Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

z dnia 23 czerwca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu komitetu audytu dla działu administracji rządowej ? szkolnictwo wyższe i nauka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 290 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie regulaminu komitetu audytu dla działu administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka (Dz. Urz. MEiN poz. 41) w załączniku do zarządzenia w § 10 uchyla się ust. 4.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-23
  • Data wejścia w życie: 2021-06-23
  • Data obowiązywania: 2021-06-23

Dzienniki Urzędowe