Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 11 maja 2021 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Edukacji i Nauki do spraw kontaktów polsko-żydowskich

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ustanawia się Pełnomocnika Ministra Edukacji i Nauki do spraw kontaktów polsko-żydowskich, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".

2. Pełnomocnikiem jest członek Kierownictwa Ministerstwa Edukacji i Nauki, do którego zakresu czynności należą sprawy dotyczące podstawy programowej kształcenia ogólnego.

§ 2.

Do zadań Pełnomocnika należy:

1) wspieranie Ministra Edukacji i Nauki w zakresie kierunków działań oraz rozwiązań w dziedzinie edukacji o Holokauście;

2) kierowanie pracami Rady do spraw edukacji o Holokauście i reprezentowanie jej na zewnątrz.

§ 3.

1. Obsługę merytoryczną Pełnomocnika zapewnia grupa robocza składająca się z przedstawicieli komórek organizacyjnych Ministerstwa Edukacji i Nauki właściwych w sprawach: współpracy międzynarodowej, kształcenia ogólnego, programów nauczania, podręczników, programów kształcenia nauczycieli, doskonalenia nauczycieli oraz informacji i promocji.

2. Obsługę administracyjno-biurową Pełnomocnika zapewnia komórka organizacyjna Ministerstwa Edukacji i Nauki właściwa w sprawach współpracy międzynarodowej.

§ 4.

Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z części 30 budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

§ 5.

Traci moc zarządzenie nr 7 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Edukacji Narodowej do spraw kontaktów polsko-żydowskich oraz jego zadań (Dz. Urz. MEN poz. 4, z 2011 r. poz. 14 oraz z 2018 r. poz. 9).

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działami administracji rządowej - oświata i wychowanie oraz szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-14
  • Data wejścia w życie: 2021-05-14
  • Data obowiązywania: 2021-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe