Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 14 czerwca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw inicjatywy Unii Europejskiej "Uniwersytety Europejskie"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw inicjatywy Unii Europejskiej "Uniwersytety Europejskie" (Dz. Urz. MNiSW poz. 68 oraz z 2020 r. poz. 44) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. W skład zespołu wchodzą:

1) przewodniczący - Wojciech Murdzek;

2) zastępca przewodniczącego - Piotr Krasiński;

3) członkowie:

a) Katarzyna Aleksy,

b) Tomasz Brańka,

c) Anna Budzanowska,

d) Barbara Curyło,

e) Marcin Czaja,

f) Sambor Grucza,

g) Anna Jurkowska-Zeidler,

h) Stanisław Kistryn,

i) Andrzej Kraśniewski,

j) Jerzy Lis,

k) Przemysław Nehring,

l) Marcin Pałys,

m) Marek Pawełczyk,

n) Tomasz Pietrzykowski,

o) Paweł Poszytek,

p) Miłosz Rojek,

q) Paweł Śniatała.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-14
  • Data wejścia w życie: 2021-06-14
  • Data obowiązywania: 2021-06-14

Dzienniki Urzędowe