 

1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PrimeSoft Polska Sp. z o.o.

Specjalista z zakresu systemów IT, zarządzania i workflow|BPM

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »