| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA Nr 47 MINISTRA TRANSPORTU

z dnia 23 października 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dotyczącego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników w transporcie drogowym

Stosownie do postanowień § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 października 2003 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz. U. Nr 176, poz. 1720 i z 2007 r. Nr 168, poz. 1184) zarządza się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Regulamin dotyczący trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników w transporcie drogowym, stanowiący załącznik do niniejszej decyzji.

§ 2

Traci moc decyzja nr 1 Ministra Transportu z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dotyczącego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników w transporcie drogowym (Dz. Urz. MT Nr 2, poz. 8).

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Minister Transportu

Jerzy Polaczek

 

Załącznik 1. [REGULAMIN DOTYCZĄCY TRYBU I SPOSOBU PRZEPROWADZANIA EGZAMINU NA CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH PRZEWOŹNIKÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM]

Załącznik do decyzji nr 47 Ministra Transportu
z dnia 23 października 2007 r. (poz. 48)

REGULAMIN
DOTYCZĄCY TRYBU I SPOSOBU PRZEPROWADZANIA EGZAMINU NA CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH PRZEWOŹNIKÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM

Na podstawie § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 października 2003 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz. U. Nr 176, poz. 1720 oraz z 2007 r. Nr 168, poz. 1184) określa się organizację, zasady i tryb przeprowadzania egzaminów na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.

W sprawach określonych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy:

1) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874);

2) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 159, poz. 1664).

Ustala się, co następuje:

§ 1

Warunki przystąpienia do egzaminu

1. Jednostka Certyfikująca – Instytut Transportu Samochodowego, zwany dalej „Instytutem”, jako wyznaczona jednostka certyfikująca organizuje i przeprowadza egzaminy na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, zwany dalej „egzaminem”.

2. Egzaminy przeprowadza się w miejscach wyznaczonych przez Dyrektora Instytutu, umożliwiających prawidłowe przeprowadzenie egzaminu. Listę miejsc, w których przeprowadzany jest egzamin wraz z planowanymi terminami egzaminów Instytut podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej: www.its.home.pl.

3. Do egzaminu może przystąpić osoba, zwana dalej „kandydatem”, która złożyła do Instytutu wniosek o wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych, zwany dalej „wnioskiem” wraz z wymaganymi załącznikami oraz kopią dowodu wpłaty za egzamin i certyfikat. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do Regulaminu.

4. Wyżej wymienione dokumenty powinny być dostarczone do Instytutu co najmniej 14 dni przed datą egzaminu. W przypadku dostarczenia ww. dokumentów w terminie późniejszym niż 14 dni. Instytut nie gwarantuje udziału kandydata w wybranym przez niego terminie egzaminu.

5. W przypadku złożenia wniosku niekompletnego lub niewłaściwie wypełnionego, kandydat zostaje wezwany do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

6. Po przyjęciu i zarejestrowaniu wniosku, Instytut wysyła pisemne zawiadomienie o miejscu i terminie egzaminu. W przypadku braku możliwości zawiadomienia pisemnego, dopuszcza się powiadomienie telefoniczne. W tym ostatnim przypadku w dokumentacji dokonywana jest adnotacja o tym fakcie.

Kandydat ma prawo do wyboru miejsca i terminu egzaminu z zachowaniem zasad wymienionych w ust. 4.

7. Dopuszcza się jednorazową nieobecność kandydata na egzaminie bez podania przyczyny. Każda kolejna nieobecność na egzaminie powinna być uzasadniona i udokumentowana. Nieobecność nieusprawiedliwiona, spowoduje pobranie na rzecz Instytutu opłaty za egzamin.

§ 2

Tryb i sposób powoływania komisji egzaminacyjnej oraz jej zadania

1. Instytut, za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu miesięczny plan egzaminów, nie później niż 14 dni przed datą pierwszego planowanego egzaminu. Miesięczny plan egzaminów powinien zawierać terminy i miejsca egzaminów. Ustalony plan egzaminów nie oznacza, że każdy egzamin ujęty w tym planie odbędzie się.

Potwierdzeniem tego, że zaplanowany egzamin odbędzie się, jest fakt wysłania do kandydata zawiadomienia o miejscu i terminie egzaminu.

2. Minister właściwy do spraw transportu wyznacza przewodniczących poszczególnych składów Komisji Egzaminacyjnych z ustalonej listy osób spełniających kryteria określone w § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 października 2003 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym i powiadamia o tym Instytut drogą elektroniczną.

3. Dyrektor Instytutu, z zastrzeżeniem ust. 4, ustala listy osób spełniających kryteria określone w § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 października 2003 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym będących przedstawicielami:

1) jednostki certyfikującej;

2) polskiej organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej przewoźników drogowych, z których następnie wyznacza członków poszczególnych składów Komisji Egzaminacyjnych.

4. Lista zawierająca wykaz osób będących przedstawicielami polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym jest sporządzana na podstawie pisemnego zgłoszenia dokonanego przez te organizacje.

5. Dyrektor Instytutu powołuje Komisję Egzaminacyjną na egzamin, w danym dniu i miejscu.

6. Komisja Egzaminacyjna składa się z następujących osób:

1) przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej;

2) członków Komisji Egzaminacyjnej:

a) przedstawiciela jednostki certyfikującej,

b) przedstawiciela polskiej organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej przewoźników drogowych.

7. Za prawidłowy przebieg egzaminu odpowiada Komisja Egzaminacyjna.

8. W czasie trwania egzaminu na sali powinny przebywać co najmniej dwie osoby wchodzące w skład Komisji Egzaminacyjnej.

9. Po przeprowadzeniu egzaminu, członek Komisji egzaminacyjnej będący przedstawicielem jednostki certyfikującej sporządza Protokół Egzaminacyjny, zwany dalej „Protokołem”, który następnie podpisują przewodniczący i członkowie Komisji Egzaminacyjnej. Wzór Protokołu określa załącznik nr 2 do Regulaminu.

10. W przypadku uchybień proceduralnych w trakcie trwania egzaminu lub uzasadnionych zastrzeżeń do pytań testowych i zadań egzaminacyjnych, każda z osób wchodzących w skład Komisji Egzaminacyjnej może wnieść zastrzeżenia do Protokołu.

11. Testy i zadania egzaminacyjne są sprawdzane w terminie 14 dni od dnia egzaminu. Instytut ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie prac egzaminacyjnych przed dostępem osób nieupoważnionych. Sposób i tryb zabezpieczenia prac egzaminacyjnych określa procedura ustalona przez Dyrektora Instytutu.

12. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej oraz członek Komisji Egzaminacyjnej będący przedstawicielem jednostki certyfikującej sprawdzają testy i zadania egzaminacyjne w siedzibie Instytutu.

13. Liczbę prawidłowych i nieprawidłowych odpowiedzi oraz wynik egzaminu: pozytywny lub negatywny, wpisuje się na każdym teście odrębnie; na każdym zadaniu egzaminacyjnym wpisuje się ocenę prawidłowości lub nieprawidłowości rozwiązania zadania.

14. Wyniki testów i zadań egzaminacyjnych są wpisywane do Protokołu przez sprawdzających testy i zadania egzaminacyjne, o których mowa w ust. 11.

15. Po uzupełnieniu Protokołu o wyniki testów i zadań egzaminacyjnych sprawdzający testy i zadania egzaminacyjne, o których mowa w ust. 11, podpisują Protokół a ponadto przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej zatwierdza prawidłowość i rzetelność sporządzenia Protokołu poprzez złożenie, w odpowiednim miejscu, podpisu na Protokole.

§ 3

Tryb i sposób przeprowadzania egzaminu

1. Instytut tworzy i wykorzystuje do egzaminowania jednolitą, poufną, komputerową bazę pytań testowych i zadań problemowych, z której losowane są indywidualne zestawy egzaminacyjne dla każdej osoby. Baza pytań wykorzystywana jest wyłącznie do przeprowadzania egzaminu.

2. Egzamin pisemny, z zastrzeżeniem ust. 4, polega na rozwiązaniu:

1) testu z wiedzy;

2) zadania egzaminacyjnego.

3. Egzamin, w zależności od zakresu i rodzaju certyfikatu kompetencji zawodowych, składa się z:

1) 50 pytań testowych + 1 zadania egzaminacyjnego właściwego dla krajowego przewozu osób – na certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie krajowego przewozu osób;

2) 50 pytań testowych + 1 zadania egzaminacyjnego właściwego dla krajowego przewozu rzeczy – na certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie krajowego przewozu rzeczy;

3) 30 pytań testowych + 1 zadania egzaminacyjnego właściwego dla międzynarodowego przewozu osób – na certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie międzynarodowego przewozu osób, pod warunkiem że kandydat posiada już certyfikat w zakresie krajowego przewozu osób;

4) 30 pytań testowych + 1 zadania egzaminacyjnego właściwego dla międzynarodowego przewozu rzeczy – na certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie międzynarodowego przewozu rzeczy, pod warunkiem, że kandydat posiada już certyfikat w zakresie krajowego przewozu rzeczy;

5) 50 pytań testowych + 1 zadania egzaminacyjnego właściwego dla transportu krajowego oraz 30 pytań testowych + 1 zadania egzaminacyjnego właściwego dla transportu międzynarodowego – na certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie międzynarodowego przewozu osób, jeśli kandydat nie posiada certyfikatu w zakresie krajowego przewozu osób;

6) 50 pytań testowych + 1 zadania egzaminacyjnego właściwego dla transportu krajowego oraz 30 pytań testowych + 1 zadania egzaminacyjnego właściwego dla transportu międzynarodowego – na certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie międzynarodowego przewozu rzeczy, jeśli kandydat nie posiada certyfikatu w zakresie krajowego przewozu rzeczy.

4. Osoby legitymujące się co najmniej 5-letnią praktyką:

1) przedsiębiorcy;

2) osoby zarządzającej przedsiębiorstwem lub w przedsiębiorstwie transportu drogowego;

3) osoby wykonującej działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

– otrzymują certyfikat kompetencji zawodowych po uzyskaniu pozytywnego wyniku z testu.

5. Test z wiedzy dla osób, o których mowa w ust. 4, zawiera:

1) 45 pytań – na certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie krajowego przewozu osób;

2) 45 pytań – na certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie krajowego przewozu rzeczy;

3) 30 pytań – na certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie międzynarodowego przewozu osób, pod warunkiem, że kandydat posiada już certyfikat w zakresie krajowego przewozu osób;

4) 30 pytań – na certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie międzynarodowego przewozu rzeczy, pod warunkiem, że kandydat posiada już certyfikat w zakresie krajowego przewozu rzeczy;

5) 45 + 30 pytań – na certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie międzynarodowego przewozu osób, jeśli kandydat nie posiada certyfikatu w zakresie krajowego przewozu osób;

6) 45 + 30 pytań – na certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie międzynarodowego przewozu rzeczy, jeśli kandydat nie posiada certyfikatu w zakresie krajowego przewozu rzeczy.

6. Kandydat zakwalifikowany na egzamin obowiązany jest zgłosić się na egzamin 15 minut przed wyznaczoną godziną jego rozpoczęcia.

7. Przybycie kandydata na egzamin, po jego rozpoczęciu ogłoszonym przez przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej, traktowane jest jak nieobecność na egzaminie. W takiej sytuacji, nie przewiduje się zwrotu opłaty za egzamin, z zastrzeżeniem ust. 8.

8. Kandydat, który z ważnych, odpowiednio udokumentowanych, przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu w wyznaczonym dla niego terminie, może przystąpić do egzaminu w terminie późniejszym albo wystąpić z wnioskiem o zwrot opłaty egzaminacyjnej.

9. Egzamin przeprowadza się w wydzielonej sali, w warunkach umożliwiających osobom egzaminowanym samodzielną pracę.

10. Kandydat przystępujący do egzaminu przed rozpoczęciem każdej części egzaminu jest obowiązany okazać dokument ze zdjęciem tj.: dowód osobisty, paszport lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości. Komisja Egzaminacyjna ma prawo w każdej fazie egzaminu sprawdzić tożsamość osoby egzaminowanej.

11. Testy z wiedzy oznaczone są niepowtarzalnym numerem.

12. Po każdej części egzaminu osobie egzaminowanej przysługuje przerwa, nie dłuższa niż 15 minut.

13. Po otrzymaniu testu lub zadania egzaminacyjnego osoba egzaminowana wpisuje na pierwszej stronie imię i nazwisko, numer PESEL oraz datę i miejsce egzaminu, a w dolnym prawym rogu każdej strony testu i zadania egzaminacyjnego, składa swój podpis. W przypadku, gdy test i zadanie egzaminacyjne jest nieopisane lub jest opisane niezgodnie z powyższym wymaganiem, osoba egzaminowana jest wzywana do uzupełnienia braków formalnych, a w przypadku odmowy ich dokonania, egzamin uważa się za zakończony z wynikiem negatywnym, bez możliwości zwrotu opłaty za egzamin.

14. Na każde pytanie w teście przypadają 4 odpowiedzi do wyboru, przy czym zawsze tylko jedna z nich jest prawidłowa. Wybraną odpowiedź osoba egzaminowana zaznacza krzyżykiem (x).

15. W przypadku pomyłki w zaznaczaniu właściwej odpowiedzi, osoba egzaminowana obowiązana jest obwieść błędnie zakreśloną odpowiedź kółkiem, złożyć przy niej swój podpis, a następnie zaznaczyć krzyżykiem (x) inną odpowiedź, uznaną przez nią za właściwą.

16. Czas trwania egzaminu ustala się w następujący sposób:

1) dla egzaminu określonego w ust. 5 pkt 1 i 2 – 90 minut;

2) dla egzaminu określonego w ust. 5 pkt 3 i 4 – 60 minut;

3) dla egzaminu określonego w ust. 5 pkt 5 i 6 – 2 godziny i 45 minut, w tym: 90 minut – test z zakresu przewozów krajowych, 15 minut – przerwa, 60 minut – test w zakresie przewozów międzynarodowych;

4) dla egzaminu określonego w ust. 3 pkt 1 i 2 – 2 godziny i 55 minut, w tym: 100 minut – test, 15 minut – przerwa, 60 minut – zadanie egzaminacyjne;

5) dla egzaminu określonego w ust. 3 pkt 3 i 4 – 2 godziny i 15 minut, w tym: 60 minut – test, 15 minut – przerwa, 60 minut – zadanie egzaminacyjne;

6) dla egzaminu określonego w ust. 3 pkt 5 i 6 – 5 godzin i 25 minut, w tym: 100 minut – test z zakresu przewozów krajowych, 15 minut – przerwa, 60 minut – zadanie egzaminacyjne właściwe dla przewozów krajowych, 15 minut – druga przerwa, 60 minut – test z zakresu przewozów międzynarodowych, 15 minut – trzecia przerwa techniczna, 60 minut – zadanie egzaminacyjne właściwe dla przewozów międzynarodowych.

17. Podczas egzaminu zabrania się korzystania z jakichkolwiek dodatkowych materiałów, książek, urządzeń technicznych (z wyjątkiem kalkulatorów) oraz z pomocy innych osób, a także zakłócania porządku na sali. W przypadku niewłaściwego zachowania się osoby egzaminowanej podczas egzaminu, a w szczególności nie przestrzegania ww. wymagań. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej może przerwać egzamin dla danej osoby i wezwać ją do opuszczenia sali, bez prawa do zwrotu wniesionej opłaty za egzamin. W takim przypadku wynik egzaminu dla tej osoby jest negatywny.

18. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej podpisuje się na każdym teście oraz zadaniu egzaminacyjnym przed jego wydaniem osobie egzaminowanej.

19. Test z wiedzy uważa się za zdany z wynikiem pozytywnym, jeżeli osoba egzaminowana udzieliła prawidłowych odpowiedzi na minimum 60% ogólnej liczby pytań w każdym z testów, tzn.:

1) dla testów składających się z 45 pytań – minimum 27 odpowiedzi poprawnych;

2) dla testów składających się z 30 pytań – minimum 18 odpowiedzi poprawnych.

20. Egzamin składający się z pisemnego testu (testów) i zadania (zadań) egzaminacyjnego (egzaminacyjnych) uważa się za zdany z wynikiem pozytywnym, jeżeli osoba egzaminowana udzieliła prawidłowych odpowiedzi na minimum 60% ogólnej liczby pytań w każdym z testów, tzn.:

1) dla testów składających się z 50 pytań – minimum 30 odpowiedzi poprawnych;

2) dla testów składających się z 30 pytań – minimum 18 odpowiedzi poprawnych, oraz prawidłowo rozwiązała każde zadanie egzaminacyjne.

21. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu, osoba ma prawo przystąpić powtórnie do egzaminu po wniesieniu nowej opłaty za egzamin. Wniesiona opłata za certyfikat pozostaje ważna. Przepis § 1 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

22. Instytut wysyła Kandydatowi w terminie do 21 dni roboczych od daty egzaminu, certyfikat kompetencji zawodowych, a w przypadku negatywnego wyniku egzaminu, zawiadomienie zawierające wyniki testu (testów) i zadania (zadań) egzaminacyjnych.

23. W przypadku wystąpienia kwestii spornych dotyczących oceny prac egzaminacyjnych, na pisemny wniosek Kandydata udostępniane są do wglądu w siedzibie Instytutu oryginały prac egzaminacyjnych.

§ 4

Opłaty za egzamin i certyfikat oraz koszty przeprowadzenia egzaminu

1. Opłaty za egzamin i wydanie certyfikatu określone są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 159, poz. 1664).

2. Opłatę należy wnosić pod adresem i na konto Instytutu:

Instytut Transportu Samochodowego

03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80

Konto nr: 29106026050000411010006085 w BPH

PBK I Oddział w Warszawie.

3. Stawki wynagrodzenia Komisji Egzaminacyjnej ustala Dyrektor Instytutu w ramach posiadanych środków własnych. Osoby wchodzące w skład Komisji Egzaminacyjnej pobierają wynagrodzenie z Instytutu. Informację o wysokości stawek Dyrektor Instytutu przekazuje ministrowi właściwemu do spraw transportu na 14 dni przed ich wprowadzeniem.

4. Instytut ponosi koszty przeprowadzenia egzaminu w tym koszty dojazdu i noclegu osób wchodzących w skład Komisji Egzaminacyjnej.

§ 5

Sposób przechowywania protokółów z przeprowadzonych egzaminów oraz prowadzenia rejestru wydawanych certyfikatów kompetencji zawodowych

1. Oryginały Protokołów przechowywane są w Instytucie przez okres co najmniej 50 lat. Dotyczy to także Protokołów z egzaminów przeprowadzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu.

2. Instytut wydaje certyfikat kompetencji zawodowych odpowiadający zakresowi zagadnień objętych egzaminem i testem z wiedzy.

3. Instytut prowadzi własny rejestr wydanych przez siebie certyfikatów w formie dokumentacji elektronicznej.

4. Informacje zawierające imię i nazwisko posiadacza certyfikatu oraz rodzaj i numer wydanego certyfikatu są dostępne na żądanie zainteresowanej osoby lub instytucji posiadającej interes prawny, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.

5. W przypadku kradzieży lub zagubienia certyfikatu kompetencji zawodowych, jego posiadacz jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Instytutu o tym fakcie.

6. Instytut jest obowiązany przedstawiać ministrowi właściwemu do spraw transportu, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do dnia 31 stycznia oraz do dnia 31 lipca, informacje dotyczące liczby i zakresu wydanych przez siebie certyfikatów kompetencji zawodowych.

7. Instytut podlega kontroli ministra właściwego do spraw transportu w zakresie sposobu egzaminowania i wydawania certyfikatów kompetencji zawodowych oraz gospodarki finansowej, wynikającej z kompetencji Instytutu, jako jednostki certyfikującej.

§ 6

Informacje o procedurze certyfikacji

1. Informacje o procedurze certyfikacji, tj. o warunkach przystąpienia do egzaminu, trybie i sposobie przeprowadzania egzaminu, opłatach za egzamin i certyfikat, terminach i miejscach kolejnych egzaminów, wzór wniosku o wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych oraz wyciąg z niniejszego Regulaminu zawierający informacje niezbędne dla osoby egzaminowanej, dostępne są:

1) na stronach internetowych Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie (www.its.home.pl);

2) w siedzibie Instytutu;

3) w działających z upoważnienia Instytutu, ośrodkach egzaminowania (w przypadku terminów egzaminów – dotyczą one jedynie danego ośrodka).

§ 7

Skargi i reklamacje

1. Wszelkie skargi oraz reklamacje dotyczące procesu egzaminowania i certyfikacji Dyrektor Instytutu rozpatruje w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi.

§ 8

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw transportu.

Minister Transportu

Jerzy Polaczek

 

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »