Kategorie

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie nadania Szkole Polskiej przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto imienia generała Józefa Hallera

Tekst pierwotny

Na podstawie § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1652 oraz z 2020 r. poz. 1388) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Szkole Polskiej przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto nadaje się imię generała Józefa Hallera.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.