| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 13 marca 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zakresów czynności członków kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Na podstawie art. 37 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu Nr 15/2012 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zakresów czynności członków kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. Urz. MNiSW poz. 17) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 1:

– uchyla się pkt 4 i 7,

– pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) współpracy z: Radą Komisji Fulbrighta, Radą Młodych Naukowców, Komisją Wspólną Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiej Rady Ekumenicznej, Trójstronną Komisją do Spraw Społeczno-Gospodarczych i Podkomitetem Monitorującym do Spraw Polityki Regionalnej;”,

b) w ust. 2 uchyla się pkt 1,

c) w ust. 3 uchyla się pkt 3 i 4;

2) w § 4:

a) w ust. 1:

– pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) współpracy z: Polską Komisją Akredytacyjną, konferencjami rektorów, Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Krajową Reprezentacją Doktorantów, Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i Międzyresortowym Zespołem do Spraw Realizacji Programu „Polska Cyfrowa”;”,

– dodaje się pkt 18 i 19 w brzmieniu:

„18) związane z udziałem w pracach Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji;

19) informatyzacji nauki i szkolnictwa wyższego.”,

b) w ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) Departament Systemów Informatycznych.”,

c) w ust. 3 dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4) instytutem badawczym pod nazwą Ośrodek Przetwarzania Informacji, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 pkt 5;

5) instytutem badawczym pod nazwą Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa.”.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej – nauka i szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 144 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42 poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1378.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622 i Nr 186, poz. 1100.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »