Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

z dnia 14 czerwca 2021 r.

uchylające obwieszczenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych Okręgowych Urzędów Miar

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 2e pkt 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się, co następuje:

Z dniem ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uchyla się obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych Okręgowych Urzędów Miar (Dz. Urz. GUM poz. 12).

Regulacje zawarte w uchylanym obwieszczeniu uregulowane są w zarządzeniu nr 9 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 14 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych Okręgowych Urzędów Miar (Dz. Urz. GUM poz. 16).

Prezes Głównego Urzędu Miar: Jacek Semaniak
(podpisano elektronicznie)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-14
  • Data wejścia w życie: 2021-06-14
  • Data obowiązywania: 2021-06-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe