Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie wykazów jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje celowe z części 28 budżetu państwa - Szkolnictwo wyższe i nauka na finansowanie inwestycji oraz kwot tych dotacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) ogłasza się:

1) wykaz jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje celowe z części 28 budżetu państwa - Szkolnictwo wyższe i nauka na finansowanie kosztów inwestycji w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej (zakup, wytworzenie lub rozbudowa aparatury naukowo-badawczej) oraz kwot tych dotacji, stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia;

2) wykaz jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje celowe z części 28 budżetu państwa - Szkolnictwo wyższe i nauka na finansowanie inwestycji związanych z działalnością naukową w zakresie aparatury naukowo-badawczej oraz kwot tych dotacji, stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia;

3) wykaz jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje celowe z części 28 budżetu państwa - Szkolnictwo wyższe i nauka na finansowanie inwestycji związanych z działalnością naukową w zakresie infrastruktury informatycznej oraz kwot tych dotacji, stanowiący załącznik nr 3 do obwieszczenia;

4) wykaz jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje celowe z części 28 budżetu państwa - Szkolnictwo wyższe i nauka na finansowanie kosztów inwestycji budowlanych oraz inwestycji budowlanych dotyczących strategicznej infrastruktury badawczej oraz kwot tych dotacji, stanowiący załącznik nr 4 do obwieszczenia;

5) wykaz jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje celowe z części 28 budżetu państwa - Szkolnictwo wyższe i nauka na finansowanie inwestycji związanych z działalnością naukową w zakresie inwestycji budowlanych oraz kwot tych dotacji, stanowiący załącznik nr 5 do obwieszczenia;

6) wykaz jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje celowe z części 28 budżetu państwa - Szkolnictwo wyższe i nauka na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji, w tym służących kształceniu studentów i doktorantów, będących osobami niepełnosprawnymi, oraz kwot tych dotacji, stanowiący załącznik nr 6 do obwieszczenia;

7) wykaz jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje celowe z części 28 budżetu państwa - Szkolnictwo wyższe i nauka na finansowanie inwestycji związanych z kształceniem oraz kwot tych dotacji, stanowiący załącznik nr 7 do obwieszczenia.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki jest dysponentem części 28 budżetu państwa na podstawie § 1 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).

Załącznik 1. [Wykaz jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje celowe z części 28 budżetu państwa – Szkolnictwo wyższe i nauka na finansowanie kosztów inwestycji w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej (zakup, wytworzenie lub rozbudowa aparatury naukowo-badawczej) oraz kwot tych dotacji]

Załączniki do obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 21 czerwca 2021 r. (poz. 76)

Załącznik nr 1

WYKAZ
jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje celowe z części 28 budżetu państwa - Szkolnictwo wyższe i nauka na finansowanie kosztów inwestycji w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej (zakup, wytworzenie lub rozbudowa aparatury naukowo-badawczej) oraz kwot tych dotacji

Lp.

Nazwa jednostki

Kwota dotacji
(w zł)

I

Instytuty badawcze

406 547,53

1

Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku

406 547,53

II

Instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz

2 231 469,88

2

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych

231 000,00

3

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych1)

2 000 469,88

III

Jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk

13 771 000,00

4

Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

2 156 000,00

5

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

11 615 000,00

IV

Uczelnie publiczne

28 689 631,95

6

Gdański Uniwersytet Medyczny

634 766,10

7

Politechnika Lubelska

1 000 000,00

8

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

25 727 227,25

9

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

578 134,30

10

Uniwersytet Warszawski

749 504,30

Łączna kwota przyznanych dotacji

45 098 649,361) Obecnie Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki.

Załącznik 2. [Wykaz jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje celowe z części 28 budżetu państwa – Szkolnictwo wyższe i nauka na finansowanie inwestycji związanych z działalnością naukową w zakresie aparatury naukowo-badawczej oraz kwot tych dotacji]


Załącznik nr 2

WYKAZ
jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje celowe z części 28 budżetu państwa - Szkolnictwo wyższe i nauka na finansowanie inwestycji związanych z działalnością naukową w zakresie aparatury naukowo-badawczej oraz kwot tych dotacji

Lp.

Nazwa jednostki

Kwota dotacji
(w zł)

I

Instytuty badawcze

28 406 749,65

1

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi

10 576 754,00

2

Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym

423 920,00

3

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie

696 000,00

4

Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie

601 000,00

5

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

545 800,00

6

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi

3 190 000,00

7

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

477 670,50

8

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie

1 568 000,00

9

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

369 180,00

10

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie

882 425,15

11

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy

6 460 000,00

12

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny w Warszawie

2 616 000,00

II

Jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk

26 455 223,60

13

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

5 682 414,54

14

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk

795 000,00

15

Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk

2 012 000,00

16

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

2 410 153,28

17

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk

610 000,00

18

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

3 389 600,00

19

Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

2 037 163,00

20

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

1 429 516,87

21

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

840 000,00

22

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

2 975 971,00

23

Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego Polskiej Akademii Nauk

3 140 404,91

24

Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

500 000,00

25

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

633 000,00

III

Uczelnie publiczne

87 231 925,82

26

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

2 065 000,00

27

Gdański Uniwersytet Medyczny

8 084 000,00

28

Politechnika Gdańska

3 699 000,00

29

Politechnika Poznańska

1 455 000,00

30

Politechnika Śląska

1 920 000,00

31

Politechnika Warszawska

4 970 305,64

32

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

8 304 800,00

33

Uniwersytet Gdański w Gdańsku

1 620 000,00

34

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

13 313 000,00

35

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

1 900 000,00

36

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

1 979 691,64

37

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

1 609 258,20

38

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2 350 000,00

39

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

546 319,54

40

Uniwersytet Rzeszowski

710 000,00

41

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

4 500 000,00

42

Uniwersytet Warszawski

6 375 496,00

43

Uniwersytet Wrocławski

2 275 000,00

44

Warszawski Uniwersytet Medyczny

17 122 606,80

45

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

1 632 448,00

46

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

800 000,00

Łączna kwota przyznanych dotacji 142 093 899,07
Załącznik 3. [Wykaz jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje celowe z części 28 budżetu państwa – Szkolnictwo wyższe i nauka na finansowanie inwestycji związanych z działalnością naukową w zakresie infrastruktury informatycznej oraz kwot tych dotacji]

Załącznik nr 3

WYKAZ
jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje celowe z części 28 budżetu państwa - Szkolnictwo wyższe i nauka na finansowanie inwestycji związanych z działalnością naukową w zakresie infrastruktury informatycznej oraz kwot tych dotacji

Lp.

Nazwa jednostki

Kwota dotacji
(w zł)

I

Instytuty badawcze

2 485 890,00

1

Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie

447 000,00

2

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

388 890,00

3

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi

250 000,00

4

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy

300 000,00

5

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie

350 000,00

6

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy

450 000,00

7

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

300 000,00

II

Jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk

2 600 000,00

8

Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

400 000,00

9

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

1 300 000,00

10

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

250 000,00

11

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

400 000,00

12

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

250 000,00

III

Uczelnie publiczne

21 350 568,62

13

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

14 050 000,00

14

Politechnika Częstochowska

669 450,00

15

Politechnika Gdańska

900 000,00

16

Politechnika Koszalińska

400 000,00

17

Politechnika Łódzka

450 000,00

18

Politechnika Śląska

500 000,00

19

Politechnika Warszawska

292 326,40

20

Politechnika Wrocławska

1 300 000,00

21

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

400 000,00

22

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

350 000,00

23

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

88 792,22

24

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

350 000,00

25

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

300 000,00

26

Uniwersytet Warszawski

1 300 000,00

Łączna kwota przyznanych dotacji

26 436 458,62

Załącznik 4. [Wykaz jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje celowe z części 28 budżetu państwa – Szkolnictwo wyższe i nauka na finansowanie kosztów inwestycji budowlanych oraz inwestycji budowlanych dotyczących strategicznej infrastruktury badawczej oraz kwot tych dotacji]

Załącznik nr 4

WYKAZ
jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje celowe z części 28 budżetu państwa - Szkolnictwo wyższe i nauka na finansowanie kosztów inwestycji budowlanych oraz inwestycji budowlanych dotyczących strategicznej infrastruktury badawczej oraz kwot tych dotacji

Lp.

Nazwa jednostki

Kwota dotacji
(w zł)

I

Instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz

5 107 405,77

1

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Elektronowej1)

2 520 000,00

2

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych2)

532 191,89

3

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji

2 055 213,88

II

Jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk

12 581 597,59

4

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

10 581 597,59

5

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk

450 000,00

6

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

1 550 000,00

III

Uczelnie publiczne

1 000 000,00

7

Politechnika Gdańska

1 000 000,00

Łączna kwota przyznanych dotacji

18 689 003,361) Obecnie Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki.

2) Obecnie Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki.

Załącznik 5. [Wykaz jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje celowe z części 28 budżetu państwa – Szkolnictwo wyższe i nauka na finansowanie inwestycji związanych z działalnością naukową w zakresie inwestycji budowlanych oraz kwot tych dotacji]

Załącznik nr 5

WYKAZ
jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje celowe z części 28 budżetu państwa - Szkolnictwo wyższe i nauka na finansowanie inwestycji związanych z działalnością naukową w zakresie inwestycji budowlanych oraz kwot tych dotacji

Lp.

Nazwa jednostki

Kwota dotacji
(w zł)

I

Instytuty badawcze

26 182 359,54

1

Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie

2 204 000,00

2

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach

1 131 999,84

3

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

1 000 000,00

4

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

2 068 595,00

5

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie

843 037,00

6

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

1 089 000,00

7

Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku

4 788 992,70

8

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy

15 095,00

9

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

10 000 000,00

10

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

100 000,00

11

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

195 000,00

12

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii imienia Generała Karola Kaczkowskiego

490 095,00

13

Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr hab. Janusza Groszkowskiego w Zegrzu

2 183 545,00

14

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

73 000,00

II

Instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz

1 000 000,00

15

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Włókiennictwa

1 000 000,00

III

Jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk

16 068 302,56

16

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

350 000,00

17

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

129 500,00

18

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk

447 843,14

19

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

2 053 000,00

20

Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

582 379,88

21

Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

399 000,00

22

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

5 650 000,00

23

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

504 400,00

24

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

727 000,00

25

Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk

2 819 400,00

26

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

161 779,54

27

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

1 070 000,00

28

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

1 174 000,00

IV

Uczelnie publiczne

53 831 594,16

29

Politechnika Łódzka

931 000,00

30

Politechnika Śląska

1 629 000,00

31

Politechnika Warszawska

1 092 500,00

32

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

30 206 794,16

33

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

4 150 000,00

34

Uniwersytet Gdański w Gdańsku

4 000 000,00

35

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

10 500 000,00

36

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

577 800,00

37

Warszawski Uniwersytet Medyczny

744 500,00

Łączna kwota przyznanych dotacji

97 082 256,26

Załącznik 6. [Wykaz jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje celowe z części 28 budżetu państwa – Szkolnictwo wyższe i nauka na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji, w tym służących kształceniu studentów i doktorantów, będących osobami niepełnosprawnymi, oraz kwot tych dotacji]

Załącznik nr 6

WYKAZ
jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje celowe z części 28 budżetu państwa - Szkolnictwo wyższe i nauka na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji, w tym służących kształceniu studentów i doktorantów, będących osobami niepełnosprawnymi, oraz kwot tych dotacji

Lp.

Nazwa jednostki

Kwota dotacji
(w zł)

I

Publiczne uczelnie akademickie

255 189 767,09

1

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

6 023 000,00

2

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

1 780 010,00

3

Politechnika Częstochowska

2 640 000,00

4

Politechnika Łódzka

27 500 000,00

5

Politechnika Warszawska

24 437 376,80

6

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

936 050,30

7

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

886 080,51

8

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

23 494 655,22

9

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

14 000 000,00

10

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

19 220 000,00

11

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

7 988 750,00

12

Uniwersytet Opolski

1 168 604,44

13

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

1 000 000,00

14

Uniwersytet Rzeszowski

5 326 100,00

15

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

6 809 005,84

16

Uniwersytet w Białymstoku

5 675 000,00

17

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

32 451 700,00

18

Uniwersytet Warszawski

68 702 503,98

19

Uniwersytet Wrocławski

5 150 930,00

II

Publiczne uczelnie zawodowe

21 709 000,00

20

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

9 002 000,00

21

Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile

3 863 000,00

22

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

8 844 000,00

III

Uczelnie prowadzone przez kościoły i inne związki wyznaniowe

3 124 000,00

23

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

3 124 000,00

Łączna kwota przyznanych dotacji

280 022 767,09

Załącznik 7. [Wykaz jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje celowe z części 28 budżetu państwa – Szkolnictwo wyższe i nauka na finansowanie inwestycji związanych z kształceniem oraz kwot tych dotacji]

Załącznik nr 7

WYKAZ
jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje celowe z części 28 budżetu państwa - Szkolnictwo wyższe i nauka na finansowanie inwestycji związanych z kształceniem oraz kwot tych dotacji

Lp.

Nazwa jednostki

Kwota dotacji
(w zł)

I

Publiczne uczelnie akademickie

337 180 532,01

1

Akademia Pomorska w Słupsku

8 640 000,00

2

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

1 671 000,00

3

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

2 247 000,00

4

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

998 000,00

5

Politechnika Białostocka

11 909 660,00

6

Politechnika Koszalińska

1 770 000,00

7

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

4 262 000,00

8

Politechnika Lubelska

20 485 000,00

9

Politechnika Łódzka

6 500 000,00

10

Politechnika Opolska

9 350 810,00

11

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

7 400 000,00

12

Politechnika Śląska

9 032 000,00

13

Politechnika Świętokrzyska

3 500 000,00

14

Politechnika Warszawska

1 000 000,00

15

Politechnika Wrocławska

26 850 000,00

16

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

1 900 000,00

17

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

4 880 000,00

18

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

9 848 000,00

19

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

19 430 762,01

20

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

22 229 000,00

21

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

3 000 000,00

22

Uniwersytet Łódzki

25 700 000,00

23

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

15 900 000,00

24

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

15 000 000,00

25

Uniwersytet Opolski

3 220 000,00

26

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

1 080 000,00

27

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

1 113 000,00

28

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

17 000 000,00

29

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

15 000 000,00

30

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

10 000 000,00

31

Uniwersytet Rzeszowski

13 866 000,00

32

Uniwersytet Śląski w Katowicach

11 924 000,00

33

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

7 000 000,00

34

Uniwersytet w Białymstoku

2 800 000,00

35

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

6 954 300,00

36

Uniwersytet Warszawski

3 950 000,00

37

Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze

7 500 000,00

38

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

2 270 000,00

II

Publiczne uczelnie zawodowe

68 181 380,52

39

Akademia im. Jakuba z Paradyża

2 296 000,00

40

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

10 714 000,00

41

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

10 500 000,00

42

Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile

3 100 000,00

43

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

487 000,00

44

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

279 380,52

45

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku

1 288 000,00

46

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

1 941 000,00

47

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

530 000,00

48

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

3 200 000,00

49

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie1)

8 413 000,00

50

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

4 500 000,00

51

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

4 080 000,00

52

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

1 853 000,00

53

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

4 116 000,00

54

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

1 248 000,00

55

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

1 200 000,00

56

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

936 000,00

57

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

3 000 000,00

58

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku

2 000 000,00

59

Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

2 500 000,00

III

Uczelnie prowadzone przez kościoły i inne związki wyznaniowe

20 329 000,00

60

Akademia Ignatianum w Krakowie

7 000 000,00

61

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

13 329 000,00

Łączna kwota przyznanych dotacji

425 690 912,531) Z dniem 1 sierpnia 2021 r. - Państwowa Szkoła Wyższa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, na podstawie § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie (Dz. U. poz. 968).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-23
  • Data wejścia w życie: 2021-06-23
  • Data obowiązywania: 2021-06-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe